دکتر محمد نریمانی

دکتر محمد نریمانی استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد نریمانی

Dr. Mohammad Narimani - Ph D

استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام‌نور (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 3، شماره: 2
2 آسیب پذیری های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 2
3 اثر بخشی آموزش کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 5، شماره: 2
4 اثر بخشی آموزش ادراک دیداری بر بهبود توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 1
5 اثر بخشی آموزش پذیرش _ تعهد بر بهزیستی روانشناختی، هیجانی و رضایت زناشویی زوجین در معرض طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 52
6 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی و نگرانی زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
7 اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
8 اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 2
9 اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح سبک فرزند پروری به مادران بر نشانه های نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
10 اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
11 اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 1
12 اثر بخشی درمان هیپوونتلاسیون بر حساسیت اضطرابی و پردازشهیجان زنان مبتلا به اختلال پانیک. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
13 اثر بخشی روش های مصاحبه ی انگیزشی و آموزش تنظیم هیجان برکاهش قلدری سنتی و سایبری و فرسودگی تحصیلی کاربر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
14 اثر بخشی گشتالت درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی و نشخوارفکری زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 59
15 اثر بخشی مصاحبه ی انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان برکاهش رفتار قلدری و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 51
16 اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکر دهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 2
17 اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 3
18 اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و نگرانی آسیب شناختی دانشجویان دارای احساس غربت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 31
19 اثربخشی آموزش برنامه ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
20 اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بینفردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشتۀ پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
21 اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
22 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 6
23 اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی کودکان مبتلا به اختلال خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 2
24 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
25 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشکین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
26 اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی شناختی و یادگیری مشارکتی بر درماندگی آموخته شده و مهارت حل مساله دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
27 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری- حرکتی بر تکانش وری حرکتی و بازداری پاسخ کودکان با اختلال کم توجهی/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 4
28 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری- حرکتی بر مهارت های دیداری- حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 4
29 اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
30 اثربخشی آموزش ریاضی بر عزت نفس و خودکارآمدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی، نوشتن و بهنجار بر اساس مدل مک کارتی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 2
31 اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دان شآموزان ADHD دارای نشانههای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
32 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثبات قدم و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 3
33 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربه ای و پریشانی روان شناختی نوجوانان دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
34 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 1
35 اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
36 اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
37 اثربخشی آموزش همدلی و آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی– رفتاری بر سازگاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
38 اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه ی فعال و نارسایی شناختی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 4
39 اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر بهبود حافظه کاری و توجه کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 1
40 اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 2
41 اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه ای حافظه کاری بر بهبود کارکرد برنامه ریزی-سازماندهی کودکان مبتلا به اختلال خواندن (با کاربرد نرم افزار باشگاه حافظه) (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 4
42 اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاری اجتماعی عاطفی و بهداشتی زندانیان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 1
43 اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 61
44 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
45 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
46 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل بازداری و توجه انتخابی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 2
47 اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
48 اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک بر استرس والدگری و رابطه والد-کودک مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 13، شماره: 48
49 اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و مثبت نگر بر عملکرد اجتماعی-انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان کمال گرا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
50 اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 2
51 اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون بر علائم پانیک و نگرانی زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
52 اثربخشی دلبستگی درمانی به مادران بر نشانه های نافرمانی مقابله ای در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 56
53 اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
54 اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر میزان ولع مصرف و دشواری در خود نظم بخشی هیجانی مصرف کنندگان شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
55 اثربخشی روش آموزشی حل مسئله اجتماعی در ارتقاء تعامل مادر-کودک در مادران کودکان آهسته گام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 4
56 اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان قربانی قلدری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 4
57 اثربخشی روش های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روان شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
58 اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 50
59 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان در مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
60 اثربخشی نوروفیدبک آلفا / تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 1
61 ارتباط باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و همجوشی شناختی با سلامت اجتماعی در بین سالمندان اردبیل، سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 1
62 ارتباط سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 2
63 ارزیابی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به PTSD و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
64 الگوی رفتار کلاسی و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 3
65 Cognitive profile of patients with drug-resistant epilepsy based on clinical variability (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 1
66 Comparison of the Effectiveness of Resilience Training and Emotion Regulation on Psychological Well-being and Self-efficacy of Firefighters (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 4
67 Developing a Model for Explaining the Role of Effective Factors in Reducing Family Conflicts and each Factor's Contribution to Psychological and Social Harms Prevention (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
68 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Symptoms and Increasing Quality of Life in Patients with Obsessive-compulsive Disorder in Interacting with OCD Family History (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 1
69 Effectiveness of visual perception training in the improvement of the working memory of students with attention deficit / hyperactivity disorder. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 2
70 Investigating the effect of tool dimension and rotational speed on microstructure of Al-B۴C surface composite layer produced by friction stir processing (FSP) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 3، شماره: 2
71 Prediction of Marital Intimacy based on the Quality of Thematic Relationships and Expression of Positive Emotion in Women (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
72 Relationship between Meaning of Life, Self- Compassion and sense of coherence with perceived stress in cancer patients (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 1، شماره: 3
73 The Effect of Self-Acceptance Group Therapy on Students with Social Anxiety (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 10، شماره: 1
74 The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Sleep Quality and Pain Management in Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 4
75 The effectiveness of group trauma management therapy on the reduction of traumatic bereavement symptoms inbereaved female senior high school students (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 2
76 The Effects of Mindfulness Training on Psychological Flexibility and Self-Regulation Behavior in Overweight Adolescents (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 10
77 The Role of Cognitive Belief, Fusion and Distortion in Predicting the General Health of Couples (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 6، شماره: 3
78 بحث و بررسی «هوش هیجانی» با تکیه بر منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 29
79 بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
80 بررسی اثربخشی آموزش پردازش مجدد هولوگرافیک بر سلامت عمومی و نظم-جویی شناختی هیجانی زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال ۹۵-۱۳۹۴: یک کارآزمایی آموزشی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 3
81 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
82 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
83 بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 2
84 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
85 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در امواج مغزی، کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 3
86 بررسی اثربخشی هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش-آموزان تیز هوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 1
87 بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 2
88 بررسی ارتباط بین روش های مقابله ای و بهداشت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 10، شماره: 38
89 بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوری با فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 1
90 بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 1
91 بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 2
92 بررسی ارتباط سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران با واسطه نوسانات قیمت سهام Studying the cognitive bias in investors' behavior for stock price fluctuations (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 56
93 بررسی تاثیر بازی های حرکتی مبتنی در نظریه مونته سوری بر نیروی عکس العمل زمین در کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 2
94 بررسی تاثیر تعارض زناشویی بر نگرانی های دوران بارداری: نقش میانجی بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 2
95 بررسی تاثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ADHD (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 2
96 بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیک با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و روابط بین فردی در افراد بزرگسال مبتلاء به اختلال بیش فعالی و نقص توجه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
97 بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 1
98 بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
99 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 14
100 بررسی رابطه خودشفقتی و کیفیت زندگی در بین همسران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 20
101 بررسی رابطه هویت(بزرگسالی در حال ظهور) با خودشناسی انسجامی و رفتار کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 38
102 بررسی رابطه هیجان خواهی و همجوشی شناختی با سلامت جنسی در مردان متاهل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
103 بررسی شیوع و ارتباط متغیرهای فردی با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در زندانیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
104 بررسی طرح واره های غالب و اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر درمان اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
105 بررسی فشارزاهای روانی– اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 3
106 بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
107 بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 7، شماره: 28
108 بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در بین دانش آموزان متوسطه شهر سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
109 بررسی نقش بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 23
110 بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 20، شماره: 63
111 بررسی نقش صمیمیت اجتماعی و شادکامیدر پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 16، شماره: 2
112 بررسی نقش هوش معنوی و سرسختی روان شناختی در سازگاری اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 32
113 پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت است (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
114 پذیرش همسالان و دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
115 پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس ذهن آگاهی و باورهای غیرمنطقی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 3
116 پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس سواد سلامت و دلسوزی به خود با میانجی گری کانون کنترل سلامت در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
117 پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
118 پیش بینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 8، شماره: 1
119 تاثیر آموزش نظریه ی ذهن در ارتقاء نظریه ی ذهن و بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
120 تاثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی (پس از سانحه) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 4
121 تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر اجتناب تجربه ای و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 4
122 تبیین فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس خود دلسوزی و حس انسجام (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 1
123 تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه پیش کنکوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
124 رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
125 رابطه باور فراشناختی و همجوشی شناختی با کیفیت زندگی در بین همسران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 21
126 رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 1
127 رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 45
128 رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رفتارهای خودمراقبتی و پیامد درمان در بیماران دیابتی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 2، شماره: 3
129 رابطه تیپ های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با میانجی گری خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 60
130 رابطه کمال گرایی و رفتار تیپ A با بهزیستی روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
131 رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دان شآموزان ممتاز و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 36
132 رابطه هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی و جهت گیری مذهبی با سازگاری شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 17، شماره: 1
133 رابطه ی تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
134 سلامت جنسی در بین زنان متاهل و نقش باور فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی آن (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 2
135 شیوع اختلال وسواس فکری- عملی در بین معلمان و میزان هم ابتلایی آن با سایر علایم روان پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 2
136 شیوع افسردگی در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص: نقش ارتباط کودک-والد و کودک-معلم (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 3
137 شیوع داغدیدگی آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
138 طراحی بسته آموزشی خانواده محور و تعیین اثربخشی آن بر بهزیستی روان شناختی خانواده های دارای بیمار روانی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 52
139 عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه های برتر کنکور : نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
140 فراتحلیل عوامل و موانع مرتبط با افزایش خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 3
141 مدل معادلات ساختاری نقش باورهای غیرمنطقی در پیش بینی تجربه قلدری سایبری دانش آموزان با میانجیگری: دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 1
142 مدل یابی علی بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک بر اساس حساسیت به پاداش با نقش میانجی آشفتگی خواب و بینش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
143 مدل یابی علی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس تنظیم هیجان و دلسوزی به خود با نقش میانجی سلامت معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 25، شماره: 82
144 مدل یابی علی نشانه های اختلال سلوک بر اساس بدرفتاری دوره کودکی و طرد همسال با نقش میانجی نشخوار خشم: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 4
145 مدل یابی عود مصرف مواد بر اساس تصمیم گیری پرخطر، سوء گیری توجه و حساسیت به پاداش: با نقش میانجی ولع مصرف: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 7
146 مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با کارکردهای اجرایی در کودکان نارساخوان در مطالعات ایرانی (۱۳۹۷-۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
147 مقایسه نارسایی های شناختی، پردازش هیجانی و توجه انتخابی در دانش-آموزان با و بدون نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 4
148 مقایسه آشفتگی روانشناختی، جهت گیری زندگی، دشواری تنظیم هیجان و طرح واره های هیجانی، در مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 4
149 مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانش آموزان نابینا و بینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
150 مقایسه اثر بخشی آموزش آنلاین تنظیم هیجان و تاب آوری بر کنترل خشم دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 4
151 مقایسه اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
152 مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و کاهش علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
153 مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد و آموزش خود دلسوزی شناختی بر سازگاری زناشویی و عزت نفس جنسی زوجین در معرض طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 64
154 مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری و تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و حساسیت اضطرابی کارکنان آتشنشانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 4
155 مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
156 مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 4
157 مقایسه اثربخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی و علائم اختلال دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
158 مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و بدنی بر علائم اختلال بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی با مدل های آمیخته (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 6
159 مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
160 مقایسه اثربخشی توان بخشی شناختی- رایانه ای و تمرین های عملی عصب روان شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
161 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و راهبردهای یادگیری چند حسی بر عملکرد خواندن دانش آموزان دو زبانه دارای اختلال نارسا خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
162 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش تنظیم هیجان بر تحریک پذیری، افسردگی، اضطراب، استرس و تنظیم هیجانی نوجوانان دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخرب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 2
163 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 3
164 مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
165 مقایسه اثربخشی درمان ویبرواکوستیک و لگودرمانی بر پرخاشگری در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 42
166 مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی تاب آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 22
167 مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 1
168 مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 2
169 مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
170 مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
171 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارت های زندگی در افزایش رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 2
172 مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش تنظیم شناختی هیجان بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پرخاشگر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
173 مقایسه اثربخشی مداخله با روش تحلیل رفتار کاربردی و نوروفیدبک بر ارتقای مهارت های شناختی، اجتماعی و فعالیت های روزمره زندگی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 3
174 مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و آموزش یکپارچه شایستگی های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
175 مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک های تنظیم هیجان بر احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 43
176 مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک های تنظیم هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 1
177 مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله ای در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
178 مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه ای در دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 7، شماره: 1
179 مقایسه استحکام روانی و تحمل ابهام در مادران فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 2
180 مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید، آشفته و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 6
181 مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 3
182 مقایسه پردازش خودکار و کنترل شده اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تاثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 1
183 مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
184 مقایسه تاثیر هوش شخصی و هوش بدنی بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 3
185 مقایسه خودپایی و سلامت عمومی در ورزشکاران گروهی و انفرادی و افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 6، شماره: 3
186 مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
187 مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
188 مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل ورزی میان دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 20
189 مقایسه عملکرد استروپ در دان شآموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
190 مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
191 مقایسه مشارکت گروهی و حساسیت به طرد در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 1
192 مقایسه مولفه های انعطاف ناپذیری روان شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 2
193 مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی- جبری و پارانوئید و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
194 مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
195 مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 4
196 مقایسه ی اثر بخشی راهبردهای آگاهی واج شناختی و چند حسی فرنالد بر پیشرفت مهارت های خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 3
197 مقایسه ی اثر بخشی روش های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
198 مقایسه ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمال کار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
199 مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 3
200 مقایسه ی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر نشاط ذهنی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
201 مقایسه ی ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 1
202 مقایسه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود‬تنظیمی در دانش‬آموزان پسر نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 4
203 مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 3
204 مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
205 مقایسه ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
206 مقایسه ی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در دانش آموزان با و بدون نارسانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 4
207 مقایسه ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 1
208 مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 2
209 مقایسه ی سرمایه روان شناختی و سبک های عاطفی در بین دانش آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 1
210 مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
211 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
212 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در مادران دختران ناشنوا و شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 1
213 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
214 مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزتنفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانییادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 2
215 مقایسه ی یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 3
216 نقش اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی و نارسایی های شناختی در پیش بینی اضطراب حالت-صفت پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 5، شماره: 1
217 نقش احساس تنهایی و انسجام خانوادگی در گرایش نوجوانان به استفاده آسیب زا از تلفن همراه (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 86
218 نقش امید (با نگرش به منابع اسلامی)، معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 16
219 نقش باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن آگاهی در پیش بینی قلدری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
220 نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش بینی نارسایی های شناختی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 5، شماره: 3
221 نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 2
222 نقش بهزیستی معنوی و تیپ های شبانه روزی در تبیین سلامت جنسی زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 2
223 نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختردر مدارس متوسطه دوم شهراردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
224 نقش تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی علائم روان شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اورمیه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 4
225 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
226 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
227 نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش بینی سازگاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 4، شماره: 2
228 نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فرا شناختی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 33
229 نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 3
230 نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه ی کاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 12، شماره: 2
231 نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 3
232 نقش خودکارآمدی ترک، ولع مصرف و سوگیری توجه در پیش بینی عود افراد مبتلا به سوء مصرف متامفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 4
233 نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 1
234 نقش راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی معنوی در پیش بینی رفتار جنسی اجباری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 3
235 نقش رگه های سرشت و منش، نیازهای بنیادی روان شناختی و انعطاف پذیری روان شناختی در سرسختی روان شناختی مادران کودکان اتیسم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
236 نقش سبک های تفکر، سبک های اسناد، خوش بینی و بدبینی در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 2
237 نقش سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 4
238 نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
239 نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
240 نقش سیستم های مغزی رفتاری و سرشت و منش در پیش بینی سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
241 نقش عوامل روان شناختی در پیش بینی اختلال پرخوری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 3
242 نقش مولفه های اجتناب شناختی و باور فرا شناختی در پیش بینی طلاق عاطفی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
243 نقش میانجی بی اشتیاقی اخلاقی در روابط بدرفتاری دوره کودکی و طرد همسال با نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
244 نقش میانجی نشخوار خشم در روابط سرشت های عاطفی با نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
245 نقش ناگویی هیجانی و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 1
246 نقش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 3
247 نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب آوری و کیفیت زندگی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 2
248 نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 2
249 نقش هیجانات خودآگاه و تعلل ورزی در پیش بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 1
250 هم سنجی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطه اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمودن مدل رابطه بین فرزندپروری ذهن آگاهانه و مشکلات رفتاری با میانجی گری استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 آشتفگی زناشویی: نقش پیش بین خودشیفتگی زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
3 آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری خانواده در خانواده های دارای بیمار روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی و پیشگیری از عود افراد وابسته به کراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
5 اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش کودکان کار و خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
6 اثر بخشی نقاشی درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
7 اثر بخشی نقاشی درمانی بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
8 اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر اختلالات خواب پرستاران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر پرخاشگری پرستاران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
11 اثربخشی آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
12 اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر بهبود مهارتهای زندگی دانش آموزان تک سرپرست (مورد مطالعه: دانش آموز ان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
13 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر طرحواره های اسلامی معنوی بر سرسختی سلامت و تنظیم هیجانی درسالمندان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
14 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری ـ حرکتی بر رفتار کلاسی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
15 اثربخشی آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه بر پیشگیری از اعتیاد دانشجویان دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان
16 اثربخشی آموزش مهارت تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
17 اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری بر افزایش احساس کنترل و بهبود مهارت های فرزند پروری در مادران دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
18 اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش شدت افسردگی و ناراحتی ذهنی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
19 اثربخشی بازی درمانی گروهی در ارتقاء مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به صرع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
20 اثربخشی برنامه آموزشی بخشایشگری بر ارتقا و پیش بینی بهزیستی روانی زنان نابارور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
21 اثربخشی برنامه آموزشی شفقت به خود توجه آگاهانه((MSC بر عدم پذیرش هیجان های منفی و دشواری در انجام رفتار هدفمند مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریا((PKU (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
22 اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر بهبود توجه انتخابی بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
23 اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر بهبود حافظه بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
24 اثربخشی خانواده درمانی ساختی بر بهبود حل مسئله اجتماعی زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
25 اثربخشی خانوادهدرمانی ساختی بر ارتقای کیفیت زندگی زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
26 اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود حس خودارزشمندی دردانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
27 اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علایم پس آسیبی و افکارخودکشی در دانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
28 اثربخشی درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر سطح سازگاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
29 اثربخشی درمان شناختی رفتاری و اموزش ارتباط زناشویی بر بهبود افکار وعملکرد جنسی زنان دارای کژکاریه ای جنسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
30 اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
31 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت آنلاین بر کاهش پریشانی روانشناختی و علائم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از شیوع کرونا ویروس در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
32 اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
33 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر آشفتگی های روانشناختی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
34 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر پرخاشگری در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
35 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر علایم افسردگی در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
36 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر بی حسی هیجانی و ساده انگاری هیجانی در مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
37 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری رفتارهای هدفمند و کنترل تکانه مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
38 اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر حواس پرتی و جانشینی فکر دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
39 ادراک دانش آموزان دبستانی از بستری شدن در بیمارستان: تحقیق کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
40 ارائه مدلی جهت تبیین نقش عوامل موثر در کاهش تعارضات خانوادگی و سهم هر کدام از این عوامل در پیش گیری از آسیبهای روانی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
41 ارتباط ادراک تعامل اجتماعی، پایبندی دینی و پذیرش اجتماعی با طلاق عاطفی زوجین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
42 ارتباط استرس والدگری و اقتدار والدین با اختلالات اضطرابی و رفتاری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
43 ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری روانی- اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
44 ارتباط بین رضایت زناشویی با هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
45 ارتباط تیپ شخصیتی A ، B ، C ، D با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی مادران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 ارتباط سبک های دلبستگی با نشانه های اختلال پانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
47 ارتباط شدت هیپومانیا با رفتار های پرخطر درهنگام رانندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
48 ارتباط کیفیت روابط موضوعی با تعارضات جنسی و تعارضات عاطفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
49 ارتباط ناگویی خلقی مادر، دلزدگی زناشویی وکارکرد خانواده با کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
50 ارزیابی تاثیر فضای سبز در طراحی شهری بر آرامش افراد جامعه با کاربرد امواج آلفا مغزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
51 اندازه گیری و مقایسه ریتم حرکتی نسبت میزان چرخش ناحیه کمری به پلویس در افراد سالم و بیمار (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
52 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفندان نژاد تالشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 بررسی آسیب شناسی اعتیاد بر روی نوجوانان و ارایه راه کارهای پیشگیرانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
54 بررسی آسیب های اجتماعی پیش رو در مدارس آینده از دیدگاه کادر آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
55 بررسی آموزش مجازی دانش آموزان توسط نرم افزارشاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
56 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
57 بررسی اثربخشی آموزش تابآوری بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
58 بررسی اثربخشی آموزش رایانه ای مهارتهای دیداری- حرکتی بر کار گروه ی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
59 بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR ) در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
60 بررسی ارتباط امید و معنای زندگی با تمایل به ازدواج جوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
61 بررسی ارتباط بین دو زبانگی و خلاقیت با نقش واسطه ای کنترل شناختی در کودکان هفت الی دوازده ساله شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
62 بررسی ارتباط تاب آوری و خودکارآمدی با آشفتگی روان شناختی در دانشجویان خانم متاهل دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
63 بررسی ارتباط جهت گیری کارآفرینی با عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
64 بررسی ارتباط سبک فرزند پروری با خودکارآمدی عمومی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
65 بررسی ارتباط سبک های فرزند پروری با رفتارهای تکانشی در نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
66 بررسی ارتباط سلامت روان با رضایت شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه دیلمان (استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
67 بررسی ارتباط طرحواره های گوش به زنگی و محدودیت های مختل با کیفیت روابط زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
68 بررسی ارتباط کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
69 بررسی تاثیر آشفتگی روانشناختی در دانش آموزان دختر پشت کنکوری شهر رشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
70 بررسی تاثیر بهبود کیفیت زندگی بر رابطه بین فردی در افراد ترک کننده مواد مخدر (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
71 بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر پرخوری عصبی و استرس در زنان چاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
72 بررسی تاثیر کودک آزاری با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
73 بررسی تناسب نیمکت های موجود در محیط های آموزشی با ویژگی های آنتروپومتریکی دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
74 بررسی جایگاه فناوریهای نوین آموزشی در مدارس آینده از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
75 بررسی حافظه سرگذشتی در دانشجویان افسرده: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
76 بررسی درمانهای روان شناختی اختلال پرخوری: مقاله مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
77 بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
78 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با بهزیستی روان شناختی و بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
79 بررسی رابطه باورهای دینی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
80 بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی با نوع جرم در بین زنان زندانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
81 بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی با ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
82 بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
83 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان بندر انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
84 بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینی با نوآوری و خودشکوفایی در مدیران واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
85 بررسی رابطه خود گویی درونی مثبت با میزان سلامت عمومی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
86 بررسی رابطه دلبستگی نوجوانان با اضطراب دوران کودکی(مطالعه موردی: پسران گروه سنی بین ۱۲ تا ۱۴سال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
87 بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با تاب آوری در بین دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
88 بررسی رابطه سرشت و منش با نشانه های سلوک در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
89 بررسی رابطه سلامت اجتماعی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
90 بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری با نشانه های سلوک در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
91 بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
92 بررسی رابطه فشار روانی و تیپ شخصیتی D با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
93 بررسی رابطه کارکرد خانواده با اضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
94 بررسی رابطه کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی و روانی (مطالعه موردی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
95 بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با رفتارهای پر خطر در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
96 بررسی رابطه هوش معنوی با تاب آوری و همدلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
97 بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب امتحانی در بین دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
98 بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی با رضایت زناشویی و بهزیستی معنوی زوجین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
99 بررسی رابطه ی شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری کودکان(مطالعه موردی: دانش آموزان دبستانی شهرستان بندرانزلی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
100 بررسی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان : مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
101 بررسی مرور سیستماتیک وقایع استرس زا و اعتیاد به مواد مخدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
102 بررسی مقایسه ای خصایص شخصیتی دربیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افرادسالم توسط پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون - III (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
103 بررسی مقایسه ای میزان شادکامی و سلامت روانی در دانشجویان معتکف و عادی دربین دانشگاه پیام نور مرکز آمل (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
104 بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین دارای کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری بیرونی شده و گروه بهنجار در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
105 بررسی مولفه های احساس بیگانگی از خود در دانش آموزان وابسته و غیر وابسته به اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
106 بررسی میزان اثربخشی روش درمانی هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
107 بررسی نقش ادراک خودکارآمدی و خودنظارتی در پیش بینی آسیب اجتماعی دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
108 بررسی نقش اعتیاد اینترنتی در پیشبینی میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
109 بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش بینی افکارخودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
110 بررسی نقش بحران هویت در پیش بینی آسیب اجتماعی در دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
111 بررسی نقش تاب آوری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
112 بررسی نقش تاب آوری در پیش بینی اضطراب کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
113 بررسی نقش تفکر خلاق و حل مساله در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
114 بررسی نقش تنظیم رفتاری مثبت هیجان و خودکارآمدی اجتماعی در پیشبینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
115 بررسی نقش راهبرد مقابله ای حل مسئله مادران در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
116 بررسی نقش مولفه های وابستگی به موبایل در پیش بینی راهبرد مساله مدار و راهبرد هیجان مدار در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
117 بررسی نقش همدلانه والدین در یادگیری خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه اول ابتدایی در قرنطینه ی کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
118 بررسی و شناخت روشهای موثر بر درمان اضطراب نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
119 برنامه ریزی درسی در مدرسه آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
120 برنامه ریزی درسی و نقش آن بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
121 پیش بینی آشفتگی زناشویی براساس حساسیت به طرد زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
122 پیش بینی استرس تحصیلی، رضایت از مدرسه و مشکلات یادگیری بر اساس آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
123 پیش بینی اضطراب ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اساس ویژگی های شخصیتی، پریشانی روانشناختی و سبک های دلبستگی در نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
124 پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی و باورهای غیرمنطقی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
125 پیش بینی پیوند به مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان براساس تئوری ذهن معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
126 پیش بینی رفتارهای خود جرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
127 پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس کیفیت روابط موضوعی و ابراز گری هیجان مثبت در زنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
128 پیش بینی عوامل موثر در رشد پس از آسیب در بیماران با سرطان سینه:معنویت، حمایت اجتماعی و عاطفه مثبت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
129 پیش بینی فرسودگی شغلی آموزگاران بر اساس اشتیاق شغلی آنان (مطالعه موردی: آموزگاران دوره اول مقطع ابتدایی شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
130 پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس علائم و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
131 پیشبینی تعهد به مدرسه دانش آموزان براساس مهارتهای ارتباطی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
132 تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی آتش نشانان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
133 تاثیر آموزش خود آگاهی بر هدفمند کردن زندگی خانواده های دارای بیمار روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
134 تاثیر آموزش کنترل تکانه برکاهش نشانه های ADHD دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
135 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهزیستی خانواده های دارای بیمار روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
136 تاثیر آموزش مهارت همدلی بر روابط مثبت با دیگران در خانواده های دارای بیمار روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
137 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر روند امواج مغزی و تغییرات شاخص توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی- مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
138 تاثیر آموزش هوش معنوی برسازگاری،مسیولیت پذیری وقوانین انضباطی مدرسه در دانش آموزان16-14 ساله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
139 تاثیر قصه درمانی در کاهش اضطراب و گوشه گیری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
140 تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر ارتباط بین فردی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
141 تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
142 تاثیرات رفتار اضافه اتیستیک بر کودک، والدین و تعامل آنها: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
143 تاملی روانشناختی درمفهوم تاب آوری وعوامل موثربرآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
144 تبیین متغییرهای مرتبط با راه های کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
145 تدوین و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه اعتیاد به چت و هک در نوجوانان دختر و پسر استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
146 تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
147 تعیین نقش توانایی حل مسئله اجتماعی در پیش بینی گرایش رفتاری معتادان به مصرف مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
148 تعیین نقش سازگاری اجتماعی/ تحصیلی در پیش بینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
149 تعیین نقش سبک های دلبستگی و بازداری هیجانی در پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین جوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
150 تعیین نقش سبکهای والدینی در پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
151 درمان ذهن آگاهی در اختلال بیش فعالی-نقص توجه در کودکان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
152 رابطه احساس تعلق به مدرسه، اشتیاق تحصیلی و هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
153 رابطه اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری و باورهای هوشی با امید تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
154 رابطه اعتیاد به اینترنت واضطراب و افسردگی و استرس در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
155 رابطه بین خودگویی و خطاهای شناختی با اضطراب نوجوانان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
156 رابطه بین سبک اقتدار والدین و عادات مطالعه در پیش بینی اشتیاق به مدرسه دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
157 رابطه بین سبکهای تصمیم گیری و توانایی حل تعارض مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
158 رابطه بین سوء آزار هیجانی و غفلت هیجانی در کودکی با تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
159 رابطه پویایی های ارتباطی و تأئید خود با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
160 رابطه پویایی های ارتباطی و خود تأئیدی با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
161 رابطه سبک فرزند پروری مقتدرانه با تئوری ذهن و هوش هیجانی در دانش آموزان اول متوسطه دوره دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
162 رابطه سبک فرزندپروری سهل گیرانه با تئوری ذهن و هوش هیجانی در دانش آموزان اول متوسطه دوره دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
163 رابطه سبک های فرزند پروری با تئوری ذهن و هوش هیجانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
164 رابطه سرشت ومنش با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
165 رابطه سیستم های مغزی رفتاری با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
166 رابطه سیستم های مغزی/رفتاری با آشفتگی های روانشناختی (افسردگی، اضطراب واسترس نوجوانان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
167 رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
168 رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و اختلالات خواب نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
169 رابطه عزت نفس و میزان استفاده از اینستاگرام در دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
170 رابطه کنترل عمل با فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
171 رابطه نشخوار فکری و اختلالات خواب نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
172 رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با نوع اختلال رفتاری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
173 رابطه همجوشی شناختی و رفتار جنسی اجباری در مردان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
174 سلامت روانی ، اعتقادات دینی و سازگاری زناشویی (مطالعه موردی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
175 سلامت عمومی و شاخص روان تنی به عنوان عامل پیش بینی کننده انتخاب درمانهای دارویی MMT و درمانهای غیردارویی عضویت درگروه های خودیاردرپرهیز سوء مصرف کنندگان مواد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
176 مدل یابی ساختاری رضایت زناشوئی توسط همدلی و مسئولیت پذیری با میانجی گری تحمل ناکامی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
177 مرور سوابق پژوهشی مرتبط با اثربخشی آموزش مستقیم در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
178 مرور نظام مند عوامل خطر ساز و پیش بینی کننده افکار خودکشی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
179 مرور نظام مند مداخلات روانشناختی مرتبط با سبک زندگی در نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
180 مروری بر خواص مکانیکی و جوش پذیری فولاد استحکام بالای ترمومکانیکال Alform (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
181 مروری بر مداخلات بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد – کودک (فیلیال تراپی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
182 مروری بر مطالعات نقش اجتناب شناختی در ابتلا به اختلال وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
183 مروری نظامند بر مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
184 مروی سیستماتیک بر روند مداخلات صورت گرفته در افراد دارای اضافه وزن و چاق در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
185 مطالعه ای در ارتباط با مهارتهای فرزند پروری در مادران با توجه به نقش درد مزمن و منبع کنترل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
186 مطالعه تاثیر فضای مجازی بر الگوهای رفتارهای اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
187 مطالعه مروری بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در اختلال وسواسی– جبری کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
188 معرفی خود دلسوزی و ارتباطان با سلامت روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
189 معرفی روش ذهن آگاهی و کاربرد آن در درمان اختلالات روانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
190 مفهوم و فرآیند شناخت اجتماعی در بیماری اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی
191 مقایسه ابعاد خودکارآمدی دردانش آموزان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی و عادی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
192 مقایسه اثر بخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل بر کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن (اسکیزوفرنی و دوقطبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
193 مقایسه اثربخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل بر کنترل علایم و بهبود عملکرد کلی بیماران روانی مزمن (اسکیزوفرنی و دوقطبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
194 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری (CBT) و درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
195 مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش رفتارهای خودتخریبی و مشکلات بین فردی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با و بدون اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
196 مقایسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب بر حسب تحصیلات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
197 مقایسه اختلالات روانی و روش های مقابله ای در نوجوانان مبتلا به صرع و نوجوانان عادی در شهر اهواز در سال 1391 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
198 مقایسه اضطراب و افسردگی در مردان و زنان نابارور (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
199 مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان با و بدون خودآسیبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
200 مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده و پردازش هیجانی در نوجوانان چاق و با وزن عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
201 مقایسه انعطاف پذیری، انسجام و ارتقاء خود در زنان با و بدون تعارض زناشویی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
202 مقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
203 مقایسه بهزیستی روان شناختی و تاب آوری دانشجویان مشغول به تحصیل در ایران و ترکیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
204 مقایسه بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کمتوان ذهنی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
205 مقایسه بهزیستی هیجانی و روانشناختی در مادران با و بدون کودکان ابتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
206 مقایسه بیش فعالی و وندالیسم کودکان استفاده کننده ازscreen time در اتاقشان با کودکان استفاده کننده در بیرون از اتاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
207 مقایسه بیش کلی گویی حافظه شرح حال در نوجوانان افسرده و سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
208 مقایسه تاب آوری ، رضایت از زندگی و جهت گیری مذهبی معلمان مدارس عادی و استثنایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
209 مقایسه تاثیر داروی ریتالین و ریسپریدون درکنترل توجه، تمرکز و تکانشگری کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
210 مقایسه تصویر از خود در دو گروه افراد چاق و لاغر (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
211 مقایسه تکانشگری در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
212 مقایسه تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان با و بدون ابتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
213 مقایسه تنظیم هیجانی، ادراک خود و احساس تنهایی در دانش آموزان بیش فعال وعادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
214 مقایسه جرات ورزی و خود نظم بخشی در زنان شاغل و غیرشاغل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
215 مقایسه جهت گیری زندگی در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
216 مقایسه حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در کودکان نابینا و بینای استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
217 مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
218 مقایسه حمایت اجتماعی در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
219 مقایسه حمایت اجتماعی و تاب آوری مادران دارای کودکان مبتلا و غیر مبتلا به کم توان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
220 مقایسه ذهن آگاهی در افراد مواجهه شده با رویدادهای آسیب زای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
221 مقایسه زورگویی در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
222 مقایسه سبک های دلبستگی در دانش آموزان با و بدون ابتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
223 مقایسه سبک های دلبستگی و آسیب پذیری روانی و استرس ادراک شده در زنان شاغل و خانه دار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
224 مقایسه سرسختی روانشناختی زنانه مطلقه ازدواج نکرده با زنان مطلقه ازدواج کرده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
225 مقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
226 مقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
227 مقایسه شادکامی در فرزندان اناث شاهد و ایثارگر استان اردبیل با و بدون تجربه طلاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
228 مقایسه شیوه های فرزند پروری در زنان سرپرست خانواده با زنان غیر سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
229 مقایسه عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان ورزشکار حرفه ای ، غیرحرفه ای وغیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
230 مقایسه عزت نفس و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
231 مقایسه عزت نفس و شادکامی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
232 مقایسه عملکرد دانش آموزان دارای اختلال خواندن ،اختلال نوشتن ، اختلال ریاضی و عادی در آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
233 مقایسه فرسودگی شغلی بین پرسنل آتشنشانی و سایر کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
234 مقایسه کارکرد خانواده مبدا و ویژگی های شخصیتی نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
235 مقایسه کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
236 مقایسه کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های PTSD و افراد بهنجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
237 مقایسه کیفیت زندگی و تاب آوری دانشجویان مشغول به تحصیل در ایران و ترکیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
238 مقایسه میزان اثربخشی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد( EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
239 مقایسه میزان اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم وپردازش مجدد (EMDR ) و هیپنوتراپی در درمان افراد دارای اختلالات اعتیادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
240 مقایسه ناگویی خلقی و ویژگی های شخصیتی در افراد معتاد و غیر معتاد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
241 مقایسه هوش هیجانی و رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیرشاغل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
242 مقایسه هوشبهر کل در دانش آموزان دارای اختلال خواندن ،اختلال نوشتن و عادی در نسخه پنجم مقیاس هوشی وکسلر کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
243 مقایسه هیجان خواهی بین پرستاران و پرسنل آتش نشانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
244 مقایسه ی راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
245 مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
246 مقایسه ی کیفیت خواب و فعالیت فیزیکی در زنان با و بدون نشانه های اختلال پانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
247 مقایسه ی نارسایی شناختی در زنان در معرض طلاق و زنان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
248 مقایسه ی ناگویی خلقی در زنان در معرض طلاق و زنان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
249 مقایسه ی واکنش پذیری به استرس در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
250 میزان اثربخشی بازی درمانی بر اضطراب و افسردگی و پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
251 میزان اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
252 میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و بررسی تفاوت جنسیتی درمیزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
253 نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال ارگاسمی در زنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
254 نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال دخول/ درد تناسلی لگنی در زنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
255 نقش آموزش و پرورش در تقویت و انتقال ارزش ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
256 نقش ادراک تعامل اجتماعی، باور فراشناختی و همجوشی شناختی در پیش بینی پرخاشگری دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
257 نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
258 نقش اشتیاق به مدرسه، خودپنداشت تحصیلی و چشمانداز زمان در پیشبینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر در زمان آموزش مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
259 نقش اضطراب والدین و تعامل آنها با کودکان و نوجوانان پرخاشگر در دوران کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
260 نقش الگوی غذایی در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
261 نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پرخاشگری مدرسه ای دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
262 نقش انگیزش درونی در پیش بینی خودارزشمندی و شایستگی ادراک شده و کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
263 نقش بازشناسی چهرهای هیجان در پیش بینی خشونت خانگی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
264 نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
265 نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی نارسایی های شناختی پرستاران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
266 نقش برنامه غذایی در کاهش افسردگی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
267 نقش تاب آوری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
268 نقش تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی افراد داغدیده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
269 نقش تجارب ترومای دوران کودکی در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
270 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیش بینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
271 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیشبینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
272 نقش خود تنظیمی در کنترل چاقی بزرگسالا ن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
273 نقش خودآگاهی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی تعهد به مدرسه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
274 نقش خودآگاهی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی شایستگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
275 نقش خودنهانسازی در پیشبینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
276 نقش دینداری بر خود شکوفایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
277 نقش ذهناگاهی در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
278 نقش راهبردهای خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
279 نقش سالم زیستی و بهزیستی هیجانی مادران در پیش بینی اضطراب کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
280 نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متأهل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
281 نقش سبک های دلبستگی بر ادراک درد در زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
282 نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
283 نقش سلامت معنوی در پیش بینی سطح امیدواری و افسردگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
284 نقش سندرم پیش از قاعدگی و تکانشوری در پیش بینی افکار خودکشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
285 نقش سیستم های مغزی/رفتاری و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
286 نقش شبکه های اجتماعی در پیش بینی اضطراب دانش اموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
287 نقش شبکه های اجتماعی در سازگاری خانوادگی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
288 نقش طرحواره های بریدگی/طرد، خودگردانی/عملکرد مختل و دیگر جهت مندی بر کیفیت روابط زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
289 نقش فرزندپروری در ابتلاء به اختلال شخصیت اجتنابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
290 نقش کنترل توجه در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
291 نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
292 نقش موسیقی در بهبود ارتباط کودکان دارای اختلال اتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
293 نقش ناگویی خلقی در پیش بینی خشونت خانگی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
294 نقش ناگویی خلقی و سبک های دلبستگی برجهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
295 نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
296 نقش هوش اخلاقی و تکانشگری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
297 نگاه تحلیلی به نظریه ی رفتار درمانی عقلانی- هیجانی (TBER) آلبرت الیس و حوزه های اثرگذار آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
298 همایش هوش هیجانی و رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
299 همبستگی رفتار جنسی اجباری با سلامت جنسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
300 هوش هیجانی، سلامت روانی و راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان تیزهوش: یک مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده