دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

Dr. Aborahim Nave Ebrahim

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 2
2 آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
3 ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
4 ارایه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
5 الگوی راهبردهای سه گانه بین المللی شدن دانشگاه های منتخب دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
6 اولویت بندی تفسیرگرایانه افول شایستگی منابع انسانی براساس وجود لایه های قدرت ساختاری هژمونیک: فرایند تحلیل (IRP) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
7 اولویت بندی تفسیرگرایانه افول شایستگی منابع انسانی براساس وجود لایه های قدرت ساختاری هژمونیک: فرایند تحلیل (IRP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
8 Presenting a Model for the Development of Applied Scientific Centers of the Red Crescent Society with the Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 4
9 بازنمایی هویت رشته مدیریت آموزشی در ایران با تاکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
10 تبیین الگوی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 2
11 تحلیل و تبیین تاثیر مولفه های مدیریتی، ساختاری و نگرشی فرهنگ برتولید علوم انسانی در دانشگاه اسلامی: بررسی وضع موجود در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
12 تدوین و اعتباریابی مدل غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی: یافته های یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
13 توسعه منابع انسانی با روش ارشادی (منتورینگ): مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
14 چالش های بودجه ریزی عملیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 18
15 رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تاثیر آن بر روی اجتماع و سازمان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
16 شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 3
17 شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
18 طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی وحرفه ای در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
19 طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
20 طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 2
21 طراحی چهارچوب مفهومی برای رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
22 طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
23 طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
24 عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
25 عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 15
26 فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
27 نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
28 نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
29 نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
30 واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
31 واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه کژکارکردی های آموزشی عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری مبتنی بر چارچوب ارزش های رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آسیب شناسی مصنوعات حاکم برفرهنگ دوره متوسطه و ایجادفرهنگ مطلوب یادگیری براساس ارزشهای رقابتی؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
3 ارزیابی شرکت خودروسازی بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه) (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
4 ارزیابی و تحلیل وضعیت کارآفرینی اجتماعی؛ مورد مطالعه شهرداری منطقه 14 شهری شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
5 بازگشت سرمایه درسازمان باتاکید برتوسعه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
6 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بیگانگی از کار دبیران دبیرستانهای شهر کرج در سال تحصیلی 93-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 تاثیر آموزش خلاقیت درمانی بر میزان خودکارآمدی در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
8 تاثیرجهانی شدن بربرنامه ی درسی دانش آموزان بانیازهای ویژه ی بینایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
9 تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
10 چالش های موجوددر مسیر کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 شکاف دانشی نخهبه و نابغه در بزرگراه استعداد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
12 شناسایی و تحلیل نقش عوامل آموزشی و نگرش کارآفرینانه هنرجویان مطالعه موردی هنرستان آیه ناحیه دو آموزش وپرورش شهر کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 طراحی الگو بهره وری منابع انسانی در سازمان های تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
14 طراحی الگوی بهره وری منابع انسانی در سازمان خصوصی سازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
15 کاربست های سرمایه اجتماعی سازمانی در مدریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
16 نقش سرمایه انسانی در کسب مزیت رقابتی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه