دکتر کامران داوری

دکتر کامران داوری استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کامران داوری

Dr. Kamran Davari

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده کشاورزی فاریاب: بقاء یا فناء (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 1
2 ابهام‎زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «سازگاری با کم آبی» (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 1
3 اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 39
4 اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه ای در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
5 اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 23
6 اخلاق در حرفه مهندسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 3
7 ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
8 ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازی های غیرهمکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
9 ارائه مدل بهینه سازی آبیاری و آبشویی در شرایط محدودیت آب به منظور دست یابی به حداکثر سود خالص و حداقل آب آبشویی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
10 ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
11 ارائه یک مدل فازی برای مدل سازی نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
12 ارایه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
13 ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
14 ارزیابی انواع روش های اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
15 ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
16 ارزیابی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز رودخانه زشک شاندیز با استفاده از مدل سازی بر مبنای سنجش ازدور و روش تحلیل سلسله مراتبی-فازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 4
17 ارزیابی خطر کردن گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 37
18 ارزیابی داده های بارش زمینی، ماهواره GPM و MERRA (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
19 ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
20 ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
21 ارزیابی ریسک برنامه تامین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق ۱۴۵۰) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
22 ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
23 ارزیابی ساختمانهای مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
24 ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 105
25 ارزیابی سیستم منابع آب محدوده ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به هم پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
26 ارزیابی شاخصهای بهره وری آب درشرکت های تحت نظارت آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
27 ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
28 ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 2
29 ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
30 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
31 ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
32 ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
33 ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود داده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
34 استفاده از مدل فازی مقیاس‌شده برای شبیه‌سازی نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 2
35 اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
36 اعتبارسنجی چهار نمایه ی خشکسالی هواشناسی بر اساس حلقه های رشد درختان غیر مثمر (مطالعه ی موردی مشهد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 3
37 افزایش بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
38 افزایش کارایی فرایند خوشه بندی -K میانگین توسط روش های سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
39 انتخاب بهترین روش استفاده مجدد از پساب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
40 انتقال نانوذرات TiO۲ در ستونهای خاک دست نخورده: تاثیر نرخ جریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
41 بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
42 برآورد آب تجدیدپذیر به کمک مدل بیلان آب در شرایط کمبود داده (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 1
43 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 1
44 برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
45 برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
46 برآورد تبخیرتعرق واقعی حوضه با استفاده از الگوریتم SEBS و منابع اطلاعاتی جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
47 برآورد تغییرات سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 6
48 برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
49 برآورد رواناب با استفاده از طرحواره های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
50 برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
51 برآورد ضریب شکل تابع هدایت هیدرولیکی مدل ون گنوختن معلم با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 4
52 برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
53 برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
54 برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون گنوختن معلم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
55 بررسی اثر تعداد قواعد فازی بر کارایی مدل فازی در شبیه سازی حرکت آب در خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
56 بررسی استفاده از شاخص های پوشش گیاهی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در ارزیابی وضعیت خشک سالی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
57 بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه سازی هیدرولیکی شبکه آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 5
58 بررسی تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 1
59 بررسی تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه ای) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 1
60 بررسی تاثیر ویژگی زمین شناسی در تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای حوضه های آبریز شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
61 بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل ۲۴ ساعته در حوضه آبریز اترک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 2
62 بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
63 بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
64 بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
65 بررسی تغییرات مقدار و توزیع بارش و دما در ایران و اثرات آن ها بر رخدادهای حدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 2
66 بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور( (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
67 بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
68 بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 3
69 بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
70 بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
71 بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
72 بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه های آبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
73 به گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 3
74 بهبود مدل سازی حوضه آبریز با تجمیع مولفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
75 بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 1
76 بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
77 بهینه سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
78 بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
79 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
80 پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 2
81 پایش دوره های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده های رطوبت خاک تخمین زده شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 2
82 پیاده سازی «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
83 پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلی اش بر روی مخروط افکنه ها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-۲D (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
84 پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع ET0 با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی PCA و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه MLR-PCA مطالعه موردی: ایستگاه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
85 پیش بینی تغییرات بارش ۲۰ سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM۳ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
86 پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
87 پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در ۲۰ سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM۳(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
88 پیش بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
89 پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۱ با استفاده از داده های اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
90 تاثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
91 تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
92 تاثیر تنش های کم آبیاری و شوری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
93 تاثیر حامل های انرژی و برآورد افزایش قیمت آن در بخش های اقتصادی کشور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
94 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه با سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
95 تاثیر غلظت پس زمینه نانوذرات دی اکسید تیتانیم بر انتقال آن ها در خاک های غیراشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
96 تبیین معیار، راه حلی کلیدی برای بهره برداری پایدار از آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
97 تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
98 تحلیل پیامدهای اقتصادی تداوم برداشت بی رویه از آب زیرزمینی بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 7، شماره: 4
99 تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه سازی عملکرد محصول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
100 تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
101 تحلیل عدم قطعیت در برآورد مولفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
102 تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
103 تخصیص بهینه آب و زمین در شبکه ی آبیاری مغان با ترکیب مدل سازی گیاهی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 12
104 تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
105 تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس(مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
106 تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
107 تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
108 تخمین و بازسازی داده های بارندگی با تکنیک فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
109 ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
110 تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
111 تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل بر پایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 2
112 تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
113 تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
114 توسعه الگوریتم های بهبود یافته برای ریزمقیاس سازی رطوبت خاک سطحی ماهواره SMAP با استفاده از داده ماهواره های نوری/حرارتی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
115 توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
116 توسعه چارچوبی مفهومی برای مدل سازی هیدرولوژیکی اجتماعی با رویکرد پویایی سیستم کیفی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 3
117 توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان QDWB و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ - نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
118 توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز مطالعه موردی )سامانه انتقال آب مازندران-گلستان( (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
119 تهیه نقشه خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی و اطلاعات ژیومورفولوژیک مطالعه موردی مخروطه افکنه فریزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
120 چارچوب دستیابی به سیاست های مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
121 چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوزه آبریز کشف رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
122 حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
123 حسابداری آب ضرورتی برای ساماندهی اطلاعات، گزارش دهی، برنامه ریزی و ارزیابی منابع و مصارف آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز رخ-نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
124 حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
125 رویکرد بهم پیوسته آب، انرژی و غذا در مدیریت منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
126 سنجش اثربخشی عملکرد سازمانی برای سازگاری با خشکسالی مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
127 شبیه سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
128 شبیه سازی رواناب به کمک مدل SWAT در مقیاس سالانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
129 شبیه سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
130 شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاهتحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
131 شبیه سازی و پهنه بندی تبخیر و تعرق حوزه دربند سملقان با استفاده از مدل SWAT و روش زمین آمار (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 61
132 شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز سملقان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
133 شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (مورد مطالعه : کنشگران مدیریت آب دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
134 شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
135 ضرورت پیوند آب، انرژی و غذا بر اساس برنامه استراتژیک توسعه پایدار (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
136 طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 6
137 عنب یا ازوم یا انگور (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
138 قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
139 کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
140 کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تاثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
141 کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
142 کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تاکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
143 کم آبی و پایایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 4
144 کنترل سیل با استفاده از روش ترکیبی بند تاخیری و دیوار ساحلی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه کن) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 4
145 محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
146 مدل سازی تاثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
147 مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
148 مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT۳DMS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
149 مدلسازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
150 مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
151 مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
152 مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
153 مدیریت تخصیص آب در ایران، بیراههای در گذر زمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 2
154 مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 3
155 مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 3
156 مروری بر مدل های بیلان آب: بررسی مدل های ریاضی مفهومی برای حوضه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
157 مطالعه تاثیر ناحیه غیراشباع در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
158 مطالعه تاریخی سیستم پیوسته انسان آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
159 معرفی چارچوب حسابداری آب + WA (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
160 مقایسه پنج الگوریتم فراکاوشی در واسنجی شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 2
161 مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
162 مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
163 مهار تنش های آبی حوضه های آبریز کشور با مکان یابی مناسب صنایع بزرگ با توجه به تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 111
164 نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
165 واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
166 واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
167 یادداشت تحلیلی: آسیبشناسی بیلان آب و ارائه چارچوب برای بهبود آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 3
168 یادداشت تحلیلی: به مناسبت شعار روز جهانی آب برای سال ۲۰۲۲: « آب زیرزمینی، آشکار نمودن پنهان» تشدید رخدادهای فرین و کاهش احتمالی تجدیدپذیری آب های زیرزمینی در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلاینده های نوظهور در آب زیرزمینی و منابع اب ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 اثر آبیاری قطره ای و کود آبیاری ازت بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
3 اثر سیستمهای آبیاری قطره ای (سطحی- زیرسطحی) و کود آبیاری بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
4 اخلاق و سیلاب: مروری بر سیلاب 1398 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارائه روشی برای واسنجی مدل SCS-CN در حوضه های آبریز کوهستانی وبزرگ- مطالعه موردی «حوضه آبریز ارداک» (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
6 ارجحیت روش توزیع آب در شبکه های آبیاری بر مبنای تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی داده های ماهواره TRMM در پایش خشکسالی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما (مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
11 ارزیابی وضع موجود منابع آب و راهکارهای مدیریتی آن در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 استفاده از پساب فاضلاب در آبیاری و تاثیر آن بر معادله نفوذ (مطالعه موردی تصفیه خانه پرکند آباد مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 استفاده از شاخص خشکسالی در مدیریت بهره برداری آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
14 اصلاح تاثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 افزایش راندمان آبیاری و نقش آن دروضعیت آب زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 امکان سنجی شناسایی سال های خشک با کمک داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 انتخاب بهترین ورودی های مدلسازی بارش با استفاده از تست گاما (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 انتخاب پارامترهای موثر در برآورد تبخیر تعرق واقعی با استفاده از مجموعه دادههای زمینی و محصولات ماهواره ای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 اندازه گیری، شبیه سازی و مقایسه الگوی خیس شدگی خاک، تحت سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی و سفالی زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
21 ESTIMATION OF THE REASONS OF QANAT DEGREDATION AND ITS EFFECT ON VILLAGERS’ PARTICIPATION (CASE STUDY OF SIX REGIONS IN THE KHORASSAN PROVINCE) (دریافت مقاله) سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی
22 SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
23 برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 برآورد تبخیر وتعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
25 برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
26 برآورد جریان پایه با استفاده از روشهای فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0 (مطالعه موردی بخشی از حوضه مهارلو-بختگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
27 برآورد شماره منحنی روانابCN با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه بخشی از حوضه مهارلو-بختگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
28 برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
30 بررسی احداث خاکریز جاده در سکوهای کنار کانالهای آبیاری و زهکشی با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
31 بررسی استفاده از مدیریت طرح در پروژه های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار انصاری حسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی تأثیر پدیده انسو بر آبدهی رودخانههای شهرستان ساوه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
34 بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
35 بررسی تغییرات پارامترهای دما، نیترات و فسفات در مخزن سد طرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته، مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با ابهای شور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 بررسی توزیع شوری خاک تحت سیستم آبیاری قطر های زیرسطحی SDI)در باغات پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
38 بررسی تهدیدات پیش روی سامانههای آبی و چگونگی مقابله با آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
39 بررسی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه‌ای تحت رژیمهای آبیاری و بسترهای متفاوت کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
40 بررسی دقت داده های سنجش از دور در تعیین مقادیر ماهانه و فصلی بارش (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 بررسی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
42 بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS-WG5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
43 بررسی عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز دربند سملقان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
44 بررسی کارایی ارزیابی مقایسه ای Benchmarking در ارزیابی عملکردسیستم های آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 بررسی کیفیت فاضلاب خروجی از تصفیه خانه پرکند آباد و امکان سنجی استفاده از آن در مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
46 بررسی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
47 برنامه استراتژیک توسعه پایدار بر اساس ضرورت پیوند آب، غذا و انرژی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
48 بهره برداری بهینه از سیستم های مخازن سد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 پراکندگی فراصوتی نانوذرات TiO2 برای ارزیابی های زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
50 پیش بینی تغییرات بارش 3020-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو ( مطالعه موردی : شهر کرمان ) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 پیش¬بینی بارش با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
53 پیشبینی تغییرات بارش ۲۰ آینده با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی (مطالعه موردی:ایستگاه مشهد و کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
54 تاثیر آب برگشتی در براورد آب تجدید پذیر مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
56 تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
57 تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
58 تحلیل اقتصادی روشهای استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی ( مطالعه موردی : ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خراسان شمالی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
59 تحلیل پایداری منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از شاخص های کاربردی مدیریت آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
60 تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق مرجع روش پنمن- مونتیث- فایو56 در دو اقلیم متفاوت در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
61 تحلیل و بررسی روند زمانی تبخیر-تعرق گیاه مرجع و پارامترهای موثر بر آن در چند ناحیه اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
62 تحلیل و تعیین عوامل موثر بر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن در سیلاب شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
63 تحلیل وضع موجود منابع آب استان خراسان جنوبی با رویکرد مشارکتی با استفاده ازچارچوبDPSIR و کاربرد آن در برنامه ریزی راهبردی استان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 تدوین چارچوب مبتنی بر اعتمادپذیری جهت مدیریت نگهداری و تعمیرات در شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
65 تعادل یابی بیلان آب زیر زمینی در یک دشت بحرانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
66 تعیین بهترین روش میان یابی جهت ارزیابی مکانی سختی آب دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
67 تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
68 تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 توسعه ای پایدار در منابع آب و محیط زیست حوضه اترک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
70 توسعه پایدار فضای سبز شهری با تدقیق نیاز آبی توسط الگوریتم SEBAL و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
71 توسعه پایدار و محیط زیست حوضه آبریز اترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
72 تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 چارچوب مشارکتی جهت دستیابی به چشم انداز مشترک در مدیریت آب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
74 حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
75 خصوصیات فیزیومورفولوژیک چمن تحت تنش همزمان (شوری و خشکی) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 دسته بندی کیفی منابع آب زیرزمینی شرب شهر مشهد براساس استانداردهای آب آشامیدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 راهبرهای دستیابی به مدیریت پایای آبزیرزمینی بر اساس بازخوانی تجربه کالیفرنیا (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
78 راهکارهای مدیریت آب در بخش کشاورزی در راستای مشارکت در نظام بهره برداران آبی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
79 ریسک و مدیریت آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
80 سامانه ء تحت وب بیلان سالانه منابع آب؛ به عنوان ابزار هوشمند مدیریت دانائی محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
81 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
82 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS درمحیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه مارون) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
83 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 غفلت از ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و نقش آن در نابودی منابع آب ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
85 کاربرد الگوهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی شدت خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه ترشکلی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
86 کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری مطالعه: شبکه قویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
88 کمی نمودن احجام ذخیره آب زیرزمینی متناسب با پاسخ به ریسک خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
89 کنترل کیفی زمان واقعی خودکار داده های آب و هواشناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
90 لزوم اصلاح تخصیص اب با رویکرد تخصیص پویا، یکپارپه و بهینه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
91 محدودیت های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدید پذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
92 مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 مدل ها و ابزارهای کاربردی همبست آب - انرژی - غذا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
94 مدلسازی هیدرولوژی حوضه ابریزبا استفاده از ArcSWAT (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
95 مدیریت ریسک ابرخشکسالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
96 مدیریت منابع آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
97 مدیریت یکپارچه ریسک آب شهری با هدف مقابله با ریسک خشکسالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
98 مروری بر انواع مدلسازی بیلان آب و معرفی روش شارش و انبارش مبتنی بر پویایی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
99 مروری بر حسابداری آب به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
100 مروری بر شاخص های خشکسالی هیدرلوژیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
101 مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 مقایسه موردی چهار روش FAO , EPM , MPSIAC و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
103 مقایسه و برآورد تبخیرو تعرق واقعی با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
104 مکانیزیم عرضه و تقاضای حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران