دکتر شاهین حیدری

دکتر شاهین حیدری استاد تکنولوژی | معماری

دکتر شاهین حیدری

Dr. Shahin Heidari

استاد تکنولوژی | معماری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط مقیاس های آسایش حرارتی با مولفه های فیزیکی - محیطی؛ سنجش موردی: ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 11
2 ارزیابی آسایش حرارتی تطبیقی در خانه های مسکونی اقلیم گرم و خشک مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 7
3 ارزیابی CBA (سود و زیان) اجرای جداره های عمودی سبز در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
4 ارزیابی شاخصه های آسایش حرارتی در فضای باز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی میزان آسایش حرارتی کاربران در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: مسکن بومی جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 174
6 ارزیابی میزان کارایی سامانه های سرمایش غیر فعال در اقلیم گرم و خشک ایران (مطالعه موردی دو شهر یزد و اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 4
7 ارزیابی و تحلیل وضعیت آسایش حرارتی فضای باز محلات مسکونی با استفاده از شاخصه های حرارتی (نمونه موردی: محلات منتخب شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
8 ارزیابی و مقایسه آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات علی قلی آقا و دشتستان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
9 اندازه گیری کمی میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
10 Capability Analyzing of Solar Energy Based on Climatic Criteria Recognition in Iran’s Architectural Design by the Use of Fuzzy Analytical Hierarchy Process Method (FAHP) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 2
11 Climatic and thermal comfort research orientations in outdoor spaces: From 1999 to 2017 in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
12 Evaluate the relationship between fixation in the design process and the level of expertise of designers (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 2
13 Performance of Building Energy Efficiency by Orientation with Regression: a Case of Semi Desert in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 2
14 Placing Egress Components and Smoke Shafts in the Core Structure of Residential High-rise Buildings for Emergency Evacuation (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 1
15 بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت بومی آب بلده فردوس(تون) قبل از ۱۳۵۰هـ.ش (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 6، شماره: 12
16 بررسی به کارگیری تکنیک اوریگامی در افزایش دریافت تابش خورشیدی صفحات فتوولتاییک با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 2
17 بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 1
18 بررسی عملکرد خرد اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم تهران (نمونه موردی: حوزه علمیه معمارباشی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
19 بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه های قاجاری شیراز با تاکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
20 بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تأکید بر آسایش حرارتی در خانه های سنتی، نمونه های موردی: دو خانه قجری در شیراز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
21 بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان زیرزمینی در مقایسه با مدل مشابه بر روی سطح زمین در اقلیم های تهران، یزد و تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 7، شماره: 13
22 بررسی نقش عمق و سایه ورودی خانه های سنتی در تامین آسایش حرارتی بیرونی- نمونه موردی: بافت قدیم شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 5، شماره: 5
23 بهینه سازی شیوه تفکیک زمین در یک بلوک شهری در راستای کاهش دمای حیاط در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
24 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی اقلیم سرد(نمونه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 1
25 تاثیر دیوارهای سبز شهری برکاهش دمای خرداقلیم ها و اثر جزیره گرمایی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
26 تاثیر کالبد بافت های ساحلی بر متغیرهای اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب، (مطالعه موردی : بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
27 تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
28 رویکردهای انرژی مدار در معماری از دیدگاه انرژی نهفته (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 9، شماره: 13
29 سازگاری رفتاری ساکنان خانه های ویلایی و آپارتمانی شهر رشت در فصل تابستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 11، شماره: 21
30 سنجش تاثیر سابقه ذهنی کوتاه مدت و بلندمدت کاربران در ادراک آسایش حرارتی (مطالعه موردی: ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 2
31 شناسایی و ارزیابی اثر مولفه های محیطی- فردی- اجتماعی بر ادراک حرارتی جهت بهبود وضعیت در فضای اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
32 طراحی معماری با رویکرد بهره گیری از روشنایی طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
33 مدلسازی سامانه کنترل ارتفاع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
34 مطالعه پارامترهای آیرودینامیکی موشک بالک خمیده و تخت با دو جنس آلومینیوم و فولاد و تاثیر آن بر تغییر شکل الاستیک به روش برهم کنش دو طرفه میان سیال و سازه (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 1
35 مطالعه تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی اتاق درفضاهای مسکونی (اقلیم گرم و خشک)(مطالعه موردی: شهرستان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 4
36 مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت مستطیلی با یک صفحه تخت در راستای عمود بر محور (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
37 مقایسه عملکرد مجموعه مجهز به تمهیدات فعال و غیر فعال خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جریان هوا بر جمع کننده های خورشیدی (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
2 ارایه الگوی صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از معادله آسایش حرارتی در مجموعه های مسکونی اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 Consumption of electricity in buildings (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
4 Energy Efficient Parameters in Architectural Design of Schools with Atrium in IRAN (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 Occupational stress among operating room nurses of hospitals affiliated to Kerman Universities of medical Sciences: a cross sectional study (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
6 Optimizing insulation thickness and analyzing environmental impacts of insulated building (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
7 The effect of Rosemary ointment on grade I pressure ulcer in ICU patients (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
8 The process of designing an adaptable façade for an office building in Tehran, using diva simulation tool (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
9 بام سبز،عاملی جهت توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)
10 بررسی اثرات اقلیمی گودال باغچه ها در معماری سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
11 بررسی انرژی خورشیدی با نگاهی به نقش رطوبت در آسایش حرارتی در اقلیم گرم و مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
12 بررسی انرژی خورشیدی با نگاهی به نقش رطوبت در آسایش حرارتی و طراحی مجتمع مسکونی در بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
13 بررسی انرژی خورشیدی با نگاهی به نقش رطوبت در آسایش حرارتی و طراحی مجتمع مسکونی در بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
14 بررسی انواع ساختمان های زمین پناه با رویکرد طراحی اقلیمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
15 بررسی تاثیر ابعاد پنجره بر میزان مصرف انرژی الکتریکی در فضاهای درمانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
16 بررسی نماهای پاسخگو جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی در بناهای اداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 بررسی و نقش مصالح هوشمند در مدیریت انرژی در ساختمان اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
18 بهره گیری از نور روز در ساختمان های زمین پناه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
19 بهره‌گیری از طبیعت در طراحی سازه معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
20 پنجرهی هواجریان؛ ایدهای نوین برای حل تعارض بین تهویه و عایقبندی حرارتی در پوستههای نورگذر ساختمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 پیش بینی سازه های نوین جهت استقرار در فضاهای شهری با تاکید بر فعالیت های موقت در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
22 تاثیر جدار ثانویه در عملکرد پنجره تک جداره (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 تحلیلی بر جایگاه سلامت و روان شهروندان در بناهای شهری همساز با اقلیم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
24 حیاط مرکزی، کهن الگویی اقلیمی در معماری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
25 سیستم های تهویه مطبوع در ایران ( استفاده یا ضرر؟ ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
26 طراحی اقلیمی با توجه به متغیرهای دما ، رطوبت و جریان هوا در معماری مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
28 کاهش بار برودتی ساختمان های اداری با استفاده از اختلاف دمای شب و روز در اقلیم گرم وخشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
29 لزوم تعامل شیوه نوین؛ آموزش مباحث مقررات ملی 22 گانه نظام مهندسی ساختمان با دروس آموزش عالی درمحیط های آموزشی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
30 مطالعه خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم- استرانسیم- آهن ریز ساختار شده در اثر اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 معرفی راهکارهایی در جهت بهینه سازی پنجره های تک جداره (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
32 مقایسه ی عملکرد پنجره ی دمنده ی هوا و پنجره های چند جداره ی معمولی از نظر کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
33 نمای پاسخگو به تغییرات محیطی دربناهای اداری با توجه به الگوی طراحی هندسی ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری