عبدالحسین دلیمی اصل

 عبدالحسین دلیمی اصل گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

عبدالحسین دلیمی اصل

Abdolhossein Dalimi Asl

گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی کرمی مرغابیهای وحشی مناطق شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 2
2 اثرات همافزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برونتنی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 6
3 ارزیابی ایمنی زایی پلاسمید کد کننده آنتی ژن GRA5 توکسوپلاسماگوندی در موش BALB/c (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
4 ارزیابی قدرت روش های الیزای نقطه ای (Dot- ELISA) ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFS) و هماگلوتنیاسیون غیرمستقیم (IHA) در تشخیص کیست های هیداتیک کبدی و ریوی انسان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 1
5 انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
6 بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نیوسپوراکنینوم در گاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی سرواپیدمیولوژیک کیست هیداتیک انسانی در شهرستان همدان طی سال 1370 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی سرولوژیکی Neospora caninum درگاوهای شیری هلشتاین منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 26، شماره: 4
9 بررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
10 بررسی مقدماتی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی گوارشی در بره ها و گوساله ها در شهرستان آمل- ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 2
11 بررسی میزان شیوع عفونت کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهرستان شهریار، استان تهران و اهمیت بهداشتی آن در انسان (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 4
12 به کارگیری و ارزیابی الدیزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
13 تاثیر قندهای مونوساکاریدی بر شدت بیماریزایی آکانتامبای جدا شده از بیماران مبتلا به کراتیت آکانتامبائی درمحیط کشت سلولی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 14، شماره: 1
14 تشخیص زودهنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
15 ردیابی کمی توکسوپلاسماگوندیی توسط Real time PCR با استفاده از پروب Molecular beacon در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
16 روند تغییرات شاخصهای خونی و کبدی در خلال آلودگی انسان به فاسیولا پس از درمان با تریکلابندازول (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
17 شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
18 شناسایی و بیان ژن GRA7 توکسوپلاسما گوند های سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
19 شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتیین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوس (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
20 فراوانی آنتی بادی ضد نیوسپورا کانینو مدر نمونه های شیر تعدادی از گاوداری های شهرستان شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 2
21 کلونینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتیین میکرونم 3 (MIC3) توکسوپلاسما گوندی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
22 مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
23 مطالعه نقش سگر ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس- هیداتیدوزیس در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 3
24 مقایسه اثر نانو ذرات سلنیوم و نقره در بهبودی ضایعه پوستی ناشی از لیشمانیا ماژور در موش (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
25 مقایسه حساسیت روشهای ELISA و DIG-ELISA در تشخیص سرولوژیک توکسوپلاسموزیس انسانی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 1
26 مقایسه روش های مختلف استخراج DNA به منظور مطالعه مولکولی انگل های فاسیولا (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 3
27 مقایسه فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیکانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده ازپساب کارخانه نشاسته برای تولید حشره کش میکروبی توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو و کرم بزرگ موم خوارGalleria melonella (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 بررسی فراریزبینی کیست های ماکروسکوپیک گونه های سارکوسیستیس گوسفندان ذبح شده درکشتارگاه زیاران قزوین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 تاثیر غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
5 جداسازی و شناسایی تک یاخته آکانتامبا ازز خاک تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
6 کلونینگ مولکولی ژن های KMP-II ، پروتئین شوک حرارتی NT-Gp96 و فیوژن NT-Gp96- KMP-II در پلاسمید بیان یوکاریوتی pcDNA3.1(-) جهت ساخت واکسنی بر علیه لیشمانیازیس احشایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 کنترل لارو کولکس پیپینس با استفاده ازحشره کش میکروبی جدیدتولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 مطالعه گونه های سارکوسیستیس در بز شترهای ذبح شده در کشتارگاه تهران قزوین با روش ملکولی( PCR) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران