حسن زارعی محمود آباد

 حسن زارعی محمود آباد استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد

حسن زارعی محمود آباد

Hasan Zarei Mahmoodabad

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.