دکتر علی همتی عفیف

دکتر علی همتی عفیف گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین ، ایران

دکتر علی همتی عفیف

Dr. Ali Hemmati Afif

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.