دکتر احمد پوراحمد

دکتر احمد پوراحمد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر احمد پوراحمد

Dr. Ahmad Pour Ahmad

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر پاراد وکس الزامات پد افند غیرعامل با اصول توسعه پاید ارشهری د ر بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه مورد ی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 An analysis of the physical space of Ahvaz city (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 39
3 آثار زیست محیطی گسترش افقی شهر (مطالعه موردی: گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
4 آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
5 آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 2
6 اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه ۵ (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 1
7 اثرات گسترش فیزیکی بر تاب آوری زیست محیطی شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
8 ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (نمونه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 3
9 ارائه پیشران های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
10 ارائه سناریوهای آینده حکمروایی شهری هوشمند (مورد مطالعه: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 2
11 ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 23
12 ارزیابی بهره گیری از قابلیت های هنر عمومی در بازآفرینی فرهنگ مبنا (مطالعه موردی: محله عودلاجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
13 ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
14 ارزیابی تحقق پذیری شهر هوشمند اهواز با توجه به شرایط کنونی مولفه های کلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
15 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر ارومیه به منظور حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
16 ارزیابی حیات گردشگری شهری در حوزه مرکزی مشهد در پیک سوم شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 4
17 ارزیابی زمین های بایر به منظور توسعه میان افزا با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری تلفیقی وArcGIS( نمونه موردی: شهراهواز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
18 ارزیابی شاخص های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی : شهرساری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
19 ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 2
20 ارزیابی عوامل موثر بر میزان رضایت مردم از پارک های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 2
21 ارزیابی قابلیت های گردشگری بافت های تاریخی در جهت بازآفرینی شهری (مطالعه ی موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
22 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 44
23 ارزیابی مناطق کلانشهر اهواز از منظر شاخص های رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 51
24 ارزیابی میزان تاب آوری بافت تاریخی شهر کرمان در برابر زلزله و ارائه راهبردهای ارتقا آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
25 ارزیابی نقش بهبود فضای کسب وکار با تاکید بر رویکرد آینده پژوهی: مورد مطالعه منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
26 ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 4
27 ارزیابی و اولویت بندی سیستم های مختلف حمل ونقل عمومی سریع در کلان شهر تهران با استفاده از مدل های کارآمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 2
28 ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 3
29 ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی (مطالعه تطبیقی بین کلان شهره ای تهران و سیدنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 32
30 ارزیابی وضعیت کنونی برندآفرینی کلانشهر اهواز با پیروی از نگرشی پس آیند محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 3
31 ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
32 استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 42
33 استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک SWOT در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 4
34 استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش بینی آلاینده های NO۲، CO و PM۱۰ (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
35 اصطلاحات و واژه شناسی مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(۱) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 68
36 الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
37 الگوی تامین مسکن گروه های کم درآمد (مطالعه موردی: شهر کرج) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
38 الگوی کاربری ترکیبی در بافت های فرسوده ناکارآمد منطقه هجده شهر تهران و نقش آن در بازآفرینی پایدار محله ای (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 4
39 الگوی مناسب سازی فضاهای گردشگری ویژه معلولین و جانبازان مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 2
40 امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه ۲ شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
41 اولویت بندی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موری: ناحیه 3 منطقه 10 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
42 اولویت بندی توسعه استان های کشور به لحاظ برخورداری از تاسیسات گردشگری بین راهی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 4
43 اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
44 اولویت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
45 Investigation of the impact of rubber dams on the development of water resources of urban areas in Gilan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 3، شماره: 4
46 The Role of Urban Spaces in Creating Abnormal Behavior Patterns with Emphasis on Crime Prevention Factor Study area: Chahar Bagh neighborhood of Samen district of Mashhad (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 24
47 Utilizing Multi-Criteria Decision Making Models in Evaluating Tourism Potential Case study: Semnan Province (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 21
48 بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه ۱۰ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 37
49 بازتعریف نقش شهرهای کوچک و میانی در فرایند توسعه منطقه ای؛ معرفی یک روش کاربردی آمایش مبنا (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 2
50 بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابه برند موثر کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 4
51 بررسی آسیب شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 42
52 بررسی آلودگی های زیست محیطی درکشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 1
53 بررسی ارتباط ابعاد کالبدی - فضایی و توسعه پیاده روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 30
54 بررسی ارتباط میان جاذبه های گردشگری و کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 1
55 بررسی ارتباط میان کاربری اراضی با جاذبه های گردشگری با مدل آنتروپی محلی (مطالعه موردی : شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
56 بررسی انسجام درونی محله های شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری،نمونه محله عامل شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
57 بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر خرم آباد (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 2
58 بررسی پدیده پراکندهرویی در محلات و تاثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 26
59 بررسی تاثیر ابعاد کالبدی - فضایی بر پیاده مداری در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
60 بررسی تاثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 1، شماره: 3
61 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
62 بررسی تاثیرات گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهر با تاکید بر ادراک ساکنان (مطالعه موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 3
63 بررسی تأثیر آگاهی شهروندی بر پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی منطقه 6 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
64 بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 1
65 بررسی روندهای موثر بر برنامه ریزی فرهنگی شده در جهان اسلام (رویکرد آینده پژوهی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 5
66 بررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری شهری و مدل سازی شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی (نمونه موردی منطقه ۱۲ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 9
67 بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 20، شماره: 78
68 بررسی شاخص­های زمینه‌ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 9 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 29
69 بررسی طرح ها و برنامه های سطوح ملی، منطقه ای، و استانی بر اساس رویکرد منطقه ای (موردپژوهی: طرح های استان گیلان از منطقه یک آمایش سرزمین) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
70 بررسی عوامل و زمینه های موجود برای افزایش مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده منطقه 14 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
71 بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
72 بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر و تاثیر آن بر منابع آب (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 3
73 بررسی گونه های گردشگری موثر بر بازآفرینی بافت های تاریخی (مطالعه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 2
74 بررسی مفاهیم و شاخص های نظریه شهر جهانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 16
75 بررسی مکانی پارکینگ طبقاتی کلپا در شهر همدان به‌ روش تحلیل سلسله‌مراتبی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
76 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از سازمان زیباسازی و عوامل مؤثر بر آن برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی: منطقه 6 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
77 بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت های درون شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم آباد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 1
78 بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
79 بررسی نقش مولفه های اثرگذار اجتماعی و زیست محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 2
80 بررسی و ارزیابی سیاست های مسکن گروه های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
81 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)** (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 6، شماره: 2
82 بررسی و اولویت بندی ویژگی های محیطی تاثیرگذار بر انتخاب محل سکونت (مطالعه موردی: شهر کهنوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 1
83 بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری های فضایی محلات منطقه ۲ شهر تهران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 6، شماره: 1
84 بررسی و تحلیل سلامت زیست و دسترسی به شاخص های سلامت در محلات حاشیه نشین، مورد مطالعاتی؛ محله شادقلی خان قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
85 بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدوده. مورد مطالعه: شهر بجنورد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
86 بررسی و تحلیل مسکن پایدار در شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
87 بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی(مطالعه ی موردی: موزه های شرق استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 1
88 بررسی و تحلیلی بر شاخص های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
89 بررسی و ظرفیت سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده سازی و توسعه زیرساخت داده های مکانی بخشی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
90 بررسی و مقایسه تاب آوری اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات برنامه ریزی شده به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)؛ مطالعه موردی: شهر نورآباد و مسکن مهر شهر نورآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 110
91 بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 1
92 برنامه ریزی استراتژیک بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری موردشناسی: محله های قیام و کوثر منطقه 12 شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
93 برنامه ریزی پیشگیری از صدمات سانحه زلزله در شهر سراب (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
94 برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری با تاکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 2
95 پژوهش کیفی درحمل و نقل درون شهری: نگرشی دیگر «پر گونار رو» (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 57
96 پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر کهنوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 2
97 پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش AHP-Fuzzy در محیط GIS - مطالعه موردی: شهر قلعه گنج (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
98 تاثیر چشم اندازهای شهری بر سلامت روان شهروندان مطالعه موردی: مناطق 2 و 9 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 3
99 تأثیر شرایط اقتصادی- اجتماعی و مدیریت ترافیک بر تعداد سفرهای درون شهری تهران (موارد مطالعه: محلات شیخ هادی، قزل قلعه و قیطریه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
100 تبیین آسایش اقلیمی گردشگری ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 81
101 تبیین الگوهای رفتار جمعی و تاثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
102 تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
103 تبیین الگوی بازآفرینی پایدار محلات ناکارآمد شهری با تاکید بر حکمروایی و نقش کنشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 49
104 تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
105 تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
106 تبیین مفاهیم و رویکردهای ساختار فضایی در مناطق شهری چندمرکزی: ارائه چارچوبی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
107 تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
108 تبیین نظری ساختار شهر فشرده چندهسته ای به منظور ایجاد فرم شهری پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
109 تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
110 تحلیل آمایشی شاخص های امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقه مرزی رود ارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
111 تحلیل اکولوژی شهر تهران با تاکید بر شاخص های اکولوژی امنیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 1
112 تحلیل الگوی توسعه ی کالبدی - فضایی شهری از منظر توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
113 تحلیل پراکنش افقی منطقه ۱۲ تهران در سال ۱۳۹۰و تاثیر ان بر توزیع کاربری ها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 28
114 تحلیل پویش فضایی شهرهای منطقه ای در گذار به کلانشهر (مورد مطالعه: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 12، شماره: 46
115 تحلیل تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر شاخص های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه های چهارگانه کلان شهر قم (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 3
116 تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
117 تحلیل توانمندی ها و تنگناهای وضعیت پیاده راه صف ( باغ سپه سالار ) منطقه ۱۲ تهران و روندآن در گذر زمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 29
118 تحلیل ساختار فضایی شهری با تاکید بر بعد جمعیتی رویکرد ریخت ­شناسی شهر چندهسته ­ای. مطالعه مورد: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
119 تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسوده شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: هسته مرکزی شهر سردشت) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
120 تحلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی درون شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (مورد مطالعه: محله های مسکونی منطقه ۹ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
121 تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
122 تحلیل شاخص های تاب آوری شهری در برابر مخاطره سیل با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 1
123 تحلیل شاخص های ترکیبی تاب آوری شهری در برابر سیلاب با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 4
124 تحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
125 تحلیل شبکه شهری استان ایلام طی دوره ۱۳۹۰- ۱۳۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 5
126 تحلیل طبقه‎بندی کیفیت زندگی شهری با روش SAW (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 4
127 تحلیل ظرفیت های گردشگری جزیره هرمز با تاکید بر کاربری دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 7، شماره: 13
128 تحلیل عدالت فضایی در دسترسی به خدمات شهری نمونه موردی: شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 71
129 تحلیل عوامل موثر بر پژمردگی شهری در ناحیه ۳، منطقه ۱۲، شهر تهران (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 2
130 تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
131 تحلیل فضایی – زمانی اراضی شهری و پیراشهری با توجه به پراکندگی جمعیت در گستره استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
132 تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست پذیری شهری؛ مطالعه موردی: کانون های جرم خیز مناطق ۱۱ و ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 2
133 تحلیل فضایی بزهکاری در بافتهای ناکارآمد شهری، مطالعه موردی: محله هرندی، منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 19
134 تحلیل فضایی توزیع و پراکنش پارک های شهری کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
135 تحلیل فضایی سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده راه 17 شهریور تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
136 تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 1
137 تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
138 تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
139 تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی محلات منطقه ۲ شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 1
140 تحلیل و ارتقای تاب آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
141 تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد در برابر زلزله (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
142 تحلیل و ارزیابی بهبود نواحی کسب وکار (BID) در شهرها با تاکید بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
143 تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار بخش مرکزی کلانشهر تهران با محوریت حمل ونقل شهری (منطقه ۱۲ شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
144 تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 2
145 تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
146 تحلیلی بر عوامل عدم تحقق مدیریت واحد شهری از دیدگاه قوانین موجود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 2
147 تحلیلی بر ماهیت فضای عمومی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری شهری بر اساس نظریه «تولید اجتماعی فضا» (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
148 تحلیلی بر نابرابری های فضایی شهر تهران و پیش بینی اولویت برنامه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
149 تحلیلی بر وضعیت اشتغال در بخش گردشگری و تاثیر آن بر توسعه متوازن منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 3
150 تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 43
151 تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز از منظر نظریه آشوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
152 ترسیم سناریوهای موثر بر تاب آوری اجتماعی کلان شهرهای ایران در مقابله با بیماری های واگیردار و کووید-۱۹(مورد مطالعه: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 0
153 تعیین حقابه زیست‎محیطی دریاچه‎های طشک و بختگان با استفاده از روش طبقه‎بندی C - میانگین فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 77
154 تعیین مناطق بهینه به منظور توسعه شهرها و شهرک های جدید با به کارگیری مدل های کارآمد (مورد مطالعه: استان تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 8، شماره: 2
155 توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد مکتب بازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
156 جایگاه طبیعت در پایداری شهر، مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی و طراحی شهرهای بیوفیلیک، با نگاهی به شهر طرقبه (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 6، شماره: 1
157 جدایی گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
158 جهانی شدن و تاثیر آن بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
159 حکمروایی خوب شهری در محله های شهری مورد مطالعه: شهر مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 24
160 دگرگونی های حضور زنان در فضای عمومی شهری موردکاوی: پارک ائل گلی و خاقانی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 3
161 دلالت های نظریه کنشگر-شبکه برونو لاتور در برنامه ریزی شهری با تاکید بر سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 1
162 دوگانگی جغرافیایی و مفاهیم بنیادی مدل جغرافیای یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 11، شماره: 37
163 راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه با استفاده از روش QSPM (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
164 روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 10، شماره: 3
165 روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
166 رویکردهای تحلیلی شبکه ریلی پرسرعت در توسعه مناطق کلان شهری چندمرکزی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
167 ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دوره ساسانی به دوران اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
168 سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 40
169 سنجش ابعاد زیست پذیری و توسعه پایدار محله ای (نمونه موردی: محلات شهر سراب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
170 سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه های عمل توسعه درونی شهر (نمونه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 17
171 سنجش ضریب ایمنی شاخص های کالبدی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
172 سنجش ظرفیت نهادی تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
173 سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 4
174 سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: محله اسلام آباد تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
175 سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در منطقه 9 کلان‌شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 171
176 سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
177 سنجش و ارزیابی ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهری با تاکید بر توسعه پایدار(نمونه موردی: شهر نورآباد دلفان) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 3
178 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری جوامع شهری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستی (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
179 سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه شهروندان با سازمان متروی شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 2
180 سنجش و رتبه بندی مناطق کلانشهر اهواز در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 2
181 سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در محله های هفت حوض و مقدم شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
182 سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
183 سیستم حمل و نقل BRT، مدل آماری Servqual، رضایتمندی مسافران، ابعاد چهارگانه میزان کیفیت خدمات، BRT تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
184 شناسایی شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در جهت تاب آوری و توانمندسازی جزیره کیش در افق 1417 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
185 شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
186 شناسایی عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
187 شناسایی و اولویت بندی محرک های بهره گیری از شهر فشرده (مطالعه ی موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
188 عوامل موثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی طبقه خلاق به کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 18، شماره: 35
189 فرا تحلیلی بر پژوهش‌های تاب‌آوری شهری در نشریات علمی پژوهشی جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
190 فراتحلیلی بر پژوهش های وقف در شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
191 فراتحلیلی بر نگاه آسیب شناسانه در مطالعات اسنادی داخلی مبتنی بر سطح منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
192 فلسفه مکان جغرافیایی (کیفیت اولیه در جغرافیا) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 2، شماره: 4
193 قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR (مطالعه موردی شهر بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 2
194 کارآفرینی جغرافیدانان در حوزه برنامه ریزی شهری و خلق فرصت های شغلی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 50
195 کاربرد روش های آماری در پژوهش های جغرافیای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 58
196 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان یابی و تحلیل فضایی- مکانی آلودگی و منابع آلاینده های هوا در کلان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 1
197 کاربرد مدل های خطی ساده در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 78
198 گذار از حومه نشینی به ایجاد شهرهای جدید (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 71
199 متاورس و شهرهای «متاورسی» و «کریپتویی»؛ تدقیقی بر بهره گیری آگاهانه در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 49
200 محله و حمل ونقل عمومی کارایی سیستم حمل ونقل در محلات مدائن و هفت حوض تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 4، شماره: 18
201 مدل سازی ساختاری سنجش پذیرش اجتماعی شهر فشرده (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
202 مدل سازی معادلات ساختاری در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 76
203 مدل سازی مکان یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
204 مدل عوامل موثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در مقصد رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
205 مدلسازی محل دفن پسماند کاربری های صنعتی و زباله های شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
206 مدیریت عدم قطعیت های آینده فضای شهری بر شیوع بیماری های واگیردار با تحلیل عملکرد واقعیت های موجود در چارچوب برنامه ریزی سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
207 مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب (نمونه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
208 مرور نظام مند روند مطالعات حوزه شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 1
209 مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی- فضایی شهر قم با استفاده از مدل-های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 4
210 مقایسه تطبیقی شاخص های کمی و کیفی مسکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی ابعاد اجتماعی مسکن در سال ۱۴۰۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 41
211 مقایسه ی تطبیقی گزاره های الگوی فعلی و الگوی مطلوب توسعه ی منطقه ای (مطالعه ی موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 7
212 مکان یابی بهینه ی جهات توسعه ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 37
213 مکان یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ۱۵ کلان شهر تهران در محیط GIS (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 1
214 مهاجرت و تغییر کاربری اراضی در شهر اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 5
215 میزان ادغام تهران در فرآیند جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 4
216 نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت شهروندی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 21
217 نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 11، شماره: 1
218 نقش حمل ونقل انسان محور در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی: بلوار دانش شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
219 نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 19
220 نقش ساختار جغرافیای در سیل مرداد ماه ۱۳۷۸شهر نکا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 29
221 نقش گردشگری شهری در توسعه کالبدی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 1
222 نگرشی جدید بر زیست پذیری شهری تهران: آسایش حرارتی شرط اولیه برای ارتقاء کیفیت. نمونه موردی منطقه ۲۲ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
223 واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
224 واکاوی شهر هوشمند آینده اهواز از منظر کلان مولفه های شکل گیری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 2
225 واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محلات شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
226 واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 26
227 واکاوی نقش و جایگاه آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه منطقه ای در مطالعات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
228 هرآینگی «تکنوشهر» در منظومه شهری کشور و مفهوم پردازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 48
229 یادگیری سیاستی در سیاست گذاری عمومی گردشگری با رویکرد فرایندی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A practical Model for Debris Management after Earthquake in Urban Zones (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
2 آلودگی صوتی ناشی از صنایع و مشاغل و نقش شهرداری ها در مدیریت و کاهش آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 آلودگی صوتی ناشی از صنایع و مشاغل و نقش شهرداری ها درمدیریت و کاهش آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 آینده پژوهی توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
5 آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر تبیین وجه اشتراک ها بین دو رویکرد بازآفرینی شهری و آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
6 ابعاد پایداری حمل و نقل عمومی شهری با تاکید برBRT (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 ارزیابی وضعیت موجود پیاده راه منطقه 21 تهران ؛ از ایده تا عمل نمونه موردی پیاده راه صف باغ سپه سالار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 استراتژی مناسب برای احیای بافت تاریخی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 الگوریتم بررسی کفایت طرحهای مدیریت بحران در شهرها با استفاده از تکنیک ارزیابی گام به گام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
10 اولویت بندی ابعاد کالبدی - فضایی ترویج پیاده مداری در شهر تهران ( نمونه موردی : محلات امیرآباد و دانشگاه تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
11 اولویت بندی فضاهای سکونتگاهی جهت بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: نواحی پنج گانه منطقه چهار شهر تبریز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 اهمیت تجدید حیات اراضی بازیافتی درتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
13 Comparative study of per capita urban green space in The District 5 of Tehran with Stockholm city applying the Bahran Soltani Model (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
14 The most suitable walking route for tourism through the historical-cultural fabric of Yazd City1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 بازآفرینی بافتهای تاریخی شهری جهت توسعه گردشگری فرهنگی نمونه موردی هسته مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
16 بررسی اثرات سدهای لاستیکی در توسعه ی منابع آب استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
17 بررسی ارتباط متقابل بین زنان و بخش های وابسته به شهرداری وعوامل تاثیرگذار بر انها نمونه موردی مناطق 18و14و2 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
18 بررسی ارتباط میان عملکرد مدیریت شهری و کیفیت زندگی در شهر جدید مهاجران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 بررسی استراتژیهای برنامهریزی گردشگری منطقهای (نمونه موردی: شهرستان بانه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
20 بررسی الزامات پدافند غیر عامل و اصول توسعه پایداری شهری) در بهسازی بافت های تاریخی شهری؛ تقابل یا تعامل دو رویکرد مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
21 بررسی الگوی گسترش شهر با استفاده از مدلهای کمی (نمونه موردی: شهر اهوا) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
22 بررسی تأثیر بنیان های قومی - نژادی بر جدایی گزینی اجتماعی – فضایی در شهر بروجرد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
23 بررسی تأثیر عملکردهای کمیسیون ماده صد بر ساختار فضایی شهرمطالعه موردی: مناطق 1 و 17 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
24 بررسی تطبیقی رویکرد پدافندغیرعامل و نظریه توسعه پایدارشهری درحفاظت بافت های تاریخی شهری از مخاطرات و تهدیدات انسانی مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
25 بررسی توسعه تجاری صنایع دستی قشم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
26 بررسی رضایتمندی گردشگران ازجاذبه های گردشگری شهرهمدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی روند تحولات کاربری اراضی شهری در طرح های جامع شهری (نمونه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
28 بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در جزیره کیش (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
29 بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهری نمونه موردی منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
30 بررسی کالبد و محتوا در شهر کوفه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
31 بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش بر اساس نیاز سنجی درمانی کشور های حاشیه خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
32 بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش براساس نیازسنجی درمانی کشورهای حاشیه خلیج فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
33 بررسی مناطق مستعد توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره MCE در محیط GIS مورد پژوهش؛ شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
34 بررسی مورفولوژی بازار قدیمی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
35 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری به منظور مدیریت پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر آباده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
36 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در منطقه 2 و 17 شهرداری تهران(مطالعه موردی: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
37 بررسی نقش برنامه ریزی کاربری زمین و تاثیر آن در ایجاد آلاینده های هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
38 بررسی نقش کیفیت ارائه خدمات شهری در مدیریت و امنیت پایداری شهری مورد مطالعه ( شهرک ولیعصر همدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
39 بررسی و تحلیل تاثیر حاشیهنشینی در وقوع جرم و ناامنی مطالعه موردی؛ محله شیخآباد شهر قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
40 بررسی و تحلیلی بر تأثیر اجرای طرح نیمرخ محلات شهری تهران بر روندجلب مشارکت شهروندی - محلی مورد؛ محله منیریه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
41 بررسی وضعیت شاخصهای توسعه پیادهروی در محلات شهری بر مبنای الگوی رشد هوشمند مطالعه موردی: محله بهار در منطقه 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
42 بررسی وضعیت عملکرد سازمان زیباسازی شهری منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
43 بهسازی کالبدی-محیطی،بافت فرسوده شهرهابارویکرد توسعه پایدارشهری مطالعه موردی بافت فرسوده منطقه انگشته دورود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
44 بهسازی کیفی تاسیسات و تجهیزات شهری در برابر سوانح طبیعی به منظور ارتقا کارایی در شرایط اضطرار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
45 پدافند غیرعامل و نگرشی بر تاب آوری جوامع شهری در مواجهه با بحران ها و مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
46 تبیین جایگاه گره های شهری در پایداری اجتماعی بافت های تاریخی نمونه موردی کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
47 تبیین ماهوی ابعاد سنجش شهر رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
48 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
49 تبیین و بررسی عوامل موثر بر جدایی گزینی اجتماعی ـ فضایی در شهر بروجرد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
50 تبیین و تحلیل توان های اکولوژیکی خلیج فارس در راستای توسعه پایدار گردشگری (با تاکید بر جزایر کیش و قشم) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
51 تبیین و تحلیل توان های اکولوژیکی خلیج فارس در راستای توسعه پایدار گردشگری(با تاکید بر جزایر کیش و قشم) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
52 تحلیل الگوی پراکنش فضایی مدارس دبیرستان و ساماندهی مناسب کالبدی ان با استفاده از GIS نمونه موردی منطقه 21 تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 تحلیل COST/BENEFIT درارائه مدل و پیاده سازی الگوی معماری ملی سیستم های حمل ونقل هوشمندITSNA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
54 تحلیل پایداری محیط شهری با رویکرد رشد هوشمند نمونه موردی شهرقزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
55 تحلیل تاثیر توسعه ی فیزیکی شهر جهرم بر تغییر کاربری اراضی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
56 تحلیل تطبیقی محلات شهری با شاخص های شهر اسلامی (مطالعه موردی : شهر شهریار) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
57 تحلیل تعادل و تمرکز در سیستم شهری کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
58 تحلیل جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در تعادل شبکه شهری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
59 تحلیل میزان رضایتمندی ساکنان از شهرهای جدید نمونه موردی شهر جدید پرند (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
60 تحلیل نقش بهبود فضای کسب وکار با تاکید بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
61 تحلیل وضعیت تاب آوری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
62 تحلیلی بر اکوتوریسم شهر یاسوج با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
63 تحلیلی بر جایگاه شهر و شهرنشینی در توسعه جامعه مدنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر
64 تحلیلی بر ملاحظات پدافند غیرعامل با رویکردی بر آمایش سرزمین در مناطق مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
65 تفکر نهیلیسم جغرافیایی و تاثیر آن بر فرآیندهای محیطی و اجتماعی قرن بیستم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
66 جایگاه نهادهای محلی در حفظ بافت های تاریخی میانی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
67 جهانی شدن و بحران هویت در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
68 حاشیه نشینی به عنوان چالشی در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: محله تپه مالان شهر سقز) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
69 حکمروایی هوشمند شهری،به مثابه الگوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
70 راهبرد سنجی توسعه گردشگری بین المللی در جزیره کیش با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT و QSPM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
71 ساخت فضایی شهر در ایران قبل و بعد از اسلام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
72 ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله شهیدیه شهر میبد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
73 سنجش تاب آوری بافت تاریخی شهر کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
74 سنجش رضایتمندی از ابعاد دسترسی در سطح محلات شهر بابلسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
75 سنجش و ارزیابی میزان عدالت فضایی در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری (نمونه موردی نواحی شهری بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
76 شاخص های استراتژیک، شاخص های هدف و شاخص های عملیاتی شهر ایرانی اسلامی با روش MADM;SAW شهر اسلامی، مقدمه ای بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
77 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی مسکن کلانشهرتهران با تکنیک تصمیم گیری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
78 شهر سالم، شهروند سالم؛ اساس پارادایم توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
79 عدالت فضایی در شهر ها گامی بسوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
80 گذری برگذشته تاریخی قلعه تپه های منطقه اورامانات از منظر حلقه مخاطره و شبکه تهدید با رویکرد پدافند غیرعامل (محدوده موردمطالعه شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
81 محله اسلامی جایگاهی برای تجلی ارزش های انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
82 مخاطرات سیلاب رودخانه قره سو و جمعیت تحت تأثیر ناشی از آن در محله کرناچی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
83 نقش پارک های علم و فناوری در شهرهای دانش محور با رویکرد توسعه صنعت گردشگری، ارایه نمونه های موفق جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
84 نقش پتانسیلهای طبیعی تاریخی فرهنگی در توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
85 نقش توریسم شهری در توسعه استرتژیک شهر اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
86 نقش رویدادهای فرهنگی در اقتصاد شهرهای دانشگاهی در توسعه گردشگری جزیره کیش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
87 نقش ساماندهی در بازیابی نظام های طبیعی سکونتگاه های اطراف رودکنارها با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: روستای حسنکدر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
88 نقش سرمایه اجتماعی درتوسعه شهرپایدار مطالعه موردی شهرتاکستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
89 نقش ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمد شهری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
90 نقش وکارکرد وقف در مدیریت و توسعه فرهنگی شهر مطالعه موردی: منطقه یک و دوازده تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
91 نگرشی براصالت طراحی معماری در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
92 یکپارچگی شهرهای جدید در مناطق کلانشهریاز طریق اتصال به شبکه ریلی پرسرعت(نمونه مورد: منطقه کلانشهری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده