دکتر حمداله سجاسی قیداری

دکتر حمداله سجاسی قیداری گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمداله سجاسی قیداری

Dr. Hamdolah Sajasi Gheydari

گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.