منصور غلامی

 منصور غلامی ریاست دانشگاه بوعلی سینا

منصور غلامی

Mansour Gholami

ریاست دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرتو فرابنفش بر تولید رسوراترول در برگو میوه دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 اثر تابش اشعه فرابنفش C بر برخی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت پاداکسایشی در پوست حبه انگور رقم بیدانه سفید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
3 اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژی و فیزیولوژی تره ایرانی (Allium ampeloperasum Tareh group) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
4 اثر زمان نمونه گیری، نوع و آرایش کشت ریزنمونه ها و نوع آنتی اکسیدان بر استقرار و رشد ریزنمونه های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
5 اثرات اسانس و عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی ویژگی های کیفی انگور طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
6 اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک های آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
7 اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
8 ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
9 بررسی برخی ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
10 بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه شلیل رقم شبرنگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
11 پیامدهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تنش کوتاه مدت ازن در توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
12 تاثیر تابش اشعه فرابنفش C بر مسیر زیست ساختی استیلبنوئیدها در کشت تعلیقی یاخته انگور (Vitis vinifera L. cv. Shahani) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
13 غربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثر آنتی بیوتیک آمپی سیلین در کنترل آلودگی های باکتریایی در محیط کشت ریز نمونه های گردو (Juglams regia L. ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر خصوصیات کمی و کیفی و بی دانه شدن میوه انگور رقم صاحبی قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
4 اثر اسانس میخک بر برخی ویژگی های کیفی و کنترل پوسیدگی کپک خاکستری توت فرنگی طی انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر EDTA بر گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط گیاه تاتوره Datura stramonium L (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 اثر تدخینی اسانس میخک بر برخی ویژگی های کیفی انگور تازه خوری طی انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، روابط آبی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه تره ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثر تنش شوری بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر تنش شوری برعملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تره ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر تنش کلرید سدیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تره ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 اثر تنش کم آبی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 اثر تیمار اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخصهای کیفی گیلاس رقم مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثر تیمار اسید سالیسیلیک بر عمر انباری و برخی شاخص های کیفی گیلاس رقم مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 اثر تیمار اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر زمان رسیدن، میزان آنتوسیانین و تولید اتیلن میوه گیلاس رقم مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 اثر جیبرلین بر بی دانه شدن و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه انگور رقم صاحبی قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
16 اثر روش تهیه بر ویژگی های آنتی اکسیدانی کشمش از رقم بیدانه سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 اثر روش تهیه نشاء بر عملکرد بذر حقیقی سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 اثر عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) روی برخی ویژگی های کیفی و کنترل پوسیدگی انگور بیدانه سفید در طول انبارداری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 اثر کاربرد پوترسین بر تغییرات الاژیک اسید و فعالیت آنتی اکسیدانتی توت فرنگی رقم گاویتا در طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 اثر محلول پاشی با بر روی عملکرد و کیفیت میوه در توت فرنگی رقم کوئین الیزا (Fragaria × ananassa Duch) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 اثر محلول پاشی کلسیم بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی (Fragaria× ananassa Duch) رقم کوئین الیزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 اثر محیط کشت و غلظتهای مختلف NAA بر ریشه زایی شاخساره های دو ژنوتیپ گردوی ایرانی Juglans ( regia L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 اثر نانو کلات آهن و اکسید روی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه GN15 دورگ هلو بادام در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
25 DDRT در مراحل اولیه جنین زایی نخود با استفاده از روش AtSERK بررسی بیان ژن 1 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
26 The effect of light, phenylalanine and methyl jasmonate, alone or in combination, on growth and secondary metabolism in cell suspension cultures of Vitis vinifera (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
27 بررسی اثر برخی آنتی اکسیدان ها بر استقرار و رشد ریز نمونه های دو ژنوتیپ از گردوی ایرانی (Juglans regia L در شرایط درون شیشه ای) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی اثر تهیه نشاء بذور حقیقی سیب زمینی در گلدان کاغذی از نظر برخی صفات عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
29 بررسی اثر هورمون بنزیل آدنین بر ماندگاری پس از برداشت گل آلسترومریا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی برخی ویژگی های کیفی و زمان رسیدن انگور رقم بیدانه قرمز تحت تاثیر متیل جاسمونات (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 بررسی تاثیر اتفان بر رنگ سطح میوه انگور ارقام بیدانه قرمز و صاحبی قرمز در طی رسیدن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 بررسی تأثیر رقم و طول دوره انبارداری روی برخی صفات کیفی آب میوه هفت رقم انار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی تشکیل گل و تولید میوه چهار رقم زیتون تحت تاثیر شرایط محیطی در منطقه ی طارم (استان زنجان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی تغییرات هورمونهای جاسمونیک اسید، آبسایزیک اسید واسیدآمینه پرولین و چندشاخص رشدی القا شده توسط شوری دردورقم توت فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 بررسی روند جذب سرب توسط گلهای گلایول، لاله و نرگس در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
36 بررسی عوامل مؤثر روی مرگ ریز نمونه ها در ریز ازدیادی گردوی ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 تاثیر افزایش یون کلر در محلول غذایی بر روی برخی از فاکتور‌های کمی و کیفی توت فرنگی ‏ (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
38 تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی روی جزء بندی سرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 تاثیر کیفیت نور در پایان روز بر ویژگیهای مورفولوژیکی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی ( Fragaria x ananassa Duch.) رقم کویین الیزا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 تأثیر اسموپرایمینگ بر روی شاخ صهای جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 تأثیر پوترسین بر تغییرات فنول کل و آنتوسیانین توت فرنگی رقم گاویتا در طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 تأثیر غوطه وری ریزنمونه در محلول حاوی آنتی اکسیدان در استقرار ریزنمونه دو رقم گردو (.Juglans regia L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
43 تجمع کادمیوم در گونه تاتوره Datura stramonium L با استفاده از اکسین IAA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
44 جایگزینی نیترات با آمونیوم در تغذیه توت¬فرنگی و روشهای مناسب کشت و اندازه¬گیری نیترات در این گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
45 رنگ سنجی میوه انگور ارقام بیدانه قرمز و صاحبی قرمز تحت تاثیر متیل جاسمونات در طی رسیدن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 شواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
47 مقایسهی عملکرد و درصد روغن سه رقم آربیکن، کرونائیکی و کنسروالیا زیتون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران