دکتر مظفر صرافی

دکتر مظفر صرافی استاد گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مظفر صرافی

Dr. Mozaffar Sarrafi

استاد گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation and Analysis of Context and Requirements of New Regionalism with Respect to Increasing Competitiveness and Creativity in Iran (Case Study: Qeshm Island) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 1
2 Analysis of Factors Affecting the Inefficiency of Spatial Policies in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 2
3 ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
4 ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
6 ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان شهری از منظر قابلیت های هم افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 3
7 اولویت بندی پیاده راه سازی مسیر های اطراف حرم حضرت معصومه(س)شهر قم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 3، شماره: 5
8 Flood vulnerability assessment in Tehran city (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 3
9 Genealogy of Bio-Power in Urban Development Plans (Case Study: Abkooh Neighborhood in Mashhad) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 2
10 بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
11 بازنگری و کاربست شاخص نیک بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی های جامعه ایران (مطالعه موردی: شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر منطقه شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
12 بررسی توسعه کالبدی شهرها با استفاده از مدل های کمی آنتروپی شانون، هلدرن و موران (مورد پژوهی: شهر کاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیک برای توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 26
14 بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
15 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
16 به سوی چارچوبی برای مفهوم پردازی از منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
17 تبیین نقش قدرت-دانش در برنامه ریزی فضایی با تاکید بر قدرت انضباطی و زیست-قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
18 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان ها و نهادهای خدماتی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
19 تحلیل توسعه پایدار اجتماع محلی با تاکید بر حکمروایی شایسته شهری نمونه مطالعاتی: محله آخوند شهر قزوین (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 1
20 تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
21 تحلیل ساختاری-کارکردی سازمان فضایی منطقه شهری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 60
22 تحلیل فضای شهری بر حسب منظر ذهنی لایه هایی از اقشار متوسط جدید شهری (مورد مطالعاتی: میدان انقلاب تهران در دوران پهلوی دوم) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
23 تحلیل مقیاس طرح های بازآفرینی شهری و اثرات آن بر کیفیت زندگی ساکنان با تاکید بر تجربه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
24 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
25 تحلیلی بر رویکرد های توسعه گردشگری دراجتماعات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
26 تحول برنامه ریزی شهری و پیوندهای آن با مسئله ایران در نظام دانش جدید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 3
27 توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
28 جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
29 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 1، شماره: 1
30 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید(ای. پی. اس) پزوهش موردی: شرکت های حسابرسی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
31 چارچوب معیشت پایدار: راهبردی برای بقا و ارتقای خانوار در سکونتگا ههای غیررسمی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 2
32 حکمروایی چندسطحی منطقه ی کلان شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
33 ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
34 سنجش کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: محله های شهر برازجان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
35 سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
36 شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
37 ظرفیت توسعه اجتماعات محلی در کاهش فقر شهری و عوامل موثر بر توسعه آن مورد شناسی: نعمت آباد تهران(محلات جنوبی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
38 فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
39 کاهش تغییر آب و هوای جهانی و بایستگی های برنامه ریزی شهری؛ طرح مسئله ای برای کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
40 کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 2
41 گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
42 گفتمان های آلودگی هوا در کلانشهر تهران (گفتمان دولت ملی در برابر گفتمان دولت محلی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 1
43 مقدمه اى بر هستى شناسى رهیافت هاى ارزیابى آسیب پذیرى نسبت به خشکسالى (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 3
44 نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 38
45 نقش طرح واره های ذهنی در تولید فضا (نقد سه گانه ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
46 واکاوی پدیده ی شهر- منطقه والزامات مفهومی آن برای نواحی شهری ایران مطالعه موردی: منطقه کلان شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
47 واکاوی پیامدهای مدرنیزاسیون و جهانی شدن در ایجاد تفاوت فضایی میان محله های شهری، مطالعه موردی : (محله های امیریه و زعفرانیه، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات محیط زیستی ناشی از رشد کالبدی با تاکید بر آلودگی آب و خاک (مطالعه موردی : شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
2 بررسی رقابت پذیری گردشگری در شهرستانهای استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
4 بررسی ظرفیت تأثیرگذاری نظریههای توسعه شهری بر شکلگیری اجتماعات محلی موردپژوهش: محله دبستان منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
5 بررسی ظرفیت توسعه درون بافتی در محلات بافت قدیمی شهرها (مورد : بجنورد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
6 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
7 تحلیل روندرشدمراکزسکونتگاهی پیراشهری دراراضی باقابلیت بالای کشاورزی درمنطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی و ساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر عدم توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقائ نظام مدیریت فضایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
11 ضرورت بکارگیری رهیافت برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی در هدایت و کنترل رشد سکونتگاه های پیراشهری در منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 مدلسازی ارتباط تصویر سازمان با رضایتمندی از خدمات شهری: مقایسه خدمات ارایه شده توسط بخش دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 نقش شهرها در تغییر آب و هوایی و راهبردهای کاهش آن با تأکید بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
14 نومنطقهگرایی، رویکرد نوین مدیریت منطقهی کلانشهری مورد پژوهی : منطقهی کلانشهری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
15 واکاوی ابعادگوناگون نومنطقه گرایی همراه با پیشنهادهایی برای نظام برنامه ریزی منطقه ای درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری