دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

Dr. AbdolReza Javan Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 93
2 از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین (ارزیابی اندیشه سزاگرایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 2
3 اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
4 امکان سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به موجب حقوق بین الملل (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 2
5 بازخوانی اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرای پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 87، شماره: 123
6 بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 3
7 بازشناسی سایه نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 1
8 بررسی تاثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 30، شماره: 23
9 بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی مداخله ناظران در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 39
11 بررسی تعارض رهیافتهای تدابیر موقعیتمدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
12 بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 3
14 پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 6
15 پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
16 تاثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 35
17 تاثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
18 تاملی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 100
19 تاملی بر شیوه های نوین درمانی برای مرتکبین جرایم خشونت آمیز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 43
20 تاملی جامعه شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان سالار» در ایران پس از انقلاب (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 23
21 تاملی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 19، شماره: 23
22 تحلیل جامعه شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان" (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
23 تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 16، شماره: 1
24 تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 34
25 توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
26 تیپشناسی تطبیقی بزه دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 2
27 جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری (با نگاهی به قانون مجازات اسلام یبخش جرایم رایانه ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
28 چالش های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 9
29 رسانهایکردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 109
30 رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 5
31 رویکرد حقوقی- جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
32 عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تاملی فلسفی و جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 63
33 فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 93
34 کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 12
35 کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 12
36 کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 40، شماره: 69
37 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی دوره: 5، شماره: 16
38 مطالعه تطبیقی نگرش قضات نسبت به تاثیر جنبه های روان شناسی شناختی در شهادت شهود (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
39 مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 11
40 نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی (با تکیه بر قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 7
41 نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرایم سایبذی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 18
42 نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 25
43 هویت سایبری، گذرواژه انتساب مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 109
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جرایم سایبر و چالشهای نوین سیاست کیفری (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن
2 خشونت ورزشکاران در فوتبال و چالش های حقوق کیفری در مواجهه با آن (دریافت مقاله) همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها