دکتر عباس علیمحمدی

دکتر عباس علیمحمدی گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عباس علیمحمدی

Dr. Abbas Alimohammadi

گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی و پیش بینی روند تغییرات دریاچه ی ارومیه و محیط پیرامونی آن طی نیم قرن گذشته بر پایه ی تحلیل های مکان مبنای دورکاوی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 9
2 آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره ای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
3 ارزیابی آثار موجک پایه و تعداد سطوح تجزیه جهت تخمین نقشه تغییرات، با استفاده از الگوریتم موجک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 2
4 ارزیابی تناسب اراضی شهری به روش Fuzzy AHP (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی قابلیت های ترکیب الگوریتم های مجموعه های راف و ژنتیک برای داده کاوی و استخراج قوانین مرتبط با آب مصرفی در شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 2
6 استفاده از سزیوم-۱۳۷ برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 25، شماره: 2
7 استفاده از شبکه بازگشتی NAR برای پیش بینی غلظت مونوکسید کربن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
8 بازیابی تغییرات کاربری دهه ای شهر تهران با فناوری سنجش از دوری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 57
9 برآورد ضریب محصولات کشاورزی کشت و صنعت مغان و مطالعه رابطه تبخیر-تعرق با راندمان تولید محصولات (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی تغییرپذیری ساعتی رابطه بین پارامترهای کاربری اراضی و آلاینده CO، با استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) در شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 1
11 بهینه سازی ترکیبی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم نیل به مقصود و MOLA (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 1
12 بهینه سازی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
13 بهینهسازی زمانبندی حرکت و توقف قطارهای مترو با استفاده از الگوریتمNSGA-II برای کاهش زمان سفر و افزایش کارآیی اقتصادی و زیست محیطی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
14 پایش خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 4، شماره: 4
15 پهنه بندی احتمال رخداد بیماری فوزاریوم گندم با استفاده از روش جنگل تصادفی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 4
16 تحلیلی بر استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و بهینه سازی چندهدفه برای مکانیابی جغرافیایی مدارس، مطالعه موردی منطقه ۱۷ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
17 ترکیب تصاویر IRS و MODIS با استفاده از تکنیک جداسازی طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 8، شماره: 6
18 ترکیب شاخص های EVI و SPI برای پهنه بندی مناطق حساس به خشک سالی (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 2
19 تصمیم سازی گروهی مبتنی بر GIS در مساله تخصیص کاربری آموزشی (مورد شناسی: منطقه ۶ شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 3
20 توسعه و کاربرد شاخص های محصول و وضعیت مزرعه با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره ای Sentinel-۲ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 3
21 روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
22 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گرایش خیرین و واقفین به حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های امور دفاعی و امنیتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 3، شماره: 7
23 طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه VGI و زیرساخت داده مکانیSDI (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
24 طرح شاخص های نوین دشواری حرکت با بهره گیری از نتایج شبیه سازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتش سوزی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 1
25 کاربرد تحلیل تشخیص خطی در تفکیک گندم از سایر محصولات بر روی تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 2
26 مدل سازی احتمالاتی عدم اطمینان داده های ورودی در مکان یابی نیروگاه حرارتی با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 1
27 مدل سازی و تهیه نقشه خطای درون یابی، با استفاده از ویژگی های مثلث (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
28 مدل سازی هیدرولوژیک حوضه طالقان در محیط GIS با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 2
29 مطالعه تغییر پذیری فضایی-زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقه شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+لندست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
30 مقایسه دو روش تصمیم گیری AHP و Fuzzy-AHP در مکان یابی اولیه سدهای زیرزمینی در منطقه طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
31 مقایسه روشهای طبقه بندی پیکسل پایه، شئ پایه و درخت تصمیم در تهیه نقشه تیپ های جنگل با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل آستارا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
32 یک مدل ترکیبی رگرسیون کاربری اراضی فازی برای ارزیابی کمی آثار سلامت محیطی ناشی از سناریوهای ترافیکی، نمونه مطالعاتی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of environmental factors associated with rural endemics of Leptospirosis in Guilan Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
2 ارائه مدل مکانیابی پناهگاه اسکان موقت بعد از زلزله با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه (ACO) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
3 ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
4 ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
5 ارزیابی SDI و GIS با استفاده از مدل EFQM (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
6 ارزیابی تاثیر اندازه داده های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
7 ارزیابی تاثیر اندازه های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
8 ارزیابی تناسب کاربری زمین شهری: تصمیم سازی مکانی - گروهی بر مبنای GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
9 ارزیابی تناسب مکانی پناهگاههای اسکان موقت بعد از زلزله با استفاده از روش WLC در ترکیب با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
10 ارزیابی قابلیت الگوریتم های طبقه بندی مبتنی بر زاویه وکتابخانه طیفی در بارز سازی لکه های نفت بر روی تصاویر AVHRR خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
11 ارزیابی مدل FCD به منظور تخمین طبقات تراکمی تاج - پوشش جنگل (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
12 ارزیابی مدلهای زمین آماری در GIS برای تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
13 استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
14 استفاده از فن آوری اینترنت اشیا در جمع آوری اطلاعات محیطی اراضی کشاورزی و ارائه آن در بستر وب و گوشی های هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
15 انتخاب بهترین گزینه (واریانت) راه با استفاده از تلفیق مدلهای تصمیم گری چند معیاری و GIS مطالعه موردی: راه سنندج - مریوان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
16 اندازه گیری میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک با استفاده از سزیم رادیواکتیو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
17 ایجاد یک سیستم حامی تصمیم گیری مکانی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
18 Evaluation of effects of Multiresolution Segmentation parameters on the accuracy of Object-Oriented Classification of satellite images for land use\cover (case study in Tehran) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
19 INTEGRATION OF AGENT-BASED MODELIING AND GIS FOR URBAN SIMULATION (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
20 برآورد دمای سطح زمین با الگوریتم های تک باندی و پنجره ی مجزا و تعیین مناطق با دمای بالا و پایین (مطالعه ی موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
21 برآورد نیاز آبی گیاه با استفاده از فن آوری اینترنت اشیا (مطالعه موردی اراضی کشاورزی گل محمدی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
22 بررسی امکان تعیین مناطق مستعد آتش سوزی در پارک ملی خبر با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
23 بررسی پارامترهای هواشناسی موثربرغلظت ازن بااستفاده ازتحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
25 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیبک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
26 بررسی تغییر در ساختار چشم انداز در حوزه آبریز منطقه طالقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
27 بررسی تغییرات الگوی پوشش گیاهی و مرتع در حوزه آبریز منطقه طالقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
28 بررسی روش های ارزیابی کیفیت مکانی نتایج ادغام تصاویر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
29 بررسی قابلیت اطلاعات دامنه تصاویر رادار ماهواره ای جهت تهیه نقشه مناطق تخریب شده در زلزله (مطالعه موردی زلزله بم) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
30 بررسی قابلیت داده های ماهواره ای+ETM لندست . در تفکیک واحدهای اراضی ساحلی شرق استان بوشهر(مناطق عسلویه و نایبند) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
31 بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
32 پایش گسترش اراضی کشاورزی و تاثیر آن بر دریاچه ارومیه بر پایه تحلیل های مکان مبنای دورکاوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
33 پیش بینی رفتار آتش در پارک ملی خبر با استفاده از روش خودکاره های سلولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
34 تاثیر وزن قواعد سیستم استنتاج فازی ممدانی در دقت خروجی نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال مطالعه موردی: منطقه تکاب (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
35 تعیین طول خط سواحل شمال و جنوب ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
36 تفکیک نوع محصولات کشاورزی با استفاده از داده فراطیفی Hyperion (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
37 تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره OWA AHP باکمیت سنج های مفهومی Fuzzy برای مکانیابی در Gis مورد مطالعاتی : مکانیابی جهتاحداث مجتمع های مسکونی در شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
38 توسعه مدل مکانی زمانی طوفان های ریس گرد در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
39 توسعه یک مدل پویای عامل مبنا جهت ایجاداولویت کاربری برای هرقطعه زمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 چیدمان پویای کاربری های شهری با کمک عامل فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 سازگار تلفیق نظریات فردی در تصمیم گیری گروهی به روش AHP (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
42 طراحی و توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی مناسب برای مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
43 طراحی یک الگوریتم ژنتیک با عملگرهایLocal Search برای حل مساله فروشنده دوره گرد درکاربردهای مسیریابی GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
44 طرح ریزی و ایجاد پایگاه داده ( Data Base ) سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) سواحل و بنادر کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
45 مدل سازی اثرات سناریوهای کنترل ترافیک بر توزیع مکانی و تغییرات غلظت آلاینده های هوای شهری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
46 مدل سازی مکانیابی سایت مجتمع صنعتی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سیستمهای تصمیمگیری چند معیاره AHP و ANP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
47 مدلسازی پتانسیل یابی منابع هیدروکربنی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
48 مدلسازی رفتار آتش در جنگل با استفاده از روش خودکارههای سلولی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
49 مدلسازی مکانی غلظت NO2 و تهیه نقشه ریسک فازی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
50 مطالعات ژئومورفولوژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز گرگک حوضه آبخیز کارون شمالی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
51 مقایسه رگرسیون چند متغیره و شبکه‌های عصبی در مدلسازی مکانی غلظت NOx در تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
52 مقایسه روشهای کروستا وMatched Filtering در استخراج آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER در منطقه تکاب (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
53 مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86