دکتر هادی اسدی رحمانی

دکتر هادی اسدی رحمانی استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر هادی اسدی رحمانی

Dr. Hadi Asadi Rahmani

استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli بر رشد، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و جذب عناصر غذایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 2
2 اثر پریفایتون طبیعی و غنی شده با ریزجاندارن محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد گیاه برنج در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
3 اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز و اوره‌آز در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
4 اثر سویه های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 39
5 اثر مصرف آزوسپریلوم، ازتوباکتر و کمپوست همراه با کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر در لوبیای معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 3
6 اثر مقادیر کاهش یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی وکیفی علوفه شبدر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
7 اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
8 اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
9 اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 8، شماره: 1
10 اثربخشی کاربرد هم زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
11 ارزیابی تحمل سویه‌های رایزوبیا به برخی تنش‌های محیطی و اثر تلقیح آن‌ها بر رشد و کارایی همزیستی گیاه لوبیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
12 ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 2
13 اهمیت نسبی و پراکنش اقلیمی قارچ های بیماری زای ریشه و طوقه لوبیا در مزارع استان لرستان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
14 بررسی اثرات باکتریهای ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی اثرات تغییر کاربری و نوع خاک بر برخی ویژگی های کیفی خاک در طول یک ترانسکت شمالی-جنوبی(مطالعه موردی شهرستان میامی استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 2
16 بررسی اثرات تلقیح سویا (Glycine max (L.) Merr. ) با سویه های مختلف باکتری (Bradyrhizobium japonicum) بر گره بندی و میزان تثبیت نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
17 بررسی اثرات سویه‌های باکتری ریزوبیوم در عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ((Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی باکتری سودوموناس بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) در فواصل مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 4
19 بررسی پتانسیل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و جذب برخی عناصر ریزمغذی توسط سوی ههای مختلف باکتری ریزوبیوم همزیست لوبیا در دو منطقه از استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
20 بررسی پراکنش مکانی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگاد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
21 بررسی تاثیر سویه های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران بر عملکرد و خصوصیات کیفی لوبیا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
22 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
23 بررسی تاثیر گونه های مختلف باکتری سودوموناس بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب فسفر سه رقم برنج (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 3
24 بررسی تراکم جمعیت و شناسایی سودوموناس های فلورسنت در ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
25 بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
26 بررسی خصوصیات محرک رشد گیاه میکروفلور جداسازی شده از پریفایتون در برخی از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
27 بررسی فلور جلبکی جامعه پریفایتون در اکوسیستم‎های آبی استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 9، شماره: 1
28 بررسی نقش انواعی از پریفایتون در آزادسازی و جذب فسفر نامحلول در یک آزمایش درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
29 پیش بینی فعالیت آنزیمی خاک در طول یک ترانسکت با استفاده از برخی ویژگی های خاک(مطالعه موردی: شهرستان میامی، استان سمنان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
30 تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 1
31 تاثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
32 تاثیر تلقیح سویه های مختلف باکتری افزایش دهنده رشد گیاهی بر برخی از متابولیت ها، عملکرد و خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
33 تاثیر دو نوع کودهای زیستی بر عملکرد گندم آبی در شمال خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
34 تاثیر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC- دآمیناز بر شاخص های رشد کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
35 تاثیر مایهزنی میکروبی بر کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
36 تعیین سویه ی مناسب باکتری ریزوبیوم جهت تلقیح بذر لوبیا در شمال استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 12
37 تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 11، شماره: 2
38 جداسازی و شناسایی باکتری‌های آزوسپیریلوم از ریزوسفر گیاهان گندم و ذرت و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
39 جداسازی و شناسایی باکتری‌های فیلوسفر ذرت و تعیین ویژگی های محرک رشدی گیاه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 2
40 جداسازی و شناسایی گونه های مختلف باکتری فلاوباکتریوم (Flavobacterim spp.) از ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
41 جمع آوری وشناسایی جدایه های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین های پیشرفته شبدر ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
42 شناسایی مولکولی برخی از ریزجانداران محرک رشد گیاهی و بررسی تاثیر آن ها بر برخی از شاخص های رشدی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 3
43 شناسایی مولکولی و تعیین خصوصیات محرک رشدی سویه های باکتری جدا شده از ریزوسفر گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
44 شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی و بیوکنترلی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برگ و میوه پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 1
45 کودهای زیستی در ایران: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
46 کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن ها درکشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 2، شماره: 1
47 مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 2
48 مصرف کودهای زیستی حاوی باکتری های ریزوبیوم در اراضی زیر کشت لگوم ها (روش ها، پتانسیل ها، مزایا و محدودیت ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
49 مطالعه تاثیر سویه های مختلف باکتری های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
50 مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 APPLICATION OF CARBOXIN THIRAM FUNGICIDE AND AZOSPIRILLUM GENUS ON MINERALS NUTRIENT UPTAKE OF WHEAT PLANT (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه و سطوح مختلف NPK برارتفاع گیاه ریحان سبزL.Ocimum basilicum (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم روی فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک اطراف ریشه گیاه گندم در سطوح مختلف ازت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریز آربسکولار در کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریزآربسکولار (AMF) درمقدار عناصر غذایی لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثرات کاربرد کود بیولوژیک و سطوح مختلف کود اوره برعملکردواجزای عملکردذرت شیرین سینگل کراس SC403 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرباکتریهاهی محرک رشدگیاه و سطوح مختلف NPK برغلظت نیتروژن ریحان سبز L. Ocimum basilicum (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
8 ارزیابی پتانسیل برخی باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا درتثبیت نیتروژن و جذب عناصر خاک در استان اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی پتانسیل برخی باکتری‌های ریزوبیوم همزیست لوبیا درتثبیت ازت و جذب عناصر خاک در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
10 ارزیابی تاثیر شرایط مختلف مدیریت تغذیه گیاهی بر بهبود جذب عناصر غذایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 ارزیابی تاثیرباکتریهای افزاینده رشدبرعملکردآفتابگردان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی توان تولید اکسین و سیانیدهیدروژن در برخی از جدایههای Flavobacterium (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
13 ارزیابی توانایی انحلال پتاسیم توسط جدایه های باکتری جداسازی شده ریزوسفر برنج از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
14 ارزیابی سویه های مختلف ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن و عملکرد لوبیا در خراسان رضوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 ارزیابی واکنش گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) به محلول پاشی اسیدآمینه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 EFFECT OF SYMBIOSIS INTERACTION OF MYCORRHIZAE ARBUSCULAR ON MINERAL UPTAKE IN WHEAT ( PISHTAZ CULTIVAR) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
17 بررسی اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم بعنوان PGRP روی رشد، عملکرد و تامین ازت و فسفر گیاه گندم (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
18 بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی اثر سوش‌های باکتری ریزوبیوم (Rhizobium phaseoli) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی ( Phaseolus vulgaris L. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
22 بررسی اثرات تلقیح دوگانه ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی برخی صفات گندم تلقیح شده با باکتری Azospirillum brasilense تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 بررسی پارامترهای رشد ریحان (ocimus basilicum L) تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در شرایط کشت ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر برخی خصوصیات کیفی دانه ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر میزان جذب عناصر غذایی و رشد کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی تاثیرسویه های مختلف باکتری ریزوبیوم و محرک رشدگیاه بربرخی صفات زراعی درگیاه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی تأثیر باکتریهای فلاوباکتریوم و سودوموناسهای فلورسنت بر رشد، نمو و عملکرد گیاه گندم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
30 بررسی تحول باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا نسبت به pH (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 بررسی تراکم جمعیت و توانایی حلالیت فسفر گونه های فلورسنت کننده سودوموناس جدا سازی شده از ریزوسفر برنج در استان های شمالی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی تعدیل اثر تنش شوری در گیاه گندم باکاربرد باکتری آزوسپریلوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
33 بررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
34 بررسی عملکردواجزاء عملکرد لوبیا تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتریهای ریزوسفری افزاینده رشدگیاه pgpr (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت- 15 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی ماندگاری باکتری باسیلوس گرم مثبت و قارچ تریکودرما در فرمولاسیون مایع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی و ت یین سویه مناسب باکتری ریزوبیوم در شرایط تنش خشکی در لوبیا چیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
38 تاثیر اسپری برگی باکتریهای محرک رشد گیاه بر رشد ذرت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
39 تاثیر گوگرد بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد ذرت در الگوی کاشت گندم- ذرت در شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 تاثیر گوگرد بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گندم در الگوی کاشت ذرت- گندم ذرت در شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تاثیرتلقیح بذربا باکتری های آزوسپیریلوم و ازتوباکتر برصفات مورفولوژیک سیاهدانه Nigella sativa L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 تاثیرکودهای بیولوژیک برروی عملکرد و میزان کلروفیل گیاه ریحان Ocimum Basilicum L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
43 تاثیرمحلول پاشی اسیدآمینه و تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشدبراجزای عملکرددانه و درصد روغن آفتابگردان تحت تنش کم آبی درمنطقه زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
45 توانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده از ACC به عنوان منبع نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
46 تولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس العمل به تلقیح بذر توسط باکتریهای محرک رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
47 تولید و عدم تولید آنزیم - ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 جایگاه کودهای بیولوژیک فسفاتی و ضرورت توسعه انها درکشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
49 جداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
50 جداسازی و شناسایی گونه های فلورسنت کننده سودوموناس از ریزوسفر برنج در استان مازندران و توانایی تولید اکسین توسط آن باکتری ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانیدهیدروژن در برخی از سودوموناسهای فلورسنت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
52 چالش های تکنولوژی تولید کودهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
53 چالش های توصیه و کاربرد مایه تلقی حهای حاوی PGPR در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
54 شناسایی و بررسی تنوع زیستی باکتریهای ریزوبیوم جداسازی شده از گره های یونجه با استفاده از ITS-PCR-RFLP و 16S rRNA-PCR-RFLP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 صفات فیزیولوژیک در ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 کودهای زیستی در ایران: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
57 محلول پاشی برگی باکتریهای فیلوسفری ابزاری جهت افزایش عملکرد و بهبود تولید کلزا Brassica napus L.) درراستای تولید اشتغال و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
58 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تغییرات مقدار روی و رشد کلزا در پاسخ به باکتری های محرک رشد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 مطالعه اثر سویه های مختلف ریزوبیوم بر جذب عناصر ریزمغذی در گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
60 مطالعه اثرات تلقیح توأم بذر لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris با ریزوبیوم و باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر کارآیی عملکرد ماده خشک و دانه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
61 مطالعه تأثیر سطوح مختلف کود آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 مطالعه فیلوژنی ریزوبیومهای جداسازی شده از گره های یونجه با استفاده از توالییایی ژنهای recA و atpD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
64 مطالعه قابلیت انحلال زیستی کانیهای سیلیکاتی پتاسیم توسط پریفایتون های سطح خاک برخی از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
65 معرفی بعضی صفات بیوکنترلی سودوموناسهای فلورسنت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
66 معرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حلکننده فسفاتهای معدنی نامحلول (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
67 مقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت و باکتری جنس Flavobacterium (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
68 مقایسه عملکرد و جذب ازت در لوبیا تحت تأثیر تلقیح با ریزوبیوم، مصرف کود ازته و ریزوبیوم بومی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
69 مقایسه کارایی برخی سویه های بومی ریزوبیوم همزیست لوبیا در تثبیت ازت در استان اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران