پروفسور سجاد احمدی زاد

پروفسور سجاد احمدی زاد استاد دانشگاه

پروفسور سجاد احمدی زاد

Prof. Sajad Ahmadizad

استاد دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 5
2 ارتباط سطوح استراحتی ویسفاتین و تغییرات آن در پاسخ به فعالیت حاد استقامتی با آمادگی هوازی و ترکیب بدن در مردان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
3 بررسی پاسخ برخی از فاکتورهای مرتبط با بیش تمرینی طی دوره آماده سازی و رقابت در بازیکنان نخبه والیبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
4 بررسی تاثیر مصرف مکمل گلیسرولی پس از کاهش سریع وزن بر حجم پلاسما،درصد جذب آب و توان هوازی کشتی گیران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
5 بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن- 1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
6 پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 5
7 پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درونگرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
8 پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل های مختلف فعالیت مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
9 تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در مردان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
10 تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری و یک دوره بی تمرینی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
11 تاثیر تمرین ترکیبی بر فتویین A، پروتیین واکنشگرC و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
12 تاثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی سلکتین و شاخص های گلبول های سفید در بیماران عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 35
13 تاثیر دوره های آماده سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتیین واکنشگر C در بازیکنان حرفه ای فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
14 تاثیر فعالیت مقاومتی و حجم آن بر غلظت پلاسمایی ویسفاتین و ارتباط آن بامقاومت به انسولین، اینترلوکین-6 و هورمون رشد در مردان جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
15 تاثیر فعالیت هوازی در زمان های مختلف روز بر کورتیزول و برخی شاخص های پیش التهابی سرم مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
16 تاثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی هموریولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
17 تغییرات عوامل هموداینامیک در پاسخ به انقباض های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک و دوره ریکاوری متعاقب آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 2، شماره: 2
18 کینتیک لاکتات پس از انقباض های درونگرا و برونگرای آیزوکینتیک در مردان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
19 مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تمرینات مقاومتی بر متغیرهای انعقاد خون مردان جوان سالم غیرورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 تاثیر فعالیت مقاومتی یک ست در مقابل سه ست بر تغییرات شاخصهای همورئولوژیکی غیرورزشکاران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 تأثیر شانزده هفته تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 تأثیر مصرف حاد مکمل پمپ بر توان بی هوازی و عوامل همودینامیک ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران