عبدالمحمد عابدیان کناری

 عبدالمحمد عابدیان کناری استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

عبدالمحمد عابدیان کناری

Abdolmohammad Abedian

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متقابل نانو سلنیوم ( Nano-Se ) و دو سطح چربی جیره بر فاکتورهای رشد و درصد بازماندگی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر محدودیت پروتئینی در دوره های زمانی مختلف بر پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 اثر محدودیت پروتئینی در دوره های زمانی مختلف بر روی سیستم ایمنی غیر اختصاصی تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر محدودیت پروتئینی در دوره های زمانی مختلف بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
5 اثرات افزودن پودر ریشه گیاه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان محرک ایمنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 اثرات افزودن پودر گیاه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به عنوان محرک رشد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و کنجاله سویای تخمیری بر درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
8 بررسی استفاده از آنزیم های خارجی آلفاآمیلاز و سلولاز در دو سطح کربوهیدرات جیره بر روی فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
9 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، شاخص های تغذیه ای و ترکیب اسید چرب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus (mykiss (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی عملکرد عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، شاخص های تغذیه ای و ترکیب اسید چرب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی عملکرد متابولیکی اسید آراشیدونیک در تولیدمثل ماهیان (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
14 تاثیر برخی ماکروجلبک های دریایی بر فعالیت آنزیم لیزوزیم در ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
15 تاثیر جیره فوکوئیدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 تاثیر جیره فوکوییدان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus (mykiss (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 راهبرد استراتژی های غذایی در آبزی پروری (محرومیتها و محدودیتهای غذایی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
18 عملکرد رشد و پاسخ ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta Caspius) در ارتباط با سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و ویتامین E جیره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
19 مروری بر اعمال محدودیت پروتئینی در مدیریت تغذیه آبزیان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 مروری بر پاسخ ماهی در برابر جیره های حاوی محرک های ایمنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 مروری بر پاسخ ماهی در برابر جیره های حاوی محرک های ایمنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار