دکتر مهدی معینی کیا

دکتر مهدی معینی کیا استاد برنامه ریزی آموزش از راه دور گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

دکتر مهدی معینی کیا

Dr. Mehdi MoeiniKia

استاد برنامه ریزی آموزش از راه دور گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of E-learning from the Perspective of Experts in the Period of COVID-۱۹ Pandemic (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
2 اثربخشی یاد خدا بر استرس ادراک شده در کارکنان فرماندهی انتظامی استان اردبیل DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۵۸۸۵۱۶۲.۱۴۰۰.۱۲.۴۵.۲.۱ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 12، شماره: 45
3 اثربخشی یاد خدا بر خودمهارگری و شادکامی در بین خانواده های کارکنان فرماندهی انتظامی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 2
4 ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 26
5 ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 11
6 ارتباط ساختاری مدرسه شاد و نشاط روحی، معنوی، جسمانی و رفتاری معلمان با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی (مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 14، شماره: 29
7 ارتباط‌یابی نقش عوامل سازمانی بی‌عدالتی و بدبینی در طفره‌روی مجازی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
8 اعتباریابی عوامل موثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 59
9 الگو یابی رابطه بین هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای نگرش مذهبی و استدلال اخلاقی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 2
10 الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هد فهای پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 4
11 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 3
12 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
13 Investigating the Effect of Organizational Innovative Climate on Continuous Use of Electronic Teaching with the Role of Computer Self-Efficacy Among Male Teachers (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 4
14 Simple and Multiple Relationships among Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness with E-Learning Acceptance in Universities’ Instructors (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی اثر میانجیگری عدالت سازمانی در رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی مدیران مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 4، شماره: 1
16 بررسی اهداف و ا نگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
17 بررسی تاثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-۱۹ دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
18 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس معلمان بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با میانجی خود آگاهی هیجانی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات رهبری فرهنگی دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش دربین معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
20 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری معلمان ابتدایی شهرستان سرعین (دریافت مقاله) نشریه مطالعات رهبری فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
21 بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 22
22 بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
23 بررسی نقش سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 8
24 بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی فراگیران آموزش الکترونیکی در پیش بینی مولفه ی راهبردهای مدیریت منابع یادگیری آنان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 4، شماره: 2
25 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مدرسه شاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
26 پیش بینی نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
27 تاثیر یادگیری مشارکتی با گروه های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
28 تبیین نقش واسطه ای هوش معنوی در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان شناختی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 1
29 تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده ای در تحصیلات تکمیلی آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
30 تحلیل رابطه بین معنویت در محیط کار و فساد اداری: نقش میانجی اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
31 تحلیل نقش پیشایندی رهبری اخلاقی و پسایندهای خود انگیختگی و بهروزی به عنوان مولفه های فضیلت سازمانی در بین معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
32 توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
33 جایگاه هوش های چندگانه در دست یابی به اهداف مراکز آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 4
34 دلالت های تربیتی رویکرد روان شناختی سازنده گرایی در طراحی محیط های یادگیری فن آورانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
35 رابطه بین اهبردهای مدیریت تعارض ومهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 3
36 رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و اثربخشی مدرسه با نقش میانجی فرهنگ مدرسه در مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
37 رابطه بین رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان متوسطه ناحیه ۱و۲ شهرخرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
38 رابطه تاب آوری و سخت رویی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی گری شادکامی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 1
39 رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
40 رابطه فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیلگری اندازه مدرسه (مورد مطالعه: مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 2
41 رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه در بین دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 4
42 رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
43 رابطه ی راهبرد های یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزش برای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 23
44 شناسایی پسایندهای رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
45 شناسایی عوامل اثرگذار بر بالندگی کارکنان دانشگاه دولتی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 1، شماره: 4
46 شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
47 شناسایی عوامل موثر بر فضیلت سازمانی به عنوان مولفه دینی اخلاقی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
48 شناسایی عوامل موثر در استفاده ی بیمار گونه دانش آموزان از فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
49 شناسایی عوامل و شاخص های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 26
50 شناسایی مولفه های یک پایان نامه هدفمند در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 3
51 طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 15
52 طراحی مدل دانشگاه پایدار، مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 14
53 طراحی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار " فرهنگ کیفیت" (QC) در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 3
54 طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
55 طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش آموز بر اساس ادراک مدیران ( با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
56 عوامل سازمانی و اقتصادی موثر بر بالندگی منابع انسانی در نظام آموزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
57 عوامل و مولفه های موثر بر توسعه حرفه ای دبیران مدارس اردبیل (تحقیق کیفی با تاکید بر روش گروه های کانونی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 1
58 فرا تحلیل عوامل همبسته با تعهد سازمانی معلمان به عنوان یک متغیر اخلاقی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
59 فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
60 فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 54
61 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
62 فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
63 فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 9
64 فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 44
65 مدل سازی تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی کارآمدی جمعی و تعهد حرفه ای (مطالعه موردی:معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 4
66 مدل سازی تاثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
67 مدل سازی رهبری مدیران مدارس بر اشتیاق شغلی معلمان به واسطه فرهنگ مدرسه، توانمندسازی و ویژگی های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
68 مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
69 مدل سازی نقش عوامل سازمانی در پرسه زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 57
70 مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 36
71 مدل یابی تاثیر خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره دوم متوسطه با میانجیگری خودتنظیمی و خودکارآمدی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 2
72 مدل یابی عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
73 مدلسازی تاثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی معلمان با میانجی گری تعهد سازمانی(مورد مطالعه:معلمان متوسطه اول ناحیه ۴ کرج) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 3
74 مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
75 مطالعه عوامل موثر بر اجرای دوره های همگانی آموزش آزاد درون خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 6
76 مطالعه کیفی: شناسایی مولفه های دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 2
77 مطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان مدارس چندپایه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
78 نقش آزمون های موسسات آزاد علمی بر پیشرفت درسی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
79 نقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 62
80 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیته ایکارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
81 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
82 نقش فرهنگ مدرسه و خلاقیت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 59
83 ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 4
84 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق پژوهش در مطالعات محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
2 ارزیابی نقش تعارض نقش بر فرسودگی شغلی معلمان شهرستان ایجرود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
3 ارزیابی نقش تعارض نقش بر فرسودگی شغلی معلمان شهرستان ایجرود از طریق میانجیذهن آگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
4 امکان سنجی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان تدریس در بین معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
5 اهداف و انگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه ی موردی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
6 اهمیت و ضرورت شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
7 بررسی ارتباط استفاده از فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی آموزش وپرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
9 بررسی پژوهشهای حوزه ی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات برکیفیت یادگیری فراگیران درایران با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمانی (مطالعه ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
11 بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 بررسی تاثیر استفاده از بستر فضای مجازی در تربیت معلمان و توسعه حرفه ای انان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
13 بررسی تاثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد معلمان و اثربخشی مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
14 بررسی تاثیر رهبری معنوی بر تعهد سازمانی با میانجیگری کیفیت زندگی کاری معلمان زن دوره متوسطه در شهرستان خلخال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
15 بررسی تاثیر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
16 بررسی تاثیر سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار بر اخلاق حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی ناحیه دو استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
18 بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر فرایند آسیب شناسی مدیریت استعداد در سازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
19 بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت برخودپندارهی ریاضی دانشآموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
20 بررسی چالش های توسعه ی هوشمند سازی مدارس در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
21 بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و سیرت نیکوی مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
22 بررسی رابطه بین استفاده پر خطر از اینترنت و مهارت های اجتماعی با تنهایی در دانش آموزان شهرستان خلخال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 بررسی رابطه بین مولفه های سبک رهبری خدمتگزار با رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
24 بررسی رابطه بین مولفه های فضیلت سازمانی با کار تیمی در بین معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
25 بررسی رابطه بین مولفههای سبک رهبری خدمتگزار با روحیه معلمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
26 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکناندانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
27 بررسی رابطه رهبری تحولآفرین، تعهد سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
28 بررسی رابطه ساده و چندگانه بین خودکارآمدی با تعهد شغلی هنرآموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
29 بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های نگرش دبیران به فاوا بر کاربست فناوری در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
30 بررسی رابطه ساده و چندگانه مهارت و نیاز دبیران به فاوا بر کاربست آن در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
31 بررسی رابطه ساده و چندگانه ی ابعاد جو سازمانی نوآورانه با رفتار نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
32 بررسی رابطه ساده و چندگانه ی ابعاد مدیریت دانش با رفتار نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
33 بررسی رابطه فرسودگی شغلی و اهمال کاری در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
34 بررسی رابطه مدیریت زمان و اهمال کاری در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
35 بررسی رابطه ی بین سبک های فرزندپروری ومهارت های اجتماعی با تنهایی در دانش آموزان شهرستان خلخال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 بررسی رابطه ی جو یادگیری با رفتار نوآورانه ی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
37 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد تعهد حرفهای با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
38 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد توسعه ی حرفه ای با رفتار نوآورانه ی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
39 بررسی رابطه ی ساده وچندگانه ی ابعاد مدیریت استعداد با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
40 بررسی رابطهی بین رضایت شغلی وکارایی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
41 بررسی روش شناسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی سال های 1390 تا 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
42 بررسی عوارض روانی ، جسمانی و اجتماعی سوء مصرف مواد در سربازان وظیفه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
43 بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد و پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
44 بررسی عوامل موثر بر کیفیت تدریس معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
45 بررسی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
46 بررسی مبانی نظری آرزوهای تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
47 بررسی نفش سرمایه روانشناختی بر امادگی برای تغییر سازمانی در معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
48 بررسی نقش اعتماد سازمانی،ضرورت و اهمیت ان در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
49 بررسی نقش صلاحیت حرفه ای معلمان و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
50 بررسی وتحلیل تاثیر احکام دینی و اسلامی درسلامت روانی واجتماعی افراد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
51 بررسی وتحلیل تاثیر فلسفه ی (سبک)زندگی مردمان جامعه ی آمریکا درشکل گیری زیربنای فکری وعقیدتی نظام آموزشی آن وتبیین مصداقهایی از این تاثیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
52 بررسی وتحلیل نقش احکام دینی و اسلامی درسلامت روانی واجتماعی افراد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
53 بررسی وضعیت استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت در وزارت (تعاون،کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
54 بررسی وضعیت استفاده از کارآفرینی در وزارت (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
55 بررسی وضعیت تغییر سازمانی در کارکنان خبرگزاری ایرنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
56 بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان در خبرگزاری ایرنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
57 بررسی وضعیت سبک رهبری تحول گرا در مدیران زن مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
58 بررسی وضعیت سبک رهبری مراوده ای در مدیران مرد مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
59 بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در پالایشگاه گاز پارسیان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
60 بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
61 بررسی وضعیت مدیریت استعداد کارکنان درخبرگزاری ایرنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
62 بررسی ومقایسه ی سنجش میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد با دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
63 بررسی ومقایسه ی نحوه ی ارضای انگیزش جنسی درجوامع اسلامی با جوامع غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
64 برسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور از خدمات پشتیبانی یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
65 بنیان های نظری، مولفه ها و نتایج مثبت اندیشی آکادمیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
66 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی براساس ابعادخودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
67 پیش بینی صلاحیت های تحقیقاتی معلمان بر اساس خودکارآمدی آنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
68 پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران براساس اخلاق کاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
69 پیش زمینه ها وپیامدهای بدبینی سازمانی بر عملکرد کارکنان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
70 تاثیر آموزش به روش تدریس معکوس بر مسئولیت پذیری وخودکارآمدی دانش آموزان در نرم افزار شاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
71 تاثیر اشتیاق شغلی معلمان بر اثر بخشی مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
72 تاثیر رهبری معنوی بر مسئولیت پذیری معلمان با نقش میانجی توسعه حرفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
73 تاثیر سلامت سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
74 تاثیر عوامل ساختاری بر فرایند آسیب شناسی مدیریت استعداد در سازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
75 تأثیر آموزش چندرسانه ای الکترونیکی بر یادگیری زبان فارسی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل با تعامل جنسیت (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
76 تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت بر خودکار آمدی ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
77 تحلیل و بررسی نقش نوع تربیت در اجتماعی شدن افراد نوجوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
78 تحلیل وبررسی چگونگی نظم پذیرکردن دانش آموزان وجایگاه آن درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
79 تعیین وضعیت رهبری معنوی و مولفه های آن در بیمارستان های آموزشی شهر اردبیل ازدیدگاه پرستاران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
80 تعیین وضعیت سرمایه روان شناختی دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1 و 2 شهرخرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
81 تعیین وضعیت سکوت سازمانی در دبیران مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
82 تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1و 2 شهر خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
83 تعیین وضعیت مهارت ارتباطی در معلمان مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
84 توسعه حرفه ای معلمان برای رویارویی با مدارس آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
85 جایگاه آموزش در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
86 جو اخلاقی مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
87 چیستی، چرایی و چگونگی توانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
88 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
89 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
90 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش(مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان خلخال، خورش رستم و شاهرود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
91 رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
92 رابطه تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
93 رابطه رهبری آموزشی و خودکار آمدی معلم با توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی ناحیه 2 اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
94 رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی هنرستانهای دخترانه شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
95 رابطه معنویت در محیط کار و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
96 رابطه ی بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
97 راهکارهای ارتقاء کیفیت تدریس در آموزش مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
98 رهبری اخلاقی چالش مدارس قرن ۲۱ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
99 سبک رهبری و توسعهی منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
100 سواد اخلاقی در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
101 شاخص های کیفیت آموزش در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
102 شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
103 شبکه های اجتماعی مجازی امکانی برای ارتقاء کارآفرینی و بستری جهت رقابتپذیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
104 شناسایی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی : استان های شمال غرب کشور ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
105 شناسایی عوامل اثرگذار بر بالندگی کارکنان دانشگاه دولتی یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
106 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر راهبرد اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
107 شناسایی عوامل فردی موثر بر ایجاد رهبری نوآورانه در مدرسه با استفاده از رویکردداده بنیاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
108 شناسایی عوامل فردی موثر بر ایجاد مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
109 شناسایی عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی مقطع ابتدایی شهرستان سرعین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش و پرورش؛ ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها
110 شناسایی قابلیت های معلمان در نظام آموزشی فناوری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
111 شناسایی موانع اساسی پیش روی ترویج و توسعه ایثار و شهادت در جامعه امروزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
112 ضرورت توجه به آموزش مجازی در مدرسه ی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
113 ضرورت توسعه ی کیفیت در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
114 طراحی چارچوبی برای شناسایی و دستهبندی مولفههای آموزش عالی پایدار، بر اساس بررسی مطالعات صورت گرفته در ایران به روش فرا تراکیب (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
115 طفره روی مجازی: رفتار انحرافی در حال رشد در سازمان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
116 عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان مردمقطع ابتدایی اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
117 عوامل موثر بر اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
118 عوامل موثر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
119 فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
120 فراتحلیل پژوهشهای مرتبط با نقش عامل فرهنگی ـ اجتماعی دراستقرار مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
121 فراتحلیل رابطه بین مولفه های رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
122 فراتحلیل عوامل اثر گذار بر راهبرد خود کارامدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
123 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد مستمر معلمان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
124 فراتحلیل مهارت معلمان در نظام آموزشی فناوری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
125 کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و قابلیتهای کارآفرینی مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی،شهید بهشتی، محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
126 کیفیت سنجی برنامه شاد از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان فومن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
127 مدل سازی هوش چند گانه از طریق مهارت مطالعه در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
128 مدلسازی اثر رهبری اخلاقی و توانمندسازی روانشناختی با اشتیاق شغلی براساس نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
129 مروری بر اخلاق حرفه ای و اصول آن در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
130 مروری بر اهمیت سواد اخلاقی در آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
131 مروری بر رهبری آموزشی و نقش آن بر توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
132 مروری بر رهبری معنوی و ابعاد و شاخص های آن در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
133 مروری بر مفاهیم خلاقیت و نقش آن در سازمان آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
134 مروری بر مفاهیم رهبری، رهبری اخلاقی، اصول و ابعاد آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
135 مروری بر مفاهیم شایسته سالاری، مزایا، موانع و محدودیت های استقرار در سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
136 مروری بر مفاهیم فرهنگ، فرهنگ اخلاقی و انواع مدل های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
137 مروری بر مفهوم یادگیری معکوس در کلاس های درس مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
138 مروری برتحقیقات انجام شده درزمینه ی موانع عدم استقرار مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
139 مروری برتحقیقات حوزه ی تکنولوژیهای نوین آموزشی وفاوا وتاثیرات آن برفرایند یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
140 مروری بررفتار شهروندی معلمان در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
141 مروری برفرهنگ، فرهنگ سازمانی، فرهنگ مدرسه و ابعادآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
142 مطالعه تاثیر حمایت سازمانی بر تعهد کاری نیروی انسانی سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
143 مطالعه وضعیت رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
144 مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
145 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دانشآموزان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
146 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان مربوطه مدارس متوسطه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
147 نفش رهبری مثبت گرا در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
148 نقش آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
149 نقش آموزش چندرسانه ای الکترونیکی در تعامل با جنسیت بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
150 نقش توافق استاد دانشجو در ارتقای اعتماد حرفه ای دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
151 نقش جو گروه های آموزشی در ارتقای اعتماد حرفه ای دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
152 نقش رهبری خدمتگزار در پیش بینی جوسازمانی نوآورانه معلمان مدارس متوسطه اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
153 نقش فضیلت سازمانی در آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
154 نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
155 نقش میانجی صخره شیشه ای در رابطه بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
156 نگرش افراد کارآفرین و غیرکارآفرین در تعامل با جنسیت به فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
157 وارسی ارتباط بالندگی کارکنان با بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
158 واکاوی درک فراگیران در به کارگیری سیستم های یادگیری مجازی: چراغ راه مدارس آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
159 وضعیت تسهیم دانش در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
160 وضعیت رهبری توزیعی و ابعادآن در مدارس متوسطه دخترانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
161 وضعیت سرمایه فکری در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
162 وضعیت مدیریت استعداد در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
163 وضعیت مدیریت دانش در پالایشگاه گاز پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
164 ویژگی های شخصیتی افراد کارآفرین و غیرکارآفرین در تعامل با جنسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
165 هوش اجتماعی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده