عباس شریفی تهرانی

 عباس شریفی تهرانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه تهران

عباس شریفی تهرانی

Abas Sharifi Tehrani

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کنترل بیولوژیکی قارچ Rhizoctonia solani Kuhn عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از Burkholderia cepacia (ex. Burk) Yabucchi (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 ارزیابی کیفی مجله های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
4 بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 2
5 بررسی کارآیی برخی روش های سرولوژیکی و مبتنی بر PCR در تشخیص و ردیابی باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 بررسی کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط باکتری Pseudomonas fluorescens استرین UTPF86 و تاثیر قارچ Rhizoctonia solani بر آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
7 تأثیر انواع محیط کشت و زمان بر تولید متابولیت های ضد میکروبی توسط سودومونادهای فلورسنت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
8 شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 16، شماره: 2
9 مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 تولید آنزیم های لیتیک پروتئاز، لیپاز و آمیلاز توسط سودوموناس های فلورسنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 جداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepacia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
5 نقش اکسین و سیدروفورهای میکروبی بر افزایش شاخصهای رشد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی