دکتر نعمت الله موسی پور

دکتر نعمت الله موسی پور استاد

دکتر نعمت الله موسی پور

Dr. Nematollah Mousapour

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Integrated Model for the Iranian General Dentistry Curriculum (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 3
2 آسیب شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 6
3 ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 1
4 ارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
5 امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
6 بررسی جهت گیری های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
7 بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 3
8 بررسى مقایسه اى الگوى پوشش دانشجویان دانشگاه هاى دولتى، پیام نور و آزاد اسلامى (مطالعه موردى شهر بافت) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 15
9 پدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 4
10 تاملی بر پژوهش میان رشته ای در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
11 تاملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
12 تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 25
13 تجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
14 تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 19
15 ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
16 جستاری پیرامون نظریه عملی شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 32
17 دولتی بودن یا ملتی بودن : بنیادهای فرهنگ آموزش و برنامه درسی در ایران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
18 دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
19 رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 48
20 راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
21 سبک زندگی آموزش گران علوم انسانی در محیط های دانشگاهی ایران از آرمان های دینی تا واقعیت های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
22 سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
23 شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 2
24 شناسایی ویژگی های کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگو با رویکردکیفی فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 25، شماره: 48
25 طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 46
26 طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 27
27 طراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 3
28 طراحی و اعتباربخشی الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 61
29 علل ترس از موفقیت در زنان شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 5
30 کالبدشکافی دانش محتوایی تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
31 مدل مفهومی شایستگی های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 18
32 مطالعه تطبیقی سیاست های علمی کشورهای ترکیه و مالزی با تمرکز بر علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 4
33 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
34 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
35 میزان ثبات مدیریت مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
36 نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
37 واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
2 آموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
3 ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
4 ارایه الگوی مناسب جهانی سازی اهداف آموزش های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
5 ارایه ی الگوی مناسب جهت جهانی کردن آموزشهای فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
6 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
7 بررسی مبانی هنری وزیبایی شناسی به قصد ارائه گزاره های تجویزی برای تغییر برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
8 برنامه درسی ملی وتغییر در برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
9 برنامه ریزی میان رشته ای وتغییر در برنامه های درسی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
10 تأملی برفرآیندتربیت معلم وابعاد چهارگانه آن، مطالعه ای پدیدارنگارانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
11 تغییر در اجرا (علت مقاومت وراه های غلبه بر مقاومت ) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
12 توجه به جهانی شدن درتحول هدفهای آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
13 جهانی شدن و بومی ماندن دربرنامه درسی ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
14 جهانی شدن وبومی ماندن دربرنامه ی درسی ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
15 حمایت از دانش آموزان استثنایی با (ارائه روشی بهتر و منصفانه تر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
16 کلاس های چندپایه، جنبه مغفول برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 مدیریت دانش و رابطه آن با یادگیری معنادار دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
18 معرفی نظریه ارتباط گرایی و ارایه الگوی طراحی آموزشی متناسب با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 نظام برنامهریزی درسی متناسب باتوسعه سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
20 نقش مطالعات میان رشته ای در تغییر برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
21 نقش و جایگاه تربیت هنری در آموزش و پرورش چند فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی