دکتر صدیقه اشتری

دکتر صدیقه اشتری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی

دکتر صدیقه اشتری

Dr. Sedighe Ashtari

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برخی آفت کش ها بر روی مینوز گوجه فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونه زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
2 اثر چهار ترکیب حشره کش روی مراحل نابالغ (Westwood)(Hymenoptera:Trichogrammatidae) Trichogramma evanescens پارازیتوئید تخم مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 1
3 ارزیابی مقاومت لاین های جدید لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی میزان خسارت تریپس پیاز (Thysanoptera: Thripidae)Thrips tabaci L. روی پنج رقم و یک لاین لوبیاچیتی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی میزان خسارت تریپس پیاز Thrips tabaci L. (Thysanoptera: Thripidae) روی شش رقم لوبیاقرمز در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 1
6 ارقام لوبیا چیتی متحمل به کنه تارتن دو لکه ای (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 2، شماره: 2
7 Evaluation of toxicity of some biocompatible insecticides on Trichogramma brassicae and T. evanescens under laboratory and semi-field conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی اثر پارازیتیسمی دو گونه زنبور تریکوگراما روی تخم های شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta) تحت تاثیر آفت کش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی اثرات کشندگی حشره کش اسپیروتترامات، روغن سیتووت و مخلوط آن ها علیه آفت سفید بالک (Bemisia tabaci) روی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی پایداری حشره کش های اسپینوسد، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تریکوگراما Trichogramma brassicae و T. evanescens (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
11 بررسی پراکنش و میزان خسارت غلاف خوار لوبیا Helicoverpa armigera در مزارع لوبیای استان مرکزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 2
12 بررسی کارایی پایری پروکسی فن و روغن سیتووت در کنترل سفید بالک پنبه (Hemiptera:Aleyrodidae) (Bemisia tabaci Gennadius) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
13 بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC۲۰۰) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
14 تاثیر استفاده از روش زراعی و شیمیایی در کنترل کرمطوقه بر در مزارع نخود دیم (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 2، شماره: 2
15 کارآیی حشره کش های اسپینوزاد، ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و کلرانترانیلی پرول روی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta و دو گونه از زنبورهای پارازیتوئید آن (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 2
16 کنترل سفید بالک جالیز با استفاده از آفت کش های رایج و روغن سیتووت (دریافت مقاله) مجله ترویجی سبزیجات گلخانه ای دوره: 2، شماره: 2
17 کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید (دریافت مقاله) مجله ترویجی سبزیجات گلخانه ای دوره: 1، شماره: 1
18 مروری براثرات جانبی آفت کش ها و چگونگی ارزیابی این اثرات روی زنبور تریکوگراما در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 2
19 معرفی و کارایی یک حشره کش جدید جهت کنترل شته های حبوبات در مزارع لوبیا (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی پایری پروکسی فن وروغن سیتووت در کنترل سفید بالک پنبه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 بررسی کارایی پایری پروکسی فن وروغن سیتووت در کنترل سفید بالک پنبه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار