دکتر محسن رنانی

دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

دکتر محسن رنانی

Dr. Mohsen Renani

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Measuring System Entropy Generation in a Complex Economic Network (The Case of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 1
2 Analysis of the Failure of Iran’s Economic Development Process in the Transition from Natural State During ۱۹۴۱-۱۹۷۹ (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 3، شماره: 1
3 اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی: تبیین چارچوب نظری (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
4 ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
5 ارائه یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
6 اشتغال غیررسمی و رقابتپذیری صنایع با فناوری پایین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
7 ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۴۰۰.۱۱.۴۲.۳.۷ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
8 Economic Valuation of Cultural Goods (Case Study: Isfahan City of Arts) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 7، شماره: 1
9 Inevitability of Losing Most Traders in the Foreign Exchange Market: New Evidence (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 43، شماره: 2
10 Optimal Fiscal Policy With Oil Revenues (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 29
11 بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
12 بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
13 بررسی ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی عوامل موثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
15 بررسی وزن‌‌دهی به آرا در نظریة رأی‌‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 2، شماره: 2
16 تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 3، شماره: 6
17 تامین اجتماعی و دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
18 تبیین جامعه شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مودیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
19 تحلیل اقتصادی آزادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 2، شماره: 1
20 تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج.ا.ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 3
21 تدوین شاخص پوپولیسم نفتی و ارزیابی سیاست های پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی (SCM) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 2
22 تدوین شاخص پوپولیسم نفتی و ارزیابی سیاست‮های پوپولیستی بر نرخ تورم در ایران ‬با استفاده از روش کنترل ساختگی (MCS)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 8، شماره: 2
23 تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 1
24 توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تاکیدی بر اهمیت مهارت های غیرشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 27، شماره: 90
25 چرا رشد چین، چنین شتابان است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 10
26 رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 4
27 رابطه متقابل دموکراسی ، آزدی اقتصادی و تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
28 رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 6
29 رتبه بندی رقابت پذیری صنایع بر اساس شاخص انعطاف پذیری نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 2
30 رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
31 سازماندهی توسعه: مقایسه نظامهای ملی کارآفرینی در سوئد و کره جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 1
32 سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 21، شماره: 2
33 شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رای در تحلیل اقتصادی دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
34 شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 3
35 طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
36 عقلانیت نهادی و تناقض رایدهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 80
37 کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
38 کارآفرینی جایگزین: درک معنایی تجربه زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 2
39 مدیریت منابع مشترک: بازار، دولت یا هیچ کدام؟ مروری بر مطالعات مدیریت منابع آب در ایران (با تاکید بر دیدگاه اوستروم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 88
40 مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 2
41 نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
42 نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 4، شماره: 1
43 نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی‎شده) سایمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 2
44 نهادها و رشد اقتصادی (تحلیلی بنیادین از موانع نهادی تداوم رشد اقتصادی ایران عصر پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 86
45 هزینه فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تاکید بر تزریق گاز به مخازن نفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایران در سایه خشونت (سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه عصر پهلوی دوم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری
2 نقش سرمایه انسانی در تشکیل سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران