دکتر سیدمصطفی محقق داماد

دکتر سیدمصطفی محقق داماد استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه لوون بروکسل

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

Dr. Sayyed Mustafa Muhaqqiq Damad

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه لوون بروکسل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 24
2 اجرای علنی مجازات های اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
3 اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 116
4 اصول شناخت علل وقایع از منظر فقه امامیه و حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 4
5 اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 27، شماره: 77
6 اعتبار و کارایی شرط بنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 54، شماره: 2
7 بازاندیشی شرط برابری دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
8 بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 83
9 برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء (دریافت مقاله) فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 46، شماره: 1
11 بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 43، شماره: 2
12 بررسی مقایسه ای نقش معرفت شناختی عقل در اندیشه سیاسی فارابی و سید مرتضی (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 2، شماره: 7
13 بررسی و تبیین حیث الهیاتی موسیقی در پرتو حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
14 بیمه متقابل در پیشینه اسلامی (ضمان عاقله و جریره) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 56، شماره: 6
15 تاثیر قصد عدم تادیه عوض بر صحت معاملات دینی (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 56، شماره: 1
16 تبیین قاعده درا در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 51، شماره: 2
17 تحلیل ماده ۴۵۴ قانون مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 57، شماره: 9
18 تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 11
19 تحولات اجتهاد شیعی در قرن معاصر؛حوزه ها، مکتب ها و روش ها - فقه سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 59
20 تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(۳) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 12، شماره: 49
21 تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 9، شماره: 44
22 تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 10، شماره: 46
23 تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (۵) اجتهاد بر محور عدالت و کرامت بشری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 56
24 تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها(۴) (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 12، شماره: 50
25 تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 18
26 تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 7، شماره: 39
27 توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 16، شماره: 27
28 جرم ارتداد در روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 8
29 حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
30 حق تقدم:احکام و آثار آن در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 4، شماره: 33
31 حقوق جزای کلیسای کاتولیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 31
32 حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 10
33 حمایت از منابع زیست محیطی در فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 25
34 خرید دین در نظام بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
35 سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 14
36 شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت المال (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 2
37 شرایط غیرمصرح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 24
38 شرط خلاف مقتضای ذات عقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 16، شماره: 27
39 ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 54، شماره: 2
40 عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 8
41 عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 108
42 قاعده تحذیر: نقد هشدار در رفع مسئولیت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 56، شماره: 5
43 قاعده حرز در سرقت مستوجب حد (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 59، شماره: 13
44 قانون به معنای واقعی اجتماعی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 57، شماره: 7
45 قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 3
46 ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
47 ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 17، شماره: 67
48 مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 14، شماره: 54
49 مدارای مذهبی و برادری جهانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 49، شماره: 1
50 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
51 مطالعه ی تطبیقی اسباب زوال ایجاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 3
52 معنای نبودت نزد ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 43
53 مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 86
54 ملاحظات رویکرد بی طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 19، شماره: 3
55 منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
56 نظریه انسداد در اندیشه معرفتی شیعه؛ درآمدی بر عرفی سازی نظام حقوقی دینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 97
57 نظریه عمومی جریمه مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 114
58 نقدی بر جهان‌بینی‌های چهارگانه اخلاق کشاورزی بر اساس دیدگاه وندل بری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
59 نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسیولیت مدنی زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 2
60 نوآوری های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
61 نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی ۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 72
62 نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 16، شماره: 63
63 واگذاری حقوق ناشی از قرارداد (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 16
64 وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
2 بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
3 مصالح عالیه کودک در عهدنامه حقوق کودک، فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
4 مصرف بی‌رویه اموال عمومی از نظر معارف اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی