دکتر اسماعیل علی اکبری

دکتر اسماعیل علی اکبری استاد دانشگاه پیام نور- تهران

دکتر اسماعیل علی اکبری

Dr. Esmail Ali Akbari

استاد دانشگاه پیام نور- تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرا روش پژوهش های زیست پذیری در مقیاس کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 35
2 آسیب پذیری معابر در شهرهای لرزه خیز بر اساس مدل IHWP در ناحیه ی سه منطقه ی یک کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 1
3 آسیب شناسی و پهنه بندی لرزهای بافت شهری (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
4 ارزیابی شاخص های استراتژی توسعه شهری ( CDS ) در کلانشهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
5 استقرار متوازن و توسعه نامتوازن: تحلیلی بر نظام شهری غرب کلان منطقه زاگرس با تاکید بر ناپایداری و ناکارآمدی شهرهای کوچک (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
6 الگوی کاربری ترکیبی در بافت های فرسوده ناکارآمد منطقه هجده شهر تهران و نقش آن در بازآفرینی پایدار محله ای (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 4
7 بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه ۱۰ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 37
8 بررسی تاثیر سیاست های رشد هوشمند شهری بر کاهش پراکنده رویی(نمونه موردی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 41
9 بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
10 بررسی رابطه تراکم جمعیت و پایداری اجتماعی نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
11 بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
12 بررسی رویکرد سنتی تهیه ی طرح های توسعه ی شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
13 بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
14 بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
15 بررسی نقش مولفه های اثرگذار اجتماعی و زیست محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی در تعامل با تغییر کاربری مرز (مطالعه موردی شهربانه) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
19 برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 1
20 پایدارسازی اجتماعی – کالبدی پیراشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 5، شماره: 1
21 تبیین اثر نگاه فن سالارانه در طرح های توسعه شهری بر گردشگری با روش سه سوسازی( مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
22 تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
23 تحلیل پویش فضایی شهرهای منطقه ای در گذار به کلانشهر (مورد مطالعه: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 12، شماره: 46
24 تحلیل تطبیقی روند پراکنده رویی شهری در شهرهای استان خراسان شمالی (مطالعه موردی: شهرهای اسفراین و بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 58
25 تحلیل چالش های توسعه فضایی نواحی کلان شهری با رویکرد امنیت ملی مورد پژوهی: چالش های کالبدی- فضایی ناحیه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 13، شماره: 47
26 تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 3
27 تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
28 تحولات مسکن شهری در تعامل با موقعیت مرزی (مطالعه موردی شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 4، شماره: 13
29 تدوین سناریوهای موثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان با رویکرد آیندهپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
30 تدوین مدل مفهومی زیست پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 1
31 تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
32 توسعه گردشگری بومی و پایداری نظام سکونتگاهی حاشیه کویر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 36
33 خوانش پیشران های موثر بر وضعیت آینده تاب آوری شهری در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: منطقه ۵ کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 4
34 دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 3
35 راهبردهای ساماندهی بافت بخش مرکزی شهر قزوین با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 179
36 رویکرد عدم قطعیت در ارزیابی آسیب پذیری از زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه مورد کلان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
37 ریسک پذیری توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در مقابل خطر زلزله با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
38 سنجش اثر پراکنده رویی شهری در شهرهای کوچک و میانی بر پهنه های روستایی و کشاورزی (نمونه موردی: خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
39 سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 20
40 طراحی مدل عوامل موثر بر زیست پذیری کلان شهرهای ایران با روش متاترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
41 ظرفیت های بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی (موردمطالعه: شهرک شهید باهنر کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 3
42 عوامل ضعف گردشگری در طرح های توسعه ی شهری استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
43 مدیریت تامین مالی شهر و اقتصاد سیاسی شهری جدید (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 2
44 مصرف رسانه ای و ترس از جرم در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
45 نقش عوامل کالبدی– فضایی در امنیت فضای شهری (مطالعه موردی: مناطق ۶ ،۱۰و۱۲ کلان شهرتهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احداث شهر جدید یا توسعه درون شهری، ضرورتی در برنامه ریزی نظام اسکان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 ارزیابی شاخص های گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک IPA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
3 ارزیابی طرح های نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد تکوینی به منظر پایدار شهری مطالعه موردی بخش مرکزی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 Strategic Planning of Ecotourism Sustainable Development Case study: 22 region of Tehran (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
5 بررسی تحولات شهرسازی و فضای شهری در دوران سنتی، مدرن و پستمدرن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
6 بررسی میزان فضاهای رها شده شهر و توسعه آن بااستفاده ازاصول رشد هوشمند مطالعه موردی شهرکاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
7 برنامه ریزی گردشگری خلاق فرهنگی شهر سنندج بر پایه رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta- SWOT (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
8 پدافند غیرعامل در کاربری های خطرزا و تهدید پذیر در جهت دستیابی به آمایش و سازمان یابی فضایی شهر (نمونه موردی شهر روانسر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
9 پهنه بندی زلزله کلانشهر تبریز جهت سنجش تاب آوری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
10 تأثیر الگوهای رشد شهری بر کاهش آلودگی های زیست محیطی با تأکید بر رشد هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
11 تحلیل تاثیر کیفیت محیط بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان پارک های منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
12 تحلیلی بر ملاحظات پدافند غیرعامل با رویکردی بر آمایش سرزمین در مناطق مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
13 تحلیلی بر نقش دولت در شکل دهی و پیکر بندی فضاهای شهری در ایران (مطالعه موردی: ناحیه 2 منطقه 6 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
14 چالش های مدیریت شهری در توسعه شهرهای کوچک (مطالعه موردی شهر آب بر) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
15 ساماندهی فضا و پایداری در اصلاح ترافیکی شهرهای کشور (ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
16 سنجش گسترش شهر کاشان و پیامدهای کالبدی _فضایی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 گذری برگذشته تاریخی قلعه تپه های منطقه اورامانات از منظر حلقه مخاطره و شبکه تهدید با رویکرد پدافند غیرعامل (محدوده موردمطالعه شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
18 مطالعه تطبیقی سازمان فضایی و عناصر و مؤلفههای مؤثر در آن در شهرهای سنتی و مدرن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
19 میزان انتظار مردم از باززنده سازی کالبدی و عملکردی بافت قدیم شهر نمونه موردی بافت قدیم شهر بابل (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
20 نقش مدیریت منطقه ای کردستان عراق بر روند شهرسازی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی