دکتر عبدالرضا جوان جعفری

دکتر عبدالرضا جوان جعفری استاد جامعه شناسی کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

دکتر عبدالرضا جوان جعفری

Dr. Abdolreza Javan Jafari

استاد جامعه شناسی کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 45
2 از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 93
3 از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین (ارزیابی اندیشه سزاگرایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 2
4 اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
5 امکان سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به موجب حقوق بین الملل (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 2
6 بازخوانی اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرای پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 87، شماره: 123
7 بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 3
8 بازشناسی سایه نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 1
9 بررسی تاثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 30، شماره: 23
10 بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی تطبیقی مداخله ناظران در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 39
12 بررسی تعارض رهیافتهای تدابیر موقعیتمدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
13 بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 3
15 پیشگیری وضعی از بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 1، شماره: 2
16 پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 6
17 پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
18 تاثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 35
19 تاثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
20 تاملی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 100
21 تاملی بر شیوه های نوین درمانی برای مرتکبین جرایم خشونت آمیز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 43
22 تاملی جامعه شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان سالار» در ایران پس از انقلاب (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 23
23 تاملی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 19، شماره: 23
24 تحلیل جامعه شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان" (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
25 تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 16، شماره: 1
26 تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 34
27 توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
28 تیپشناسی تطبیقی بزه دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 2
29 جامعه شناسی قاچاق کالا؛ پشتوانگی کیفر در فقه و قانون (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 5، شماره: 18
30 جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری (با نگاهی به قانون مجازات اسلام یبخش جرایم رایانه ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
31 چالش های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 9
32 رسانهایکردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 109
33 رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 5
34 رویکرد حقوقی- جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
35 رویکردی جامعه شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 44
36 عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تاملی فلسفی و جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 63
37 فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 93
38 کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 12
39 کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 12
40 کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 40، شماره: 69
41 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
42 مطالعه تطبیقی نگرش قضات نسبت به تاثیر جنبه های روان شناسی شناختی در شهادت شهود (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
43 مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 11
44 منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 11، شماره: 2
45 نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی (با تکیه بر قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 7
46 نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرایم سایبذی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 18
47 نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 1
48 نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 25
49 هویت سایبری، گذرواژه انتساب مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 109
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جرایم سایبر و چالشهای نوین سیاست کیفری (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن
2 خشونت ورزشکاران در فوتبال و چالش های حقوق کیفری در مواجهه با آن (دریافت مقاله) همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها