محمدرضا محمدآبادی

 محمدرضا محمدآبادی معاون توسعه و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی بم و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدرضا محمدآبادی

Mohammadreza Mohammad Abadi

معاون توسعه و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی بم و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 2، شماره: 2
2 ارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
3 ارتباط چندشکلی تک نوکلیوتیدی c> t ازژن OPN باترکیب و تولید شیر درگاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
4 ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش های PCA و خوشه بندی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
5 برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد درگوسفند کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 برآورد فراسنجه های ژنتیکی زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 2
7 بررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
8 بررسی اگزون چهارم ژن کاپاکازئین گوسفند کرمانی با تکنیک PCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
9 بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
10 بررسی ژنوتیپ های بتالاکتوگلوبولین در گاوهای بومی و هلشتاین استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
11 بیان ژن Dlk1 در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
12 بیان ژن ESR1 در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
13 بیان ژن کالپاستاتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
14 بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
15 تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپفوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن برههای پرواری کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
16 تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رایینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
17 شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در مرغ بومی فارس با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
18 کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفندکرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
19 مطالعه بیان ژن لپتین در بافت های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
20 مطالعه تنوع ژنتیکی بزسرخ جبالبارز بااستفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
21 نقش اپی ژنتیک در تنظیم مکانیسم های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
22 نقشه یابی ریزماهواره ای جایگاه صفات کمی مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم شماره یک بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
23 نقشه یابی نواحی ژنومی کنترلکننده صفات کمی در دامهای اهلی با استفاده از روشرگرسیون ساده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ترکیبی ژن های OPN, DGAT1 و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 ابر ملکولهای متشکل از کمپلکسهای لیپید- DNA (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
3 اثر تفاله خرما بر تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
4 اثر چندشکلی UCP روی صفات رشد، ارش اصلاحی صفات رشد و تولیدمثلی در مرغان بومی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 ارتباط چند شکلی ژن IGF-1 با ارزش اصلاحی صفت وزن الیاف در بز کرکی راینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
7 HaeIII-RFLP و XspI-RFLP تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی بر اساس نشانگرهای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 Y مطالعه چند شکلی گوسفند کرمانی بر اساس 17 نشانگر ریزماهواره مختص کروموزوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 بررسی ارتباط ژن IGF-1 با صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 بررسی بیان ژنCIB4 در بیضه و تخمدان گوسفند کرمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی تحقیقات مولکولی انواع نژادهای گاو و گاومیش ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
12 بررسی تحقیقات مولکولی توده مرغان بومی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
13 بررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن BMP-15 در بزکرکی راینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی چندشکلی ژن IGF-1 در بز سرخ جبالبارز با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی مولکولی انواع نژادهای گوسفند و بز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
17 بهبود کیفیت گوشت حیوانات مزرعه ای با استفاده از تکنولوژی های ژنومی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
18 تأثیرات بیوتکنولوژی بر تغذیه دام (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
19 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه ی HVR1 ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
20 تعیین ژنوتیپ سویه های توکسیژنیک کلستریدیوم پرفرینجنس با استفاده از روش Multiplex PCR در شترمرغ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 تنوع ژنتیکی شترهای شهرستان های شهربابک و رفسنجان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
22 چندشکلی اگزون 2 ژن GDF9 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بزهای تالی و بیتال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 روش های مولکولی در تحقیقات پروبیوتیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
24 سلول های بنیادی و تولید حیوانات ترانس ژنیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
25 شناسایی جایگاه های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنج در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
26 کاربرد مهندسی ژنتیک در اصلاح دام (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
27 کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی ژنوم حیوانی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
28 معیارهای میکروبی و فرآوری برای انتخاب و تولید پروبیوتیک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
29 معیارهای میکروبی و فرآوری برای انتخاب و تولید پروبیوتیک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
30 مکانیابی جایگاههای ژنی مرتبط با سرعت رشد اولیه و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره 3 بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 نقش ژنتیک در آنالیز صفات رفتاری گاو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 نقش های گوناگون ژن پروتئین های غیر مزدوج (Uncoupling Protein) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 نقش های گوناگون ژن گیرنده ملانوکورتین 3 در موجودات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
34 نقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزو شماره 5 در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 نقشه یابی جایگاههای ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزوم شماره 3 در یک جمعیت F2 بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
36 وضعیت اقتصادی و ژنتیکی بز کرکی راینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران