دکتر ناصر شیربگی

دکتر ناصر شیربگی استاد مدیریت اموزشی دانشگاه کردستان

دکتر ناصر شیربگی

Dr. Naser shirbagi

استاد مدیریت اموزشی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی آکادمیک: تحلیلی کیفی بر بازنمایی تجارب ذینفعان نهاد علم در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
2 آزمون تجربی مولفههای موثر بر جذب و ماندگاری نیروی انسانی آموزش و پرورش در مناطق کم برخوردار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
3 اثربخشی ترکیب خدمات مشاوره ای با تدریس خصوصی تکمیلی در کمک به دانشآموزان دارای افت تحصیلی، عزت نفس پایین و رفتارکلاسی نامناسب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 7
4 ارائه الگوی بومی رهبری مراقبتی مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 1
5 ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 3
6 ارزشیابی اثربخشی عملکرد آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
7 ارزیابی کیفی توسعه حرفه‌ای منابع انسانی در آموزش عالی با راهبرد «فرصت مطالعاتی» (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 1
8 ارزیابی میزان گرایش مدیران به مهارت های خودتنظیمی و خودبهسازی (مطالعه مدیران اجرایی دانشگاه کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
9 استخدام و ماندگاری نیروی انسانی در آموزش وپرورش مناطق کمترتوسعه یافته: پژوهشی قوم نگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 2
10 اعتباریابی پرسش نامه باورهای خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم به عنوان درس پژوهش محور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 3
11 بازنمایی هویت رشته مدیریت آموزشی در ایران با تاکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
12 بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش به پژوهش و رابطه آن با خودناتوان سازی وخوداثربخشی درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
13 بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی میزان خودبهسازی رهبری مدیران مدارس و ارتباط آن با عوامل انگیزشی و مهارت های خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی میزان همخوانی نتایج راهبردهای مختلف ارزشیابی تدریس استادان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 12
16 بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 7، شماره: 1
17 بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 9، شماره: 1
18 پدیدارنگاری تجارب اعضای هیئت علمی از فرایند ارتقاء مرتبه علمی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 1
19 تاثیر برنامه تدریس خصوصی تکمیلی و مشاوره تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزت نفس دانش آموزان پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 1
20 تجربه همکاری بین مدرسه ای: تدوین یک نظریه داده بنیاد به شیوه تحلیل موقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
21 تحلیل کیفی تجارب فرصت های مطالعاتی اعضاء هیات علمی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
22 خصوصی سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی:برساخت تجارب مدیران مدارس سطح متوسطه شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 48
23 درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 45
24 درک و تجربه اعضای هیات علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
25 درک و تجربه اعضای هیات علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
26 درک و شناخت گونه های سوء رفتار سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
27 رهبری آموزشی در فضای بیگانگی آکادمیک: کاوشی در انتظارات و انتقادات اساتید علوم انسانی دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
28 سبک رهبری خدمت گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 27
29 شناسایی و اعتبار یابی شاخص های برابری شغلی در بین معلمان آموزش وپرورش(مطالعه ی موردی : معلمان منطقه۲ شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 33
30 طراحی مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای: مطالعه موردی صنایع پوشاک استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
31 غیرحرفه ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
32 فرهنگ خواندن مدارس ابتدایی سنندج: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
33 کیفیت آمار ثبتی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
34 گرایش روز افزون به تدریس خصوصی تکمیلی: بررسی دیدگاه های دانش آموزان ، والدین و دبیران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 13
35 مسئولیت پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 2
36 مطالعه تغییر ناپذیری ساختارعاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما شرمن دردانش آموزان دبیرستانی دوزبانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 3
37 مطالعه کیفی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم «گرانباری نقش» (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 1
38 مطالعه کیفی فرایندهای جذب و ماندگاری نیروی انسانی در آموزش و پرورش مناطق کم برخوردار(مطالعه موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 1
39 مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفه ای شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 15، شماره: 43
40 نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استرس شغلی و راهکارهای کاهش آن در بین کارکنان: (مطالعه موردی شرکت گاز استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 The Principals’ Ethical Leadership and Teachers’ Job Engagement (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
3 بررسی مفهوم و سطح استقلال کاری درک شده معلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
4 بکار گیری استراتژی های ارزیابی تدریس در تصمیم گیری های مدیران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
5 تحلیلی بر مدیریت فرصت های برابر شغلی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
6 عدالت سازمانی: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
7 ماهیت برون سپاری و شاخص های موثر بر آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
8 معرفی فن شبکه فهرستگان برای ارزیابی نقشهای مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
9 واکاوی نشانگان رهبری تعلیم و تربیت - محور در مدارس ابتدایی: کاربردی از پدیدارشناسی توصیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر