دکتر رضا طلایی حسنلویی

دکتر رضا طلایی حسنلویی دانشیار

دکتر رضا طلایی حسنلویی

Dr. Reza Talaei

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چند پودر وتابل تهیه شده از بلاستوسپور قارچ (Beauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae روی تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.:Thripidae) در شرایط ازمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر محیط کشت های مختلف بر زهرآگینی کنیدی ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
3 Carbon metabolism of Beauveria bassiana may be related to virulence against Plutella xylostella and Leptinotarsa decemlineata (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
4 Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
5 Report of Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) from Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
6 بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
7 بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
8 بررسی پتانسیل استفاده از چند محیط کشت طبیعی مایع برای تولید بلاستوسپور های دو قارچ بیمارگر حشراتMetarhizium anisopliae و Beauveria bassiana (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 2
9 بررسی پتانسیل چند ماده ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
10 بررسی تاثیر محیط های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زندهمانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
12 بهبود تعلیق پذیری، ماندگاری و زهرآگینی فرآورده های تجاری باکتری Bacillus thuringiensis (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 1
13 پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 1
14 پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 36، شماره: 1
15 پاسخ سیستم ایمنی غیرسلولی لاروهای بید آرد، Ephestia kuehniella به باکتری Bacillus thuringiensis و قارچ Beauveria bassiana (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 9، شماره: 1
16 تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 2
17 تاثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 2
18 تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (Hippodamia variegata(Col.: Coccinellidaea (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
19 تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقه زیستی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
20 تولید پشه های بالغ (Dip.: Culicidae) Culex pipiens آلوده به نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) جهت کنترل به شیوه خود انتشاری (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 1
21 تولید دو قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae با کشت دو مرحله ای بر روی مواد طبیعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 1
22 جمعآوری و تعیین ویژگی جدایههای ایرانی ویروس چندوجهی هستهای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Single Nucleopolyhedro virus (HearSNPV) بر مبنای ژن پلیهدرین (polh) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 2
23 فراسنجه های جدول زیستی شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
24 گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
25 مقایسه جمعیت نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
26 مقایسه قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به دست آمده از زیستگاه ها و میزبان های متفاوت روی بید کلم(Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
27 میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجهفرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
28 واکنش تابعی سن شکارگر ( Orius albidipennis (Reuter نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii ((Glover و کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 2
29 واکنش تابعی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به تراکمهای مختلف تخم های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
30 واکنش تابعی سن شکارگر Orius niger در تغذیه از کنه تارتن دولکه ای سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی گیاه خیار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 3
31 واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An erosion hazard index methodology (EHIM) for streams erodibility assessment (Ardabil-Province) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثرات توام عصاره های گیاهی و قارچ Beauveria bassiana علیه Hyphantria cunea روی میزبا نهای گیاهی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 ارزیابی پتانسیل قارچ lecanicillium lecanii zimm. Zare and games در کنترل شبپره شمشاد، cydalima perspectalis walker,۱۸۵۹ lep:crambidae (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
4 بررسی اثر میزبان گیاهی روی حساسیت سفید بالک برگ نقره ای Bemisia argentifolii Belows and Perring (Hem.: Aleyrodidae) به بیماری زایی قارچ (Balsamo)Vuillemin bassiana Beauveria (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی