دکتر زهرا افشاری

دکتر زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا

دکتر زهرا افشاری

Dr. Zahra Afshari

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تئوری هکشر- اوهلین - ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران )رویکرد داده های ترکیبی پویا( (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
2 آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 4
3 اثر اختلالات بازارکار برپویایی های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 84
4 اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 2
5 اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی بر سیکل تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
6 اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 2
7 اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره وری و باروری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 2
8 اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران(با کاربرد داده های پانل استانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 10
9 Macroeconomic Effects of the Terms of Trade Shocks: Evidence from OPEC (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 37، شماره: 2
10 NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 2
11 بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 3
13 بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 61
14 بررسی پایداری مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
15 بررسی تاثیر سالمندی جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در چارچوب مدل نسل های هم پوشان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
16 بررسی مقایسه ای اثراندازه بهینه هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت برشاخص توسعه انسانی مطالعه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
17 بررسی نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالاهای بارگیری شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 4
18 بررسی همزمان ادوار تجاری اعضای اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
19 به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 1
20 تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان، بررسی مقطعی بین کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 1
21 تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه ی منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 4
22 تأثیر شوک‌های اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 30
23 تکانههای قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 76
24 توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 1
25 چرخه های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 2
26 شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 55
27 عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده باروری در ایران (با کاربرد داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
28 عوامل تعیین کننده مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای منتخب (تحلیل پنل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 1
29 مقاله پژوهشی: ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 2
30 مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 2
31 مقایسه قدرت پیش بینی منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی و مدل ARIMA از تورم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 26
32 مقایسه نابرابری توزیع درآمد در استان فارس و کل کشور بر حسب مناطق شهری و روستایی (۱۳۸۳-۱۳۶۰) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 14، شماره: 1
33 نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 1
34 نقش تجارت خارجی در همبستگی ادوار تجاری اعضای اکو (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 46
35 هم گرایی بهره‎وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه ی لوئیس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربحران مالی 2008 بر سود دهی بانک های اسلامی و متعارف (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
2 اندازه گیری ناترازی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
3 Toward designing a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in an Islamic framework (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
4 بررسی تاثیر رانت نفتی بر توزیع نابرابری درآمد در کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 بررسی تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیر های نهادی و ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم