دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر محمود جعفری دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

دکتر محمود جعفری دهقی

Dr. Mahmood Jafari Dehaghi

استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 1، شماره: 1
2 آفرینش نخستین مردمان بنابر آموزه های متون فارسی میانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی دوره: 1، شماره: 2
3 از زن ستیزی تا زن ستایی در حدیقه الحقیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 9
4 بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 11
5 بررسی تطبیقی نسخه خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان نامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی سرانجام جمشید، پادشاه اساطیری در مآخذ گوناگون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 31
7 تحول تاریخی برخی واج‌ها در تالشیِ مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 1
8 خلقت آدم در اسطوه آفرینش مانوی(بررسی فصل ۶۴ کفالای قبطی نسخه برلین) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 7
9 سیمای زن در ادبیات معاصر نیلوفر کبود بوف کور (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 15
10 فعل و وابسته های آن در ساخت کنایی در کردی و قیاس آن با فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 11، شماره: 2
11 گرز گاوسر فریدون و منشا آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 2
12 گزارش منوچهر جوان جم از تیشتر باران ساز در متن فارسی میانه دادستان دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 1، شماره: 2
13 مرد اهلو (یا انسان کامل در متون فارسی میانه) (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 16، شماره: 61
14 معیارهای تشخیص شعر در اوستای جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 1
15 نامه بلخی برزمهر(bh۱) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
16 نقد کتاب دوازده متن باستانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 1
17 نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 10
18 نگاهی تازه به کتیبه پهلوی آذرشب مشهور به نیروگاه سیکل ترکیبی (کازرون چهارده) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
19 وام واژه های بلخی در پارسی نو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 2، شماره: 4
20 وضعیت زن ساسانی بر پایه قوانین ازدواج و طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایران شناسان در جست وجوی شیخ جام (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
2 تاریخ بیهقی در جهان ایران شناسی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
3 جان: در ادبیات پهلوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 سناریوی عشق در ادب غنایی فارسی با تکیه بر لیلی و مجنون نظامی و زهره و منوچهر اثر ایرج میرزا (یک بررسی شناختی) (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
5 کون و فساد در فلسفه زردشتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 گزارش ایران شناسان از جنبه های شاعرانگی تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
7 ویلیامز جکسن و باباطاهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»