دکتر غلام خداکرمیان

دکتر غلام خداکرمیان استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان

دکتر غلام خداکرمیان

Dr. Gholam Khodakarimian

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان آنتاگونیستی بیووارهای باکتری Pseudomonas fluorescens جدا شده از ریزوسفر سیب زمینی جهت کنترل Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 ارزیابی توان آنتاگونیستی بیووارهای باکتری Pseudomonas fluorescens جدا شده از ریزوسفر سیب زمینی جهت کنترل Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 بازدارندگی سودوموناس های فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 91
4 باکتری های همراه بذر چغندرقند: شناسایی و اثر آن ها بر جوانه زنی بذر (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 33، شماره: 1
5 باکتریهای اندوفیت گوجه فرنگی بیماری پژمردگی باکتریایی ناشی از Ralstonia solanacearum را سرکوب کرده و متابولیتهای دفاعی را فعال میکنند (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 24
6 بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
7 بررسی بازدارندگی باکتری های اندوفیت یونجه علیه باکتری بیمارگر Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی فعالیت آنتاگونیستی و افزایش رشد گیاهی در باکتری های اندوفیت گوجه فرنگی در مواجه با Verticillium dahliae در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 28
9 بررسی کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخی باکتری های آنتاگونیست در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
10 بررسی نقش باکتری های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 2
11 برهم کنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
12 بیماریزایی و تنوع ژنتیکی استرین های Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه در استان همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
13 بیماریزایی و تنوع ژنتیکی استرین های Clavibacter michiganensis subsp. Insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه در استان همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
14 بیوکنترل نماتد Meloidogyn javanica مولد غده ریشه زیتون در شرایط گلخانه با استفاده از سودوموناس های فلورسنت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
15 تاثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر القای مقاومت در نخود علیه عامل بیماری های پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
16 تعیین ویژگی های Pseudomonas syringae pv. porri عامل لکه برگی و سوختگی باکتریایی پیاز دراستان های فارس و کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
17 تنوع استرین های استرپتومایسس عامل بیماری اسکب سیب زمینی در استان همدان و توانایی آن ها در تولید تاکستومین (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 92
18 جداسازی و شناسایی سودوموناس های فلورسنت ریزوسفر خیار و ارزیابی توان آنتاگونیستی آن ها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 2
19 حرکت باکتری اشریشیا کولی در ستون های خاک تحت شرایط جریان و دمای متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
20 خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی ۱۶SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 2
21 ردیابی ژن بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از خاکهای کشاورزی، چراگاه و معدن پیرامون معادن استان همدان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 23
22 سازوکار Quorum sensing در باکتری‎ها و سیستم بازدارنده آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
23 سازوکارهای بیماریزایی گونه های جنس Streptomyces، عامل اسکب معمولی سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 2
24 شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین استرین های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مرکبات استان های هرمزگان وکرمان با استرین های برخی دیگر از گونه های Xanthomonas (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
25 شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین استرین های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مرکبات استان های هرمزگان وکرمان با استرین های برخی دیگر از گونه های Xanthomonas (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
26 شناسایی سودوموناس های فلورسنت رایزوسفر سیب زمینی و ارزیابی توان آنتاگونیستی آن ها در کنترلPectobacterium carotovorum در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
27 عوامل شایع بیماری شانکر باکتریای زردآلو از استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 40
28 فعالیت بازدارنده برخی از باکتری های اندوفیت برگSatureja khuzestanica در برابر باکتری های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 44
29 کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
30 کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی آوندی میخک با عامل Fusarium oxysporum f.sp. dianthi به وسیله استرین های باسیلوس و سودوموناس جدا شده از فراریشه میخک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
31 کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی آوندی میخک با عامل Fusarium oxysporum f.sp. dianthi به وسیله استرین های باسیلوس و سودوموناس جدا شده از فراریشه میخک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
32 کنترل بیولوژیکی عوامل مهم پوسیدگی ریشه باقلا توسط باکتری های آنتاگونیست فرا ریشه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
33 واکنش ارقام مختلف گندم و جو نسبت به عوامل بیماری باکتریائی نواری غلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
34 همسانه سازی و انتقال آنزیم T7RNA پلیمراز باکتریوفاژ T7 به توتون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کشت مریستم ریشه در حذف برخی از ویروس ها از سیر رقم همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام جو به بیماری باکتریانی نواری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیایبی کنترل بیولوژیکی استرین های Bacillus و Pseudomonas علیه Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی درشرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
4 بررسی برخی ویژگی های فنوتیپی استرین های استرپتومایسس عامل بیماری اسکب سیب زمینی، ترب و تربچه در شهر همدان و اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 بررسی بیوانفورماتیکی ژن های گره زا در باکتری های همزیست با لگوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
6 بررسی تاثیر باکتری Mesorhizobium گره زای ریشه نخود در بیوکنترل قارچ Fusarium oxysporum fsp. ciceri در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 بررسی تاثیر باکتری های مقاوم به شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات گیاهچه پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
8 پیامد کاربرد کود دامی و نمناکی نخستین خاک بر آب شویی باکتری ایشریشیا کولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
9 تاثیر کاربرد کیتوزان بر القاء مقاومت در نخود علیه عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 تنوع بیماری زایی و الگوی پروتئین استرین های Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی سیب زمینی در استان همدان. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 کنترل بیولوژیک نماتد عامل گال ریشه زیتون با استفاده از باکتریهای جنسPseudomonas (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
12 کنترل بیولوژیکی پژمردگی باکتریایی سیب زمینی با استفاده از برخی آنتا گونیست های موثر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
13 گروه بندی باکتریهای Streptomyces بیماری زای جداشده از غده های سیب زمینی آلوده به بیماری جرب معمولی در استان همدان بر اساس ویژگیهای فتوتیپی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
14 مقایسه پایداری به آنتی بیوتیک ها در باکتری های قابل کشت و کلیفرم های کودهای مرغی صنعتی و سنتی در همدان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 ویژگی های استرینهای Xanthomonas ، عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
16 ویژگیهای استرینهای Xanthomonas عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها