دکتر رضا توکل افشاری

دکتر رضا توکل افشاری استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران

دکتر رضا توکل افشاری

Dr. Reza Tavakol Afshari

استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتازمحور جنینی در مراحل اولیه جوانه زنی بذر دو رقم گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
2 اثر مصرف جیبرلین و اسید ابسیزیک بر روند سنتز پروتیین ها در محور جنین بذر خواب و پس رس گندم نان (Triticum aestivum L. RL437) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
3 اثر هورمون پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در بذور ارقام ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
4 اثرتیمارهای شکست خواب برجوانه زنی و فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز وبتا-1و-3گلوکاناز دربذرتوده های مرزنگوش Origanum vulgare (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
5 ارتباط تجمع برخی متابولیت ها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
6 ارتباط تغییرات فنولوژیک وتکمیل نیازبهاره سازی باروند انباشت قندهای محلول و تحمل به سرما درگندم نان Triticum aestivum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
7 ارزیابی امکان تغییر تاریخ کاشت با استفاده از روش پرایمینگ بذربر عملکرد دانه واجزاء آن در ارقام نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
8 برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهزنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
9 برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
10 بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در محور جنینی بذر دو رقم گندم نان در مراحل اولیه جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
11 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازژنوتیپ ها و ارقام برنجOryza sativa L ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
12 بررسی اثر جیبرلین و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی،القاء خواب و فعالیت آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتاز جنین بذر گندم نانTriticum aestivum رقم RL4137 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
13 بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
14 بررسی ارتباط انتقال رشدرویشی به زایشی بابیان پروتیین های سرماالقایی بااستفاده ازروش پروتیومیکس درگندم تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
15 بررسی الگوی پروتیوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
16 بررسی الگوی توزیع یونی در اندام های مختلف یونجه و رابطه آن با عملکرد در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
17 بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
18 بررسی پراکسیداسیون چربی ها و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در بذر گلرنگ تحت شرایط پیری طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
19 بررسی تاثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینواChenepodium quinoa Willdتحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
20 بررسی تاثیرجیبرلین ،اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بربهبود خصوصیات جوانه زنی بذرزوال یافته کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
21 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی Scrophularia striata تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
22 بررسی روند جوانه زنی بذر کلزاBrassica napus و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
23 بررسی فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی ها در برگ پرچم ارقام حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L) به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
24 بررسی فیزیولوژیک دفع سدیم در بافت های مختلف ارقام حساس و متحمل به شوری گندم Triticum aestivum L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
25 بررسی واکنش ارقام و اندازه های مختلف ریزغده های سیب زمینی به تیمارهای خواب شکنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
26 بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزه (Plantago ovate) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
27 بررسینوع و زمان مصرف مواد شیمیایی بر شکستن خواب غده چه سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
28 بهبود کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلندAgropyron elongatum Host بااستفاده ازپرایمینگ هورمونی برای شرایط تنش و بدون تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
29 تاثیر بنیه بذر بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در مراحل اولیه جوانه زنی در دو رقم کلزاBrassica napus L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
30 تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
31 تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی Matricaria recutita (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
32 تاثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک Ricinus communis L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
33 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
34 تاثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار وفعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
35 تاثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری وبهبود زوال بذر دو رقم کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
36 تجزیه پروتیوم بذرعلف گندمی بلندAgropyronelongatumتحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
37 تعیین دماهای کاردینال بذر گیاه دارویی بادرنجبویه Mellissa officinalis L در واکنش به دما وپتانسیل های مختلف آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
38 تعیین نوع خواب بذر گیاه باریجه توده دماوندFerula gummosa BIOSS و نیازهای بذر برای شکست خواب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
39 دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنه بردباری دمایی جوانه زنی بذر بامیه Abelmoschus esculentus (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
40 دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنه بردباری دمایی جوانهزنی بذر بامیه Abelmoschus esculentus (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
41 کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
42 مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
43 مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیه پروبیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
44 مطالعه خواب بذر و عوامل موثر بر شکست خواب در دوره پس رسی گیاه جوHordeum vulgare L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
45 مطالعه خواب بذر، دوره پس رسیدگی و مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت در ژنوتیپهای جو Hordeum vulgar L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
46 مقایسه پروتیوم های جنین بذر پرایم شده و پرایم نشده گندم نان Triticum aestivum L در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
47 مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
48 نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهیSecale montanumتحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اتیلن بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر زمان کاشت و پیش تیمار بذر بر عملکرد عدس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
5 اثرات القا تنش خشکی توسط محلول پلی اتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی بذر گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارتباط بین آزمونهای بذر و قدرت سبز شدن ارقام کلزا در مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی تاثیر سرمادهی مرطوب، برخی تیمار های هورمونی و دوره انبارداری بر شکست خواب و القاء جوانه زنی بذر زیره سیاه ایرانی Bunium persicum (Boiss. ) B. Fedtsch (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی جوانه زنی نرمال و هدایت الکتریکی بذرآفتابگردان طی انبارداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی دو روش غربالگری برای مطالعه مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت جهت کاهش ضایعات تولید در گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
10 ارزیابی کاربرد کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آفتابگردان روغنی Helianthus annuus (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بادرنجبویه Melissa officinalis L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانه زنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی امکان افزایش تحمل به یخ زدگی درگیاهچه چغندرقند تحت شرایط دمای پائین و تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل شوری دربرگ پرچم ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانتها در تولید بذر ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
16 بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی بذور ارقام نخود و عدس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی تسریع پیری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام کلزا (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 بررسی تنوع ژنتیک جوانه زنی قبل از برداشت در گندم های دورروم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی درصد جوانه زنی بذور کلزا و کنجد با شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
20 بررسی روش های مختلف پرایمینگ بذورسویا Glycine max L. Merrill (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی روند جوانه زنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در دماهای مختلف و تعیین دمای پایه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی زوال بذربرخصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی سویا Glycine max L. Merrill (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی شاخص های جوانه زنی بذر علف شور الوان salsola crassa با توجه به تغییرات دما تحت تاثیر تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پراکسیداز و کاتالاز در بذور ارقام کلزا (Brassica napus) با بنیه های متفاوت در مراحل اولیه جذب آب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک در زراعت افتابگردان روغنی (.Heliantus annuus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 به کارگیری سیستم هیدروپونیک باز (کشت در ماسه) در تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 تاثیر پرایمینگ با اسید آبسیزیک بر جوانه زنی دو رقم کلزا در شرایط دمای پائین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
28 تاثیر تیمار پس از برداشت نانو ذرات نقره بر بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
29 تاثیر سرمادهی مرطوب بر شکست خواب و القاء جوانه زنی در بذر گیاه دارویی وشاء (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر میدان الکتریکی بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در بذور پیاز خوراکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
31 تاثیرتیمارنانوذرات نقره برغده های بذری پیروجوان آلوده به بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تأثیر غلظت های مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی دو رقم ارزن علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
33 تأثیر نیاز بهاره سازی و طول روز بر بیان ژن های زمان گلدهی در غلات (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
34 تعیین آستانه خسارت یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای ارقام چغندرقند (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تغییرات اسیدهای چرب بذرکلزا طی انبارداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تولید جو تحت سیستم‌های مختلف کم آبیاری و کودی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
37 جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان تحت تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
38 روند تغییر سنتز پروتئین های جنین بذر گندم نان (Triticum aestivum Rl4137) در طول خواب و پس رسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
39 فتوکنترل علف های هرزابزاری مناسب برای کنترل علفهای هرزفتوبلاستیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 مطالعه اثر هورمونهای اسیدآبسیزیک و سیتوکینین بر بهبود جوانه زنی بذور ارقام کلزا (Brassica napus) با بنیه های متفاوت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 مطالعه الگوی ترانسکریپتوم MAP کینازها در فرآیند خواب و جوانه زنی گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 مطالعه خواب بذر و دوره پس رسی در ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 مطالعه فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل اولیه جوانه زنی بذر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 معرفی خصوصیات دانه و خواص گیاه کینوا: یک محصول جدید زراعی برای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
45 مقایسه آزمون های جوانه زنی و هدایت الکتریکی در ارزیابی قدرت بذر گیاه دارویی بالنگو (oyleana Lallemantia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
46 مقایسه پروتئوم جنی نهای بذور خواب و پس رس گندم نان (Triticum aestinum) به روش پروتئومیکس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 مقایسه تیمار های اسمو و هیدرو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذر چهار رقم علوفه ای و دانه ای گیاه تاج خروس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 مقایسه یونهای خاک قبل و بعد از کشت گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای اصلاح خاکهای شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
49 نقش کیفیت بذردرپاسخ فیزیولوژیک ارقام کلزاBrassica napus به تغییرات دما و تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 نگرشی برتیمار بیوپرایمینگ با استفاده ازقارچ تریکودرما برکنترل پاتوژنهای بذرواستقرار گیاهچه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران