دکتر علی هاتف سلمانیان

دکتر علی هاتف سلمانیان National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

دکتر علی هاتف سلمانیان

Dr. Ali Hatef Salmanian

National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.