دکتر سامی سجادی فر

دکتر سامی سجادی فر Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

دکتر سامی سجادی فر

Dr. Sami Sajjadifar

Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.