دکتر علی خلیلی

دکتر علی خلیلی استاد دانشگاه تهران

دکتر علی خلیلی

Dr. Ali Khalili

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 8، شماره: 29
2 ارزیابی دو مدل ترکیبی برآورد تبخیر- تعرق مرجع چمن در بازه زمانی ساعتی (مطالعه موردی اقلیم کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
3 ارزیابی کمی و مدلسازی ریسک سرمازدگی بهاره محصولات زراعی و باغی در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی مدل COUP برای شبیه سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گسترده ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب شناسی و راه های برون رفت از چالشها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی نقشه های اقلیمی ایران در طبقه بندی دمارتن گسترش داده شده و کاربست روش برای پهنه بندی اقلیم جهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی کمی تاثیر خشک سالی بر عملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی به روش رگرسیونی چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
9 بررسی کمی تاثیر خشک سالی بر عملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی به روش رگرسیونی چندمتغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
10 بررسی کمی و مدل سازی ریسک آسیب های زراعی بارش های سیل آسا در گستره ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
11 پیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
12 پیش نگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر تاریخ و ریسک خسارت رخداد یخبندان دیررس بهاره طی قرن بیست و یکم در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
13 تدوین مدل رایانه ای مبتنی بر بیلان آب خاک به منظور برآورد بارش موثر در زراعت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
14 سخن نخست درباره کپی رایت نقشه های اقلیمی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
15 سخن نخست: در باره طرح تشکیل سازمان ملی آب – و هواشناسی کشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
16 سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 2
17 طبقه بندی اقلیمی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 11، شماره: 11
18 مطالعه تطبیقی نمایه های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه ) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
19 مقایسه مقادیر درجه روز رشد ) GDD ( گندم با استفاده از داده های ساعتی و روزانه دما در دو نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
20 واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
21 واکاوی اسنادی فناوری های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی سازی آن ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ریسک سختی خشکسالی هواشناسی برمبنای داده های مستقل و وابسته زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه سرارود کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
2 ارزیابی برخی روش های جدید زمین آمار برای میانیابی داده های بارندگی در منطقه چهارباغ گرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
3 ارزیابی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر عملکرد محصول گندم دیم سرداری تحت شرایط محدودیت داده (مطالعه موردی ایستگاه سرارود کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
4 ارزیابی دوره بازگشت و ریسک تداوم خشکسالی با استفاده داده‌های بارندگی سالانه در ایستگاههای قدیمی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
5 ارزیابی مدل SWACROP جهت برآورد عملکرد گیاهان گندم و جو در اقلیم کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
6 ارزیابی منطق های ریسک خشکسالی کشاورزی برای محصول جو دیم،مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
7 استفاده از نمایه AFI (شاخص یخ زدگی هوا) در تعیین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های مختلف اقلیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 اعتبارسنجی نمایه AFI در تعیین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران (شهرکرد، ارومیه و یزد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
9 برآورد احتمالات نیاز ابی و باران موثر در زراعت گندم در نمونه های منتخب اقلیمی کشور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 بررسی اثر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه های سینوپتیک آبعلی، انزلی، بوشهر، تهران، سنندج و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 بررسی تاثیر طول دوره اقلیم بر برآورد مقادیر حداکثر بارش محتمل 24 تا 72 ساعته در گستره ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
13 بررسی تأثیر اقلیم، روش محاسبه و آستانه های دمایی بر نیاز حرارتی گندم پائیزه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 پیشنهاد نمایه جدید و گسترش یک مدل برای ارزیابی کمی ریسک سرمازدگی بهاره محصولات زراعی و باغی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
15 پیشنهاد یک سیستم پهنه بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش و سرمایش و اعمال آن بر گستره ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
16 تحلیل شدت و گستره خشکسالی های ایران در دوره اقلیمی 2003-1965 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
17 شبیه سازی تغییرات زمانی درجه حرارت خاک رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 مدلسازی فنولوژی گندم پاییزه با استفاده از داده های هواشناسی، مطالعه موردی: پارس آباد مغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
19 مقایسه دمای میانگین روزانه حاصل از روش تجربی و نظری در مناطق خیلی مرطوب مطالعه موردی: ایستگاه بندر انزلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
20 مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
21 مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
22 مقایسه مدلهای مختلف برآورد تابش مستقیم خورشید بر روی سطوح شیبدار (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
23 واسنجی و بررسی رژیم سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاسهای زمانی مختلف ، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک