دکتر عبدالله شفیع آبادی

دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر عبدالله شفیع آبادی

Dr. Abdolah Shafie Abadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اشتغال کودکان کار خیابانی تهران: یک پژوهش گراند تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
2 آموزش مهارت های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 10، شماره: 4
3 ابعادعشق ورزی براساس نظریه سه بعدی عشق درچهارگروه زوجهای درمرحله نامزدی عقد ازدواج و داری فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 30
4 اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر تعارض کار و خانواده پرستاران متاهل (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 5
5 اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش شادکامی و سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
6 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براجتناب تجربه ای مادران دارای کودکان اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 46
7 اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری(GCBCT) بر کاهش دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 2
8 اثر بخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 4
9 اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده (غیربالینی) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 4
10 اثربخشی «درمان کوتاه راه حل -محور» بر صمیمیت زناشویی و خود ارزشمندی احتمالی زوجین متﻘاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 2
11 اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
12 اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
13 اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 52
14 اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
15 اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکردخانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
16 اثربخشی آموزش مؤلفه های سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 4
17 اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 2
18 اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 41
19 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
20 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه هایدینی بر تاب آوری و رغبت های شغلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
21 اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 3
22 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 42
23 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کارایی خانواده درزوجین مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 41
24 اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 36
25 اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده سرای محله منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 4، شماره: 4
26 اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 12، شماره: 52
27 اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازی و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 49
28 اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
29 اثربخشی تلفیق درمان شناختی_رفتاری و درمان سیستمی بر کم میلی جنسی در زنان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
30 اثربخشی درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
31 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارتهای ارتباطی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
32 اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم میلی جنسی در زنان (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 39
33 اثربخشی درمان گروهی وجودی بر تجربه و ادراک رنج، تنظیم هیجان و شادکامی در بیماران میگرنی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
34 اثربخشی درمان هیجان مدار بر درمان افراد دارای اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 9
35 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک در مقایسه با درمان یکپارچه‌نگر در سبک‌های دفاعی و اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
36 اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعهد زناشویی در زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
37 اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعهد زناشویی در زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
38 اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
39 اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده فردی برمیزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 31
40 اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 49
41 اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 10، شماره: 4
42 اثربخشی رویکرد زوج درمانی خودتنطیمی بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 51
43 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 55
44 اثربخشی طرحواره درمانی بر نظم جویی شناختی هیجان و تاب آوری روان شناختی همسران جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
45 اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 1
46 اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید شغلی زنان جویای کار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
47 اثربخشی معنا درمانی به شیوه ی گروهی در افسردگی بیماران مولتی پل اسکلروزیس (ام.اس.) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 16
48 اثربخشی مقایسه ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر هویت زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 4
49 اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
50 اثربخشی واقعیت درمانی بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 71
51 اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
52 اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 52
53 اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۲.۳.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 52
54 اعتباریابی مدل غنی سازی خانواده برای کار بررضایت زناشویی ،شغلی وتعارض کار-خانواده مدیران زن (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
55 الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 14، شماره: 53
56 امید اشتغال در چشم­ انداز زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
57 بررسی اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
58 بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت و عزت نفس زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 18
59 بررسی اثرآموزش زندگی خانوادگی درکاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 16
60 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های سبک زندگی بر کاهش تعارضات کار خانواده پرستاران زن در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 26
61 بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
62 بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق بر انصراف از طلاق و انطباق پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 55
63 بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
64 بررسی اثربخشی درمان آدلری بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 9، شماره: 40
65 بررسی اثربخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
66 بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای برافزایش رفتار کاریابی کارآموزان جویای کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 6، شماره: 22
67 بررسی تاثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به‎صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش‎آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 3
68 بررسی تاثیر روش داستان گویی مبتنی بر کلیله و دمنه بر بهبود خودپنداره کودکان دختر پایه چهارم ابتدائی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 19
69 بررسی رابطه میان راهبردهای رویارویی و استرس شغلی با خشنودی شغلی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
70 بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختررشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 41
71 بررسی رضایت شغلی و بهرهوری شغلی کارکنان دورکار و غیردورکار بر حسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 20
72 بررسی سودمندی هوش هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 27
73 بررسی عوامل موثر در تداوم خانواده در زوجین نابارور دارای رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 16، شماره: 60
74 بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 33
75 بررسی کیفی عوامل فردی- زوجی بر ایجاد و تداوم تعارض کار-خانواده در زنان متاهل پرستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 42
76 بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی الگوی چندمحوری شفیع‎آبادی (smpvc) در کاهش آسیب های سازمانی در شرکت‎های صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 60
77 بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت های کارآفرینی بر اساس نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 2
78 پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 32
79 پیش بینی اختلالات عاطفی- رفتاری دانش آموزان پسر 8-12 سال بر اساس مهارت های اجتماعی و اضطراب مادران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
80 پیش بینی اخلاق کاری بر اساس صفات شخصیت، سبک های دلبستگی و طرحواره های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی در کارکنان قوه قضاییه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 5، شماره: 2
81 تاثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 6، شماره: 25
82 تاثیر آموزش شیوه های مقابله ای بر کاهش استرس کارمندان مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 4
83 تاثیر آموزش های اسلامی خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 3
84 تاثیر گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی و امیدواری والدین فرزندان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 6
85 تاثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر کاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزشی قلم چی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 22
86 تاثیرمشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس برفرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدبهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 38
87 تبیین الگوی مفهومی پیشگیرانه از فروپاشی خانواده. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 5
88 تجارب دانشجویان موفق از مسیر رشدی انتخاب شغل: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 38
89 تجربه زیسته فعالان صنعت گردشگری در پاندمی کرونا (مدیران اقامتگاههای بومگردی استان خراسان جنوبی) یک مطالعه پدیدار شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 3
90 تدوین الگوی پیش بینی اختلالات عاطفی - رفتاری کودکان بر اساس مهارت های اجتماعی و اضطراب مادرانشان با میانجیگری خودپنداره کودکان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 32
91 تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 23
92 تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
93 تدوین پروتکل درمانی براساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی تجربه ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
94 تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 39
95 تدوین مدل سازگاری زناشویی با توجه به سبک زندگی اسلامی و کمال گرایی معلمان دوره متوسطه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 52
96 تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
97 تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
98 تعارضات زناشویی و نیازهای اساسی: نقش میانجی معنویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 2
99 تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری (CBT) بر کنترل خشم دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 11، شماره: 46
100 تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
101 دانشگاه کارآفرین وتوسعه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 5
102 رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
103 رابطه خشم با کیفیت روابط زوجین در والدین کودکان مبتلا به سرطان: نقش واسطه ای پریشانی روانشناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
104 ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 65
105 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
106 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 20
107 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 31
108 ساخت، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمان های دولتی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
109 ساختار و الگوی کیفیت زندگی اسلامی مبتنی بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 22
110 سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 31
111 سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 8
112 شناسایی تهدیدها و فرصت های دورکاری زوج های هر دو شاغل در ایام شیوع کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 6
113 شناسایی شایستگی های مشاوران در نظام تعلیم و تربیت عمومی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 56
114 طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 43
115 طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 15
116 طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 46
117 عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی موثر بر تجربه ی شکست عشقی : یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
118 کرونا به عنوان یک شوک شغلی و اثرات آن بر شغل مشاوران: یک مطالعه پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 3
119 کودکان متفکر،روابط میان فردی موثر مطالعه تحقیقی پیرامون تاثیر برنامه" فلسفه برای کودکان" برای ارتباطات اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 1، شماره: 1
120 مدل پیش بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی خود در زوج های متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 5
121 مدل پیش بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج های متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 64
122 مدل ساختاری شکست عشقی بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
123 مدل یابی ساختاری قدرت ایگو با موفقیت شغلی و میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 45
124 مدل یابی معادلات ساختاری پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح واره وابستگی/بی کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی گری سیستم های مغزی – رفتاری در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
125 مدلیابی معادلات ساختاری تاب آوری تحصیلی از طریق تفکر نوآورانه و سواد رسانه ای با نقش میانجی تنظیم هیجان های تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 63
126 مقایسه اثر بخشی دو رویکرد زوج درمانی هیجان _ مدار و تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر تعارضات زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 76
127 مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه معنا درمانی با شناختی- رفتاری گروهی بر احساس تنهایی و امید به زندگی دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
128 مقایسه اثربخشی «گروه درمانی شناختی- رفتاری» با «گروه درمانی وجودی» بر روابط مادر- فرزند مادران کودکان استثنائی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 3
129 مقایسه اثربخشی آموزش الگوی چند محوری شفیع آبادی با سازه گرایی ساویکاس بر خودکارآمدی درتصمیم گیری شغلی بیکار شدگان جویای کار تحت پوشش بیمه بیکاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 54
130 مقایسه اثربخشی آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی و تحلیل ارتباط متقابل بر حل تعارض میان فردی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
131 مقایسه اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط متقابل و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کارآمدی مدیریتی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 102
132 مقایسه اثربخشی آموزش گروهی روان‎شناسی مثبت‎گرای سلیگمن و رویکرد اسلامی مبتنی بر آموزه‎های قرآنی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 66
133 مقایسه اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی مثبت نگر و رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زناشویی زوج های نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
134 مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 32
135 مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 14
136 مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر بدنی و نظم جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 1
137 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 4
138 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی در کاهش افسردگی غیربالینی زنان باردار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 31
139 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 47
140 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روان شناختی بیماران تالاسمی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 40
141 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 0
142 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی-رفتاری بر سرمایه روان شناختی بیماران تالاسمی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
143 مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 13
144 مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مهارتهای زندگی و ایماگوتراپی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین جوان شهر بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 50
145 مقایسه اثربخشی رویکرد تعهد و پذیرش (ACT) و نظریه انتخاب بر تعلل ورزی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان شهریار (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 0
146 مقایسه اثربخشی زو جدرمانی الیس به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
147 مقایسه اثربخشی زوج درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) و ارتباطی بر ارتقا سلامت روانی و رضامندی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
148 مقایسه اثربخشی زوج درمانی ساختاری و زوج درمانی به شیوه تصمیم گیری مجدد بر بهزیستی روانشناختی زوجین نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
149 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
150 مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرح واره جنسی زنان بعد از عمل سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
151 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی، آموزش آرام سازی کاربردی و تصویرسازی ذهنی بر کاهش اضطراب حالتی شناختی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
152 مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 3
153 مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 15
154 مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه ی راهبردهای مداخله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 3
155 مقایسه میزان علاقه اجتماعی بین رانندگان تاکسی دارای ابعاد مختلف شخصیتی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 43
156 مقایسه ی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 31
157 مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان رضایت زناشویی و افسردگی جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
158 نقد و بررسی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
159 نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
160 نقش میانجی ناگویی هیجانی در ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با سرمایه های روانشناختی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار:یک مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
161 نقش ویژگی های شخصیتی در سرمایه های روان شناختی پرستاران با میانجی گری استرس شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 11، شماره: 38
162 ویژگی های روانسنجی مقیاس تحمل پریشانی(سیمونز و گاهر، ۲۰۰۵)در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) بر تغییر هویت شغلی مغشوش دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان شادی و خوش بینی زنان مطلقه در منطقه هفت شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 اثربخشی آگاهی افزایی در کاهش پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی در افزایش کیفیت زندگی زنان متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
5 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهزیستی روانشناختی زنان بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 14 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
6 اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی ( SMPVC ) برافزایش بلوغ شغلی و خود کار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
7 اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) برافزایش بلوغ شغلی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) برافزایش بلوغ شغلی و خود کار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی برافزایش خودکار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر استرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکارآمدی و تغییر هویت شغلی مغشوش دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
12 اثربخشی مشورت رفتاری مشترک بر کاهش نشانگان درونی سازی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
13 اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی اثربخشی نظریه گستردن و ساختن بر کاهش تعارضات والد فرزند در دختران نوجوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
15 بررسی تاثیر آموزش درس برنامه ریزی تحصیلی –شغلی برخودپنداره دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی 90-91 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
16 بررسی جایگاه ازدواج در سبک زندگی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
17 بررسی رابطه بین عوامل خلاقیت با میزان عزت نفس (مورد مطالعه:دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسلام واحد گرگان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
18 بررسی کیفی نقش تعهد مذهبی بر روابط جنسی زوجین و میزان رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
19 بررسی کیفی نقش تعهد مذهبی بر میزان رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
20 بررسی نقش افکار و باورهای غیر منطقی در بهزیستی روانشناختی معلولین جسمی حرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
21 بررسی نقش خانواده در پرورش مهارت های کارآفرینی ازدید دانشجویان دارای مهارت های کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
22 بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر گرایش به اعتیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
23 پیش بینی افسردگی بر اساس راهبرد های مقابله ای و سبک زندگی اسلامی در معتادان تحت درمان گروه NA (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
24 پیش بینی سلامت روان و رضایت از زندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
25 تاثیر آموزش صبر و حیا از دیدگاه آموزه های اسلامی بر بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان گرگان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
26 تلفیق الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی در آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 رابطه باورهای کاریابی ، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارآمدی با رفتار کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
28 رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری کارمندان سازمان هلال احمر شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
29 شیوه ها و راهکارهای کنار آمدن با فشار روانی ناشی از بحران زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
30 کاربرد نظریه پارسونز درآموزش رفتارکارآفرینانه سازمانی به دانشجویان شاغل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
31 مروری بر پیامدها و تاثیرات درمان گلاسر بر مبنای واقعیت درمانی در نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
32 مقایسه اثر بخشی الگوی شفیع آبادی با نظریه گاتفردسون برماندگاری رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
33 مقایسه پایداری اثر بخشی دوبسته آموزشی طراحی شده براساس نظریه های مشاوره شغلی برمهارت های کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
34 مقایسه تابآوری، شادکامی و رضایتمندی از زندگی در بین زنان ورزشکار رشته کاراته ویوگا در منطقه 2 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
35 نقش خانواده در سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
36 نقش خویشتن‌پنداری در موفقیت شغلی پزشکان (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار