دکتر مرتضی میرغلامی

دکتر مرتضی میرغلامی استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مرتضی میرغلامی

Dr. Morteza Mirgholami

استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احیاء رودخانه های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 36
2 ادراک تباین صوتی در تجربه حرکت در فضاهای بازار تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 100
3 ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 2
4 ارزیابی ترجیحات شهروندان نسبت به الگوهای ساخت فضاهای خرید شهری (نمونه موردی: ۱۵ فضای خرید منتخب شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
6 ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق پذیری عدالت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
7 ارزیابی عدالت فضایی در توسعه مجدد فضاهای شهری مورد پژوهی: طرح موضعی عتیق شهر تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
8 ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رشدیه تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
9 ایجاد قلمروی محیطی مطلوب در پارک های شهری تبریز برای زنان (پارک ائل گلی، ولیعصر و بانوان شمس) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
10 Cultural Planning Strategies for Urban Parks (Case Study: Fateh Garden, Karaj, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 3
11 The Impact of Land Tenure Security on Housing Investment at Informal Settlements (The Case of Eslamabad Neighborhood, Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
12 بازآفرینی پایدار و خلاق شهری با تاکید بر فعالیت های اقتصادی سازگار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 3
13 بازاندیشی مفهوم سلامت زیستی محله معاصر ایرانی-اسلامی در دوره پساکرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
14 بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
15 بررسی تبعات اجرای پروژه های مسیرگشایی در بافت شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1401، شماره: 23
16 بررسی تجارب موفق شهرهای پیادهمحور به منظور کاربست در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی تطبیقی فعالیت های اقتصادی در بازآفرینی خلاق مراکز محله در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 3
18 بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 16
19 تاثیر ویژگی های فضایی در مناظر صوتی سراهای بازار تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
20 تبیین ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
21 تبیین الگوی برنامه ریزی فرهنگی بوستان های شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
22 تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی های عینی و ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
23 تبیین کیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابیهای عینی و ذهنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 18
24 تبیین نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
25 تبیین نقش عوامل کالبدی در پایداری آکوستیکی بازار تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 2
26 تحلیل خوانش مخاطبان از گونه های مختلف مساجد معاصر تبریزاز دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
27 تحلیل گونه شناسانه عوامل موثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش( (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
28 تحلیل منظر پاتوق های شهری با روش گیندرز (مطالعه موردی: سبزراه پیاده خسروآباد سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
29 تحلیلی بر روش های فهم هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
30 تدوین الگوی بازآفرینی محلات شهری بر اساس درس آموخته های مداخلات بزرگ مقیاس (نمونه موردی: محله چوخورلار شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 9
31 چگونگی ارتقای زندگی روزمره با درنظرگرفتن سویه های دور و نزدیک معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 96
32 سنجش رضایتمندی زنان از پارک های بانوان (مطالعه موردی: پارک های بانوان تبریز ) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
33 فراتحلیل کمی و کیفی مقالات پژوهشی در حوزه شهر خلاق در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
34 مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 19
35 مقایسه تطبیقی مبانی و اصول توسعه پایدار شهری با اصول شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
36 مقایسه تطبیقی میادین شهرهای ایتالیا و ایران به عنوان تجسم فضایی- کالبدی ساختارهای سیاسی- اجتماعی- مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1401، شماره: 24
37 واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 1
38 واکاوی رویکردهای احیای فضاهای گمشده شهری (مطالعه موردی: فضای رودکنار مهران رود شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 2
39 واکاوی مولفه های موثر بر قلمروی مطلوب زنان در پارکهای شهری (مورد پژوهی: پارکهای ائل گلی، بانوان شمس و ولیعصر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن درطراحی محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
2 ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 ارتقای حس امنیت در فضای شهری، نمونه پژوهشی؛ خیابان منفرد مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی الگوهای پایدار روستای پلکانی زنوزق واقع در استان آذربایجان شرقی باکاربست مفهوم کیفیت بی نام کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
6 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری دریک دهه اخیربرهویت شهرمشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی تأثیر ساخت و سازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
8 ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک(نمونه موردی : محله رشدیه تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 ارزیابی محله منظریه تبریز بر اساس مدل محله پایدارشهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
10 ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر طراحی و شکل گیری بناهای یادمانی دوره معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
11 از چهارباغ تا ره باغ در مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
12 استخراج زبان الگوی شهر تبریز در دوره ایلخانیان الگو شناسی مکتب شهرسازی تبریز ایلخانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
13 افزایش کیفیت فضای شهری با مداخله در زمین های قهوه ای (پادگانهای نظامی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
14 انعکاس درون مایه ها و ویژگی های معماری ایرانی در آثار لویی کان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
15 Essays on the reading and understanding of the Iranian mosque architecture, according to the form and symbol (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
16 Evaluating the effects of globalization on Tehran’s Urban Form (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
17 بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
18 باززندهسازی بلوک پاساژ تبریز با بهرهگیری از مفهوم خیابانهای دوستدارپیاده در جهت افزایش روابط اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
19 بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری (نمونه موردی: چهارراه ولیعصر تهران (عج)) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
20 بررسی امنیت و آنومی در محلات شهری بر اساس مولفه های تحلیل امنیت با بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP) ( مورد پژوهی: محله پونک و محله عمری های قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 بررسی تاثیرگذاری علوم رفتاری در بازتولید فضاهای شهری انسان مدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 بررسی تأثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تأکید بر رویکرد معنا شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
23 بررسی تحول ت کالبدی اجتماعی بازار از قبل اسلام تا دوره معاصر در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
24 بررسی تضاد و شباهت در شناخت الگواره محله پساکرونا (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی توسعه پایدار شهری در مقیاس محله ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی روشهای مدیریت پسماند در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
27 بررسی سرمایه اجتماعی و راهکارهای نوآرانه ساکنین در جهت کاهش آسیب های ناشی از بیماری کوئید-۱۹ (نمونه موردی نواحی منفصل در شهر سنندج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
28 بررسی سیر دگردیسی کالبدی و چرخش فرهنگی در محله های تاریخی نمونه موردی : محله سنگلج در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
29 بررسی شاخص های شهر دوستدار زنان در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 بررسی شاخص های شهر دوستدار زنان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
31 بررسی عوامل زمینه گرایی در سایت تاریخی مقبره الشعرا تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
32 بررسی معیار های شهر دوستدار زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
33 بررسی معیارهای رویکرد زمینه گرایی درطراحی محورهای پیاده بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
34 بررسی و تبیین محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری با اولویت پیاده در بافت تاریخی شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
35 تاثیر ریخت شناسی فضاهای شهری بر روابط حاکم بر قلمروهای اجتماعی با توجه به عواقب ناشی از بیماری کوئید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
36 تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس تجربه زیسته و ویژگی های زنان بر پایداری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
37 تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس ویژگی ها و تجربه زیسته زنان بر پایداری شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
38 تأثیر رویکردهای پایداری بر هویت شهری در شهرهای عربی (نمونه موردی: شهر کربن صفر مصدر) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
39 تأثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
40 تبیین معیارهای موثر بر طراحی لبه رود شهری، با تمرکز بر رویکرد منظر فرهنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
41 تحلیل پوشش دهی کاربری دبستان در شهر تبریز با استفاده از مدل تحلیل شبکه (Urban Network Analysis) درنرم افزار GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
42 تحلیل پوشش دهی کاربری دبستان در شهر تبریز با استفاده از مدل تحلیل شبکه (Urban Network Analysis) درنرم افزار GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
43 تحلیل شرایط آسایش حرارتی خیابان امام تبریز (محدوده میدان قطب تا چهارراه آبرسان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
44 تحلیل منظر فضاهای شهری باتاکید بررنگ و ترجیحات ذهنی کاربران؛ نمونه موردی : ائل گلی تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
45 تحلیل و ارزیابی خانه سالمندان رابرت ونتوری بر اساس نظریه زبان الگوی کریستوفر الکساندر (دو رویکرد پسامدرن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
46 تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه محور پیاده منفرد مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
47 توسعه اجتماع محلی مبتنی بر ترویج رویکرد تسهیلگری: نگاهی به تفکرات نوین بازآفرینی محلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
48 جستاری بر حکمت نظری و عملی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
49 چگونگی حصول کمال در آرمانشهر مولانا (با نگاهی به مثنوی معنوی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
50 خلق فضاهای شهری عادلانه بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
51 خوانش نشانه شناسانه مساجد معاصر ایران با توجه به رابطه فرم و نماد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 دیالکتیک قرابت و غرابت در برنامه ریزی توسعه شهری در دوره پاندمی کوئید-۱۹ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
53 ساماندهی پیاده راه مقابل دانشگاه تبریز با رویکرد مکان خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
54 سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
55 شبکه فضاهای عمومی گامی به سوی شهرسازی انسجام بخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
56 شناسایی الگوهای طراحی به منظورآفرینش فرم پایدار شهری در توسعه های میان افزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
57 شهر سالم ؛ رویکردی نوین در بازاندیشی به ساختار شهر و زیست ساکنین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
58 شهر سالم؛ قیاس تطبیقی دیدگاه حکیم بوعلی سینا واندیشمندان معاصر غرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
59 ضرورت ایجاد سیستم پیادهمداری در راههای منتهی به حرم مطهررضوی موسوم به رهباغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
60 طراحی تعاملی معماری با استفاده از فناوری واقعیت مجازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
61 طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
62 طراحی منطقه گرا : نگرشی نو در ایجاد تعامل طراحی شهری با بستر فرهنگی اقلیمی سکونت گاه های زاگرس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 فضای شهری و زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
64 گونه شناسی مسکن روستایی بلوچستان با رویکرد اقلیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
65 مرور نظری مفهوم بازآفرینی شهری، ابعاد و مفاهیم مختلف مرتبط با آن؛با تمرکز بر تحلیل نمونه های موفق خارجی و داخلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
66 مروری بر بازسازی مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش بهره وری انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
67 مروری بر تاثیرات طرح منظر محله ای در ساختار کالبدی و اقتصاد ساکنین محله های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگلج تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
68 مروری بر مفاهیم واقعیت افزوده و کاربرد آن در طراحی شهری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
69 مطالعه تطبیقی عوامل و میزان رضایتمندی مردم از مساجد گذشته و معاصر ایران نمونه موردی مساجد دوره صفویه اصفهان و دوره معاصر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
70 مفاهیم نهفته در زیارت در انطباق با طرح ره باغ های منتهی به حرم امام رضا(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
71 مقایسه بازارتاریخی و بازارهای معاصر در شهرهای تاریخی ایران نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
72 مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی - عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظرپاسخگویی به نیازهای زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
73 مقایسه تطبیقی سطوح حس مکان در محلات سنتی و طراحی شده درمحلات بهداری و سیدجواد ارومیه با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
74 مقایسه تطبیقی شیوه باغ سازی دوران ساسانی و اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
75 مقایسه تطبیقی مولفه های کیفیت فضای شهری در پیاده راه تربیت شهر تبریز و خیام جنوبی شهر ارومیه با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
76 مکان یابی و پهنه بندی بیمارستان ها و بررسی پراکنش آن ها با استفاده از منطق بولین (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
77 نقش بازآفرینی پایدار میادین تاریخی در توسعه گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
78 نقش سرای محله در الگوهای نوین معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
79 واکاوی و تبیین اصول پدافند غیر عامل در معماری بناهای خاص مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب