دکتر فائزه قناتی

دکتر فائزه قناتی استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فائزه قناتی

Dr. Faezeh Ghanati

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آب مغناطیده بر روی اندام های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
2 اثر تغذیه سیلیکون بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه یونجه (Medicago sativa )تحت تنش آلودگی تولوئن در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
3 اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای محلول پونه معطر (Mentha pulegium L.) (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 3، شماره: 3
4 اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه کلزا و شلغم روغنی (Brassica napus and B. rapa) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
5 اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
6 اثر علف کش متریبوزین (سنکور) و آسکوربیک اسید بر برخی از صفات بیوشیمیایی گندم (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
7 اثر محلول پاشی روی (Zn) و اکسین (IBA) بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 3
8 اثر محلول پاشی روی بر عملکرد، کیفیت دانه و بنیه بذور دو رقم سویا تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
9 اثر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
10 اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده رشد اکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 4
11 ارزیابی تاثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص های فیزیولوژیک تحمل به کم آبی در دو رقم سویا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 1
12 افزایش تولید و آزاد سازی تاکسول توسط متیل جاسمونات، امواج فراصوت و دی بوتیل فتالات در کشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 7
13 Cold-induced Changes of Antioxidant Enzymes Activity and Lipid Peroxidation in Two Canola (Brassica napus L.) Cultivars (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 3، شماره: 1
14 COMPARISON OF EPICUTICULAR WAX ON NEEDLES AND STEMS OF Pinus eldarica WITH ITS TWO NATURALLY GENERATED FORMS (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 8، شماره: 2
15 Crosstalk of arabinogalactan protein, auxin, gibberellin, and callose in Al-treated Tea seedlings (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 25
16 Growth characteristics, photosynthetic pigments content and phenolic compounds content in the almond (A. scoparia and A. eburnea) exposed to static magnetic field (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 28
17 Rapid response of rice plants to arsenite toxicity (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 46
18 Salt-induced Changes of Antioxidant Enzymes Activity in Winter Canola (Brassica napus) Cultivars in Growth Chamber (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 2، شماره: 1
19 Selenium elicitation and increase of secondary metabolites production by suspension-cultured Astragalus verus cells (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 49
20 بررسی اثر آلودگی کادمیم و آبیاری با آب مغناطیس بر رشد و آنتی اکسیدان های گیاه وتیور (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 4
21 بررسی اثر تنش کلرید سدیم بر فعالیت پراکسیدازها و پراکسیداسیون لیپید در ریشه های دو رقم حساس و متحمل گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 15
22 بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس القایی در یاخته های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی تاثیر امواج مغناطیسی ایستا بر محتوای ترکیبات فنولی در دو گونه بادام ایرانی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 24
24 بررسی تاثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب های دارویی کالوس های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 1
25 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم و پلی آمین پوترسین بر برخی از خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی کلزا تحت شرایط تنش غرقابی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
26 بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
27 بررسی عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین (Zea mays L.var. Sacarata) تحت تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی اکسید کربن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
28 بررسی مقایسه ای پاسخ آنزیم های آنتی اکسیدان در دو رقم حساس و متحمل گیاه گندم (Triticum aestivum L.) نسبت به شوری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 3، شماره: 11
29 برهم کنش میدان الکترومغناطیسی (با فرکانس ۱۰ کیلوهرتز) با نانوذرات فریتین و سیستم آنتی اکسیدانی گیاه گندم در مرحله زایشی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
30 پاسخ های فیزیولوژیک سلول های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 15
31 تاثیر امواج فراصوت با انرژی پایین بر تمامیت غشای سلول های جداکشت جعفری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 16
32 تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
33 تاثیر مثبت آلومینیم در فعال کردن سیستم آنتی اکسیدان ریشه های گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflora L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 4
34 تاثیر محلول پاشی روی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا در شرایط رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
35 تاثیر محلول پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 22
36 تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر روی برخی از خصوصیات کیفی دانه گیاه بادام زمینی (Arachis hypogeae L.) در خاک قلیایی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 5
37 تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر جوانه زنی و متابولیسم بذر دو گونه بادام ایرانی (Amygdalus scoparia و Amygdalus eburnea) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
38 تاثیر میدان­های مغناطیسی(MF) بر جوانه ­زنی و فعالیت سیستم آنتی­ اکسیدانت دانه­ رست­های سویا (Glycine max L. Merril) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 22
39 تاثیر هگزاکونازول بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سویا در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
40 تاثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک القای پلی پلوئیدی در گیاه لیموترش (Citrus ourantifolia) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 12
41 تاثیرتغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
42 تحمل بنیادی گیاهچه های ۴ روزه گندم به تنش خشکی طولانی مدت (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 7
43 توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 29
44 حفظ تمامیت غشا و تحریک سامانه آنتی اکسیدان گیاه گندم تحت تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب در فاز رویشی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 3
45 شناسایی و سنجش محتوای اسیدهای فنلی در قارچ های اندوفیت جدا شده از Corylus avellana L. (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 35، شماره: 3
46 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه فرایند MICP و بهسازی زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 9، شماره: 3
47 مروری بر ویژگی های ساختاری، عملکرد متابولیسمی و سنجش فعالیت انواع پراکسیدازها (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 0
48 مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 2
49 همزیستی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در گیاهان دارویی پارک ملی تندوره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر -D اورنیتین بر میزان رشد، تجمع H2O2 و پرولین و لیپیدپراکسیداسیون غشاهای سلولی توتون Nicotiana tabacum L.cv. Barley21 در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثر استرس اسمزی بر تولید لیگنانها و ترکیبات فنولیک مسیر فنیل پروپانوئیدی در کشت ریشه موئین لینوم آلبوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
3 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی برخی از ارقام کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر کلاتور آهن بر جوانه زنی دانه و محتوای ساپونین گیاه یونجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
5 اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده اکسین بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) در آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات تیمار اسپری سالیسیلیک اسید روی محتوای آنتوسیانین و فلاونوئید و کیفیت گل شاخه بریده گلایول Amesterdam حمل شده تحت سیستم حمل و نقل مرسوم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرات متناقض امواج مغناطیسی ایستا بر برخی از آنتیاکسیدانهای آنزیمی در گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 اثرتنش سرمایی برمیزان پرولین و کربوهیدرات های محلول دورقم کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی اثر پیش تیمار سرمایی بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
11 ارزیابی اثرکیتوزان بر خصوصیات مورفولوژیک وعملکرد دانه گیاه کنجد (sesamum indicum. L) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 ارزیابی تجمع پرولین آزاد و قندهای محلول طی تحمل تنش مس در گیاه کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
13 ارزیابی فعالیت آنزیم های کاتالاز و فنیل آلانین آمونیالیاز به عنوان آنزیم های نشانگر زیستی درپایش گیاه کلزا تحت تنش مس (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان محرک تولید ساپونین در سلولهای جدا کشت Acanthophyllum squarrosum L. (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
15 افزایش رشد و تمامیت غشای گیاه سویا تحت تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 القای تولید ترکیبات فنولی در گیاه لیمو ترش با استفاده از امواج (Citrus aurantifolia) الکترومغناطیسی با فرکانس پایین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 القای مقاومت به شوری در سلول های توتون بوسیله تنظیم چرخه اوره با انانتیومرهای آمینواسید اورنیتین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
18 القای و اتوفاژی از طریق مسیر سیگنالینگ MAPK در سلول های توتون پس از قرار گیری در معرض کادمیوم (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
19 Corylus avellana cell culture as a supplementary commercial supply of paclitaxel for rare Taxus spp (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
20 Effect of magnetic fields on the biochemical properties of Almond seeds (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
21 Effects of magnetic fields on carbohydrate content in two specious of Almond (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
22 Induced changes in phenylpropanoid compounds of Linum album hairy roots by chitosan (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
23 Relationship between growth and taxan production inendophytic fungi isolated from Corylus avellana (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
24 Role of Hydrogen peroxide in the biosynthesis of Podophyllotoxin inCell Culture of Linum album (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
25 Study of E2Fa and RBR1 Gene Expression in the Callus Culture of Medicinal Plant Lithospermum officinale L. (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
26 بررسی برخی از آنزیمهای موثر در تحمل به تنش خشکی در گیاهچه های گندم تحت تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 بررسی بیان ژنهای شناسایی شده در گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی طولانی مدت و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی پروتئوم گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی شدید و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی پروفایل اسیدهای آمینه در گیاهچه ها و بذور گندم تحت تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدازسلول های گیاه چای Camellia sinensis L در کشت تعلیقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
31 بررسی تاثیر علف کش متریبوزین و پیریدوکسین بر برخی از فرآیندهای فیزیولوژیکی گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی تاثیر محلول پاشی نانوذرات مغناطیسی آهن و کلات آهن بر شاخص های غشا و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه یونجه در خاک غنی از کلسیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
33 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر آپپتوزیس در سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
34 بررسی فعالیت و بیان ژن کاتالاز بعنوان آنزیم شاخص سیستم آنتیاکسیدان در پاسخ به افزایش بورون در گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandifloraL..) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
35 بررسی نقش بورون آپوپلاستی در مقاومت به تنش آلومینیم در گیاه کتان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
36 بهبود شاخص‌های رشدی گیاه ذرت (.Zea mays L) تحت آبیاری با آب مغناطیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
37 بهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه ذرت (.Zea mays L) پس از آبیاری با آب مغناطیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
38 بهبود و حفظ تمامیت غشای سلولی و افزایش رشد گیاهان ذرت و سویا پس از تیمار با میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
39 تاثیر امواج فروصوت برمحتوای لگنین دیواره در سلول های جداکشت توتون (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
40 تاثیر پیشتیمار تریازول بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در بذور کلزا در شرایط غرقابی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
41 تاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خواب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
42 تاثیر دو گونه باکتری محرک رشد آزوسپریلوم برازیلنس و آزوسپریلوم ایراکنز بر جوانه زنی بذر برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 تاثیر سایتوتوکسیک عصاره سلول های فندق بر سلول های سرطانی ( MCF-7, HEPG -2) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
44 تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیکی دانه رستهای برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
45 تاثیر نفت خام بر فعالیت ترکیبات فنلی گیاه Helianthus annuus میکوریزایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 تاثیرآلومینیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه چای (Comellia sinensis L.cv.) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
47 تأثیر الیسیتوری سلنیوم بر تولید متابولیت های ثانویه در سلول های جدا کشت گون(Astragalus verus) (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
48 تأثیر باکتری سودوموناس بر رشد گندم نان در شرایط سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 تأثیر عنصر روی و باکتری سودوموناس در قابلیت جذب کادمیوم توسط گندم نان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
50 تأثیر نانو ذرات آلومینیوم بر رشد و فعالیت سیستم آنتی اکسیدان سلولهای جدا کشت چای( Camellia sinensis L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
51 تحریک تولید متابولیت های ثانویه در کشت سلولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) تحت تیمار سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
52 تشدید اثر سالیسیلیک اسید توسط فنیل آلانین روی تولید تاکسول در کشت سلولی فندق Corylus avellana L) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
53 تعیین محتوای روی، آهن و منیزیم در کشت های سلولی آویشن شیرازی Zataria multiflora تحت تیمار الیسیتور زیستی کیتوزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
54 تغییر ویژگی های خاک و میزان آهن، کلسیم و نانوذرات فریتین درگیاه گندم درمرحله زایشی تحت تیمار با میدان مغناطیسی ایستا و متناوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
55 تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و کارتنویید گیاه آفتابگردان در همزیستی با قارچ میکوریزا آرباسکولار تحت تنش هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
56 تغییرات محتوای آنتوسیانین های گیاه یونجه در محلول پاشی برگی کلات و نانو ذرات آهن در خاک های غنی از کلسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
57 شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به شوری درگیاهچه های کلزا با استفاده ازتکنیک بای پلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 کالوس زایی و اندام زایی در گیاه دارویی سنگدانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
59 کشت سلول پنیرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
60 گیاه اسپرسOnobrychiscornuta و همزیستی قارچی ریشه آن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست