محمدرضا عطار پور

 محمدرضا عطار پور دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

محمدرضا عطار پور

Mohammad Reza Atar Pour

دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.