دکتر وحید اعتماد

دکتر وحید اعتماد عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر وحید اعتماد

Dr. Vahid Etemad

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Ecotourism Market in Chaharmahal and Bakhtiyari Province, IRAN (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 6، شماره: 4
2 آمایش اراضی جهت مدیریت جنگل برای استفاده چند منظوره)برداشت چوب، اکوتوریسم و حمایت( ( مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 3، شماره: 5
3 اثر آبیاری و سایه بر زی توده، سطح برگ و شادابی نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 3
4 اثر اسید جیبرلیک و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر پسته (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 3
5 اثر بافت خاک و سطوح مختلف آبیاری بر نیاز آبی و ضریب گیاهی زیتون تلخ (Melia azedarach L.) در منطقه کرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
6 اثر تنش شوری بر قوه نامیه بذر پسته خودرو (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
7 اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 1
8 اثر دخالت های مدیریتی بر ساختار توده های طبیعی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
9 اثر زمان قلمه گیری، طول قلمه و هورمون بر ریشه زایی و جوانه زنی قلمه های بنگرو (Vitex pseudo-negundo) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 1
10 اثر عوامل فیزیوگرافی بر جوانه زنی بذر پسته خودرو (Pistacia vera L.) در جنگل خواجه کلات مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
11 اثر مبدا بذر بر مورفولوژی بذور، زنده مانی و رویش نهال های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
12 اثر وسعت و منشا روشنه های پوشش تاجی بر ترکیب پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در توده های آمیخته و خالص راش (Fagus orientalis Lipsky) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 1
13 ارزیابی اثر آشفتگی و ویژگی های مکانی بر تجدید حیات با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 4
14 ارزیابی برداشت چوب و دام بر تخریب جنگل با مدل بهینه تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
15 ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامهریزی حفاظتی و حمایتی جنگل (جنگل گرازبن، خیرودکنار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 2، شماره: 4
16 ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلکاری با استفاده از روش جنگل تصادفی (حوزه آبخیز کن، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 3
17 ارزیابی قابلیت داده های ماهواره های لندست۸ و سنتینل۲ برای تهیه نقشه تیپ جنگل های هیرکانی در حوضه آبخیز کجور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 2
18 ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضه آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
19 ارزیابی ویژگی های مکانیکی ریشه نهال برخی گونه های درختی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 2
20 الگوی مکانی و مشخصه های ساختاری جنگل های راش شرقی در مرحله تحولی بلوغ (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
21 انباشت خشکه دارهای خرد در فاز کاهش پایه ها در مراحل تکاملی توده های آمیخته راش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 1، شماره: 4
22 Changes in morphological and biochemical properties of Celtis caucasica L. mycorrhizal fungi-inoculated under drought stress condition (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 4
23 Identification of agaric fungi of Kheyroud Research Forest, Noshahr (Mazandaran province, N. Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 1
24 Study of tree regeneration in the grazed and non-grazed areas in the Iran-o- Turanian Ecological Zones (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 1
25 Sustainable Development of Ecotourism in Chaharmahal and Bakhtiyari Province, Iran, a Scenario Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 6، شماره: 3
26 Symbiosis of AMF with growth modulation and antioxidant capacity of Caucasian Hackberry (Celtis Caucasica L.) seedlings under drought stress (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 1
27 The first report of Choiromyces venosus and a new report of Tuber aestivum from north Hyrcanian forest of Iran (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم گیاهی آسیای مرکزی دوره: 1، شماره: 3
28 باران ربایی درختان کاج تهران (Pinus eldarica) و سرو نقره ای (Cupressus arizonica) در جنگل کاری منطقه خشک (مطالعه موردی: بیارجمند، شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 2
29 برآورد زی توده جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعه موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
30 برآورد نیاز آبی گونه های افرای سیاه و کاج تهران در فضای باز و گلخانه (مطالعه موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 10
31 برآورد نیاز رطوبتی گونه های اقاقیا (Robinia pseudoacania) و آسمان دار (Ailanthus altissima Mill) به منظور جنگلکاری تحت تنش های مختلف آبی (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
32 بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل های قلاجه کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
33 بررسی تاثیر خشکه دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 4
34 بررسی تاثیر عمق کاشت و تراکم کاشت بر رویش ارتفاعی، قطر یقه و درصد زنده مانی گونه زرد تاغ ((Haloxylon persicum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
35 بررسی تعارض انسان و حیات وحش در محیط های روستایی و شهری شهرستان رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 4
36 بررسی تغییرات کمی ساختار توده های جنگلی به کمک آماربرداری صد در صد (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
37 بررسی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 4
38 بررسی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 1
39 بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب های جنگلی در شمال ایران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 2
40 بررسی روش های مدیریت سنتی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی ایران؛ مطالعه ی موردی: شهر رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
41 بررسی زنده مانی بذر راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) طی ذخیره سازی کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
42 بررسی کارایی مدل های مختلف در پهنه بندی پتانسیل خطر آتش سوزی در جنگل های استان استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 7
43 بررسی کمی و کیفی توده دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) ۱۹ ساله در منطقه سیاهکل (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 1، شماره: 2
44 بررسی کمی و کیفی خشک دار در توده های آمیخته ممرز- راش در مرحله تحولی بلوغ (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
45 بررسی کیفی بذر دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در توده ­های جنگلی دست­ نخورده و گلازنی شده بانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 1
46 بررسی مدل های قطر و ارتفاع در مراحل تحولی مختلف جنگل های مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
47 بررسی مقدماتی اثر قطر برابر سینه درختان وی ­ول (Quercus libani Oliv.) بر قابلیت جست­ دهی کنده در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: آرمرده بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 4
48 بررسی مهم ترین عوامل محیطی در پراکنش گونه سرخس عقابی ) Aquilinum (L.)Kuhn (Pteridium در پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 3
49 بررسی نقش های بیولوژیک و اجتماعی-اقتصادی خرس قهوه ای (Ursus arctos syriacus) در توده های جنگلی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 3
50 بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی گونه های درختی سازگار برای جنگل کاری و فضای سبز در منطقه ی خشک (مطالعه ی موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 6
51 بررسی و مقایسه زادآوری دانه زاد و شاخه زاد در توده های دست نخورده و گلازنی شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 1
52 بررسی ویژگی های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 3
53 بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده طبیعی زربین امام زاده عبدالله باغملک، استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
54 پویایی پوسیدگی خشکه دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
55 پویایی مراحل تحولی توده های جنگلی در قطعه های شاهد جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 3
56 تاثیر آشفتگی بر تنوع گیاهی و گونه های مهاجم در بلوطستان های غرب ایران (مطالعه موردی: جنگل دالاب ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 1
57 تاثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی کامبیوم و رویش شعاعی ممرز (Carpinus betulus) در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 4
58 تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های ریختی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) و زیتون تلخ (Melia azedarach L.) در سن های مختلف (دریافت مقاله) مجله پژوهش های خشکسالی و تغییر اقلیم دوره: 1، شماره: 4
59 تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 4
60 تاثیر زمان قلمه گیری، نوع قلمه و هورمون بر زنده مانی و رشد قلمه های گونه کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 1
61 تاثیر شیب بر ویژگی های سیستم ریشه ای نهال های بلوط بلندمازو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 2
62 تاثیر فیزیوگرافی بر زادآوری غیرجنسی گونه انجیلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
63 تحلیل احتمال وقوع تغییر کاربری اراضی در دامنه های جنوبی البرز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن در استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 3
64 تحول میراث ساختاری خشک دار در فرآیند پویایی توده های خالص راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) (پژوهش موردی: جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
65 تعیین تنوع ساختاری راشستان های آمیخته بخش گرازبن جنگل خیرود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 2
66 تعیین رویش توده های جنگلی با روش کنترل سوئیسی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 3
67 تعیین ضریب گیاهی ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در خاک و سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
68 تغییرات ترکیب گیاهی در شدت های مختلف چرای دام در جنگل بلوط دالاب استان ایلام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
69 تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه های خاک در منطقه جنگلی پارک جهان نما (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
70 تهیه نقشه تیپ ماده سوختنی در مقیاس محلی و پیش بینی رفتار آتش سطحی با استفاده از FARSITE (مطالعه موردی: جنگل توشی- سیاهکل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 2
71 زادآوری طبیعی گونه های درختی در ارتباط با ویژگی های روشنه ها در یک راشستان طبیعی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 1
72 زراعت چوب، راهی مطمئن و پایدار برای تامین چوب مورد نیاز کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
73 زندگینامه استاد دکتر قوام الدین زاهدی امیری (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
74 زندگینامه استاد فقید دکتر سیدرضا حجازی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 1
75 زندگینامه استاد فقید دکتر سیدمحمد طباطبایی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 4
76 زندگینامه استاد فقید دکتر نصرت الله ساریخانی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
77 زندگینامه زنده یاد استاد کریم ساعی؛ بنیانگذار علوم منابع طبیعی و تشکیلات جنگلبانی در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 6
78 زندگینامه شادروان استاد کریم جوانشیر خویی، ای دریغا که کریمان همه رفتند (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
79 ساقاب تولیدی توده های جنگلی خالص بلند مازو و راش در فصل تابستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
80 شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش گونه ون (Fraxinus excelsior L.) و رویشگاه های با پتانسیل آن در جنگل خیرودکنار نوشهر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 2
81 شناسایی و تلقیح دو گونه قارچ میکوریز همزیست تادار (.Celtis Caucasica L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 1
82 شناسایی و معرفی توده های جنگلی طبیعی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 46
83 عوامل موثر بر بهرهمندی پایدار از جنگل در بین جنگلنشینان استان لرستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
84 مدل سازی تنوع بتا در گرادیان آشفتگی و عوامل محیطی جنگل های هیرکانی- خیرود کنار نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
85 مدل سازی ریسک کاهش تنوع و انقراض گونه های گیاهی در پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
86 مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی چهارطاق اردل) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 3
87 مشخصات کمی و کیفی خشکه دارها در مراحل مختلف تحولی توده های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 4
88 مطالعه جوامع گیاهی بخش بهاربن جنگل خیرود و ارتباط آن با عوارض زمین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 3
89 مقایسه ویژگی های ساختاری توده های شاخه زاد و دانه زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل های منطقه کجور نوشهر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 4
90 نقد کتاب "بازرویی طبیعی بلوط" (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
91 نقش سگ های ولگرد در تعارض با انسان و حیات وحش در محیط شهری و راهکارهای تعدیل آن؛ مطالعه موردی: شهر رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
92 ویژگی های ساختاری توده های جنگلی شاخه زاد در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 2
93 ویژگی های کمی تجدیدحیات راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در داخل روشنه و زیر پناه پوشش تاجی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 1
94 ویژگی های موروفولوژیک نهال های زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill)، توت نرک (Morus alba) و افرای سیاه (Acer negundo) در گلخانه و عرصه تحت تنش های آبی در رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر پراکنش سوسک شاخک بلند سارتا AeolesthessartaSolsky در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
2 اثر سطوح آبیاری بر طول ریشه و زنده مانی نونهال های گونه تا(Celtis caucasica) و مقایسه مقاومت به خشکی نونهال های تولیدی (مطالعه موردی: محوطه گلخانه دانشکده منابع طبیعی کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
3 اثر همزیستی قارچ مایکوریزا Glomus intraradiaces بر روی صفات بیوشیمیایی نهال گونه تادار Celtis Caucasica L تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
4 ارزیابی اثرات زیست محیط (EIA) احداث پارک های جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی بلوران کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
5 ارزیابی توان اکولوژیک در مناطق حفاظت شده برای تعیین مناطق مستعد جنگل کاری (مطالعه موردی:منطقه حفاظت شده کرکس- شهرستان نطنز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
6 ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل برای کاربری تولید چوب به کمک نرم افزار GIS مطالعه موردی بخش پاتم جنگل خیرود) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
7 ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در ضبیه سازی برخی از پارامتر های جوی آینده(مطالعه موردی:ایستگاه کوهرنگ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی ساختار روشنه های پوشش تاجی در جنگل های آمیخته راش هیرکانی (مطالعه موردی: بخش نم خانه جنگل خیرود) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
9 ارزیابی کیفی نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 انباشت خشکهدارهای درشت در فاز کاهش پایهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 اولویت بندی معیارهای گزینش مکان برای حفاظت بیرونی سرو خمرهای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
12 اهمیت تنوع گونه ای در پایداری فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 Biochemical Composition and Analytical Characterization of Iranian Moringa peregrina Seed Oil: An Excellent Source for Oils Blend Formula (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
14 Biodiversity of natural regeneration and herbage plants in relation to physiographic factors in the forests of northern Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانش سنتی برای حفاظت از حفاظت از تنوع زیستی
15 The effects of human disturbance on diversity of natural regeneration in forest species (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانش سنتی برای حفاظت از حفاظت از تنوع زیستی
16 باران ربایی تاج پوشش کاج تهران و سرو نقره ای در منطقه خشک؛ اثرات اندازه باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
17 باران ربایی توده های جنگلی بلند مازو و راش شرقی خالص در فصل رویش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
18 بررسی برخی صفات مورفولوژیک ریشه نهال مایکوریزی تادار Celtis Caucasica L با تلقیح دو گونه Glomus mosseaeو Glomus intraradiases تحت شرایط نرمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
19 بررسی بومشناختی درختان و درختچه ها در کتاب آسمانی قرآن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی
20 بررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تخریب در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ×ملی سرخه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
21 بررسی تفسیری واژه ی آب (الماء) در کتاب آسمانی قرآن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی
22 بررسی تنوع پوشش گیاهی در مناطق تفرجی (مطالعه موردی: پارک جنگلی بلوران کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
23 بررسی تنوع زیستی در پیرامون درختان افتاده راش با قطر بزرگتر از 80سانتیمتر در جنگل کمتر دست خورده گرازبن، نوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
24 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارکهای شهری (مطالعه موردی: پارک های جهان نما و چمران در شهرستان کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
25 بررسی تنوع گونه ای در دو تیپ ممرز، راش همراه با بلوط و راش - ممرز در بخش گرازبن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و زیست توده در برگ گونه تا (Celtis caucasica) در تیمارهای آبیاری متفاوت (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
27 بررسی درصد تاج پوشش با رویکرد مقایسه بین مناطق تخریب شده و کمتر دست خورده (شاهد)(مطالعه موردی: جنگل های بلوران کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
28 بررسی رابطه درصد سنگر یزه و تنوع زیستی گیاهان با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 بررسی زادآوری طبیعی جنگلهای زاگرس با تغییر ارتفاع ازسطح دریا مطالعه موردی جنگلهای قلعه گل نوژیان استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
30 بررسی ساختار و تنوع گونه های گیاهی پارک شهری کیو در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 بررسی شاخص های رویشی نهال تادار Celtis caucasica L. با تلقیح قارچ مایکوریزا آربوسکولار G. Intraradices تحت شرایط نرمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
32 بررسی شدت، پهنهبندی و اثرات محیطی پدیده اقیلمی خشکسالی در استان یزد با استفاده از شاخص معیار سالانه بارندگی (SIAP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 بررسی قیمت تمام شده و درصد زنده مانی تولید نهال در نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی کمی و کیفی جنگلهای حفاظت شده ارس در زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
35 بررسی کمی و کیفی زادآوری توده های جنگلی بعد از ده سال اجرای طرح جنگلداری )مطالعه موردی: جنگل بابل کنار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 بررسی مشخصه های ساختاری یک توده آمیخته راش در مرحله نهایی از توالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
37 بررسی وضعیت جست دهی در درختان با ارتفاع کل متفاوت در توده های شاهد و آتش سوزی شده مریوان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 بررسی وضعیت کمی و کیفی درخت بلوط در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی جنگل های نوژیان استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
39 بررسی وضعیت کمی و کیفی زادآوری درختان در بخش قرق و غیرقرق جنگل باغ شادی مطالعه موردی: یزد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
40 بررسی وضعیت مشخصه های کمی درختان در مناطق آتش سوزی و شاهد در جنگل های استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
41 بررسی وضعیت و ویژهگیهای درختان اکالیپتوس، کنار و آکاسیا در جنگلکاری های قصر شیرین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
42 بررسی ویژگی های موروفولوژیک نهال های گونه های درختی در گلخانه و عرصه تحت تنش های مختلف آبی (مطالعه موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
43 بررسی ویژگیهای کمی و کیفی ذخیره گاه جنگلی دورک درمنطقه الیگودرز لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
44 بهبود صفات ریشه ای نهال تادار Celtis Caucasica L تلقیح شده با قارچهای میکوریزی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 بهبود کارایی شبکه عصبی پرسپترون با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی آشوبناک (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
46 پارامترهای رویشی تعداد و ارتفاع پوشش گیاهی جنگل های کران رودی (مطالعه موردی جنگل کاکارضا، خرم آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
47 پاسخ های فیزیولوژیک نهال میکوریزی گونه تادار (Celtis caucasica L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 پراکنش درختان در طبقات قطری در مراحل تحولی مختلف در جنگل های راش (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
49 پویایی روشنه ها و زادآوری نهال های راش در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
50 پیص بینی تغییرات بارش دو دوره 20 ساله آینده با استفاده از مدل ریس مقیاس نمایی LARS-WG و مدل گردش عمومی HadCM3 (مطالعه موردی:ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
51 تاثیر چرای دام بر توالی اکولوژیک و توسعه پایدار در جنگل(مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
52 تاثیر زمان قلمه گیری بر زنده مانی و ریشه زایی قلمه های علفی گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
53 تاثیر قارچ میکوریزی آربوسکولار بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در نهال تادار (Celtis caucasica L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
54 تاثیر نوع قلمه بر موفقیت تکثیر گونه کنوکارپوس (.Conocarpus erectu L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
55 تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر اندازه بذور و درصد جوانه زنی بلوط ایرانی(مطالعه موردی: منطقه ریمله خرم آباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
56 تأثیر ارتفاع از سطح دریا و آبیاری بر صفات بلوط ایرانی(مطالعه موردی: منطقه ریمله خرم آباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
57 تأثیر تیپ بر روی تنوع پوشش گیاهی در حاشیه جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
58 تجزیه و تحلیل پدیده اقلیمی خشکسالی و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
59 تحلیل اثرات اکوتوریسم بر میزان تراکم پوشش گیاهی و شناسایی گونه های مرتعی (پارک- ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
60 ترسیم نقشه تناسب گردشگری با استفاده از AHP و GIS (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
61 ترکیب گونه های درختی حاضر در مرحله میانی توالی توده های جنگلی شمال کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
62 تنوع پوشش گیاهی پیرامون خشکهدارهای افتاده راش با کلاسه قطری 80 - 40 سانتی متر در جنگل گرازبن، نوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
63 تنوع زیستی تنوع گونه های گیاهی ایران دلایل آسیب پذیری گیاهان و راهبردهای عمده حفظ تنوع گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
64 تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی دررابطه با عوامل فیزیوگرافیک درجنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
65 تولید اولین نهال های میکوریزی بلوط ایرانی.Quercus brantii Lindl تلقیح شده با قارچ اکتومیکوریز ترافل سیاه تابستانه Tuber aestivum Vittad در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
66 جنگلداری و جنگلشناسی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
67 درختی چندمنظوره برای حوزه رویشی زاگرسCeltis caucasica (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
68 ذخایر ژنتیکی ارس در جنگلهای کوهستانی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
69 رابطه بین روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در جنگلهای بسیار مرطوب مطالعه موردی جنگلهای بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
70 راهنمای پیشنهاد گونه برای حفاظت بیولوژیکی حا شیه رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
71 کاربرد GIS در شبیه سازی جنگل مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
72 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشه تیپولوژی جنگل به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی (مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود) (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
73 کمی سازی ساختار توده آمیخته راش در مرحله میانی توالی راشستان های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
74 گونه ای مناسب برای جنگل داری چندمنظوره درمناطق خشک Moringa peregrina Fiori (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
75 گونه های اندمیک و درمعرض انقراض حوزه جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
76 مدل سازی تخریب پوشش گیاهی با استفاده از شاخص تنوع زیستی سیمپسون مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
77 مدل های تنوع گونه ای در آشفتگی های جنگل های بلوط غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
78 مدیریت پایدار نظام های کشاورزی سنتی در غرب مازندران (مطالعه ی موردی روستای چتن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
79 مشخصه های ساختاری یک توده آمیخته راش در مرحله میانی تحولی راشستان های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
80 معرفی روش های استحصال آب باران برای احیای مناطق خشک و بیابان زدایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
81 معرفی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ های گیاهی منطقه ی چهارآسیاب بهبهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
82 معرفی گیاهان سازگار و اقتصادی مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
83 معرفی و بررسی تنوع زیستی دریاچه گهردرمنطقه اشترانکوه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
84 مقایسه اثرات تاغزارهای طبیعی و دست کاشت (Haloxylon spp) در تثبیت، حفاظت و اصلاح خاک (مطالعه موردی: حسین آباد غیناب بیرجند) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
85 مقایسه اثرات تاغزارهای طبیعی و دست کاشت (Haloxylon spp) درتثبیت ،حفاظت و اصلاح خاک (مطالعه موردی:حسین آباد غیناب بیرجند) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
86 مقایسه ارزش کمی وکیفی دو گونه شیشه شور و کهور در جنگلکاری های غر ب کشور(مطالعه موردی کرمانشاه ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
87 مقایسه جست زنی انجیلی در تیپهای مختلف جنگلی جنگلهای شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
88 مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
89 مقایسه درصد فراوانی منشا زادآوری گونه ی بلوط ایرانی (Quercetum persicae) در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
90 مقایسه مشخصه های کمی بذربادام درجهتهای جغرافیایی و بخش قرق و غیرقرق مطالعه موردی: یزد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
91 مقایسه مشخصه های کمی و کیفی دوگونه کاجالدار و سرونقرهای و معرفی گونه برتردر پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
92 مقایسه وضعیت تاج پوشش در دو ارتفاع زیر و بالای 1600 متر از سطح دریا در جنگلهای کران رودی (جنگل کران رودی کاکارضا، شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
93 مقایسه وضعیت جست دهی درختان بلوط در دو دوره متوالی پس از آتش سوزی در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
94 مقایسه ی ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر با استفاده از روش IUCN (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
95 نگرشی برقنات و ارزش اقتصادی آن درمناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
96 ویژگیهای گیاه شناسی گونه تا (Celtis caucasica) و گونه های بومی جنس Celtis و نحوه پراکنش آن در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل