دکتر سعید جلالی هنرمند

دکتر سعید جلالی هنرمند دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

دکتر سعید جلالی هنرمند

Dr. Saeid Jalali Honarmand

دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
2 اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
3 اثر برهمکنش آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیک و شاخص های رشد در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
4 اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه، درصد پروتئین و غلظت برخی عناصر غذایی در دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 1
5 اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم در استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 4
6 اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 24
7 اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک مرتبط با قدرت منبع در چهار ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 1
8 اثر تنش کم‌آبی انتهای فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی منابع جاری، ذخیره‌ای و ظرفیت تولیدی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) مناطق معتدله (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
9 اثر کاربرد خارجی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عملکرد کمی و کیفی دانه و سرعت تبادلات گازی رقم های مختلف گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 1
10 اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
11 اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
12 اثرات تنظیم کننده های رشد گیاه بر برخی از پارامترهای فتوسنتزی و رشد دو رقم گندم دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 11، شماره: 1
13 اثرات کاربرد هورمون های گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 1
14 ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
15 ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال های 1381 تا 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
16 ارزیابی رقم های مختلف گندم نان از نظر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، نیاز حرارتی و عملکرد محصول در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 2، شماره: 1
17 ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم آبی پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 3، شماره: 2
18 ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 1
19 ارزیابی کاربرد فیتوهورمون های رشدی و غلظت های مختلف دودآب بر ویژگی های رشدی و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) و ریحان (Ocimum basilicam) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
20 استفاده از اشعه فرابنفش به عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برای تولید عملکرد مطلوب در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 3، شماره: 1
21 Improving the germination characteristics of aged lentil (Lens culinaris L.) seeds using the ascorbic acid priming method (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم گیاهی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 1
22 The Effect of Different Light Spectrum Ratios and Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) on Some Agronomic and Physiological Traits in Artemisia annua L. (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 2
23 بررسی اثر ریزگردها بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف گندم (Triticum sp.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
24 بررسی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
25 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و ارتباط آنها با عملکرد و اجزای آن در ارقام پیشرفته گندم نان در شرایط تنش کم آبی پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 1
26 بررسی برهم‌کنش کاربرد ازتوباکتر و نیتروژن بر میزان انتقال مجدد مواد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو (Hordeum vulgar L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
27 بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 23
28 بررسی صفات بیوشیمیایی مرتبط با تحمل سرما در ارقام مختلف گندم نان با تیپ های مختلف رشد در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی های مرفولوژیک ریشه و اندام های هوایی جو (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 38
30 بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
31 برهمکنش نانو ذره اکسید روی و اسید هیومیک بر جوانه زنی بذر گیاه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
32 بهبود برخی از ویژگی های بیوشیمیایی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) با فعالیت شبه فیتوهورمونی دود حاصل از گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 4
33 پاسخ برخی ویژگی های فیزیولوژیک یولاف زراعی به تامین نیتروژن و آب پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 1
34 تاثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 6، شماره: 18
35 تاثیر اسیدهیومیک بر شاخص های جوانه زنی و آنزیم های آنتی اکسیدان بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر سمیت نانو ذره اکسید مس (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
36 تاثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانه زنی بذور علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 4
37 تأثیر رسوب ریزگردها بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
38 تحلیل اقتصادی اثر سطوح آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
39 تشخیص آلودگی قارچی در غده سیب زمینی با استفاده از تصویربرداری حرارتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 3
40 تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تاثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
41 توانایی علف چشمه Nastutium officinale و پونه Mentha pulegium در جذب نیترات و فسفات مازاد آب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
42 جذب زیستی سرب و کادمیوم به وسیله گیاهان آبزی علفچشمه و پونه در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
43 سهم فتوسنتز جاری سنبله و برگ ها و انتقال مجدد قندهای محلول ساقه در شکل گیری عملکرد دانه دو رقم گندم نان در شرایط تنش رطوبتی پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 1
44 محلول پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
45 مطالعه برخی از صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت کاربرد فیتوهورمون ها و شبه فیتوهورمون های رشد (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 42
46 مطالعه تأثیر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک ارقام سویا (Glycine max L.) تحت رژیم‌های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
47 مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
48 مقایسه آزمون های هدایت الکتریکی، آبنوشی و هیلتنر برای پیش بینی سبزشدن گیاهچه عدس در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 4
49 واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری تکمیلی و کودهای روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر اسید هیومیک بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه کلزا تحت سمیت نانوذره اکسید مس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر باکتری تیوباسیلوس ، گوگرد و کود دامی بر غلظت برخی عناصر معدنی در سوخ گیاه سیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 اثر باکتری تیوباسیلوس، گوگرد و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه سیر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر تغذیه سیلیکون بر تحمل به شوری در گیاه نخود Cicer arietinum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر روی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در ارقام مختلف گندم نان استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
7 اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر علف هرز سرشکافته ( Cephalaria (syriaca (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر ریزگردها بر کارایی علفکشهای مختلف در کنترل علف های هرز سوروف و تاج خروس در مزرعه ذرت (Zea mays L.) در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر ریزگردها و علفکشهای مختلف بر عملکرد دانه و همچنین فلورسانس کلروفیل در مزرعه ذرت (Zea mays L) در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر فرمهای رایج و نانوذره آهن، روی و بور بر عملکرد دانه و اجزاء آن در نخود دیم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
12 اثر گیاه پوششی لگوم و گراس برمقدار ماده خشک و ذخیره نیتروژن خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرات کاربرد مایکوریزا و فسفر بر عملکرد نخود تحت روشهای متفاوت خاک ورزی در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
14 اثرات کاربرد هورمونهای گیاهی در مراحل مختلف رشد و نمو بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم دیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرتنش خشکی و تاریخ کاشت برروی برخی صفات فیزیولوژیکی درذرت شیرین SC403 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثرمحدودیت منبع و مخزن برعملکرددانه ارقام پیشرفته گندم نان غرب ایران درشرایط تنش کم آبی پس ازگرده افشانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی مقاومت به تنش خشکی پس ازگرده افشانی درارقام گندم نان رایج درغرب کشورایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی و تعیین بهترین تیمار جیبرلیک اسید بر برخی ویژگی های جوانه زنی گندم نان رقم کراس البرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی و تعیین بهترین تیمار نیترات پتاسیم،اسموپرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر برخی ویژگی های جوانه زنی گندم نان رقم کراس البرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اصول گرمانگاری فروسرخ و اهمیت برآورد صحیح پارامترهای آن در دقت اندازه گیری دما (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
23 انتقال مجدد کربوهیدرات از ساقه گندم نان در پاسخ به تنش خشکی طی پر شدن دانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
24 Influence of oxygen-enrichment air intake and bioethanol–gasoline blends on particles matter of gasoline engine (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
25 بررسی اثر آبیاری تکمیلی برخصوصیات مورفولوژیکی نخود در سطوح مختلف کودهای پتاسیم و روی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی در برگ هایژنوتیپ سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
27 بررسی اثر سایه اندازی بر وضعیت کلروفیل در مراحل مختلف رشد نخود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 بررسی اثر سمیت نانوذره اکسید روی بر شاخص های رشدی گیاه کلزا در مرحله روزت در حضور اسید هیومیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
29 بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 بررسی اثرات آللوپاتیک قیاق، توق و شیرین بیان بر جوانه زنی ذرت و نخود (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
31 بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد گیاه بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت و شاخص های رشد برگ پرچم گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثرات توام ژنوتیپ و تنش شوری برصفات مرتبط با جوانه زنی و رشد رویشی درنخود زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی تأثیر ریزگردها بر کنترل شیمیایی علف هرز قیاق (Sorghum halepense L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
35 بررسی تأثیر ریزگردها در کنترل شیمیایی علف های هرز گندم (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه برای سال زراعی 90-89 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
37 بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی باعملکرددرهیبریدهای ذرت به کمک تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی روابط رگرسیونی تنش شوری با جوانه زنی جنس های کدو (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
39 بررسی کیفیت علوفه ذرت شیرینSC403 تحت تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 برهمکنش دودآب، قارچ مایکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر شاخصهای رشد نخود (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
41 تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر روی برخی صفات فیزیولوژیک گندم دیم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
42 تاثیر دودآب، کیفیت نور و میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی یولاف وحشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 تاثیرپذیری فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل ازتنش خشکی و ارتباط آن با عملکرددانه درارقام عدس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تأثیر بیواتانول بر آلایندههای خروجی و مصرف سوخت موتور (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
45 تأثیر رسوب ریزگردها بر دمای برگ نخود در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
46 تأثیر هوای ورودی غنی شده با اکسیژن بر مصرف سوخت، ذرات معلق و آلایندههای موتور (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
47 تجزیه همبستگی و ضرایب علیت عملکرد دانه درهیبریدهای ذرت zea mays L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 توزیع تعداد و وزن دانه در سنبله گندم تحت آبیاری تکمیلی و مقادیر نیتروژن (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
49 رابطه بین ذخیره بذر و مقاومت به شوری و خشکی فیزیولوژیک در ژنوتیپهای تریتیکاله (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
50 روندتغییرات غلظت های قندهای محلول میانگره های مختلف گندم نان تحت تنش رطوبتی درمرحله پرشدن دانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 مطالعه امکان پیشگیری از زوال بذر عدس با استفاده از روش پرایمینگ توسط آسکوربیک اسید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
52 نقش آبیاری تکمیلی و تیمار محدودیت منبع بر بهبود روند انتقال مجدد ماده خشک از ساقه به دانه های در حال رشد در ژنوتیپ های جدید گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران