دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی استاد  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

Dr. .S. M. T Fatemi Ghomi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Approach to Approximate Completion Time Distribution Function of Stochastic Pert Networks (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 15، شماره: 1
2 A Particle Swarm Optimization Algorithm for Forecasting Based on Time Variant fuzzy Time Series (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 23، شماره: 4
3 ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تامین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 15، شماره: 42
4 ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
5 ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
6 ارایه ی یک مدل برنامه ریزی عددی صحیح جدید و یک حد پایین مناسب برای مسایل ماشین های موازی یکسان با معیار کمینه سازی دیرکرد کل کارها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
7 Combination of Approximation and Simulation Approaches for Distribution Functions in Stochastic Networks (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 12، شماره: 3
8 EXPECTED DURATION OF DYNAMIC MARKOV PERT NETWORKS (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 18، شماره: 3
9 Finite Horizon Economic Lot and Delivery Scheduling Problem: Flexible Flow Lines with Unrelated Parallel Machines and Sequence Dependent Setups (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 21، شماره: 2
10 Incorporating Return on Inventory Investment into Joint Lot-Sizing and Price Discriminating Decisions: A Fuzzy Chance Constraint Programming Model (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 4
11 Integrated Dynamic Cellular Manufacturing Systems and Hierarchical Production Planning with Worker Assignment and Stochastic Demand (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 36، شماره: 2
12 Multi-Objective Lead Time Control in Multistage Assembly Systems (TECHNICAL NOTE) (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 18، شماره: 4
13 Relax and Fix Heuristics for Simultaneous Lot Sizing and Sequencing the Permutation Flow Shops with Sequence-Dependent Setups (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 21، شماره: 3
14 The Finite Horizon Economic Lot Scheduling in Flexible Flow Lines (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 18، شماره: 3
15 برآورد فاصله ای ضریب کارایی فرآیند (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
16 تحلیل واریانس فرآیند برای C pk با وجود خودهمبستگی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
17 تشخیص زمان انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات و تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 3، شماره: 1
18 حل یک مساله حمل ونقل مکان یابی -مسیریابی با در نظرگرفتن مسیرهای حمل سبز با استفاده ازیک الگوریتم فراابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 75
19 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای اندازه گیری و سیستم دینامیکی برای تحلیل بهره وری منابع انسانی دانشکار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 44
20 شناسایی و تجزیهوتحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرایند (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
21 طراحی اقتصادی پروفایل های خطی ساده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 4
22 محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 7
23 مدل بهینه سازی چند دوره ای تخصیص مسیریابی پرسنل پزشکی به – منظور ارائه خدمات سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 48
24 مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه ی شبکه ی لجستیک بسته با در نظرگیری مقدار تخفیف تامین کننده ها با هدف مینیمم سازی CO2 منتشر شده و هزینه کل و میزان تاخیر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
25 مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 15، شماره: 41
26 یک روش تصمیم گیری چند هدفه برای مدیریت پایان عمر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (تکنیک مدیریت ارزش کسب شده با رویکرد فازی -مطالعه موردی: پروژه تقاطع غیرهمسطح فضیلت-نصر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
2 A Bidirectional GRU and CNN-Based Deep Learning Method with Optimized Structure by Genetic Algorithm for Predicting Remaining Useful Life of Turbofan Engines (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
3 A heuristic approach for conflict recognition in hybrid make-to-stock/make-to-order production systems (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 A heuristic approach for performance evaluation of hybrid manufacturing systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
5 A hybrid approach for shelf space planning considering of stochastic demand and display facing area (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 A multi-objective approach to supply chain risk management: improving visibility with quality (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
7 A new stochastic method for network recovery planning: improved metaheuristics approach (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 A robust optimization approach for blood supply chain network design considering disposal center (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
9 A Robust Optimization Approach For Multi-Objective Location-Transportation Problem For Disaster Response Under Uncertainty (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 A robust optimization approach for operating room scheduling considering emergency surgeries and downstream resource constraint (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 A System Dynamics analysis of Hybrid Make-To-Stock/Make-To-Order Production Environments (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
12 An experimental study of scheduling a dynamic hybrid flow shop with sequence-dependent setup times (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
13 Assessment and response to identified risks of port congestion during the Coronavirus (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
14 ارائه الگوریتم ترکیبی برای مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین معکوس چند محصولی و چند رده ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارائه چارچوبی ترکیبی از شبکه های عصبی برای انجام پیش بینی به صورت کارا در زنجیره تامین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک یکپارچه برای اقلام فسادپذیر (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع
17 ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک یکپارچه برای اقلام فسادپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
18 ارائه مدل یکپارچه برای کالاهای فساد پذیر با تقاضای وابسته به موجودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
19 ارائه مدلی جدید به منظور بهینه سازی مسئله مکان یابی - تأسیس مراکز مدیریت بحران و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
20 ارائه یک الگو برای تجزیه و ترکیب مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله ای – چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
21 ارائه یک الگوریتم pso ترکیبی برای حل مساله بالانس خط مونتاژ چندمعیاره با درنظر گرفتن زمان های عملیات منعطف و اثریادگیری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 ارایه رویکردی جدید برای ارزیابی پروژه در روش مدیریت زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 ارایه مدل مسیریابی حمل ونقل در زنجیره تامین دارای بارانداز متقاطع و حل آن با الگوریتم ICA توسعه یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 ارایه مدلی مبتنی بر SARIMAبه منظور پیش بینی میزان بارندگی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 ارایه یک مدل لجستیک بشردوستانه مکانیابی- مسیریابی تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله (مطالعه موردی بخش میانی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
27 ارزیابی ریسک خطر محور با مقایسه دو رویکرد AHP و TOPSIS فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 استفاده از روش تبدیل دیفرانس در حل معادلات شیبدار سری های زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
29 استفاده از سریهای زمانی در تشخیص زمان مناسب برای انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در یک شرکت قطعهسازی خودرو، همراه با تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی به کمک روش FMEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
30 انتخاب تامین کننده، پیش موقعیت یابی تامین و انتخاب حامل در زنجیره تامین بشردوستانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
31 Budget allocation in a portfolio of projects concerning both efficiency and fairness (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 Comparative analysis of VARMA method and LSTM in predicting stock price (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
33 Comparison between individual and hybrid approaches for estimating fuzzy time series (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
34 Crashing Project Time and Project Cost Optimization using Linear Programming Approach: Case Study (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
35 CUSTOMER-ORIENTED INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE: IT-BASED INTEGRATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT WITH SUPPLY CHAIN AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه
36 Developing a new approach to estimate the parameters of the damped trend exponential smoothing (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
37 Development of a method for multi-channel fuzzy exponential queueing systems and solution procedure (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
38 Dynamic analysis of hybrid Make-To-Stock/Make-To-Order production systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
39 Flow Shop Production Scheduling With Reverse Flows and Maintenance (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
40 Green supply chain network design: A review on carbon emission reduction policies (carbon tax and carbon cap-and-trade), carbon-sensitive customers, and green technologies (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 Hybrid ant colony optimization technique for the sequence dependent flowshop scheduling problem (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 Modeling a novel resource-constrained project scheduling problem (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
43 Modelling and analysis of network design for a reverse supply chain by considering Greenhouse limitations (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 Multi-level Supply Chain Coordination with the Possibility of Credit Purchase (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 Particle swarm optimization for multi resource constrained project scheduling problem with varying resource levels and weighted earliness tardiness (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
46 Pricing and coordination strategy of green supply chain under two production modes (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 Pricing of perishable complementary production in onlineshopping with return policy and degree of complementarity (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین (اکوسیستم های تحول آفرین، نوآور و دانش پایه)
48 Profit and Return on Inventory Investment Maximization to Fuzzy Pricing and Inventory Problem with General Demand Function (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 Project performance measurement by earned value methodology using MS Project (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع
50 Proposing A Mathematical Model, With Considering Three Fleets Of Vehicles, On-foot Porters And Drones (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
51 Solving the graph coloring problem for a hybrid make-to-stock/make-to-order production system (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
52 Supplier Selection and Order Allocation by Controlling Carbon-dioxide in Closed-loop Supply Chain Systems Using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 Supply chain network optimization considering assembly line balancing: A bi-level programming approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
54 Tehran metro scheduling problem management (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
55 Three-dimensional allocation of shelf space considering three orientations for goods. Case Study: Abolfazl Medical Center depot affiliated to Hazrat Abalfazl Health Care Charity Association of Isfahan (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
56 Time series analysis of demand forecasting for production planning in remanufacturing: current trends and forthcoming directions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
57 Two-echelon vehicle routing problem with electrical vehicle and battery charging stations (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
58 Two-sided assembly line balancing: A pareto ant colony optimization consideringfuzzy-dynamic heuristic function (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
59 بازیابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بر اساس ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
60 بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و فشارهای محیطی روی عملکرد پروژه IT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
61 بررسی هزینه های غیر خطی نسبت به زمان در سیستم PERT/Cost (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
62 بهینه سازی برنامه ریزی زمان بندی بیماران در مرکز رادیوتراپی تحت عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
63 بهینه سازی زمان بندی چراغ های ترافیک با کمک نظریه ی مجموعه های فازی و حل مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 بهینه سازی سفارش دهی، ارسال و قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دوسطحی با درنظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
65 بهینه سازی سیاست های قیمت گذاری و سفارش دهی در یک زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای وابسته به موجودی و قیمت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 بهینه سازی وبرنامه ریزی چند هدفه در زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
67 پایش و کنترل ارتباطات ذینفعان پروژه، مبتنی بر تحلیل شبکه های اجتماعی (رویکرد قطعی و فازی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
68 پیش بینی نتایج فوتبال لیگ برتر ایران با استفاده از مدل اتورگرسیو تعمیم یافته سری های زمانی ( GAS ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
69 تعیین زمان انجام مهندسی مجدد فرآیندها با استفاده از تکنیک تعیین سطح سیگما و قیمت تمام شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
70 توسعه مدل مسئله بالانس خطی U شکل نوع 1 با محدودیت منابع با هدف بیشینه کردن کارایی و کمینه کردن تعداد ایستگاه های کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
71 توسعه یک مدل احتمالی جهت بهبود مشكل مسیر بحرانى با یک الگوریتم ابتكاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
72 توسعه یک مدل چندهدفه با رویکرد بهینه سازی استوار در دوران پیش و پس از فاجعه تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
73 حل مسئله موجودی یکپارچه فروشنده-خریدار در فرآیند تولیدی ناقص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
74 حل مسیله زمانبندی پروژه فازی با منابع محدود با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی تبرید، بهینه سازی ازدحام ذرات و رقابت استعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
75 خرده فروشی آنلاین چند کاناله به همراه استراتژی های بازاریابی جهت جذب مشتری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
76 در نظر گرفتن تخفیف زمانی در طراحی شبکه زنجیره تامین اقلام فسادپذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 دسته بندی جدید برای تعیین سیاست انبارش مناسب در تخصیص مکان انبارش / بازیابی کالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
78 زمان بندی پرستاران با سیستم چندهدفه با فرض عدم قطعیت در تقاضا با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
79 زمان بندی تولید در زنجیره تامین ساخت بر اساس سفارش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
80 زمان بندی تولید کارگاهی در حالت پویا با هدف حداقل سازی هزینه های دیرکرد و فروش از دست رفته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
81 زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در زنجیره های تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
82 زمانبندی کارخانه های موازی توزیع شده با ماشینهای موازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
83 طراحی و مدلسازی زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای، چند محصولی وچند هدفه با در نظر گرفتن فاکتورهای جهانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
84 طراحی یک روش ابتکاری برای شناسایی نوع تغییر در فرایند اتورگرسیو درجه یک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
85 طراحی یک سیستم خبره و تلفیق با فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور ارزیابی و انتخاب سازندگان قطعات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
86 کاربرد فرآیند تصمیم گیری مارکوفی برای تخصیص منابع تجدیدناپذیر در شبکه های گرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
87 مدل تلفیقی نوین توسعه محصول (مطالعه موردی شیرهای پروانه ای) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
88 مدل چندهدفه انتخاب تامین­کننده برای حالت چندکالایی با درنظرگرفتن محدودیت­های فازی و پارامترهای احتمالی در شرایط تخفیف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
89 مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه ی شبکه ی لجستیک بسته با در نظرگیری مقدار تخفیف تامین کننده ها با هدف مینیمم سازی CO2 منتشر شده و هزینه کل و میزان تاخیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
90 مدل قیمت گذاری برای یک سیستم تولیدی حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در جمع آوری محصولات بازگشتی و در نظر گرفتن طبقه بندی کیفیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
91 مدیریت تغییرات پروژه های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس استاندارد PMBOK6Th (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
92 مدیریت و زمان بندی چندهدفه پروژه با رویکرد فازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
93 مساله مسیریابی سبز برای سیستم حمل و نقل کامیون ها با طبقه بندی انواع مسیر و با توجه به رضایت مشتری و کاهش هزینه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
94 مسیریابی انتخابی برای وسایل نقلیه جمع آوری اهدای خون با در نظر گرفتن پوشش جزئی برای تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
95 مسیریابی وسیله ی نقلیه ی امدادی در شرایط بحران برای مجموعه ای از بیماران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
96 مکان یابی هاب با در نظرگرفتن اثرات گازهای گلخانه ای در حمل ونقل هوایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
97 نگرشی جدید در مسایل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از مفهوم خوشه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
98 هماهنگ سازی زنجیره ی تامین پروژه با فعالیت های موازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع