پروفسور جمال الدین مهدی نژاد

پروفسور جمال الدین مهدی نژاد استاد گروه معماری, سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران

پروفسور جمال الدین مهدی نژاد

Prof. Jamal-e-Din MahdiNejad

استاد گروه معماری, سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه های طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
2 ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه های طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاههای طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
4 ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
5 ارزیابی نقش عوامل کالبدی و عملکردی در اجتماع پذیری بازارهای سنتی ایران با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه موردی: بازار تبریز) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 85
6 اصول راهبردی طراحی فرم ساختمان مسکونی در بوشهر، مبتنی بر کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 4
7 ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 2
8 بازآفرینی فضای معماری با رویکرد ارتقاء هویت ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی دوره: 2، شماره: 4
9 بازشناسی مانایی ماهیت انگاره های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی شاخص های امنیت در پارک های شهری از دیدگاه کاربران با تاکید بر نظریه CPTED (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
11 بررسی مولفه های شاخص منظر بوم گرا در هویت بخشی به محیط در اقلیم گرم و مرطوب ( مورد مطالعه : بندر کنگ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 4
12 بررسی نقش نور بر خلق زیبایی در معماری ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 3
13 بررسی و بازخوانی مولفه های موثر بر ارتقاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
14 تاب‌آوری ارزش‌های خیابان‌های تاریخی در راستای حفاظت از آنها (نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 87
15 تاثیر شرایط محیطی مسکن بر میزان سازگاری افراد با قرنطینه در دوران کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 6
16 تاثیر محیط های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 4
17 تاثیر مولفه های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
18 تاثیرات نور و رنگ درجهت القاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 3
19 تبیین تاثیر ارتفاع و فرم گونه های مسکونی مبتنی بر ایجاد آسایش حرارتی فضاهای باز میانی نمونه مورد مطالعه: مجتمع های مسکونی شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
20 تبیین رابطه بین مولفه های موثر برکیفیت فضای باز جمعی در ارتقاء اجتماع پذیری محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 37
21 تحلیل سرزندگی در فضاهای مجموعه های مسکونی (مفهوم، مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
22 جستاری بر ویژگیهای معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی برتعالی معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
23 حس تعلق به مکان و مطالعه تطبیقی آن در مکان‏های واقعی و مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 9، شماره: 17
24 رتبه بندی شاخص های آرامش معنوی در معماری مساجد سنتی مبتنی بر ادراک حس معنویت با بهره گیری از روش VIKOR (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 14
25 روانشناسی محیطی و سلامت در طراحی معماری: گذشته و حال رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا(ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 2
26 روایت نقشه ها از خیابان چهارباغ اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 39
27 ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
28 ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
29 ساخت، هنجاریابی، اعتبارسنجی مقیاس امنیت محیطی پارک های شهری مبتنی بر ترجیح کاربران (نمونه موردی: پارک ملت تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
30 شاخصه‌های ایده‌پردازی در فرآیند طراحی از دیدگاه نشانه‌شناختی با کاربست تحلیل عامل R (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
31 شناسایی و ارزیابی عوامل ساماندهی بصری موثر بر بهبود سیمای کالبدی روستاهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 3
32 طراحی شهری: آفرینش یک شهر پویا رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 2
33 طراحى معمارى با تکیه بر تعامل زیبایى و عملکرد در طبیعت (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
34 مدل یابی ساختاری مولفه های کالبدی موثر بر زیبایی مناظر روستاهای کوهپایه ای شمال ایران با کاربست سیستم واقعیت مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 3
35 مدل یابی فرآیند ایده پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
36 مطالعه تطبیقی تزیینات چوبی وابسته به معماری خانه های تاریخی روستای کپ شهرستان نور با بناهای دوره قاجاریه و صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 11، شماره: 4
37 معیارهای طراحی شهرک سرا های پایدار در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
38 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 12
39 نقد تولید فرم معماری در فرآیند خودآگاه مبتنی بر آراء فلاسفه، نظریه پردازان معماری و روانشناسان معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف دوره: 1، شماره: 3
40 واکاوی شاخص ها و الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
41 یکپارچگی فرم معماری و سازه در شکل گیری ساختار کالبدی بناهای تاریخی با استفاده از قوس های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتریوم یک مهندسی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
2 آداب اخلاقی در تربیت معماران مبتنی بر الگوپذیری از استادکاران سنتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
3 آسیب شناسی پارکهای شهری و دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
4 آسیب شناسی حریم مساجد تاریخی مبتنی بر حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
5 آسیب شناسی مساجد معاصر با رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 آسیب شناسی معماری ساختمان های دولتی از نگاه معماری اسلامی نمونه موردی سفارتخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 اثرات عوامل اقتصادی در ساختار کالبدی مسکن روستایی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
8 ارائه راهبرد جهت ارزیابی علمی ساختمان ها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
9 ارزیابی ارتباط معنایی میان کالبد و رمزپردازی معنوی دربناهای تاریخی ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
10 ارزیابی مولفه های اجتماع پذیری در مکانهای عمومی براساس دیدگاه اندیشمندان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
11 استفاده از سازه های منعطف در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی، رهیافتی برای ارتقا رضایتمندی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
12 استفساری براسفاراربعه وحکمت متعالیه صدرالمتالهین درمعماری مساجداسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
13 استفساری در باب «معنویت و معنا» ریشه ای پنهان در کالبد معماری مساجد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی
14 اصول اعطای کاربری مجدد به بناها و بافت های تاریخی مبتنی برافزایش کیفی فضاهای اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
15 اصول باز زنده سازی بناهای تاریخی با رویکرد کالبد قدیم، زندگی جدید نمونه موردی: خانه بروجردی ها در کاشان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
16 اصول بحث تعامل و فرهنگ طراحی مراکز رشد و توسعه بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
17 اصول تزئینات وکاشیکاری درمساجد با رویکرد زیبایی شناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
18 اصول روانشناسی موثر بر طراحی فضاهای مهدکودک مبتنی بر ایجاد حس ارامشدرکودکان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
19 اصول زبان منظر و تاثیر آن در هنجارهای اجتماعی نحو فضاهای جمعی مبتی بر تاثیر متقابل انسان و عناصر محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
20 اصول زمین پایی (مقابله با تنش ژئوپاتیک) عاملی در شکل گیری کهن الگوی معماری ایران (مقایسه تطبیقی: بررسی الگوی زمین پایی در بقایای آتشکده های عصرساسانی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
21 اصول طراحی باغ مدرسه با رویکرد نقش طبیعت در ارتقاء آموزش کودکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 اصول طراحی پارک علم و فناوری با رویکرد بوم شناسی بررسی تطبیقی پارک های ایران و سنگاپور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
23 اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان مبتنی بر ادراک فضا در خود شکوفایی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 اصول طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر بازجست معماری بومی (نمونه موردی :شهر پاوه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
25 اصول طراحی مراکز رشد و توسعه در اقلیم گرم و مرطوب با رویکرد اکولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
26 اصول مدیریت طراحی معماری مدارس سنتی ایران مبتنی بر خودشکوفایی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
27 اقلیم درمعماری و ارتباط آن با مهندسی پایدار نمونه موردی: خانه طباطبائیها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
28 الزامات هویت مسکن معاصر ایران با رویکرد محرمیت در آموزه های معماری سنتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 الگوهای مناسب مدارس با الگوبرداری از مدارس سنتی ایرانی (نمونهی موردی: مدرسهی مادر شاه اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
30 الگوی برداری صحیح از ذخایر معماری ثمین ایران؛ در اصالت بخشی به ماهیتی پایدار (نمونه موردی: بافت ارزشمند دهکده کریک ماسوله دوم در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
31 امکانسنجی و ارزیابی اثرات احداث پیاده راه تجاری- خدماتی در شهر بابل با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
32 اولویت بندی شاخص های کیفیت محیطی در پارک های شهری از دیدگاه کاربران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
33 اولویت بندی مولفه رنگ در معماری مساجد مبتنی بر درک حس معنویت با بهره گیری ازمدل های رتبه بندی AHP ، ANP ، SAW ، TOPSIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
34 اهمیت اندازه گیری نواحی تنش ژئوپاتیک در معماری و ابزارهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
35 اهمیت فرآیند طراحی با رویکرد تبیین نظریات کریستفر الکساندر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
36 The roll of pedestrian-orientation in designing residential complexes and the health of residents (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
37 باز آفرینی عناصر طراحی هویتمدار موثر بر شفابخشی مناظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
38 باز زنده سازی عناصر هویت ساز در معماری ایرانی به کمک توسعه ی گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
39 بازآفرینی شهری در بافت های تاریخی مبتنی بر توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
40 بازآفرینی فضای معماری با رویکرد ارتقاء هویت ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
41 بازخوانی مفهوم معماری پایدار و توسعه پایدار در معماری ایران (نمونه موردی اقلیم سرد و کوهستانی،تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
42 بازخوانی مفهوم هویت پایدار و هویت در معماری معاصر (نمونه موردی: تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
43 بازخوانی و ضرورت استانداردسازی فضاها و تجهیزات آموزشی در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
44 باززنده سازی بافتهای روستایی حاوی بناهای باارزش تاریخی ـ فرهنگی ازمنظر صنعت گردشگری مطالعه موردی: روستای کهک قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 بازشناسی ارزش ها و ویژگی های معماری وشهرسازی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
46 بازشناسی ارزش های فرهنگی در معماری بومی منطقه سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
47 بازشناسی حکمت هنر آیینه کاری در معماری ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
48 بازشناسی عملکرد فرامحله ای مرکزمحلات بافت کهن بر مبنای اهداف شیوه توسعه میان افزا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
49 بازشناسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری خانه های ایرانی مبتنی برفرهنگ و هویت اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
50 بازشناسی نقش آب در حیاط خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
51 بازشناسی نقش موثر عناصر هویت بخش معماری سنتی در طراحی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست
52 بازشناسی نقش نور درتزئینات معماری داخلی خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
53 بازشناسی نقش و جایگاه نور در معماری ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
54 بازگشت هویت به معماری، بازگشت به معماری پایدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
55 باغ شاهزاده ماهان، فرزندخلف باغ بیگلربیگی فتح آباد کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
56 باغ موزه عکس با رویکرد باز شناسی ارزشهای تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 بررسی آسمانه تیمچه امین الدوله در بازارکاشان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
58 بررسی اصول طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر راهبردهای ارتقای فعالیت های فیزیکی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
59 بررسی الگوهای بافت قدیم بوشهر با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
60 بررسی امنیت محیطی فضای بازی کودکان در راستای تحقیق شهر دوستدار کودک نمونه موردی: بوستان باصفا منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
61 بررسی امواج الکتروانسفالوگرام مغزی در مواجه با حس شنوایی جهت بهره برداری در مطالعات معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
62 بررسی اهمیت تاثیرات رنگ از منظر روانشناسی در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
63 بررسی پایداری فرهنگی و اجتماعی در احیا و ماندگاری بناهای بومی معماری ایران (نمونه ی موردی : بازار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
64 بررسی تاثیر رویکرد سالوتوژتیک در طراحی مراکز درمانی با تکیه بر اصول ارگونومی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
65 بررسی تاثیر کالبد مسکن معاصر بر پایداری اجتماعی با تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
66 بررسی تاثیر مشارکت مردمی با رویکرد توسعه پایدار محله ای در محدوده بافت کهن اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
67 بررسی تاثیرات نور بر یادگیری دانش آموزان در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
68 بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
69 بررسی تناسبات 2√ دربازارسنتی تبریز نمونه موردی: تیمچه ملک و حاج شیخ کاظم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
70 بررسی جایگاه آب در معماری مساجد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
71 بررسی جایگاه تزئینات وابسته به معماری با رویکرد بازشناسی ارزش های معماری ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
72 بررسی چگونگی تاثیرات محیطی نفوذ پذیری کالبدی- بصری بر ارتقاء سرزندگی ساکنین مجتمع های مسکونی (نمونه موردی : مجتمع مسکونی آتیساز شاهیندژ در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
73 بررسی رابطه متقابل انسان، طبیعت و معماری از دیدگاه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
74 بررسی ساختار بادگیرهای سنتی و مدرن در تهویه مطبوع ساختمان ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
75 بررسی شاخص ها ، ضوابط و اهداف طراحی پارک علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
76 بررسی طرق ایجاد حس مکان جهت احیای هویت و محرمیت درفضاهای معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
77 بررسی عملکردهای محوری مرکز محله (پژوهش موردی: مرکز محله اوچدکان اردبیل) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
78 بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد زیبایی مبتنی بر اصول معماری و فرهنگ اسلامی باتاکید بر خانه های ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی
79 بررسی عوامل محیطی موثر در طراحی کلینیک های دندانپزشکی با تاکید بر ارتقاء سلامت روان در فرایند درمان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
80 بررسی عوامل موثر بر حس دلبستگی به مکان دانش آموزان نابینا در فضاهای آموزشی (شهر اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
81 بررسی فرصتها و چالشهای طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد فناوری نوین سازهای با نقدی بر مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
82 بررسی کاربرد نظریه های پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در فضای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
83 بررسی معیارهای طراحی مدرسه صالح پرور با تاکید بر ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
84 بررسی منابع استرس زای محیطی در فضای آموزشی آتلیه های طراحی معماری و تاثیر استرس بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
85 بررسی میزان تاثیرگذاری رنگ ها در معماری فضاهای آموزشی در جهت ارتقاء یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
86 بررسی نحوه شکل گیری روستاشهرها و اثرات توسعه شهری بر تحولات ساختار کالبدی -فضایی روستاها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
87 بررسی نقش ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی در معماری بیمارستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
88 بررسی نقش خلوت در معماری سنتی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
89 بررسی نقش زیبایی شناسی در طراحی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
90 بررسی نقش طراحی پژوهی در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
91 بررسی نقش فرهنگسراها در افزایش سطح تعاملات اجتماعی در رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
92 بررسی نقش فضای مکث و طراحی توسعه آن در افزایش تعاملات اجتماعی در محله با ارزش ایرانی نمونه موردی :محله آقاجانی بیگ شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
93 بررسی نقش مشارکت اجتماعی ساکنین در ارتقا پایداری اجتماعی محله های معاصر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
94 بررسی نقش موثر ارزشها و باورهای اسلامی در نحوه شکل گیری باغ های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
95 بررسی نقش موثر حریم ومحرمیت در طراحی خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
96 بررسی نقش نور در نحوه شکل گیری فضاهای معماری به منظور القاء حس آرامش در انسا ن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
97 بررسی و شناخت عوامل پایدار با رویکرد معماری بومی شهر کویری سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
98 بررسی و ضرورت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
99 به کارگیری نظریه سیستم ها در آموزش با هدف بازتعریف دوره کارشناسی ارشد رشته انرژی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
100 بهرمندی از انرژی پاک براساس آموزه های معماری سنتی پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
101 بهره گیری پایدار از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان به منظور تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
102 پایداری محیطی معماری خانه های سنتی کرمان در اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
103 پیش بینی عوامل موثر در ارتقاء سرزندگی در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
104 تاثیر حس مکان در معماری بومی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
105 تاثیر حواس در معماری مبتنی بر ایجاد حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
106 تاثیر کیفیت محیط فیزیکی مدرسه بر کاهش مدرسه گریزی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
107 تاثیر محیط فیزیکی بر ناهنجاری رفتاری دانش آموزان در فضای آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
108 تاثیرپذیری بناهای مذهبی معاصر مبتنی بر بازشناسی ارزشهای تاریخی چالشها و راهبردها نمونه موردی:مسجد ولیعصر تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
109 تاثیردوسویه معماری بر گردشگری و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان با رویکرد اکوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
110 تاملی بر تحولات و مطالعات طراحی پژوهی در طول تاریخ (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
111 تاملی بر چیستی رمز پردازی مقدس،درمعماری فرازمینی گذشته ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
112 تاملی بر طراحی پژوهی از دیدگاه صاحب نظران خارجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
113 تاملی بر طراحی پژوهی از دیدگاه صاحب نظران داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
114 تاملی بر طراحی پژوهی از دیدگاه نایجل کراس (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
115 تاملی در مفهوم مسکن روستایی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
116 تبیین آسیب ها و ضرورت پژوهش در حوزه آموزش طراحی مسکن با رویکرد معناگرایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
117 تبیین اصول طراحی مبتنی بر بوم شناسی در اقلیم گرم و مرطوب با رویکرد استفاده از انرژی های طبیعی نمونه مورد پژوهش: شهر بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
118 تبیین چیستی سطوح نشانه شناختی معماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
119 تبیین رویکرد آموزشی طراحی معماری متناسب با بهره گیری از دانش نشانه شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
120 تبیین سیاست ها و الگوهای معماری اکوتک با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق گرم و مرطوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
121 تبیین فرآیند رابطه توده و فضای مجموعه های مسکونی بر اساس رهیافت پارادایم های علوم رفتاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
122 تبیین مولفه های معنامحور موثر بر مفهوم خوانایی اثر معماری از دیدگاه نشانه شناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
123 تبیین نقش آموزش پایداری در معماری و روند ساخت ساختمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
124 تجربه_ارتباط_ادراک(خاطره جمعی) در با همستانهای محله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
125 تجلی قناعت در انرژی دوستی معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
126 تجلی نظام هستی در فرهنگ و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
127 تحلیل شاخص های سرزندگی در مجتمع های مسکونی بر اساس جنسیت (نمونه موردی : مجتمع مسکونی آتیساز شاهیندژ در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
128 تحلیل مولفه های موثر بر درک حس معنویت در کالبد معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
129 تحلیل و بررسی اصول و مبانی نظری حفاظت از میراث ارزشمند معماری روستایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
130 تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
131 ترجیحات زنان نسل جوان پیرامون ورودی واحدهای مسکونی در آپارتمان هانمونه موردی : شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
132 تعامل سازی میان معماری و محیط؛ بررسی چگونگی انعطاف پذیری بناهای مسکونی با استفاده از مصالح هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
133 تعامل طبیعت و معماری مبتنی بر مفاهیم و ارزش ها در معماری سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
134 تفحصی در باب خود روحانی (معنوی) در محیط های داخلی: واکاوی کار هایدگر مبتنی بر تعریف رابطه ی انسان- شی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
135 جایگاه زیبایی شناسی درفرهنگ ومعماری اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
136 جایگاه معنویت: ایجاد ارتباط بین معماری، طراحی و تجربه معنوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
137 جایگاه نشانه شناسی در چیستی معیارهای زیبائی در آموزش طراحی معنامحور مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
138 جایگاه نشانه های معماری در نظریات معناشناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
139 جستاری بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای سکونتگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
140 جستاری بر طراحی میان افزا با رویکرد بازشناسی ارزش های تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
141 جستاری بر عوامل تاثیر گذار فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان با رویکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
142 جستاری در حکمت هنر اسلامی با رویکرد استعلای معماری ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
143 چگونه ساختمانهای تاریخی را از آسیب های ناشی از حفر تونل حفظ کنیم مطالعه موردی در کشور چین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
144 چهارچوب نظری مسکن پایدار برپایه رضایتمندی سکونتی متاثر از معماری منعطف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
145 حس مکان در مسجد و نقش نشانه ها در تقویت آن نمونه موردی: مسجد فرح آباد ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
146 حفاظت لرزه ای ابنیه تاریخی با توجه به بررسی عوامل زمین شناسی و پایداری (نمونه موردی: محدوده تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
147 حل بحران هویت در معماری معاصر مبتنی بر الگوهای دوران اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
148 درآمدی بر مفهوم معرفت در هنر و معماری براساس پدیدارشناسی هایدیگر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
149 درون گرایی و پیامد اصول محرمیت و خلوت در معماری سنتی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
150 دورکاوی: ابزار پیشرفته و توانمند باستان شناسی برای آشکارسازی و مستندنگاری بزرگترین بنای تاریخی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
151 رابطه انسان و طبیعت درباغ ایرانی ازمنظرمعماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
152 راهبردهای آموزش معماری جهت نیل به بناهای کم مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
153 راهبردهای طراحی کلینیک دندانپزشکی کودکان با رویکرد ارتقا سلامت روان در فرایند درمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
154 راهکارهای پایدار در طراحی مرکز رشد و توسعه انرژی در راستای حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
155 رنسانس شکوه معماری ایران(معماری ساختار گرا) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
156 روانشناسی محیط، میراثی کهن و سرشتی مقدس در معماری شکوهمند ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
157 زیبایی شناسی نور و رنگ و تجلی آن در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
158 ساختمان های مذهبی و عملکرد مغز: اثر مسجد سلطان حسن بر امواج مغزی کاربران آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
159 سازه به مثابه عامل ارتقاء دهندهی دلپذیری حرارتی در توسعه پایدار اکولوژیک نواحی ساحلی خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
160 سامانه های حرارتی خورشیدی؛ نقش سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
161 سفرنامهای کوتاه در بافت کهن روستای زشک از توابع شاندیز، خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
162 سلسله مراتب حضور در خانه با رویکرد محرمیت در معماری خانه های سنتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
163 سیری در اندیشه نظریهپردازان جهت شناخت مفهوم کالبدی- بصری منظر شهری مبتنی بر تعامل انسان و محیط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
164 شکوهی دیگر در معماری با شکوه گذشته ایران با نگاهی برحکمت هنر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
165 شناسایی معیارهای طراحی در پارک علم و فناوری با تحلیل و بررسی نمونه های موفق در سطح جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
166 شناسایی معیارهای طراحی واستو شاسترا در معماری سنتی ایران (نمونه موردی: مسجد جامع ورامین) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
167 شناسایی نواحی آسیب رسان سطح زمین و بررسی تاثیرات آن بر سلامت انسان در فضاهای معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
168 ضرورت پارادایم انعطاف پذیری در طراحی مسکن از منظر رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
169 ضوابط طراحی معماری پایدار دراقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
170 طراحی خوابگاه دانشجویی مبتنی بر بهبود حس دلبستگی به مکان و ساماندهی فضاهای مرتبط با نیاز دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
171 طراحی ساختمان: ایجاد فرصت هایی برای فعالیت جسمانی روزانه رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
172 طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر تربیت اقتصادی دانش آموزان همگام با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
173 طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد ارتقا خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
174 طراحی منظر مناطق صنعتی با رویکرد ارتقا سلامت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
175 طراحی موزه شهدا با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
176 طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا با رویکرد حفاظت و باززنده سازی بافت های با ارزش روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
177 طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا به عنوان مدرسه فلسفه و عرفان در روستا کهک قم با رویکرد تاثیر طراحی محیطی بر فرایند یادگیری دانش پژوهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
178 ظرفیت سنجی ایجاد ساختارهای جدید در بافت های تاریخی ; نمونه موردی بافت قدیم شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
179 علم عصب شناسی و معماری اماکن معنوی ( بررسی سلسله مباحث و نشست های گروه انجمن اینترفیث، گروه دانشگاه و علوم، گروه عقیدتی، عصب شناسی و معماری ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
180 غنیسازی ارزشهای معماری با الگوپذیری از مهد دیار دیرینه ایران اسلامی بر اساس تدبری در آیات سوره حشر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
181 کاربرد نانوفناوری در طراحی معماری بیمارستان پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
182 کاهش مصرف سوخت فسیلی در شهر بواسطه ارتقا قابلیت پباده مداری خلق خیابان راهوند در مراکز تفرجی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
183 گردشگری با توجه به منظر فرهنگی و هویت کالبدی معماری نمونه موردی منطقه عباس آباد بهشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
184 لزوم سنجی ایجاد پاتوق های کار تیمی درراستای ارتقاء پایداری اجتماعی پردیس های دانشگاهی (نمونه موردی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
185 مبانی معماری مدرسه با رویکرد تربیت انسان صالح (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
186 مجتمع مسکونی بلند مرتبه با تاکید بر الگوی معماری زیست اقلیمی در منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
187 مدرسه زیست محیطی با رویکرد گرمایش با انرژی غیرفعال خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
188 مروری بر اندیشه نظریه پردازان جهت واکاوی مفهوم زیبایی شناسی بصری موثر بر کیفیت ادراک مردم از مناظر روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
189 مروری بر چالش های گذار مسکن از سنت به مدرنیته در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
190 مروری بر عوامل تاثیرگذار بر طراحی حیاط مراکز آموزشی کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
191 مروری بر نحوه ی بکارگیری نور و رنگ در فضاهای آموزشی کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار
192 مروری بر نظریه های مطرح شده در زمینه جرم شناسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
193 مطالعه ای بر تاثیر سیگنال های EEG و ECG در هنگام مواجه با فضای معنوی (صدای قرآن و موسیقی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
194 مطالعه ای در باب علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) جهت بهره گیری در فضای معماری (بررسی سیگنال های EEG گیجگاهی و تاثیر صدا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
195 مطالعه روند طراحی در آثار معماران معاصر ایران با تاکید بر احیای هویت ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
196 مطالعه عملکرد بادگیر چهارجهته متصل به تالار و حیاط مرکزی در برابر بادهای مطلوب منطقه یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
197 معرفی چارچوبی برای ارزیابی انعطاف پذیری ساختمان های مسکونی در راستای ارتقا رضایتمندی ساکنین)نمونه موردی: خانه امیرنظام گروسی( (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
198 معرفی روش های ارزشیابی طراحی معماری در راستای بهره گیری از دانش نشانه شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
199 معرفی روش های نظریه پردازی طراحی معماری متناسب با رویکرد نشانه شناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
200 معماری پایدار مبتنی بر طراحی راهبردی(استراتژیک) با رویکرد کاهش خسارت ناشی از زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
201 معماری معنوی (تحلیلی بر سلسله مباحث رمزپردازی قدسی و جایگاه حس معنویت در معماری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
202 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر ارتقاء اجتماع پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
203 مقایسه تطبیقی رویکردهای طراحی معماری متاثر از مفهوم رفاه (بهزیستی) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
204 مقایسه تطبیقی قابلیت های حسی باغ های قرون 14 تا 16 میلادی برپایه تفاوت های آیین های اسلامی و بودایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
205 مقایسه تطبیقی مفهوم نشانه شناختی از دیدگاه اکو، سوسور و پیرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
206 مقایسه تطبیقی موسیقی و معماری از دیدگاه زیبایی شنایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
207 مکان سوم به منظور تبیین هویت مکان در فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
208 مکان سوم در طراحی فضاهای شهری با رویکرد افزایش اجتماع پذیری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
209 مناسب سازی مدارس نابینایان مبتنی بر ادراک غیربصری محیط (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
210 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
211 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
212 نقش پراهمیت مغز و سیستم عصبی انسان ها در فرآیند ادراک محیط (نقش کاربردی علوم اعصاب در معماری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
213 نقش سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
214 نقش طبیعت درطراحی مدرسه ی ابتدایی در ایجاد رشد و خودشکوفایی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
215 نقش عوامل شخصیتی و روانی بر تعیین محدوده آسایش حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
216 نقش فضاهای بازمجتمع های مسکونی درشکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
217 نقش مولفه های بصری بر خوانش ادراکی فضا توسط ناظر با تکیه بر نحو فضا نمونه موردی: موزه ی هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
218 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
219 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
220 نمودهای نور طبیعی در معماری مدارس سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
221 واستو معماری قدسی در مقابله با ژئوپاتیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
222 واکاوی فضا و مکان در شرافت بخشی به هویتی ماندگار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
223 واکاوی مولفه ها و شاخص های عینی و ذهنی کیفیت محیطی موثر بر شکل گیری بافت کالبدی مناطق روستایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
224 واکاوی و اهمیت توسعه میان افزا در حفظ و صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
225 ویژگی های مرکز محله با رویکرد سرزندگی شهروندان مطالعه موردی محله شهرک غرب تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
226 هم افزایی با طراحی پایدار و عمومی رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
227 هندسه پنهان عمارت عالیقاپو اصفهان در تعیین ارتباط هندسی با میدان نقش جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
228 هنر مهندسی در الهام از طبیعت، مبتنی بر رویکرد سازه ای در معماری بیونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
229 هویدایی؛ اندیشه ها و بنیان های اسلامی؛ در معماری شریف ایرانی - اسلامی ( نمونه موردی : مدرسه خان شیراز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار