دکتر پرویز اولیاء

دکتر پرویز اولیاء استاد، دانشگاه شاهد

دکتر پرویز اولیاء

Dr. Parviz Owlia

استاد، دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A 3-Year Study Of Demographic Characteristics Of Patients With Urinary Tract Infection, Microbial Etiology, And Susceptibility Of Isolated Bacteria To Antibiotics In Shaheed Mostafa Khomeini Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 3
2 A Novel High-Performance Liquid Chromatography Method for Detection of Alginate in Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 2، شماره: 3
3 اثر اسانس بابونه بر تولید بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوز (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 2
5 اثر اسانس های مرزه (Satureja spp.) بر عوامل بیماری زایی سودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
6 اثر ضد میکروبی عصاره های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
7 اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
8 اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 3
9 اثر غلظت های کمتر از حداقل غلظت های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
10 Conserved OprF as a Selective Immunogen Against Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 Cytobiochemical Potentials of Rosa damascena Mill. Extract (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 4
12 Detection of CTX-M-β Lactamases in Isolated Klebsiella pneumoniae (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 3
13 Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus by Disk Diffusion and PCR Methods (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
14 Detection of Multidrug Resistant (MDR) and Extremely Drug Resistant (XDR) P. Aeruginosa Isolated from Patients in Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 10، شماره: 4
15 Determination of Resistance Pattern of Isolated Acinetobacter baumannii from Hospitalized Burned Patients in Motahari Hospital, Tehran (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 83
16 Drug resistance of isolated strains of Pseudomonas Aeruginosa from burn wound infections to selected antibiotics and disinfectants (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 2
17 Immunoprotectivity of Salmonella enterica serovar Enteritidis virulence protein, InvH, against Salmonella typhi (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 8
18 In Vitro Bactericidal Activity of Encapsulated Amikacin in Liposome (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 4
19 Investigation of Efflux-Mediated Tetracycline Resistance in Shigella Isolates Using the Inhibitor and Real Time Polymerase Chain Reaction Method (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
20 Phenotypic Detection of Metallo-beta-lactamase Producing Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burned Patients (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
21 Polymorphism of Virulence Factor Genes Prn and Fim of Bordetella Pertussis Clinical Isolates in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 5، شماره: 2
22 Prevalence of Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance in Staphybcoccus aureus Isolated from Patients in Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 4
23 Susceptibility to Vancomycin in Staphylococcus Aureus Isolated From Patients of Four University-Affiliated Hospitals in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 3، شماره: 3
24 The Frequency of Extended Spectrum Beta Lactamase and CTX M-I of Escherichia Coli Isolated from the Urine Tract Infection of Patients by Phenotypic and PCR Methods in the City of Khoy in Iran (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 19، شماره: 77
25 بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 4
26 بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوشهای آلوده به سالمونلاتیفی موریوم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 4
27 بررسی فعالیت ACC دآمیناز در ریزوباکتری‏های جدا شده از خاک‏های مناطق شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 11
28 مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 1
29 مقایسه اثر ضدمیکروبی آمیکاسین به فرم آزاد و لیپوزومی بر پسودوموناس آئروژینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
30 مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
31 نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antimicrobial resistance, biofilm formation and alginate production in Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from respiratory tract specimens (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 آنالیز بیوانفورماتیکی OprI ،OprF و PcrV در سودوموناس آیروجینوزا به عنوان کاندیدای واکسن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره جهت کاهش آلودگی میکروبیولوژی آب (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
4 استفاده از نانوذرات جهت کاهش آلودگی میکروبی آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 ایجاد پیوند جدید دی سولفیدی در آنزیم استیل کولین استراز دروزوفیلا ملانوگاستر جهت افزایش پایداری آن در برابر گرما و عوامل دناتوره کننده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 Conserved OprF as a selective immunogen against Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
7 different effects of subinhibitory concentrations of gentamicin on expression of alginate and biofilm genes of Pseudomonas aeruginosa clinical isolates (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 EFFECT OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE ON EXPRESSION TOXIN GENE STX1 IN ENTEROHAEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI EHEC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 Evaluation of the effects of subinhibitory concentrations of gentamicin on alginate production of Pseudomonas aeruginosa clinical isolates (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 IN VITRO ANTI-BACTERIAL AND ANTI-BIOFILM FORMATION ACTIVITIES OF FOUR MEDICINAL PLANTS OF LAMIACEAE FAMILY AGAINST KLEBSIELLA PNEUMONIAE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
11 In vitro Anti-bacterial, anti-biofilm formation activities and urease inhibitory effect of four medicinal plants of Lamiaceae family against Klebsiella pneumoniae (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
12 Inhibitory Effect of Probiotic Yeast Saccharomyces cerevisiae on Biofilm Formation and Expression of α-Hemolysin and Enterotoxin A Genes of Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
13 Proliferative Effect of FadA Recombinant Protein from Fusobacteriumnucleatum on SW480 Colorectal Cancer Cell Line (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
14 Protectivity of OprF / OprI / PcrV Recombinant Chimeric Protein against Pseudomonas aeruginosa in Burned BALB/c Mice Model (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
15 The effect of Satureja essential oils on Pseudomonas aeruginosa virulence factors (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
16 بررسی اثرسمیت نیکل بربرخی پارامترهای مورفولوژیک و کلروفیل برگ سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی تجزیه زیستی برخی از ترکیبات پلی آروماتیک(PAHs) و نفت خام توسط باکتری های بومی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 تعیین خصوصیات میکرواسفر‌های نشاسته حاوی داروی سفتریاکسون و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 توانایی تجزیه پیرن توسط باکتری های جدا شده از خاک های آلوده (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 جداسازی و شناسایی فیلوژنتیک باکتری های نمک دوست شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
21 سنجش زیستی فعالیت آنزیم ACC دآمیناز در باکتریهای خاکهای مناطق شمال کشور (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 ضعف ها و تهدیدهای بهره برداری از ذخایر میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
23 فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
24 کاربرد نانوکامپوزیت ها به عنوان بستر عوامل ضدباکتری (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها