دکتر جلیل امیدی

دکتر جلیل امیدی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر جلیل امیدی

Dr. Jalil Omidi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کلیشه های ذهنی کنشگران رسمی عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 89
2 امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 43، شماره: 2
3 بسترهای مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
4 تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
5 تحلیل برساخت گرایانه فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
6 جریان قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 4
7 رواداری و بازتاب آن در فرهنگ شافعیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 4، شماره: 2
8 عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 8، شماره: 3
9 فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المذهب (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 1
10 گفتمان سیاست جنائی مجلس هفتم (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 72، شماره: 62
11 محدودیت های آزادی بیان؛ موجهات و مستندات (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 54، شماره: 1
12 مصلحت از نظر اهل سنت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 4
13 مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
14 نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شافعیه و رواداری مذهبی (دریافت مقاله) شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی