دکتر رسول دانش فراز

دکتر رسول دانش فراز استاد عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

دکتر رسول دانش فراز

Dr. Rasoul Daneshfaraz

استاد عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زاویه و شکل هندسی بلوک های شوت مانع دار بر میزان استهلاک انرژی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی آبشستگی عمومی اطراف پایه پل با نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردی پل سیمینه رود میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 2
3 ارزیابی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در سازه تلفیقی شیب شکن قائم با گابیون (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 8، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد روش های هوش مصنوعی در تخمین نشست تاج سد سنگریزه ای با هسته مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های کشویی و نیرپیک در کانال های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری مغان، اردبیل) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
6 Numerical Investigation of Inverse Curvature Ogee Spillway (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 11
7 Predicting the energy dissipation of a rough sudden expansion rectangular stilling basins using the SVM algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
8 Simulation of bridge pier scour depth base on geometric characteristics and field data using support vector machine algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
9 Soil erosion and sediment mapping in Aidoghmoush watershed appling MPSIAC model and GIS and RS technologies (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 5، شماره: 1
10 برآورد پارامترهای مدل ذخیره موقت برای شبیه سازی انتقال آلودگی در رودخانه های بستر سنگریزه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
11 برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 71
12 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پرش هیدرولیکی در صفحه مشبک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
13 بررسی آزمایشگاهی اثرات حفره برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر روی پایه های پل مجاور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
14 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان فوق بحرانی در تنگ شدگی ناگهانی به همراه زبری دیواره (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 4
15 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در انقباض ناگهانی جریان با سطوح آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 91
16 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با بستر متحرک بالادست صفحه مشبک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
17 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در شیب شکن های قائم مجهز به صفحات مشبک افقی با جریان فوق بحرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
18 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیک جریان در دریچه های کشویی با بازشدگی های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی آزمایشگاهی پروفیل طولی، عرضی و توپوگرافی بستر آبشستگی اطراف گروهپایه پل در حضور گودال برداشت مصالح رودخانهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن، صفحات مستغرق و آبپایه بر عمق آبشستگی در اطراف گروه پایه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه غیر هم عرض با هندسه متفاوت بر الگوی جریان وضریب دبی دریچه کشویی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 3
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه هم عرض و غیر هم عرض بر ضریب دبی دریچه کشویی در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن رس و پلی اکریل آمید کاتیونی بر کاهش آبشستگی پایه های پل و گودال های ایجاد شده تحت اثر برداشت مصالح رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر باکت پرتابی در انتهای سرریز اوجی بر استهلاک انرژی و طول پرتابه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر برداشت مصالح در آبشستگی اطراف گروه پایه های مسلح شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
26 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی جریان بر میزان آبشستگی اطراف گروه پایههای پل زبر در حضور گودال برداشت مصالح رودخانهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
27 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رس و نانو رس مونت موریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین دست صفحات مشبک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری سطح گروه پایه بر آبشستگی موضعی در حضور گودال برداشت مصالح رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
29 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب دیواره بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای ذوزنقهای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
30 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب مثبت صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هیدرولیکی شیب شکن قائم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
31 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر صفحات مشبک قائم در استهلاک انرژی در پایین دست شیب شکن قائم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
32 بررسی آزمایشگاهی تاثیر محل قرارگیری صفحات مشبک افقی از لبه شیب شکن قائم بر عمق استخر و میزان استهلاک انرژی جریان در پایین دست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
33 بررسی آزمایشگاهی تاثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
34 بررسی آزمایشگاهی تاثیر واگرایی و بستر زبر شده با شن بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 4
35 بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و ابعاد بلوک های میانی حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست شوت صاف و پلکانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 4
36 بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق و طول گودال های ایجاد شده ناشی از برداشت مصالح رودخانه ای تحت شرایط جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
37 بررسی آزمایشگاهی رفتار هیسترتیک رژیم فوق بحرانی بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در برابر تنگ شدگی گابیونی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 1
38 بررسی آزمایشگاهی عملکرد آب پایه تورسنگی بر میزان استهلاک انرژی پایین دست سرریزهای اوجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
39 بررسی آزمایشگاهی عملکرد شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحه مشبک افقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
40 بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی در استهلاک انرژی شیب شکن های مایل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
41 بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی و قائم در استهلاک انرژی شیبشکنهای مایل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
42 بررسی آزمایشگاهی مشخصات هندسی بلوک ها بر هوادهی و نرخ استهلاک انرژی جریان عبوری از شوت مانع دار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 8، شماره: 2
43 بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
44 بررسی تاثیر همزمان واگرایی و زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (مدل سازی عددی) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 2
45 بررسی داده های واقعی جریان گذرا در خطوط لوله انتقال آب با استفاده از نرم افزار بنتلی همر (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
46 بررسی رفتار دوبعدی هوای محبوس در خطوط انتقال طی فرایند پرشدن و تخلیه ناگهانی با روش عددی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 4
47 بررسی ضرایب انتشار طولی آلودگی های غیرواکنشی در محیط های سنگدانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 2
48 بررسی عددی پارامترهای موثر بر هیدرولیک جریان در سرریزهای تناسبی دودکشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
49 بررسی عددی پارامترهای موثر بر هیدرولیک جریان دریچه کشویی با آستانه در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 3
50 بررسی عددی عملکرد دریچه های کشویی متوالی در تنظیم دبی جریان در کانال ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
51 بررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائمبررسی و مقایسه آزمایشگاهی استهلاک انرژی شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحات مشبک قائم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
52 پهنه بندی و بررسی اثرات مورفولوژیکی سیلاب های رودخانه زرینه رود (از ساری قمیش تا سد نوروزلو) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 17
53 تاثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
54 تاثیر کاربرد آستانه هم عرض و غیر هم عرض بر ضریب دبی در موقعیت های مختلف قرارگیری آستانه نسبت به دریچه کشویی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
55 تحلیل آزمایشگاهی رفتار شیب شکن های مایل گابیونی در مقایسه با حوضچه های آرامش استاندارد (USBR) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
56 تحلیل حساسیت پاراهای موثر بر میزان تبخیر روزانه با استفاده از الگوریتم Garson و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
57 تحلیل رفتار پرش هیدرولیکی در تبدیل های کانال روباز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
58 تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل رزگن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
59 شبیه سازی جریان غیر دائمی در انتهای لوله رانش ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
60 شبیه سازی روند توسعه زمانی ابعاد حفره آبشستگی اطراف آبشکن بالدار با استفاده از برنامه ریزی بیان ژنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
61 شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در مواجهه با انقباض هلالی شکل مسیر جریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
62 کاربرد روش تابع پایه شعاعی به منظور بررسی نشت از زیر سد در حالات جریان ماندگار و غیرماندگار (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 3
63 مدل سازی و ارزیابی ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی با روش های آزمایشگاهی و فرامدلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
64 مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
65 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی شیب شکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی با فواصل نسبی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
66 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها بر الگوی آبشستگی گروه پایه های پل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 3
67 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه گابیونی در میزان استهلاک انرژی پایین دست سرریز اوجی با پرش مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
68 مطالعه آزمایشگاهی و عددی جابجایی و پراکندگی آلودگی در رودخانه های با بستر سنگریزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
69 مقایسه استهلاک انرژی در صفحات مشبک افقی دوگانه و حوضچه های آرامش در پایین دست شیب شکن قائم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
70 مقایسه عددی روش های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 114
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش گیاهی بستر سرریز اوجی بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر الودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت بناب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 ارائه روابط همبستگی برآورد دبی اوج سیل جهت مدیریت سیلاب (همبستگی برگرفته از روابط تجربی فولر،کریگر ،دیکن وروش های scs واستدلالی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
4 ارزیابی برخی از روابط تجربی در پیش بینی ضریب پراکندگی طولی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی بهینه شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شهرستان سنقر ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی تاثیر تغییرات تعداد سیکل بر ضریب دبی و کارایی سرریز کلیدپیانویی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب با استفاده از نرم افزار AFT-Impulse (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
8 ارزیابی عوامل موثر بر ضریب دبی جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز - دریچه استوانه ای با استفاده از نرم افزار 3D-Flow (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
9 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند در تخمین جریان رودخانه کوتردربالادست مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند در تخمین جریان رودخانه(مطالعه موردی: رودخانه زرینه رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه بااستفاده ازبرنامه های شبکه های عصبی - مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
13 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه قوره چای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
14 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمنددرتخمین جریان رودخانه با استفاده ازبرنامه های شبکه های عصبی ـ مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
15 ارزیابی معادلات تجربی آبشستگی موضعی بایه های بل با خروجی نرم افزارHec-Ras 4/1 در عدد فرود مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 ارزیابی هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی دشت شیرامین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
17 الگوریتم طراحی وروابط هیدرولیکی حاکم برجریان کالورتهای شیبدارباکاهنده انرژی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 اولویت بندی تخصیص آب سد قشلاق سنندج با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 اولویت بندی مدل های تخمین دبی رودخانه زرینه رود با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
20 اولویت بندی مکان های احداث سد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
21 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن های قائم مجهز به صفحات مشبک قائم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه زیر دریچه کشویی بر میزان استهلاک انرژی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی در آبشستگی گروه پایه مسلح شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد سیکل بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی ذوزنقه ای با زاویه سیکل قوسی ۲۰ درجه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود در آبشستگی اطراف گروه پایه های محافظت شده با کابل در حضور برداشت مصالح (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانال مستطیلی بر روی بستر زبر با المانهای خفاشی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
27 بررسی آستانه حرکت رسوبات درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 بررسی اثر پوشش گیاهی بستر سرریز اوجی با جام پرتابی بر طول پرتابه با استفاده مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی در سری آبشکن T شکل بر توزیع سرعت در قوس 180 درجه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی زیرحوضه ساروق چای) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی اثر سرعت باد در کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 بررسی اثر سرعت باد در کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیر تعرق مرجع (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
33 بررسی اثرشکل هندسی مقطع کالورت برپارمترهای هیدرولیکی درزبری های ثابت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 بررسی پارامترهای هیدرولیکی جریان برروی سرریزلبه پهن دارای بازشومستطیلی و دایره ای درهندسه آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
35 بررسی پتانسیل سیلخیزی حوضه مشیران با استفاده از مدل HEC-HMS در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
36 بررسی پدیده خلاء زایی (کاویتاسیون) بر روی سرریز اوجی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (مطالعه موردی: سد سهند) (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
37 بررسی پروفیلهای سطح آب با استفاده از HEC-RAS و GIS جهت پهنه بندی سیلاب رودخانه قوری چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
38 بررسی پهنه سیلاب رودخانه سمبورچای با مدلGIS و HEC-RAS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
39 بررسی پیامدهای قرارگیری سد خارج از بستر اصلی رودخانه: مطالعه موردی سد مهاباد (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
40 بررسی تاثیر زبری های متفاوت بر عملکرد هیدرولیکی کالورت ها در سطح مقطع های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
41 بررسی تاثیر ضریب زبری مانینگ در رفتار هیدرولیکی جریان (مطالعه موردی رودخانه زنوز) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
42 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف برمحاسبه عمق آبشستگی موضعی با استفاده از Hec-Ras و معادله تجربیCSU2001 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
43 بررسی تغییرات اعداد فرود و زاویه واگرایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرا با استفاده از مدلFLOW 3Dبر اساس داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
44 بررسی تغییرات مرفولوژی بابلرود با استفاده از تصاویر ماهوارهای و مدل 9/3 ARC GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
45 بررسی تغییراقلیمی استان اردبیل شمال غرب ایران و اثرات آن برخشکسالی و آلودگی زیست محیطی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
46 بررسی خصوصیات پرش هیدرولیکی در تبدیلهای همگرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی روش های بهینه برای اقتصادی کردن شبکه آبرسانی مجتمع کورتای خوی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی ضربه ی قوچ در خط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب ( مطالعه موردی : دشت بناب) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 بررسی ضریب دبی جریان بر روی سرریز لبه پهن دارای بازشو با هندسه مستطیلی و دایره ای در بدنه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
50 بررسی عدد رسوب گذاری در مخازن سدها (مطالعه موردی: سد دز) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 بررسی عددی آشفتگی جریان در کانالهای باز با بستر زبر نیم استوانهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
52 بررسی عددی اثر تغییر زاویه قرار گرفتن سری آبشکن T شکل بر توزیع سرعت در قوس 180 درجه (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
53 بررسی عددی اثرتغییرزاویه واگرایی حوضچه آرامش برخصوصیات پرش هیدرولیکی با استفاده ازمدل FLOW-3D (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 بررسی عددی استهلاک انرژی در حوضچه آرامش سرریز سد قلعه چای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 بررسی عددی الگوی جریان اطراف آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با دو مدل Fluent و Flow-3D (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
56 بررسی عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار Water Hammer مطالعه موردی خط انتقال مجتمع آبرسانی اورآمان سروآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
57 بررسی عددی پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز سد سهند با استفاده از نرم افزار flow-3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
58 بررسی عددی پروفیل رسوب در پشت مخزن سد زولاچای سلماس، با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 بررسی عددی پروفیل سرعت به روش حجم محدود در سرریز اوجی سد سبلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی عددی پروفیل های سرعت در سرریز سد سهند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
61 بررسی عددی تاثیر ایجاد برش در بال بر روی ضریب دبی سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
62 بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی سرریز پلان مثلثی بر استهلاک انرژی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
63 بررسی عددی تاثیر شیب دار کردن تاج سرریزهای لبه پهن بر مشخصات هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
64 بررسی عددی تاثیر مقطع انقباض یافته بر پارامترهای هیدرولیکی جریان تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 بررسی عددی تاثیر نحوه قرارگیری دریچه کشویی بر هیدرولیک جریان در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
66 بررسی عددی تاثیر همگرایی و واگرایی دیواره کانال بر روی عملکرد هیدرولیکی سرریز های کنگره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
67 بررسی عددی سرریز های پیانویی و کنگرهای مستطیلی با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
68 بررسی عددی سرعت در سرریز سد سهند به روش حجم محدود (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
69 بررسی عددی ضریب دبی جریان عبوری از سرریز دریچه کنگره ای با ارتفاع بازشدگی دریچه مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
70 بررسی عددی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
71 بررسی عددی فشار استاتیکی در سرریز سد آزاد (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
72 بررسی کارایی روش حجم محدود درتحلیل جریان روی سرریز اوجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
73 بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
74 بررسی مدل های آشفتگی در پدیده کاویتاسیون بر روی سر ریز سد سهند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 بررسی نشت وگرادیان هیدرولیکی درسدخاکی علویان مراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 بررسی و مطالعات دانه بندی رسوبات حوضچه رسوبگیر پلدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
77 بررسی و مقایسه آنالیز حساسیت نسبت به ضریب مانینگ - n مدلهای HEC-RAS و MIKE11 - مطالعه موردی: رودخانه قرهسو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
78 بررسی هیدرولوژی دریاچه ارومیه وعلل نوسان سطح آب دریاچه و روشهای کنترل آن (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
79 بررسی هیدرولیکی پروفیلهای سطح جریان در مقاطع پلهای رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
80 بررسی هیدرولیکی پروفیلهای سطح جریان درمقاطع پلهای رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
81 بهینه سازی حوضه رودخانه زنگمار جهت کنترل فرسایش و رسوبگذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
82 بهینه سازی شبکه های آبرسانی با مدل الگوریتم ژنتیک فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
83 پهنهبندی و کنترل خطر سیلاب در رودخانه مهرانه رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 پیش بینی بارمعلق رودخانه ها برمبنای دبی جریان با استفاده از شبکه بیزین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
85 پیش بینی بارمعلق رودخانه ها برمبنای دبی جریان با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
86 پیش بینی شاخص ریسک کاویتاسیون سرریزسدها بااستفاده ازمدل نزدیکترین همسایگی مطالعهموردی: سدشهیدعباسپورکارون 1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
87 پیش بینی عمق آبشستگی اطراف گروه پایه های قایم با در نظر گرفتن امواج نوسانی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
88 پیش بینی عمق ابشستگی موضعی پایه های پل های روخانه هراز با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
89 تاثر دبی جریان بر عمق آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
90 تاثیر ایجاد شیب مثبت لبه تاج سرریزهای کنگره ای بر روی ضریب دبی و نرخ دبی جریان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
91 تاثیر پارامترهای هیدرولیکی درآبشستگی پایه های پل نظام آباد زرینه رود با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
92 تاثیر پرده آب بند و لاینینگ بتنی بر کاهش نشت از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از ژئو استودیو (Geo Studio) (مورد مطالعه: سد خاکی علویان مراغه) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
93 تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب زیر زمینی در محدوده مطالعاتی عجبشیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
94 تاثیر قطر و جنس لوله بر روی فشارهای ناشی از ضربه قوچ با استفاده از Fluent (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
95 تاثیر کیفیت جریان بر عمق آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
96 تحلیل الگوی جریان در اطراف پایه پل شهید باکری میاندوآب با استفاده از نرمافزار Fluent6,0 و مقایسه آن با اشکال مختلف پایه ها (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
97 تحلیل الگوی جریان در اطراف پایه پل شهید باکری میاندوآب با استفاده از نرمافزار Fluent6,0 و مقایسه آن در حالت های پل با یک، پنج و ده عدد پایه (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
98 تحلیل جریان داخل سرریس جانبی با استفاده از Flow-3D (مطالعه موردی: سرریس جانبی سد جره) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 تحلیل خصوصیات پرش هیدرولیکی درتبدیلهای واگرا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
100 تحلیل عددی پایه پل به روش VOF تحت مدل های آشفتگی و صحت سنجی آن با دادهی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
101 تحلیل عددی تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
102 تحلیل منطقه ای ده ایستگاه حوزه رودخانه زریینه روداستان آذربایجان غربی باروش هیبرید وتحلیل با نرم افزارSPSS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
103 تحلیل هیدرودینامیکی سرریز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل عددی سه بعدی Flow-3D (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 حل عددی تأثیر شکاف پایه پل در میزان عمق آبشستگی به ر وش احجام محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
105 روند رسوبگذاری در مخزن سد دز با استفاده از مدل SRH-1D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
106 ساماندهی رودخانه ها در بازه های بحرانی با استفاده از روش خاکریزهای حفاظتی مطالعه موردی : رودخانه سیمینه رود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
107 ساماندهی لاستیک های فرسوده رها شده در محیط زیست و استفاده آنها در اصلاح و تثبیت رودخانه ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
108 ساماندهی مسیل دیرعلی چای سلماس با استفاده از پروفیل های سطح آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
109 شبیه سازی آب شستگی پیرامون پایه های پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
110 شبیه سازی دو بعدی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش پایین دست بند انحرافی مطالعه موردی سد نوروز لو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
111 شبیه سازی سه بعدی استهلاک انرژی جریان در سرریز پلکانی سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
112 شبیه سازی سه بعدی جریان عبوری از زیر دریچه کشویی با نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
113 شبیه سازی عددی تاثیر آستانه زیر دریچه کشویی بر ضریب دبی جریان آزاد (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 شبیهسازی عددی سرعت جریان در اطراف آبشکنTشکل با استفاده از نرم افزارFlow3D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
115 عملکرد سیستم های هوشمند در تخمین جریان رودخانه شیخان چایبا استفاده از برنامه های شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
116 عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین بار رسوب معلق رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
117 عملکرد شبکه عصبی مصنوعیFFNN در تخمین بار رسوب معلق رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
118 عملکردسیستم های هوشمنددرتخمین باررسوب معلق رودخانه صوفی چای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
119 کاربرد روش ماتریس انتقال درحل معادلات سنت ونانت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
120 مدلسازی عددی سرریزپلکانی سدمخزنی شهربیجار بااستفاده ازروش حجم محدود و بررسی تاثیر شیب پله به میزان استهلاک انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
121 مدیریت بحران و اثرات مخرب شکست سدها برحیط زیست با روش ها ورویکردهای نوین مطالعه موردی : شهرمهاباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
122 مدیریت سیلاب در واحدهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز (با تأکید بر ارائه ی روابط همبستگی برای تعیین مناسب دبی اوج، سیلاب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
123 مدیریت سیلاب در واحدهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز(با تاکید بر ارائه ی روابط همبستگی برای تعیین مناسب دبی اوج سیلاب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
124 مدیریت منابع آب دشت ارومیه با استفاده از مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
125 مدیریت منابع آب دشت ارومیه با استفاده از مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
126 مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در تبدیل های همگرا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
127 مطالعه جریان غیردائمی در سفره های تحت فشار با استفاده از روش ماتریس انتقال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
128 مقایسه روش های مختلف محاسبه بار رسوب مخازن سدهای ذخیره با اسفاده از شبیه سازی عددی ( ‏مطالعه موردی: مخزن سد علویان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
129 مقایسه شبیه سازی توزیع غلظت در مدل سیم و فنیکس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
130 مقایسه عملکرد شبکه بیزین با سایر مدل های هوشمند در تخمین جریان رودخانه ساروق چای در بالا دست مخزن سد بوکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
131 مقایسه عملکرد شبکه بیزین با سایر مدلهای هوشمند در تخمین جریان رودخانه قوره چای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
132 مقایسه عملکردشبکه بیزین با سایر مدلهای هوشمند در تخمین جریان رودخانه کوتر در بالادست مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
133 مقایسه مدلهای تجربی و HEC-RAS در محاسبه عمق آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
134 مقایسه نتایج مدلهای HEC-RAS و MIKE11 در شبیهسازی پروفیل سطح آب در رودخانه ها - مطالعه موردی: رودخانه قرهسو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
135 نقش ارتفاع سازه های کنترل سیل در کاهش پیک سیلاب (مطالعه موردی رودخانه زیارت گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب