دکتر حبیب الله یونسی

دکتر حبیب الله یونسی

دکتر حبیب الله یونسی

Dr. Habibollah Younesi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن چند ماده گرافیت پایه به چسب اوره فرم آلدهید در خواص حرارتی و مکانیکی تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 2
2 اثر مقادیر مختلف نانورس مونت موریلونیت بر تغییرات رواناب و هدررفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
3 ارزیابی اثرات گزینه های مکانی پیشنهادی دفن زباله شهر زنجان با استفاده ازروش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)ارتقاء یافته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 3
4 ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل سوزی در یک پالایشگاه گاز (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 2
5 استفاده از ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت و برنامه ریزی پسماند شهری (مطالعه موردی: مکان یابی محل دفن استان البرز) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
6 استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
7 استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO۲ بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM-۵ برای حذف رنگ آلی تحت نور UV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
8 اصلاح جاذب میان حفره سیلیکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف یون های فلزی سرب و کادمیم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
9 امکان سنجی کاهش هدررفت خاک با استفاده از زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه های صنایع لبنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
10 Desorption of reactive red 198 from activated Carbon prepared from walnut shells: Effects of temperature, Sodium carbonate concentration and organic solvent dose (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
11 Isothenn and Kinetics of Fe(II) Adsorption onto Chitosan in a Batch Process (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 2، شماره: 3
12 Kinetics of photocatalytic degradation of reactive black B using core-shell TiO2-coated magnetic nanoparticle, Fe3O4@SiO2@TiO2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
13 Low-cost magnetic char derived from oily sludge for Methylene Blue dye removal: optimization, isotherm, and kinetic approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
14 Removal of eosin Y and eosin B dyes from polluted water through biosorption using Saccharomyces cerevisiae: Isotherm, kinetic and thermodynamic studies (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
15 Response surface methodology approach for simultaneous carbon, nitrogen, and phosphorus removal from industrial wastewater in a sequencing batch reactor (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
16 Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) of rice cooker wastewater by using Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae for ethanol production (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
17 Synthesis of Fe3O4@silica core–shellparticles and their application for removal of copper ions from water (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی آثار بازدارندگی ترکیبات فورفورال و هیدروکسی متیل فورال در طی فرآیند تخمیر بر روی رشد و بازده اتانول تولیدی توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 13
19 بررسی پارامترهای موثر در جذب رنگ راکتیو زرد ۵۴۱ از محلول آبی به وسیله کربن فعال تهیه شده از کاه برنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
20 بررسی تاثیر مقادیر مختلف خاک اره بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست حاصل از پسماند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
21 بررسی ترکیبات شیرابه پسماند جامد شهری (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی تغییرات هدررفت خاک زیرقشری با کاربرد نانورس محلول و زغا ل زیستی در مقیاس کرت (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 14، شماره: 48
23 بررسی تنوع متاژنوم قارچی سیستم مداربسته و بیوفلاک پرورش ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از ITS۲ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
24 بررسی فرآیند انعقاد و لخته سازی در پالایش آلاینده های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
25 بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو ۱۹ و راکتیو رد ۱۹۸ از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
26 بررسی و مقایسه نانوکامپوزیت اکسید گرافن سنتز شده به روش هم رسوبی با روش حلال-گرمایی از نظر قدرت مغناطیسی و ظرفیت جذب کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
27 بهینه سازی تخریب فوتوکاتالیستی فنول به وسیله نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe۳O۴@SiO۲@TiO۲ به روش پاسخ سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 5
28 بهینه سازی تولید کربن فعال در دماهای مختلف با استفاده از فعالساز K2CO3 برای حذف رنگ زای راکت و بلک 5 از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
29 بهینه سازی حذف رنگزای ری اکتیو زرد ۱۴۷ با استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe۳O۴@SiO۲@TiO۲ به روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 149
30 تاثیر ترکیب ضایعات ذرت با کود گاوی و کارتن بر کیفیت ورمی کمپوست تولید شده با Eisenia fetida (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 103
31 تاثیر کاربرد لجن فعال در تولید ورمی کمپوست از پسماندهای مزارع ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
32 تاثیر گرافیت اصلاح شده در انتشار فرمالدهید از تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 4
33 تحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
34 تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 116
35 تصفیه فاضلاب سنتزی به وسیله بیوراکتور هوازی- بی هوازی حاوی لجن گرانوله برای حذف مواد مغذی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
36 تعیین دمای بهینه در جذب زیستی فلزات سنگین از محلول آبی توسط بیومس آماده سازی شده قارچ آسپرژیلوس نیجر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
37 تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
38 تولید کربن فعال میان حفره از مخروط درخت کاج ایرانی (Pinus eldarica) با استفاده از فعال سازی شیمیایی برای جذب سدیم دودسیل بنزن سولفونات از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
39 تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
40 جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 1
41 جذب زیستی یون های کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از بیومس ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
42 حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل دار شده با گروه آمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
43 حذف سرب از محلول های ابی با استفاده از خاکستر برگ نخل در سیستم جذب ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
44 حذف فوتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ از محلول آبی با استفاده از فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده بر پایه زئولیت Fe-ZSM۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 150
45 حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی ابا استفاده از جاذب نانوحفره 41- MCM اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
46 حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانو حفره سیلیکایی MCM-41 عامل دار شده با گروههای آلی دی آمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
47 حذف یون های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانو-حفره MCM-۴۸ و اصلاح شده NH۲-MCM-۴۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
48 روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
49 ساخت هیبرید آلی - معدنی آمینی آلی - معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسیSBA-15 و استفاده از آن در حذف یون های فلزات سنگین از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
50 سنتز نانو حفره MCM-۴۱ با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 2، شماره: 4
51 سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون های فلزی سرب از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
52 عامل دار کردن نانوذرات کیتوسان به وسیله ی اسیدسیتریک برای جذب کروم VI (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
53 فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر زمان هوادهی و شدت جریان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 3
54 کارایی فتوکاتالیست TiO۲ آناتاز مغناطیسی لود شده توسط گرافن کوانتوم دات در حذف داروی ایمی پرامین از محیط آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 1
55 کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیم تثبیت شده بر زیولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده های آلی پساب پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
56 کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
57 کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از دست رفتن نیتروژن توده کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
58 مقاله علمی – پژوهشی: مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 5
59 مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: انتخاب محل دفن پسماند شهری کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
60 مقایسه کارایی آلوم و پلی آلومینیوم کلراید جهت حذف آلاینده‎های پساب کارخانه کاغذسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
61 مهاجرت بیس فنول A و نونیل فنول از بطری های آب معدنی و ظروف پلاستیکی یکبار مصرف به آب در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
62 نقش خاکپوش سطحی زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه های لبنی بر نفوذ و رواناب در کرت های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Brief review of supercapacitors as a novel energy storage device (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی
2 A New Method Based on Matrix- Assisted for Synthesis of ZnO Nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
3 A review of MXene ۲D nanomaterials and its efficiency in energy storage systems (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
4 A review on the comparison of three membranes in efficiency of Microbial fuel cells (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 Adsorption of Cr (VI) from aqueous solution using activated carbon prepared from paper mill sludge by ZnCl2 activation (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 Application of Amino and Thiolated Multi-walled Carbon Nanotubes for Removal of Mercury from Aqueous Solutions (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
7 اثر تیمار پری کمپوست قبل از فرایند تولید ورمی کمپوست برویژگیهای کودتولیدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 اثر کربن فعال بر برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
9 اثردوماده دوستدارطبیعت نانوکیتوزان وپلی اتیلن گلیکول برویژگیهای فیزیکی چوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
10 ارزیابی پتانسیل تولید زغال زیستی از سرشاخه های درختان نخل و پسته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
11 ارزیابی تغییر کاربری رودخانه دوآب صمصامی در منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات فرایند فتوکاتالیستی MIL ۱۲۵ (Ti)/ZnO در حذف رنگ ری اکتیو بلو ۲۱ از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
13 ارزیابی کارایی دو روش منطق بولین و روش وزندهی افزودنی ساده برای مکان یابی دفن پسماند (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 استفاده از پوست سخت گردوی فعال سازی شده با اسید فسفریک به منظور حذف رنگ پساب کارخانه نساجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
15 استفاده از پیل سوختی میکروبی همراه با فرآیند الکتروفنتون در حذفCOD و تولید الکتریسیته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
16 استفاده از منطق نادقیق در ارزیابی اثرات توسعه، راهی نو در پیشگیری از آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 افزایش کارایی فعالیت دی اکسید تیتانیوم برای حذف مواد آلی از پساب صنایع رنگ رزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
18 امکانسنجی حذف فرمالدئید از پساب کارخانه چسب به روش شیمیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
19 Bioethanol Synthesis for Liquid Fuel Using Rhodospirillum rubrum and Clostridium ljungdahlii (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 COD Removal from Distillery Wastewater Using Fenton Method by RSM Approach in Batch Study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
21 Effect of crystallization time on preparation of nanozeolite NaA from rice husk (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
22 Effect of Temperature on Equilibrium Adsorption of F(II) by Chitosan: Determination of Thermodynamic Parameters (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
23 Influence of Yeast Extract concentration on Lactic Acid Production fromWhey in Batch Reactor by Lactobacillius bulgaricus (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 Lipase Production in Submerged State Fermentation using Aspergillus nijer on Wheat Bran: Response Surface Methodology (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
25 Metal-Organic frameworks (MOFs) as catalysts for the development of green processes (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
26 Nanoparticles: Characteristics, Applications, and Toxicological Concerns (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
27 Removal COD of MDF Wastewater Treatment with Fenton Method by RSM Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 Removal of heavy metal ions from wastewaters by magnetic nanoparticles (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
29 Synthesis of composite proton exchange membrane made of the sulfonated metal-organic framework and sulfonated polymer (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
30 Synthesis of nanozeolite ZSM-5 from rice husk ash for removal of organic pollutants of industrial wastewater (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
31 Synthesize of activated carbon from paper mill sludge and its application in phenol removal (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 The Microbial Fuel Cells review (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
33 ZSM-5 as a nanozeolite synthesized from rice husk (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
34 بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از آنزیم لیپاز تهیه شده از PorcinePancreaseو تری اولئین در سیستم ناپیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
35 بررسی تاثیر افزودن کیتوزان بر شاخص مقاومت به کشش چند سازه سلولز -کیتوزان تهیه شده با مایع یونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
36 بررسی تحلیلی سینتیک و ایزوترمهای جذب آنتی بیوتیک اریترمایسین از محلولهای آبی با استفاده از گرافن مغناطیسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
37 بررسی توانایی کرم‌های خاکی در تولید کود آلی ورمی‌کمپوست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
38 بررسی جذب دی اکسید کربن با استفاده از جاذب های جامد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی جذب دی اکسید کربن با استفاده از نانوساختارهای گرافن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
40 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیرابه مکان دفن پسماند شهرستان مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
41 بررسی خصوصیات کیفی پسماند های شهری استان گیلان (امکان سنجی اجمالی تهیه کمپوست) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
42 بررسی عملکرد دو غشای نفیون و SPEEK/GO در پیل های سوختی میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
43 بررسی قابلیت تولید کربن نانو ساختار میکرو حفره از خاک سنباده MDF (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
44 بررسی کارآیی حذف یون های کروم از محیط آبی با استفاده از کربن فعال تولیدی ازلاستیک فرسوده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
45 بررسی کارایی ابزار پشتیبان تصمیم ANP در انتخاب مکان بهینه‌ی دفن پسماند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
46 بررسی کارایی جذب چارچوب های آلی – فلزی HKUST-1 و MIL 125(Ti) به منظور حذف رنگ ری اکتیو بلو 21 از محلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
47 بررسی کارایی چارچوب آلی-فلزی MIL-۱۰۱(Fe) به منظور حذف فتوکاتالیستی رنگ ری-اکتیو قرمز ۱۹۵ از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
48 بررسی کاربرد روش های اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه شیرابه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
49 بررسی مدیریت پسماند جامد شهری در اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
50 بررسی مقایسهای تصفیه پساب صنعت بازیافت کاغذ با استفاده از منعقد کننده- های آلوم و پلی آلومینیوم کلراید (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 بررسی منابع آلاینده حوضۀ آبریز بر کیفیت آب مخزن سد چمگردلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
52 بررسی میزان حذف فلزات کادمیم نیکل و سرب ازفاضلاب صنعتی با روش جذب بیولوژیک درحضورقارچ Aspergillus niger (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
53 بررسی ویژگی های کربن فعال حاصل از لیکور سیاه و لیگنین به روش فعال سازی شیمیایی با پتاسیم هیدروکسید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی ویژگی های کربن فعال حاصل از لیکور سیاه و لیگنین به روش فعال سازی شیمیایی با پتاسیم هیدروکسید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 بهینه سازی تولید لیپاز با استفاده از سوبسترای سبوس برنج و میکرو ارگانیسم آسپرژیلوس نایجر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
56 بهینه سازی دمای فعال سازی و نسبت اشباع سازی برای تولید کربن فعال از پسماند لیگنوسلولزی به منظور حذف رنگ راکتیو زرد ۱۴۵ از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
57 بهینهسازی تولید کربن فعال از پسماند چوبی باغات انگور با فعال ساز 3CO2K جهت حذف رنگ راکتیو Blue 21 از محلول آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
58 تاثیر شرایط محیط کشت در تولید لیپاز توسط Aspergillus niger NCIM 584 در تخمیرغوطه ور (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
59 تاثیر کی لیت کنندگی EDTA بر ویژگی های نوری کاغذ بازیافتی حاصل از مرکب زدایی روزنامه باطله (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
60 تاثیر نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب در کرت های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 تاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های رواناب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های رواناب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 تاثیرگذاری اوره بر نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه به منظور تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
64 تثبیت سازی لجن فعال فاضلاب طی فرایند تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
65 تشدید فرآیند ازن زنی در رنگ زدایی و استفاده مجدد از پساب صنایع نسا جی با اشعه فرابنفش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
66 تصفیه پساب رنگی صنایع رنگرزی با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
67 تصفیه پساب صنایع نساجی با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
68 تصفیه شیرابه کمپوست با استفاده از فنتون و فوتوفنتون در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
69 تصفیه فاضلاب با تغییر شدت جریان و نسبت COD/ /P دربیورآکتور هوازی بی هوازی حاوی لجن گرانوله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
70 تعیین غلظت فلزات سنگین در ورمی کمپوست به روش هضم با اسید نیتریک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
71 تعیین میزان حذف کروم از محلول های آبی توسط نانوذرات زیست تخریب پذیرکیتوسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
72 تغییرات فصلی نشست خشک یون های محلول در آب در هوای تهران(مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی شمیران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
73 تولید اتانول از پساب برنج توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
74 تولید الکتریسیته و تصفیه پساب با استفاده بیوکاتالیست در پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
75 تولید الکتریسیته و تصفیه پساب به طور همزمان در سیستم پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
76 تولید بیو انرژی توسط مخمر ساکرومایسیس سرویسیا در پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
77 تولید بیوپلیمر پلی3-هیدروکسی والرات تحت شرایط تخمیر میکروبی توسط باکتری (Caprividusnecator) با استفاده از 4 منبع کربنی گلوکز، فروکتوز، مالتوز و ساکارز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
78 تولید کربن فعال از پوسته گردو برای جذب گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
79 تولید کربن فعال از چوب انگور با فعال ساز (H(3)PO(4 برای حذف رنگ راکتیو Blue21 از محلول های آبی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
80 تولید کربن فعال از ضایعات درخت کاج )فضای سبز فولاد مبارکه اصفهان( برای جذب کادمیوم از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
81 تولید کربن فعال از مخروط درخت کاج ایرانی (Pinus eldarica) برای جذب سدیم دودسیل بنزین سولفونات از محلول آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
82 تولید گلوکز ازآب بزنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر در سیستم ناپیوسته تخمیر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
83 تولید گلوکز ازآب بزنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر در سیستم ناپیوسته تخمیر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
84 تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
85 تولید ورمی کمپوست از ضایعات مزارع ذرت توسط کرم خاکی Eisenia fetida و اثر آن بر P,C,N کود تولیدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
86 جذب رنگ راکتیو قرمز ۱۹۵ با چارچوب آلی – فلزی MIL۱۰۰(Fe) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
87 جذب زیستی سلنیم با استفاده از sccharomyces cerevisiae (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
88 جذب سطحی Cr(VI) توسط جاذب سنتز شده از لجن به روش فعال سازی شیمیایی ZnCl2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
89 جذب کروم شش ظرفیتی با استفاده از کربن سنتز شده از ضایعات درخت سرو (فضای سبز فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
90 جذب همزمان Co(II)، Cd(II) و Zn(II) با استفاده از Aspergillus niger در سیستم ناپیوسته از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
91 حذف COD وتولید الکترسیته پساب سنتیک در پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
92 حذف بیولوژیکی موادمعدنی در فرایند تولید کیتین از پوست میگو در شرایط هوازی و بی هوازی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
93 حذف پسابهای رنگی با استفاده از فتوکاتالیست کربن نیتریدی اصلاح شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
94 حذف جیوه II ازمحیط آبی بااستفاده ازکربن فعال تولید شده با فعال سازکلریدروی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
95 حذف رنگ رودامین ب (RhB) از محلولهای آبی بوسیله نانوذرات Bi۲WO۶ سنتز شده به کمکCTAB (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
96 حذف سرب (II) از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال تولید شده از میوه گیاه لیف طبیعی ۱ (اسفنج لوفا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
97 حذف فلزات سنگین کادمیم، نیکل، سرب در مخلوط سه تایی محلول های آبی با استفاده از جاذب NH2-MCM-41 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 حذف فوتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز ۱۹۵ از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت TiO۲/HKUST-۱ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
99 حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت گرین توسط نانوکامپوزیت ۱-HKUST/۲TiO از اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
100 حذف کادمیوم از محلول آبی با FSM-16 عامل دار شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
101 حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از کربن فعال تولید شده از میوه گیاه لیف طبیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
102 حذف یونهای کادمیوم (Cd2+) از پساب های صنعتی توسط مخمر Saccharomyces cerevisiae با استفاده از تکنولوژی جذب زیستی (Biosorption) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
103 رد یابی میزان پلی آکریل آمید خروجی مورد استفاده در مهار فرسایش از پلات های کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
104 سنتز FSM-16 از خاکستر برگ ضایعاتی نخل Phoenix dactylifera (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
105 سنتز نانوزئولیت سودالایت از پوسته برنج بدون استفاده از ماده طاق ساز (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
106 سنتز و بررسی فتوکاتالیست ZnO-Fe۳O۴ برای حذف رنگ آلی از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
107 سنتز و بررسی کارایی چارچوب آلی-فلزی HKUST-1 در تصفیه پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
108 ضرورت استفاده ازپلیمرها درمدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
109 کارایی کایتوزان به عنوان کی لیت کننده در کاغذ بازیافتی حاصل از مرکب زدایی روزنامه باطله (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
110 کاربرد دیدگاه مهندسی محیط زیست در تصفیه پساب کاغذسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
111 کاربرد فناوری نانو در حذف آلایندههای آب و پساب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
112 کاربرد کربن فعال به عنوان جاذب فلزات سنگین از محیط های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
113 کاربرد نانو زئولیتها در جذب آلاینده های آلی فرار (VOC) از پسابهای صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
114 کاربرد نانو کامپوزیت گرافن نیتروژندار شده مغناطیسی برای حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات SDBS از محلول های آبی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
115 کاربردهای زیست محیطی چندسازه زیستی سلولز- کیتوزان تولید شده با مایعات یونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
116 کاهش میزان ازت از فاضلاب شهری با استفاده از ریز جلبک Coelastrella sp. در سیستم فتوبیوراکتور بیوفیلم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
117 کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره: بهینه سازی نسبت C/N (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
118 مروری بر استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته فنتون، فوتوفنتون و فوتوکاتالیست ها در تصفیه پساب های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
119 مروری بر استفاده از روش های فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و پساب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
120 مروری بر استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته 2O2UV/H ، فنتون، فوتوفنتون و /UV2iOT جهت تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
121 مروری بر استفاده از فوتوکاتالیست TiO2 در تصفیه پساب حاصل از صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
122 مروری بر تاثیرات مخرب آنتی بیوتیک ها بر محیط زیست و جوامع انسانی و بررسی کارایی روش های حذف آنها از آب های سطحی و پساب های آلوده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
123 مروری بر خواص و روش های تولید کربن فعال از مواد مختلف جهت حذف آلودگی ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
124 مروری بر خواص، روش های سنتز و کاربردهای نانو صفحات گرافن جهت حذف آلاینده ها از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
125 مروری بر روش های تولید کربن فعال از ضایعات و پسماندهای لیگنوسلولزی و اثر آن بر ویژگی های رزین اوره فرمالدهید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
126 مروری بر روشهای تولید کربن فعال از ضایعات و پسماندهای لیگنوسلولزی و اثر آن بر ویژگیهای رزین اوره فرمالدهید (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
127 مروری بر روشهای جذب سطحی فلزات سنگین با استفاده از نانوجاذب ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
128 مروری بر عملکرد پیل سوختی میکروبی و بررسی میزان تصفیه و تولید الکتریسیته با مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
129 مروری بر فرایند های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر فنتون در تخریب آلاینده های آلی زیست تخریب ناپذیر موجود در پساب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
130 مروری بر کاربرد چارچوب های آلی فلزی جهت حذف مواد دارویی از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
131 مروری برانواع روشهای حذف آنیون های نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
132 مروری برتصفیه پساب های رنگی صنایع نساجی با استفاده از روش فوتوفنتون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
133 مقایسه جذب کادمیوم و سرب از محلول های آبی توسط نانوذرات کیتوسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
134 مقایسه خاصیت مغناطیسی اکسید گرافن مغناطیسی سنتز شده به روش هم رسوبی و حلال گرمایی و ظرفیت جذب آن در حذف کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
135 مقایسه روش دوستدار محیط زیست ساخت چندسازه زیستی سلولز_کیتوزان با مایعات یونی و روش های رایج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
136 نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه برای تولید کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
137 نقش افزودنی های خاک برمقدار روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
138 نقش عوامل زمین شناسی و هیدرولوژی در انتخاب جایگاه دفن زباله (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
139 نقش میکرو ارگانیسم ها در کاهش آلاینده های زیست محیطی : استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی بوتیریت و والریت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
140 نقش نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس به عنوان نانوحسگر مغناطیسی در شناسایی بیماری ها و روش های سنتز آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
141 هضم بی هوازی مواد زاید جامد و تبدیل زباله به انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست