دکتر فاطمه سفید کن

دکتر فاطمه سفید کن استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

دکتر فاطمه سفید کن

Dr. Fatemeh Sefid Kon

استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس های مرزه (Satureja spp.) بر عوامل بیماری زایی سودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
3 اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک آلود (Thymus pubescens Boiss.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
4 اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب های اسانس Agastache foeniculum kuntz. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
5 اثر تنش کم آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب های اسانس در گیاه پونه سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
6 اثر دورکنندگی و دوام اسانس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
7 اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
8 اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
9 اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
10 اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 1
11 اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 3
12 اثر غلظت های کمتر از حداقل غلظت های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
13 اثر متیل جاسمونات بر آنزیم های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
14 اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
15 اثر محلول پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 5
16 اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
17 اثر ورمی‌کمپوست و هیومیک‌اسید بر ویژگی‌های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus communis L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 3
18 ارزیابی عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
19 ارزیابی ویژگی های رشد و ترکیب های اسانس در دو گونه دارویی پونه سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه سای تاج کرکی (N. eremokosmos Rech.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 4
20 اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 4
21 استخراج و تعیین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
22 استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گونه گیاهی مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi از کردستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 37
23 استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
24 استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه های مختلف در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
25 استخراج و شناسایی ترکیبهای فرار Echinophora sibthorpiana Guss (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
26 استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه های طبیعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 3
27 استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 1
28 استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 5
29 استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ بو (Laurus nobilis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 2
30 Comparison of Ferrous Ion Chelating, Free Radical Scavenging and Anti Tyrosinase Properties of Thymus Daenensis Essential Oil with Commercial Thyme Oil and Thymol (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 19، شماره: 77
31 بررسی آت اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
32 بررسی اثر ارتفاع رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس پایه های نر و ماده گیاه Juniperus communis subsp. hemisphaerica در رویشگاه طبیعی آمل (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
34 بررسی اثر مکان رویش بر میزان و کیفیت اسانس اسپات گل آذین برخی رقم های نخل خرما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 1
35 بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 2
36 بررسی اسانس اندامهای هوایی و میوه گشنیز .Coriandrum sativum L (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 7، شماره: 1
37 بررسی اسانس شوید ایران (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 8، شماره: 1
38 بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه های مختلف در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
39 بررسی بازده و ترکیب های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 1
40 بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 2
41 بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
42 بررسی تاثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
43 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
44 بررسی تاثیر زمان برداشت و روش اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus vulgaris L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 3
45 بررسی تاثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مولفه های خشک کردن گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora Kunth.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 1
46 بررسی تاثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
47 بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
48 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 7، شماره: 1
49 بررسی تاثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
50 بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده روغن اسانسی اندامهای هوایی و بذر گیاه جاشیرPrangos ferulacea (L.) Lindly (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 5، شماره: 1
51 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه های مختلف استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
52 بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی پاپهن Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 11، شماره: 1
53 بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل یاس بنفش .Syringa vulgaris L (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 8، شماره: 1
54 بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
55 بررسی ترکیبهای فرار برازمبل بلوچی .Perovskia atriplicifolia Benth (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 6، شماره: 1
56 بررسی ترکیبهای موجود در رو غن اسانسی گیاه Salvia verticillata L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 3، شماره: 1
57 بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
58 بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 3
59 بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
60 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 15، شماره: 1
61 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
62 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
63 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی Satureja sahendica Bornm. در شرایط زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
64 بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 12، شماره: 1
65 بررسی تنوع اسانس ۲۱ جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
66 بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
67 بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 4
68 بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
69 بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس جمعیت های مختلف بومادران (Achillea nobilis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
70 بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) جمع آوری شده از مزارع مختلف استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 3، شماره: 2
71 بررسی خصوصیات رویشی، عملکرد و ترکیبات اسانس دو گونه دارویی، پونه سای ایرانی (Nepeta kotschyi var. persica) و پونه سای انبوه (N. glomerulosa) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
72 بررسی صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در رویشگاه های مختلفی از استان آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
73 بررسی عملکرد یک سیستم بینی الکترونیکی در طبقه بندی کیفی اسانس گل محمدی (Rosa damascene Mill.) به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 3
74 بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
75 بررسی کموتیپ های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب های اسانس در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
76 بررسی کمی و کیفی اسانس توده هایی از پونه سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین گونه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
77 بررسی کمی و کیفی اسانس دو گونه از جنس نپتا (Nepeta cataria L. و Nepeta bracteata Benth.) در شرایط زراعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 1
78 بررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه .Foeniculum vulgare Mill در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 10، شماره: 1
79 بررسی کمی و کیفی اسانس کاکوتی ایرانی (Ziziphora persica Bunge) از شش رویشگاه مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
80 بررسی کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه (Satureja spp.) کشت شده در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 3
81 بررسی کمی و کیفی اسانس نه جمعیت کشت شده Anthemis pseudocotula Boiss. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
82 بررسی کمیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 4
83 بررسی مقایسه ای ترکیبهای موجود در اسانس دوگونه مریم گلی Salvia virgata Iacq. And Salvia syriaca L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 4، شماره: 1
84 بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
85 بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی گل سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در کشت مخلوط با لوبیا سبز و تاریخ های مختلف کشت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
86 تاثیر اندازه ذرات، روش و مدت زمان اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Pimpinella affinis Ledeb. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 2
87 تاثیر پتاسیم و براسینواسترویید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در رژیم های متفاوت فراهمی آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
88 تاثیر تیمارهای تغذیه ای بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 2
89 تاثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
90 تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
91 تاثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
92 تاثیر سیستم های مختلف تغذیه بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تاثیر تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 2
93 تاثیر شرایط خشک کردن بر مقدار و ترکیب های اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
94 تاثیر ضد میکروبی و خواص آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
95 تاثیر کاربرد زئولیت، کود های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
96 تاثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
97 تاثیر کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای (آلی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی ) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازیانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 4
98 تاثیر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 4
99 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
100 تاثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
101 تاثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
102 تاثیر مصرف متعادل کود برویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو ((Lippia citriodora (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
103 تاثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
104 تاثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
105 تاثیر نهاده های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
106 تاثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 4
107 تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
108 تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
109 تأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
110 تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
111 تجزیه کمی و کیفی اسانس توده های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
112 ترکیب های تشکیل دهنده اسانس اندام های مختلف بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 1
113 تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
114 تغییر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
115 خواص ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی، رادیکال زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
116 شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 1
117 شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های Vitex در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
118 شناسایی و مقایسه ترکیب های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
119 شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
120 عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تاثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
121 مطالعه برخی عوامل بوم شناختی، ویژگی های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب های اسانس آویشن کرک آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
122 مطالعه برخی ویژگی های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
123 مطالعه کمیت و کیفیت عملکرد اکسشن های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
124 معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 6
125 معرفی یکی از گونه های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 2
126 مقایسه اثر ضدسرطانی نانوکپسول عصاره گیاه علف چشمه (Nasturtium officinalis (L.) R. Br.) با عصاره متانولی و فراکسیون های آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
127 مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
128 مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 3
129 مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
130 مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 1
131 مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 1
132 مقایسه بازده و ترکیب های اسانس اندام های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
133 مقایسه بازده و ترکیب های اسانس اندام های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
134 مقایسه بازده و ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار Tanacetum polycephalum Schultz. Bip. Subsp. polycephalum در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
135 مقایسه بازده و ترکیبهای اسانس دو گونه مرزه Satureja hortensis L. و Satureja rechingeri Jamzad با استفاده ازروش تقطیر و استخراج با سیال فوق بحرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 3
136 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
137 مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Sequoia sempervirens حاصل از کشت بافت با پایه اصلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
138 مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 2
139 مقایسه سسکوئی ترپن های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 1
140 مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 3
141 مقایسه کمی و کیفی اسانس Melissa officinalis L. ازمناطق مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
142 مقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 2
143 مقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن (Thymus) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 12، شماره: 1
144 مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی Artemisia persica Boiss. در مزرعه و رویشگاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
145 مقایسه کمی و کیفی اسانس مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi در رویشگاه و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
146 مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کشت بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با لوبیا سبز در منطقه ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرتلقیح نشا با کودهای بیولوژیک بربرخی ویژگیهای آویشن کرک آلود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثرسطوح مختلف کودهای شیمیایی برخصوصیات آویشن دنایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرکودهای بیولوژیک بربرخی ویژگیهای آویشن کرک آلود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی اثر نهاده های آلی بر برخی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 ارزیابی استقرار برخی توده های چهار گونه پونه سای ایرانی Nepeta spp در غرب تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی تاثیر نهاده های زیستی برصفاتمورفولوژیک و عملکرد دانه درگیاه دارویی انیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و صفات ظاهری در اکسشن های Satureja sahendica (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 ارزیابی خصوصیات کمی ژرم پلاسم آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی مقدار اسانس و شناسایی اجزای اسانس بذر گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) توده بومی همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 استخراج و شناسایی اجزای شیمیایی اسانس گیاه Salvia nemorosa (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
14 Satureja sahendica Bornm سمیت سلولی، جهشزایی و ضدجهشزایی روغن اسانسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 Supercritical CO2 Extraction of Essential oil from pimpinella affinis Ledeb.;Influential Parameters (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
16 The effect of Satureja essential oils on Pseudomonas aeruginosa virulence factors (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
17 بازده اسانس تیمارهای مختلف خشک کردن گیاه مریم گلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی اثرات مالچ های پلاستیکی بر عملکرد گیاه دارویی آویشن (Thymus daenensis) در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 بررسی اثرشوری آب دریا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس سرشاخه های گل دار آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) جمع آوری شده از سه منطقه مختلف استان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی برخی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل purpurea (L.) (Echinacea Moench در پاسخ به تراکم بوته در تاریخ کشت های بهاره در منطقه ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
22 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی بر صفات رویشی و عملکردی گیاه اندمیک آویشندنایی (Thymus daenensis Celak) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی بومادران هزار برگ منطقه رینه دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
24 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی بومادران Achillea Wilhelmsii منطقه رینه دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل راعی با استفاده از نشانگر مولکولی CORAP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بومی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی عملکرد کمی و کیفی نمونه های مرزه سهندی Satureja sahendica Bornm در شرایط مرزعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی عملکرد و ماده موثره زنیان در سیستم های کشاورزی متداول، ارگانیک و تلفیقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 بررسی کاربرد مایکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر همزیستی ریشه، غلظت فسفر و میزان اسانس در گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
31 بررسی کاربرد ورمی کمپوست و اسید هومیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 بررسی کمی و کیفی اسانس گل محمدی تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته MAP (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بهینه سازی استخراج DNA از بذر، بذور جوانه زده و برگ های جوان در گیاه دارویی گل راعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 بهینه سازی شکست خواب بذرجهت افزایش جوانه زنی بذور گل راعی Hypericum perforatum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 پایش آفات و بیماریهای جنگل ها و مراتع حوزه ایرانی تورانی - استان های تهران و البرز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 پیاده سازی و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیک بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت درجه بندی کیفی اسانس گیاهان معطر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
39 تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 تاثیر تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک بر برخی ویژگی های بیوشیمایی برگ گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
41 تاثیر تراکم کاشت روی عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ، فسفر و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس بابونه کبیر ( Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
43 تاثیر شوری آب دریا بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گساه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
44 تاثیر کود آلی و کود شیمیایی بر صفات فتوسنتزی، عملکرد ماده خشک و درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 تاثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum partheniumL) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
46 تاثیر نسبت های مختلف +(NO(3): NH(4 و مواد هیومیکی بر عملکرد تر، خشک، محتوای فنل ها وفلاونوئیدهای ریحان (L. basilicum Ocimum) در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
47 تاثیرکودهای زیستی و آلی برروی عملکرد گل میزان وعملکرد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 تأثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) بر تنوع و زیست توده علفهای هرز در شرایط آب و هوایی ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
49 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل مکزیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر فاکتورهای کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 ترکیب و بازده اسانس پونه سای البرزی (Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse) طی دو سال زراعی متوالی استقرار در منطقه غرب تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
52 تغییرات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
53 تنوع بین- و درون گونه ای گونه های منتخب پونه سا Nepeta spp از ایران بر اساس ترکیبات فنولی هدف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 تنوع ژنتیکی توده های گل راعی (Hypericum perforatum L.) شمال ایران با استفاده از نشانگر TRAP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 شناسایی ترکیبات اسانس گیاه Cyclotrichium depauperatum (Bunge) Manden. & Scheng در دیناران استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
56 شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata (Schlechat.) Boiss) در دو رویشگاه بوئین و سی سخت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس گیاهی Salvia spinosa (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
58 کنترل کیفی گیاهان دارویی و معطر با استفاده از بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
59 مطالعه تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد دانه و میزان ماده مؤثره گیاه داروئی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 مطالعه تنوع ژنتیکی توده های گل راعی Hypericum perforatum L شمال غرب ایران با استفاده ازنشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 مطالعه ساختار و تفرق ژنتیکی جمعیت های گل راعی (Hypericum perforatum L.) شمال و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
62 مطالعه صفات رویشی مراحل فنولوژی عملکردسرشاخه و بذرگیاه مرزه سهندی(Satureja sahandica Bornm (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 معرفی گونه های ارزشمند جنس مرزه Satureja برای کشت و فراوری در مناطق اکولوژیک مختلف کشور به منظور تولید انبوه (فاز اول: آزمایشات سازگاری) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 مقایسه بازده و ترکیبهای اسانس اندامهای مختلف بابونه شیرازی Anthemis pseudocotula Boiss. (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
65 مقایسه ترکیب های موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
66 مقایسه کمیت وکیفیت اسانس حاصل از گل بازخشک و غنچه خشک درسه ژنوتیپ گل محمدی Rosa damascena (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 مقایسه مقدار پولگون در اسانس Ziziphora clinopodioides subsp. Rigida (Boi ss.) Rech.f در چند رویشگاه استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
68 نقش حفاظتی نیتریک اکساید برون زاد در برابر تنش اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی