دکتر بهرام بیات

دکتر بهرام بیات استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر بهرام بیات

Dr. Bahram Bayat

استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.