دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی

Dr. Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee

دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری حوزه آبخیز تجن از نظر سیلاب با استفاده از روش BWM (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
2 ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تاکید بر دیدگاه ساکنان محلی مطالعه موردی: دهستان خیر (شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
5 ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 9، شماره: 31
6 ارزیابی میزان تاب آوری سکونتگاه ها در برابر مخاطره ی سیلاب در روستاهای منتخب حوضه ی نکارود (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
7 اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری با رویکردتوسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 1
8 The Community-based Tourism Model of Mountain Villages with the Grounded Theory Approach (Case Study: Kojur District, Nowshahr County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 12، شماره: 1
9 برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی میزان تاب آوری ساکنین نواحی روستایی استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
11 بررسی نقش گردشگری در تغییرات کیفیت زندگی مقصد )نمونه مورد مطالعه: دهستان کلارآباد، شهرستان تنکابن، مازندران( (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی هویت شهری در فرآیند بازسازی بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
13 تاب آوری روستاهای مناطق نمونه گردشگری در حوضه های سیل خیز بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلاردشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 3
14 تبیین ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالعه موردی: حوضه های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 40
15 تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری خانه های دوم از دیدگاه جامعه میزبان و مهمان (مطالعه موردی: روستاهای ناحیه دوهزار، شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
16 تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه ی نواحی روستایی مورد: ناحیه ی صنعتی سلیمان آباد تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
17 تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 2
18 تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 2
19 تحلیل عوامل موثر رقابت پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی (موردمطالعه: دهستان دوهزار در شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
20 تحلیل ویژگی های صنایع دستی در راستای توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 4
21 تدوین معیارهای طراحی بوم کلبه ها در مناطق شمالی ایران؛ (مورد پژوهش: استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 11، شماره: 40
22 زیرساخت ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
23 سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی(مطالعه موردی شهر سی سخت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
24 سنجش رفتارهای زیست محیطی گردشگران در مقصدهای کویری و بیابانی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 2
25 سنجش سطح رضایت مندی گردشگران از امکانات و خدمات موجود در سواحل دریای خزر (نمونه موردی: سواحل شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 2، شماره: 7
26 سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 21
27 سنجش و تحلیل تاب ­آوری بهره ­برداران مرتع در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم ­های طبیعی (موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 1
28 سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در محله های هفت حوض و مقدم شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
29 شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 2
30 کیفیت زیبایی شناختی، کیفیت خدمات و تجربه مثبت بر میزان وفاداری گردشگران(مطالعه موردی: مناطق جنگلی سوادکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 31
31 گردشگری نقره ای و نقش آن در ایجاد شهر خلاق (مطالعهی موردی: شهر رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
32 مکانیابی مناطق مستعد توسعه گردشگری سلامت استان مازندران به روش تصمیم گیری چندمعیاره (AHP) و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 36
33 موزه های باستان شناختی و نقش آن در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (مطالعه ی موردی: موزه ی خانه ی کلبادی شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
34 نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 1
35 هوش فرهنگی جامعه میزبان و توسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده گردشگری در جزیره کیش (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
2 اثربخشی انگیزه های کششی ورانشی در انتخاب مقاصد گردشگری (صاحبان دوم) در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
3 ارزشیابی اثر بخشی برنامه درسی رشته مدیریت جهانگردی از دیدگاه دانشجویان از بعد روش تدریس (مطالعه موردی: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مازندران و تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
4 ارزیابی آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیل (مورد: حوزه آبخیز تیرم رود شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
5 ارزیابی سطح رضایتمندی گردشگران ناشنوا با هدف برگشت دوباره به مقصد ( مورد مطالعه مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها
6 ارزیابی مقاصدگردشگری میراث فرهنگی بر اساس تحلیل S.E.P.T (مطالعه موردی: بندر تاریخی سیراف در خلیج فارس) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
7 ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از مقاصد گردشگری، مطالعه موردی: مجتمع های گردشگری غرب استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
8 Hotel-restaurant quality of service on intention (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
9 بررسی تأثیر بهسازی بافت کالبدی شهر بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: محله امامزاده یحیی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
10 بررسی تجارت جهانی در مورد بلایای طبیعی با تاکید بر مدیریت ریسک سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
11 بررسی نگرش جامعه میزبان از گردشگری طبیعی (منطقه مورد مطالعه: غار علیصدر) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
12 تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد شاغلان فعال بخش گردشگری در راستای توسعه گردشگری نمونه موردی:استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
13 تاثیر موقعیت اجتماعی برعملکرد شاغلان گردشگری استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
14 تاثیر ویژگیهای فرهنگی – ارزشی بر توسعه گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهر سی سخت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
15 تاثیرتعهد مدیران برعملکرد شاغلان بخش گردشگری در راستای توسعه گردشگری (مطالعه موردی:استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
16 تبیین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری مبتنی بر طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
17 تحلیل اثرات سرمایه فرهنگی ایستا بر بازاریابی گردشگری در سایتهای جهانی میراث یونسکو در ایران (مطالعه موردی: میدان نقش جهان، شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
18 تحلیل اثرات محیطی گردشگری مبتنی بر طبیعت با تاکید بر نقش حکمروایی محلی (مطالعه موردی: کویر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تحلیل اثربخشی گردشگری خانه های دوم بر ابعاد توسعه در نواحی مقصد(مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها
20 تحلیل رابطه بین آگاهی و کارآفرینی جوامع محلی در بخش گردشگری (مطالعه موردی: نواحی روستایی دهستان میانبند، شهرستان نور) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
21 تحلیل رابطه بین ارزش های فرهنگی، تاریخی و معماری و وفاداری گردشگران خروجی از ایران (نمونه موردی: مسجد ایاصوفیه: شهر استانبول) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
22 تحلیل رابطه بین انگیزه های رانشی شهر تهران و انتخاب مقاصد گردشگری مطالعه موردی : نواحی روستایی رودبار قصران، تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
23 تحلیل رابطه بین چالش های مدیریتی و توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: جنگل های هیرکانی، استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 تحلیل رابطه ی بین انگیزه های گردشگران دوچرخه سوار و توسعه ی گردشگری پاک و ارزان (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
25 تحلیل عوامل موثر بر میزان تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی نمونه موردی: کشاورزان روستاهای شهرستان های ( داراب، لارستان، استهبان) (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
26 تحلیل عوامل موثر بر وقوع تصادفات جاده ای (مطالعه موردی: جاده هراز و چالوس) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
27 تحلیل وضعیت مقاصد گردشگری شهری بر اساس شاخص های خلاقیت(مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
28 توسعه گردشگری و بازآفرینی اجتماعی فرهنگی (مطالعه موردی: منطقه هشت شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
29 رابطه میان ادراک ساکنین محلی از اثرات گردشگری و حمایت آنها از توسعه ی گردشگری مطالعه موردی دریاچه ی ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 رشد گردشگری شهری و اثرات آن بر ابعاد آلودگی با تاکید بر آلودگی نمادی منطقه مورد مطالعه شهر نور، استان مازندران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
31 سرمایه های شهروندان در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب اوری در برابر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
32 سنجش انتظارات شهروندان تهران ازکیفیت ارایهی خدمات گردشگری توسط آژانس های مسافرتی (مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
33 شناسایی عناصر وابسته به محیط در برنامه ریزی و ارتقاء صنعت گردشگری سلامت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
34 شناسایی منابع اطلاعاتی آنلاین مورداستفاده ی گردشگران خروجی ایران در راستای انتخاب مقصد بین المللی (مطالعه موردی: کشور ترکیه) (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
35 عملکرد مدیریت روستایی در راستای تاب آوری سکونتگاه های روستایی دربرابر بلایای طبیعی از دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 گردشگری ایران، جهانی شدن و رقابت پذیری در عرصه های بین المللی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
37 گردشگری رویداد و تاثیرات زیست محیطی آن، مطالعه موردی استان مازندران (از دیدگاه مدیران گردشگری) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
38 گردشگری میراث فرهنگی و نقش آن در اقتصاد جامعه محلی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر بابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز؛ چالش ها و کابردها
39 گردشگری میراث فرهنگی و نقش آن در اقتصاد جامعه محلی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر بابل) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
40 گردشگری هنری روستایی، اهداف چشم انداز و آینده قلمرو سرزهینی (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
41 مدیریت محیط زیست در حوزه های جنگلی- کوهستانی جنت رودبار شهرستان رامسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 مدیریت محیط زیست و رفع مشکلات زیست محیطی نمونه موردی: استخر عینک شهر رشت و محله های اطراف (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 مروری بر اصول و مفاهیم اکولوژ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
44 نقش محدودیتهای سفر و تصویرسازی وب سایتها در رضایت و وفاداری گردشگران به مقصد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
45 ویژگی های جمعیت شناختی و نقش آن در ارزیابی گردشگران بین المللی از جاذبه- های مقاصد گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین