دکتر جواد بهمنش

دکتر جواد بهمنش استاد دانشگاه ارومیه

دکتر جواد بهمنش

Dr. Javad Behmanesh

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز خشکی رودخانه از دیدگاه هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: رودخانه ای منتهی به دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
2 اثر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق مرجع، کمبود بارندگی و کمبود فشار بخار هوا در ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
3 اثر متقابل کم آبیاری و بیوچار روی ویژگی های کمی گیاه گشنیز در یک خاک شنی لومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 4
4 ارزیابی اثر آلاینده های اتمسفری بر تابش خورشیدی دریافت شده توسط زمین با استفاده از مدل آنگستروم-پرسکات (مطالعه موردی: ارومیه وتبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
5 ارزیابی انتخاب تابع توزیع احتمالاتی مناسب در استفاده از شاخص های خشکسالی SPI و RDI (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
6 ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
7 ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت ارومیه ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
8 ارزیابی تغییرات ردپای آب محصولات زراعی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش LMDI (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
9 ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک های آهکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
10 ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
11 ارزیابی توابع توزیع آماری رایج و روش های محاسبه پارامترهای آن ها در برآورد احتمال رویدادهای خشک سالی هیدرولوژیکی ( مطالعه موردی: رودخانه های غرب حوضه دریاچه ارومیه ) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
12 ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
13 ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
14 ارزیابی سطوح مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد و صفات مورفولوژیک گیاه ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
15 ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییراقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
16 ارزیابی عملکرد برنامه ریزی ژنتیک در مدل سازی دمای متوسط ماهانه در نمونه های اقلیمی مختلف ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
17 ارزیابی عملکرد گسیلنده کنترل کننده حجم آب در مقایسه با گسیلنده های متداول در سیستم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
18 ارزیابی عملکرد مدلهای هوشمند در تخمین دمای نقطه شبنم با استفاده از پارامترهای هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
19 ارزیابی فنی آبیاری قطره ای در برخی باغهای شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
20 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ارومیه برای مصارف کشاورزی با استفاده از روش ترکیبی مدل های آسیب پذیری آلودگی، پتانسیل و شاخص کیفیت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
21 ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
22 ارزیابی مدل کارایی مصرف تابش در برآورد زیست توده و عملکرد گندم آبی بر اساس تصاویر ماهواره های لندست ۸ و ۹ (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 18، شماره: 2
23 ارزیابی مدل های برآورد تابش خورشیدی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
24 ارزیابی مدل های تلفیقی AR-ARCH و GAR-ARCH در مدل سازی دبی جریان (مطالعه موردی: رودخانه زرینه رود استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
25 ارزیابی مدل های تلفیقی ARMA-ARCH و BL-ARCH در مدل سازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
26 ارزیابی مدل های رگرسیونی و عصبی- فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
27 ارزیابی مدل های سری زمانی خطی و غیر خطی بی لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
28 ارزیابی مقایسه ای روش های تخمین پارامترهای مدلهای نش و هیبرید به منظور مدلسازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه الندچای) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
29 ارزیابی و مقایسه مدل AquaCrop و مدل های هوشمند جهت پیش بینی عملکرد گندم (مطالعه موردی: شهرستان های میاندوآب و مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
30 استفاده از محاسبات نرم در پیش بینی و برآورد دبی جریان و بررسی جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه خرخره چای) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 88
31 اصلاح روش خطی تعیین پارامتر عامل مقیاس جهت تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
32 Investigation of the performance and accuracy of multivariate time series models in predicting electrical conductivity and total dissolved solid values of the rivers of Urmia lake basin (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 3
33 برآورد تبخیر- تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع مختلف (مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
34 برآورد تبخیر- تعرق مرجع تحت شرایط داده های محدود و کامل (مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک تبریز و ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
35 بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای با تاج شیبدار در یک قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 22
36 بررسی اثر متغیرهای آب و هوایی بر کشاورزی (مطالعه موردی: عملکرد گندم دیم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
37 بررسی ارتفاع امواج ضربه ای در تبدیل های همگرای کانال روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
38 بررسی برخی شاخص های رشد، نشت الکترولیت و محتوای نسبی آب ریحان تحت سطوح آبیاری و نانوزئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
39 بررسی تاثیر تابع توزیع و روش برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در تعیین شاخص شناسایی خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
40 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی دمای هوا و جریان رودخانه شهرچای واقع در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل روند و ایستایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
41 بررسی تاثیر فشردگی خاک بستر جویچه و آرایش کاشت بر بهره وری آب در زراعت چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 1
42 بررسی تاثیر گسیلنده های کنترل کننده حجم آب بر روی وضعیت یکنواختی توزیع آب در سیستم خرد آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
43 بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
44 بررسی تغییرات فصلی تراکم بارش نیم قرن اخیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
45 بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت میاندوآب متاثر از مدیریت بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW-NWT (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
46 بررسی داده های واقعی جریان گذرا در خطوط لوله انتقال آب با استفاده از نرم افزار بنتلی همر (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
47 بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدلسری های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
48 بررسی روش های تعیین ضریب چولگی منطقه ای حداکثر دبی لحظه ای در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
49 بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
50 بررسی روند حجم خشکی رودخانه با استفاده از آزمون نقاط چرخش، من-کندال و اسپیرمن (مطالعه موردی: رودخانههای حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
51 بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست محیطی زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
52 بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
53 بررسی کیفیت آب های زیرزمینی دشت خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
54 بررسی نوسانات تراز آب زیرزمینی با روش محاسبات نرم (مطالعه موردی: دشت های ارومیه و میاندوآب) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
55 بهینه سازی سیستم آبیاری موجی بر اساس متغیرهای آبیاری و هندسی جویچه با مدل SIRMOD (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
56 پیش بینی اثر تغییرات پارامترهای هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
57 پیش بینی بارش روزانه ایستگاه سردشت با استفاده از الگوریتم های تنبل و مدل های درختی (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 3
58 پیش بینی تبخیر - تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش پردازش کننده تجزیه مد تجربی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
59 پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
60 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش پردازنده تجزیه مد تجربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 3
61 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل غیرخطی سری زمانی دو-خطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای و شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
62 پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی GEP-GARCH(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سلماس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
63 پیش بینی سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل سری های زمانی خطی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
64 پیش بینی مقادیر پارامترهای کیفی EC و TDS با استفاده از تغییرات دبی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه های مهاباد چای و بالخلوچای (بایزید آباد) حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1392-1371 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
65 پیش بینی میزان رواناب رودخانه زرینه رود در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
66 تاثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
67 تاثیر دوره های تر - خشک بر روی خصوصیات ژیوتکنیکی خاک رستثبیت شده با سیمان و آهک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
68 تاثیر شکل دیواره ی تبدیل های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
69 تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
70 تاثیر فیلتر سنگ ریزه ای و پوشش پلاستیکی در بهبود فرآیند نفوذ آب و افزایش ذخیره رطوبتی سامانه های سطوح آبگیر باران در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 14، شماره: 48
71 تاثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
72 تاثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
73 تأثیر بازشدگی دریچه های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل آلود (مطالعه موردی: سد سفیدرود) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 74
74 تحلیل امواج ضربه ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
75 تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سری های زمانی هیدرولوژیک (مطالعه موردی رودخانه های غرب دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 2
76 تحلیل مقایسه ی دقت پنج مدل مختلف رابطه والیانتزاس در برآورد تبخیر- تعرق مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
77 تحلیل مکانی شاخص بهره وری آب در قطب های تولید گندم کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
78 تحلیل مناقشات منابع آب مشترک ناشی از توسعه اراضی کشاورزی با استفاده از نظریه بازی ها و مدل GMCR+ (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 4
79 تخمین جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل های هوشمند، مطالعه موردی: رودخانه مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 3
80 تخمین ضرایب چولگی توزینی جهت برآورد سیلاب طرح(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
81 تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و آب سبز محصولات عمده مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
82 توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
83 حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
84 شاخص های دینامیکی و عملکرد ذرت شیرین در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
85 شبیه سازی تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل دو بعدی EC-QUAL-W2 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
86 شبیه سازی جریان غیر دائمی در انتهای لوله رانش ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
87 شبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 76
88 شبیه سازی کیفیت آب رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL۲Kw (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 8، شماره: 1
89 شبیهسازی مکانی- زمانی بارش سالانه با استفاده از مدلهای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
90 کاربرد آزمون KPSS اصلاح شده با تحلیل فوریه در تحلیل ایستایی سری های زمانی هیدرولوژیک (مطالعه موردی: تراز آب دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
91 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی خشکسالی ( مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 1
92 کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در برآورد پارامترهای سری زمانی خطی به منظور پیش بینی خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
93 کاربرد روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین در پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
94 کاربرد روش های شبکه ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
95 کاربرد سیستم های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
96 کاربرد سیستم های استنتاج فازی- عصبی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان برای برآورد تبخیرتعرق مرجع ماهانه شمال غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
97 کاربرد مدل HYDRUS-۲D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
98 کاربرد مدل Mike۳ در شبیه سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد سفیدرود) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
99 کاربرد مدل تلفیقی AR-ARCH در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
100 کاهش آبشویی نیترات در سیستم آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای خیار با استفاده از زئولیت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
101 مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
102 مدل سازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
103 مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با استفاده از مدل Modflow (مطالعه موردی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
104 مطالعه آزمایشگاهی اثر امواج ضربه ای در تبدیل کانال های روباز با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی بر مشخصات جریان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
105 مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
106 مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربهای در تبدیلهای همگرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
107 مطالعه شاخص ردپای آب برای محصولات غالب مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارتباط آن با مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
108 مقایسه برآورد بار رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش های رگرسیون گیری و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
109 مقایسه روش های زمین آمار در درون یابی سطح ایستابی ( مطالعه موردی: حوضه های دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
110 مقایسه روش های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
111 مقایسه روش های شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه بیزین و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مراغه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
112 مقایسه عددی روش های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 114
113 مقایسه عملکرد و شبیه سازی حرکت و جذب آب و الگوی پخش ریشه ذرت دانه ای در سامانه های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و مالچ پلاستیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
114 مقایسه کارایی روش های مختلف تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه ای Nash در شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: رودخانههای الندچای، قره چای، مهابادچای و زاب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
115 مقایسه مدل های AWBM و SimHyd در مدل سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 4
116 مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم های PSO، GA و SA در بهینه سازی سیستم های تک مخزنه (مطالعه موردی: سدشهرچای، ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
117 مکان یابی مناطق مستعد اجرای سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در دشت میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
118 واسنجی ضرایب معادله آنگستروم– پرسکات در ایستگاه های منتخب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری جزئی روشی موثر برای کاهش آبشویی نیترات و حفظ منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر هیدرولوژی آب های سطحی ، مطالعه موردی : رودخانه، کرهرود، استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
3 ارزیابی اقلیمی حوضه های آبریز زرینه رود و سیمینه رود با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
4 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد و شبکه ابیاری و زهکشی اغ چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
5 ارزیابی روش های میانگین متفرقه و گشتاورها جهت برآورد پارامترهای تابع لاگ پیرسون 3 (مطالعه موردی:حوضه های دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی شرایط کیفی آب در مخازن سدها با استفاده از مدل دوبعدی CE-QUAL-W مطالعه موردی مخزن سد مارون (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی فناوری های نوین درکاهش و مدیریت آسیب پذیری ناشی از سیلاب رودخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
8 ارزیابی مدل هوش مصنوعی در شبیه سازی رطوبت خاک با استفاده از سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی مدلهای شبکه مصنوعی و برنامهریزی ژنتیک در مدل سازی تراز سطح ایستابیسطح دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
10 ارزیابی مقایسه ای تخمین بار رسوبی معلق رودخانه باراندوزچای با استفاده از مدل های شبکه عصبی ترکیبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 ارزیابی منابع آب حوضه زرینه رود در سیستم حسابداری آب ایمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
13 استفاده از سری های زمانی و الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبی مصنوعی تکاملی برای روندیابی سیلاب در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه اعظم هرات) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
14 برآورد رطوبت اشباع خاکهای آهکی با استفاده از توابع انتقالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 برآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز رودخانه شور از سر شاخه های رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری دایره ای شکل برروی طول غلطاب درپرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای لبه تیز با تاج افقی در محدوده پیچ آبراهه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی ورودی سد مهاباد با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 بررسی ازمایشگاهی محل مقطع کنترل سرریز با تاج شیبدار در یک پیچ 90 درجه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی تاثیر بازشدگی دریچه های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل آلود با مدل Mike3(مطالعه موردی: سد سفیدرود) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی تاثیر پدیده لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی برکیفیت آب مخزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
22 بررسی تاثیر فیلترهای سنگریزهای و مالچ پلاستیکی در بهبود فرآیند نفوذ آب به خاک و نقش آن در افزایش ذخیره رطوبتی سامانه های سطوح آبگیردر اراضی شیب دار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
23 بررسی تأثیر درصد آب، مقدار سیمان و آهک و نحوه نگهداری رسوبات تثبیت شده طی فرایند تثبیت و تحکیم بر روی مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته آن‌ها (مطالعه موردی رسوبات زولاچای) (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
24 بررسی تغییر اقلیم درارومیه و اثرآن برتبخیر - تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی تغییرات باد های ایستگاه ارومیه و اثر آن بر تغییرات اقلیمی منطقه در سالهای اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 بررسی تغییرات حدود اتربرگ خاک رس توسط لیانت های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
27 بررسی خصوصیات پرش هیدرولیکی در تبدیلهای همگرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی خصوصیات رشدی خیار و هندوانه با آبیاری فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
29 بررسی خصوصیات رشدی گوجه فرنگی و هندوانه با آبیاری فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
30 بررسی رسوب گذاری در مخزن سد بارون ماکو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
31 بررسی روند پارامترهای هیدرومتئورولوژیک به روش من - کندال مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
32 بررسی روند مکانی و زمانی تغییرات بارندگی، تبخیر و تعرق مرجع و شاخص خشکی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
33 بررسی شاخص های خشک سالی هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
34 بررسی علل ایجادبحران آبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 بررسی فرسایش در محدوده ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های MFI و شاخص نمایه تراکم بارش اولیور PCI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 بررسی فضایی سرعت و جهت باد غالب بااستفاده از نرم افزار windninja و GIS(مطالعه موردی چهار ایستگاه سینوپتیک شنویه، نقده، میاندوآب و ارومیه استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 بررسی کیفیت آب درمخزن سدمارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
39 بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه مهاباد چای جهت استفاده در سیستم های آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد مارون با استفاده از مدل QUAL-W CE- (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 بررسی لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن سد مارون بر مبنای مدل CE-QUAL-W (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
42 بهبود دقت پیش بینی رطوبت خاک با استفاده از سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
43 پایش خشکسالی در استان آذربایجان غربی در محدوده ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
44 پایش خشکسالی های هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
45 پایش کیفی آبهای زیرزمینی در سطح استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
46 پهنه بندی و طبقه بندی آب زیرزمینی جهت مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی : آبخوان های ارومیه و کهریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 پهنهبندی پارامترهای EC و TDS آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آمار مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
48 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب و میزان رواناب رودخانه زرینه رود با تلفیق مدل اقلیمی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
49 پیش بینی بارش ایستگاه های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
50 پیش بینی بارش روزانه با استفاده از الگوریتم های تنبل و مدل های درختی (مطالعه موردی: ایستگاه سردشت) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
51 پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
52 پیش بینی تغییرات اقلیمی مهاباد در سال های 2030-2011 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل HADCM3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
53 پیش بینی جریان روزانه رودخانه زرینه رود با روش درخت تصمیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
54 پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های شبکه بیزین و برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سقز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
55 پیش بینی سیلا بهای حوضه آبریز با استفاده ازمدلWMS/HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه شور از سر شاخه های رودخانه قزل اوزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
56 پیشبینی جریان روزانه رودخانه مهاباد چای با روش ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
57 تاثیر دبیهای مختلف بر آبشستگی رسوبات پایین دست سرریز لبه تیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
58 تاثیر سطح احتمال وقوع تبخیر - تعرق مرجع بر نیاز آبی الگوی کشت ( مطالعه موردی: ارومیه ، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
59 تأثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی (مطالعه موردی: خاک شهرک صنعتی خوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
60 تأثیر سیمان و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی (مطالعه مورد: خاک شهرک صنعتی خوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
61 تأثیر لیانت های هیدرولیکی بر روی خواص ژئوتکنیکی رسوبات لایروبی شده (مطالعه موردی: رسوبات لایروبی شده سد آغ چای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
62 تحلیل پارامترهای کیفی آبهای سطحی ورودی به دریاچه ارومیه از بخش غربی با استفاده از آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
63 تحلیل رفتارخطی وغیرخطی سری های زمانی هیدرولوژیک (مطالعه موردی رودخانه های جنوب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
64 تحلیل مناقشات منابع آب ناشی از توسعه اراضی کشاورزی با استفاد از نظریه بازیها و مدل )GMCR+(مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
65 تحلیل و بررسی پارامتر DO درکیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
66 تحلیل و بررسی پارامتر PH کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
67 تحلیلی بر شاخص بهره وری آب در قطب های تولید گندم در کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
68 تخمین تبخیر تعرق مرجع تحت داده های محدود هواشناسی در ایستگاه خرمدره با استفاده از فرمول تجربی و شبکه عصبی مصنوعی ANN (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
69 تخمین دمای نقطه شبنم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
70 تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS مطالعه موردی رودخانه نازلوچای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 تغییرات زمانی آبدهی قنات های استان آذربایجان غربی به عنوان انتقال سنتی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
72 جریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 جریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
74 حرکت آب در خاک و شبیه سازی آن توسط Hydrus 2D/3D در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
75 رابطهی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
76 رابطهی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
77 روند شاخص های دما و سرعت باد مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
78 سنجش آلودگی آب های زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از سیستم GIS (پارامتر مورد تحقیق : نیترات آب زیرزمینی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 شبیه سازی دوبعدی قائم انتشار موج ناشی ازشکست سد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 شبیه سازی سه بعدی اثر قرارگیری صفحات مستغرق و آبشکن بر کنترل الگوی جریان آبگیرهای کنار رودخانه ای با استفاده از نرم افزار SSIIM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
81 شبیه سازی سه بعدی انتشارموج ناشی ازشکست سد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد مارون) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 شبیه سازی عددی جریان گل آلود درسدمخزنی سفید رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 شبیه سازی عددی حرکت جریان غلیظ در یک کانال آزمایشگاهی با استفاده ازMike3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 عوامل مؤثر بر شکست سدها بر اساس آمارهای جهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 کاربرد مدل Mike3 درشبیه سازی جریان گل آلود درمخازن سدها مطالعه موردی: مخزن سد سفید رود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 لزوم به روز رسانی سند ملی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
88 مدل بندی بیلان آبی روزانه حوضه های آبریز به روش SimHyd ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز نازلو چای ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
89 مدل جریان اب در خاک و جذب آب توسط گیاه بر اساس شکل و توسعه ریشه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 مدل سازی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
91 مدل سازی تبخیر از تشت با استفاده از روش های جدید تلفیقی سری زمانی و شبکه عصبی در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
92 مدلسازی ریاضی دراپهای متوالی در مسیر کانال سرخه حصار (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
93 مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل با مقطع دایره ای و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 مدیریت جامع منابع آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در دشت مشهد (با کمک نرمافزارWEAP) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
95 مدیریت کیفیت آب در مخزن سد مارین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
96 مطالعه آزمایشگاهی الگوی فزسایش و رسوبگذاری در پیچ 90 درجه کانال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
97 مطالعه لایه بندی حرارتی مخزن سد مهاباد بااستفاده از مدل عددی CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
98 مقایسه تابش خورشیدی در معادله پنمن مانتیث فائو با مقادیر واقعی (مطالعه موردی تبریز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
99 مقایسه تأثیر دوره های تر- خشک و یخ زدگی- آب شدگی بر روی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
100 مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارنذگی ماهانه مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
101 مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی بیزین درمدلسازی تراز آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 مقایسه روش های زمین آمار در درون یابی سطح ایستابی (مطالعه موردی: حوضه های دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
103 مقایسه روش های مختلف هوش مصنوعی در مدلسازی تراز آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت ارومیه ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
104 مقایسه مدلهای خطی و غیرخطی سریهای زمانی در پیشبینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
105 مکانیابی مناطق مستعد اجرای سیستم آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
106 نقش ابزار دقیق در کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی (مطالعه موردی سد ماکو) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
107 نقش تغییر اقلیم بر انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی حوضه زاب و دریاچه ارومیه ) (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
108 نقش مقدار سیمان، آهک و آب بر روی مقاومت فشاری رسوبات لیروبی شده رودخانه زولاچی در محل سد انحرافی طی فریند تحکیم و تثبیت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
109 نقشه شوری خاک برای مدیریت کاربری اراضی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
110 نگاه تحلیلی به نقش مهندسی ارزش دربهینه سازی بهره وری و مدیریت سرریزهای رودخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی