دکتر علیرضا لادن مقدم

دکتر علیرضا لادن مقدم دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر علیرضا لادن مقدم

Dr. Alireza Ladan Moghadam

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Chelate and Nano-Chelate Zinc Micronutrient Onmorpho-physiological Traits and Essential Oil Compounds of Peppermint (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 0
2 اثر اسید هومیک، ورمی کمپوست و قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 1
3 اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رشد و گلدهی داوودی(Chrysanthemum) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 4
4 اثر دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پیاز بر رشد رویشی و زایشی گل مریم (.Polianthes tuberosa L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
5 اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری (Tagetes marigold) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 35
6 اثر محلول پاشی اسپرمیدین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و متابولیت های ثانویه گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 66
7 اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک و میزان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 18، شماره: 3
8 اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در شرایط شوری ناشی از نمک Nacl بر برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و رشد گیاه نعناع فلفلی(Mentha piperita) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 3
9 اثر محلول پاشی نانوکلات های آهن، پتاسیم، کلسیم و منگنز بر برخی خصوصیات مورفوفیزولوژیکی و عناصر غذایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 70
10 اثر محلول پاشی نانوکلات های آهن، پتاسیم، کلسیم و منگنز بر میزان عناصر و فعالیت آنزیمی گیاه نعناع فلفلی(Mentha piperita) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 17، شماره: 1
11 ارزیابی تاثیرات کیفیت منظر شهری در ارتقای پیاده مداری در فضاهای عمومی شهری (مورد مطالعه: شهر رامیان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 40
12 The Response of Plant Growth and Physio-biochemical Properties Inedible Flowers of Pelargonium peltatum L. to Soil Applied Potassium and Selenium (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی اثر EC آب آبیاری بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولژیک و میزان عناصرگل رز(Rosa hybrid) رقم Dolce Vita در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 14، شماره: 4
14 بررسی اثر دو نوع زغال زیستی پوشال برنج و کلش گندم بر برخی ویژگی‌های گیاه توت‌فرنگی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 1
15 بررسی اثر عصاره جلبک دریایی Ecklonia maxima بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از براشت گل لیلیوم(Lilium spp.) رقم Brunello (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 14، شماره: 4
16 بررسی اثر قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی های بیوشیمیایی و عملکردی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
17 بررسی اثر محلول پاشی نانو کلات های آهن، روی و منگنز بر شاخص های رشدی و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 18، شماره: 2
18 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی جیبرلیک اسید و 2 و4 –دی کلروفنوکسی استیک اسید بر کاهش ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول(Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. Thomson navel) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
19 بررسی تاثیر کند کننده های رشد گیاهی بر چمن ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 10، شماره: 3
20 بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گل های شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) و مریم (Polianthus tuberosa) بر دوام عمر، برخی خصوصیات کمی و کیفی در محلول گلجایی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونی و برخی صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 3
22 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زرشک وحشی (Berberis integerrima) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 10، شماره: 3
23 بررسی سه نوع بستر کشت و غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه سخت ریشه زای زیتون رقم کنسروالیا (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 12، شماره: 1
24 بررسی شاخص های رشد و رنگریزه های گیاه حسن یوسف (Solenostemon scutellarioides L.) به کاربرد بیوچار در بستر کشت (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 17، شماره: 3
25 بررسی کاربرد اسیدهیومیک، اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات رشدی گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 12، شماره: 2
26 بررسی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 1
27 تاثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات کمی، کیفی و رشد گیاه ریحان(Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 10، شماره: 1
28 تاثیر کاربرد اسیدهیومیک، اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات کمی، کیفی و فعالیت آنزیمی گیاه شنبلیله(Trigonella fenum-gracum) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 12، شماره: 3
29 تاثیر کاربرد توام اسید هیومیک و سلنیوم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 4
30 تحلیل و بررسی نقش پارکها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
31 مطالعه تاثیر قارچ مایکوریزا و سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر شاخص های رشدی و میزان اسانس سه رقم گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بکارگیری کود آمینول فورته و سلنات سدیم بر گیاه جعفری تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
2 اثر بکارگیری کود ازته بر پاسخ به شوری گیاه جعفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
3 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر میزاناسانس و درصد جذب عناصر معدنی در گ یاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
5 اثر کاربرد کود زیستی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژی پایه های مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
6 اثر محلول پاشی کایولین بر خصوصیات گل شاخه بریده لیلیوم ارقام الکورنو ورقم دازل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نهالهای زیتون رقم زرد Olea europaea cv. Zard (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 اثر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی توسط نهالهای زیتون رقم زرد Olea europaea cv. Zard (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 اثرات سوء ناشی از تنش شوری بر رشد و عملکرد سه رقم گیاه ریحان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی پتانسیل رشد گونه پده Populus euphratica بمنظور توسعه فضای سبز واحیاء اراضی بیابانی جنوب گرمسار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
12 بررسی اثر اسید هیومیک بر روی خواص کمی گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 بررسی اثر اسید هیومیک بر روی وزن خشک و وزن تر گلبرگ گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی اثر اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر میزان عناصر ماکرو در گل مریم Polianthes tuberosa var.the preal (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
16 بررسی اثر مقادیرآکوازورب بر آبیاری چمن تحت شرایط تنش خشکی مطالعه موردی : شهر گرمسار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی خواص کمی گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 بررسی اثر ورمی کمپوست بر میزان کلسیم و آهن گلبرگ گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی اثرات کاربرد سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین در پیش از برداشت بر خصوصیات آنزیمی و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا رقم Dun’ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
20 بررسی ارتباط بین مقاومت به سرمازدگی و گموز باکتریایی درآلبالو و گیلاس (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی تاثیرکاربرد پلیمر سوپرجاذب بر میزان بهره وری آبیاری چمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس زرشک وحشی Berberis integerrima (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس موره (گنده جارو) در اندام هوایی و ساقه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس موره (گنده جارو) در اندام هوایی و ساقه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی درصدفسفرجذب شده درترکیبات کودی شیمیایی و باکتریهای حل کننده فسفات دردوگونه افرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
26 بررسی درصدنیتروژن و پتاسیم جذب شده درترکیبات کودی شیمیایی و باکتریهای محرک رشدگیاه دردوگونه افرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
27 پاسخ های کمی و کیفی گیاه دارویی ترخون (.Arttemiisiia dracuncullus L) به تلقیح قارچ مایکوریزا (Gllomus iinttraradiices) و تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد و نمو سه پایه مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
29 تاثیر تیمار اپی براسینولید برخصوصیات کمی، کیفی و عمر انبارداری میوه نارنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 تاثیر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزین سوپر اکسید دیسموتاز درگل شاخه بریده رز رقم Black magic (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در گل شاخه بریده رز رقم Black magic (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و باکتری تیوباسیلوس بر غلظت عناصر برگ انگور سفید بی دانه (رقم کشمشی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
33 شناسایی عامل بیماری کمرسفیدخربزه و بررسی امکان مبارزه بیولوژیک باآن در دشت گرمسار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
34 طراحی فضای سبز محیطی با استفاده از گیاهان خوراکی و دارویی نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
35 کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و سایر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی مرزه تابستانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
36 مطالعه کاربرد پس از برداشت سالسیلیک اسید، بنزیل آدنین و نانو ذرات نقره بر ماندگاری و خصوصیات آنزیمی گل های شاخه بریده ژربرا رقم Dun’ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی