دکتر مظفر صرافی

دکتر مظفر صرافی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

دکتر مظفر صرافی

Dr. Mozaffar Sarrafi

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation and Analysis of Context and Requirements of New Regionalism with Respect to Increasing Competitiveness and Creativity in Iran (Case Study: Qeshm Island) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 1
2 Analysis of Factors Affecting the Inefficiency of Spatial Policies in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 2
3 ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
4 ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
6 ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان شهری از منظر قابلیت های هم افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 3
7 اولویت بندی پیاده راه سازی مسیر های اطراف حرم حضرت معصومه(س)شهر قم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 3، شماره: 5
8 Flood vulnerability assessment in Tehran city (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 3
9 Genealogy of Bio-Power in Urban Development Plans (Case Study: Abkooh Neighborhood in Mashhad) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 2
10 بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
11 بازنگری و کاربست شاخص نیک بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی های جامعه ایران (مطالعه موردی: شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر منطقه شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
12 بررسی توسعه کالبدی شهرها با استفاده از مدل های کمی آنتروپی شانون، هلدرن و موران (مورد پژوهی: شهر کاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیک برای توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 26
14 بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تاکید بر شرایط محله های شهری ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
15 بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
16 برنامه ریزی شورشی در فضاهای خاکستری (مورد پژوهی: محله آبکوه مشهد) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 2
17 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
18 به سوی چارچوبی برای مفهوم پردازی از منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
19 تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
20 تاثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی هم جوار (مطالعه موردی: منطقه ۱۶ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 26، شماره: 2
21 تبیین پویایی ها و عدم تعادل های منطقه ای سکونتگاه های شهری استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
22 تبیین نقش قدرت-دانش در برنامه ریزی فضایی با تاکید بر قدرت انضباطی و زیست-قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
23 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان ها و نهادهای خدماتی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
24 تحلیل توسعه پایدار اجتماع محلی با تاکید بر حکمروایی شایسته شهری نمونه مطالعاتی: محله آخوند شهر قزوین (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 1
25 تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
26 تحلیل ساختاری-کارکردی سازمان فضایی منطقه شهری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 60
27 تحلیل فضای شهری بر حسب منظر ذهنی لایه هایی از اقشار متوسط جدید شهری (مورد مطالعاتی: میدان انقلاب تهران در دوران پهلوی دوم) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
28 تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 1
29 تحلیل مقیاس طرح های بازآفرینی شهری و اثرات آن بر کیفیت زندگی ساکنان با تاکید بر تجربه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
30 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
31 تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات رسانی سامانه اتوبوس های تندرو(BRT) منطقه ۳ کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 3
32 تحلیلی بر رویکرد های توسعه گردشگری دراجتماعات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
33 تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری (موردپژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
34 تحول برنامه ریزی شهری و پیوندهای آن با مسئله ایران در نظام دانش جدید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 3
35 توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
36 جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
37 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 1، شماره: 1
38 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید(ای. پی. اس) پزوهش موردی: شرکت های حسابرسی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
39 چارچوب معیشت پایدار: راهبردی برای بقا و ارتقای خانوار در سکونتگا ههای غیررسمی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 2
40 حکمروایی چندسطحی منطقه ی کلان شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
41 راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر شبستر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 7، شماره: 22
42 رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعه فضایی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 4
43 ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
44 سنجش کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: محله های شهر برازجان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
45 سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
46 شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
47 ظرفیت توسعه اجتماعات محلی در کاهش فقر شهری و عوامل موثر بر توسعه آن مورد شناسی: نعمت آباد تهران(محلات جنوبی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
48 فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
49 کاهش تغییر آب و هوای جهانی و بایستگی های برنامه ریزی شهری؛ طرح مسئله ای برای کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
50 کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 2
51 گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
52 گفتمان های آلودگی هوا در کلانشهر تهران (گفتمان دولت ملی در برابر گفتمان دولت محلی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 1
53 مقدمه اى بر هستى شناسى رهیافت هاى ارزیابى آسیب پذیرى نسبت به خشکسالى (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 3
54 نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه ۹ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 11
55 نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 38
56 نقش طرح واره های ذهنی در تولید فضا (نقد سه گانه ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
57 واکاوی پدیده ی شهر- منطقه والزامات مفهومی آن برای نواحی شهری ایران مطالعه موردی: منطقه کلان شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
58 واکاوی پیامدهای مدرنیزاسیون و جهانی شدن در ایجاد تفاوت فضایی میان محله های شهری، مطالعه موردی : (محله های امیریه و زعفرانیه، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات محیط زیستی ناشی از رشد کالبدی با تاکید بر آلودگی آب و خاک (مطالعه موردی : شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
2 بررسی رقابت پذیری گردشگری در شهرستانهای استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
4 بررسی ظرفیت تأثیرگذاری نظریههای توسعه شهری بر شکلگیری اجتماعات محلی موردپژوهش: محله دبستان منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
5 بررسی ظرفیت توسعه درون بافتی در محلات بافت قدیمی شهرها (مورد : بجنورد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
6 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
7 تحلیل روندرشدمراکزسکونتگاهی پیراشهری دراراضی باقابلیت بالای کشاورزی درمنطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی و ساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر عدم توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقائ نظام مدیریت فضایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
11 ضرورت بکارگیری رهیافت برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی در هدایت و کنترل رشد سکونتگاه های پیراشهری در منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 مدلسازی ارتباط تصویر سازمان با رضایتمندی از خدمات شهری: مقایسه خدمات ارایه شده توسط بخش دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 نقش شهرها در تغییر آب و هوایی و راهبردهای کاهش آن با تأکید بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
14 نومنطقهگرایی، رویکرد نوین مدیریت منطقهی کلانشهری مورد پژوهی : منطقهی کلانشهری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
15 واکاوی ابعادگوناگون نومنطقه گرایی همراه با پیشنهادهایی برای نظام برنامه ریزی منطقه ای درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری